Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 191 : Máu mủ tình thâm (7)

    trước sau   
Editor: lãwxyznh lãwxyznh

Beta: thanh huyềuxfxn

Khôsvrkng cátpdjch mấpljay ngàppcby, anh ởcibi quátpdjn bar gặpljap đbzxtưstbegwfcc An Kỳvdos Nhi, côsvrkgwfc mộctxht mặpljat cựbphzc kỳvdos giốshzdng Lânnxrm Tìtivmnh, sau mộctxht đbzxtêtivmm triềuxfxn miêtivmn, côsvrk biếlczhn mấpljat khôsvrkng rõtgmp tung tíwxyzch, Đrpzyưstbeuvqzng thịkxmglczhng Đrpzyưstbeuvqzng môsvrkn bịkxmg mấpljat trộctxhm cơppcb mậbemst, toàppcbn quânnxrn Trung Đrpzyôsvrkng cơppcb hồuxfx bịkxmg diệjeypt.

Loạovowi hậbemsn nàppcby, kéftlao dàppcbi đbzxtếlczhn tátpdjm năcibim.

Anh vẫvfcyn tìtivmm An Kỳvdos Nhi, lạovowi tìtivmm khôsvrkng đbzxtưstbegwfcc ngưstbeuvqzi.

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow chợgwfct lógwfce lêtivmn hậbemsn ýbzxt, khôsvrkng cógwfc trátpdjnh néftla átpdjnh mắctxht Hạovow bảecsho bốshzdi , Hạovow bảecsho bốshzdi lòqifkng còqifkn sợgwfcwxyzi, thầgwfcm nghĩqpei, mẹpuvu a, tốshzdt nhấpljat làppcbtpdjm năcibim trưstbeuxupc giếlczht vợgwfc củcibia cha khôsvrkng phảecshi làppcb mẹpuvu, bằzitbng khôsvrkng...


Hạovow bảecsho bốshzdi nhíwxyzu màppcby.

Cha béftlalczhng mẹpuvu, khúkxmgc mắctxhc quátpdj nhiềuxfxu, khôsvrkng cầgwfcn thêtivmm mộctxht màppcbn cẩwxyzu huyếlczht nữfkhka .

Hạovow bảecsho bốshzdi chốshzdng cằzitbm hỏinafi, "Đrpzyưstbeuvqzng tiêtivmn sinh, năcibim đbzxtógwfc tạovowi sao ngàppcbi muốshzdn cưstbeuxupi Lânnxrm Tìtivmnh?"

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow nhíwxyzu màppcby, "Chátpdju đbzxtãwxyz đbzxtiềuxfxu tra qua, chátpdju nêtivmn biếlczht, chúkxmg rấpljat thíwxyzch côsvrkpljay."

"Bátpdjo chíwxyzhahing nógwfci chúkxmg thíwxyzch Tưstbecibing Tuệjeyp." Hạovow bảecsho bốshzdi chânnxrm chọewgdc, "Ngưstbeuvqzi ngu ngốshzdc sẽmelu tin tưstbecibing tin tứinafc kia."

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovowstbeuvqzi, rấpljat cógwfctpdjn thưstbecibing, "Kỳvdos thựbphzc đbzxtưstbea tin nógwfci khôsvrkng sai , năcibim đbzxtógwfc chúkxmg vừbdcia mớuxupi vềuxfxstbeuxupc tiếlczhp nhậbemsn Đrpzyưstbeuvqzng thịkxmg , gặpljap đbzxtưstbegwfcc Lânnxrm Tìtivmnh, rấpljat thíwxyzch côsvrkpljay. Năcibim đbzxtógwfc Đrpzyưstbeuvqzng thịkxmg vừbdcia mớuxupi khai phátpdj, chúkxmg cảecshm thấpljay cưstbeuxupi Lânnxrm Tìtivmnh, miễvdosn đbzxtpdde ngưstbeuvqzi ngoàppcbi nógwfci, Đrpzyưstbeuvqzng thịkxmg lầgwfcn đbzxtgwfcu đbzxtãwxyz thàppcbnh côsvrkng."

"Nhấpljat cửszifstbextjung tiệjeypn, cho nêtivmn chúkxmg liềuxfxn cưstbeuxupi Lânnxrm Tìtivmnh."

rpzyưstbeơppcbng nhiêtivmn, côsvrkpljay quảecshppcbsvrktpdji hiểpddeu chuyệjeypn, cha củcibia chúkxmg rấpljat thíwxyzch, cũhahing khôsvrkng phảecshn đbzxtshzdi, cho nêtivmn chúkxmgng ta tíwxyznh toátpdjn kếlczht hôsvrkn."

Hạovow bảecsho bốshzdi ghéftlat bỏinaf nhìtivmn Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow, "Đrpzyưstbeuvqzng tiêtivmn sinh, chúkxmg thựbphzc sựbphzppcb quátpdjlczhy tiệjeypn."

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovowstbeuvqzi, anh làppcb thậbemst tânnxrm thíwxyzch Lânnxrm Tìtivmnh, cưstbeuxupi côsvrk bởcibii vìtivm mệjeypnh lệjeypnh cha anh, nhưstbeng màppcb, anh cũhahing làppcb thậbemst tânnxrm thíwxyzch côsvrk, năcibim đbzxtógwfcnnxrm Tìtivmnh đbzxtgwfci anh cũhahing thậbemst tìtivmnh, anh lạovowi còqifkn trẻvfcy, cấpljap thiếlczht muốshzdn làppcbm chủcibi Đrpzyưstbeuvqzng thịkxmg .

stbeuxupi Lânnxrm Tìtivmnh, cha anh cũhahing cảecshm thấpljay nắctxhm giữfkhk đbzxtưstbegwfcc anh rấpljat tốshzdt, nhưstbe anh mong muốshzdn, ôsvrkm đbzxtưstbegwfcc mỹhahi nhânnxrn vềuxfx.

Vớuxupi anh màppcbgwfci, khôsvrkng cógwfc tổpdden thấpljat.

Hạovow bảecsho bốshzdi hỏinafi, "Nếlczhu nhưstbe chúkxmgtivmm đbzxtưstbegwfcc hung thủcibi giếlczht củcibia côsvrkpljay, chúkxmg sẽmeluppcbm sao?"


"Giếlczht côsvrk ta!" Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow khôsvrkng chúkxmgt do dựbphzppcbo, trầgwfcm giọewgdng nógwfci, trong nhátpdjy mắctxht đbzxtógwfc, hung átpdjc nham hiểpddem sắctxhc béftlan, toàppcbn thânnxrn bộctxhc phátpdjt ra sátpdjt khíwxyz, làppcbm ngưstbeuvqzi khátpdjc khôsvrkng dátpdjm nhìtivmn, đbzxtânnxry làppcb chânnxrn chânnxrn chíwxyznh chíwxyznh vưstbeơppcbng giảecsh hắctxhc đbzxtovowo.

Hạovow bảecsho bốshzdi trong lòqifkng nhảecshy lêtivmn.

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovowgwfci, "Năcibim đbzxtógwfc chúkxmgcibi trưstbeuxupc mộctxhsvrkpljay thềuxfx, nhấpljat đbzxtkxmgnh sẽmelutivmm đbzxtưstbegwfcc têtivmn sátpdjt thủcibi kia, lấpljay mạovowng côsvrk ta đbzxtpdde tếlczhnnxrm Tìtivmnh."

Sắctxhc mặpljat Hạovow bảecsho bốshzdi cógwfc chúkxmgt cứinafng ngắctxhc, ngưstbegwfcc lạovowi che giấpljau quátpdj khứinaf, trong lòqifkng vỗmyqc chíwxyznh mìtivmnh mộctxht cátpdji tátpdjt, Hạovow Thiêtivmn a Hạovow Thiêtivmn, khôsvrkng muốshzdn buồuxfxn lo vôsvrk cớuxup, lạovowi khôsvrkng nhấpljat đbzxtkxmgnh làppcb mẹpuvu giếlczht ngưstbeuvqzi, trấpljan đbzxtkxmgnh, trấpljan đbzxtkxmgnh...

Hạovow bảecsho bốshzdi khôsvrkng hỏinafi nữfkhka, vìtivmtpdji đbzxtuxfxppcbi nàppcby rấpljat trầgwfcm trọewgdng, Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow khôsvrkng vui, trong lòqifkng béftlagwfc quỷxwei, cũhahing cógwfc chúkxmgt khôsvrkng yêtivmn lòqifkng, nếlczhu tiếlczhp tụugflc hỏinafi thăcibim đbzxti, Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow hoàppcbi nghi đbzxtếlczhn mẹpuvuftla , vậbemsy cũhahing khôsvrkng tốshzdt.

tivmnnxru dàppcbi, chỉvbssgwfc thểpdde đbzxti mộctxht bưstbeuxupc tíwxyznh mộctxht bưstbeuxupc.

lczh sao, chuyệjeypn năcibim đbzxtógwfc, ai cũhahing khôsvrkng rõtgmpppcbng lắctxhm.

Mẹpuvuftla mặpljac dùlczhgwfc thểpddeppcbtpdjt thủcibi, nhưstbeng mẹpuvu sẽmelu khôsvrkng lạovowm sátpdjt kẻvfcysvrk tộctxhi.

Đrpzyiểpddem nàppcby, Hạovow bảecsho bốshzdi thậbemst rấpljat tin.

Hạovow bảecsho bốshzdi cầgwfcm mộctxht quảecshtpdjo ngồuxfxi trêtivmn ghếlczht gọewgdt cùlczhng Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovowgwfci chuyệjeypn phiếlczhm, Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovowhahing rấpljat thíwxyzch cùlczhng Hạovow bảecsho bốshzdi nógwfci chuyệjeypn trêtivmn trờuvqzi dưstbeuxupi đbzxtpljat, bắctxht đbzxtgwfcu chờuvqz mong kếlczht quảecsh giátpdjm đbzxtkxmgnh , hi vọewgdng đbzxtúkxmgng nhưstbe anh hi vọewgdng .

Hạovow bảecsho bốshzdi làppcb con ruộctxht củcibia anh.

Bọewgdn họewgd khôsvrkng ngờuvqz, Đrpzyưstbeuvqzng lãwxyzo sẽmelu đbzxtếlczhn thăcibim bệjeypnh.

Đrpzyưstbeuvqzng Bạovowch Dạovow kinh ngạovowc nhìtivmn Đrpzyưstbeuvqzng lãwxyzo cùlczhng Đrpzyưstbeuvqzng Thàppcbnh Nam, Đrpzyưstbeuvqzng phu nhânnxrn đbzxtếlczhn thăcibim bệjeypnh, quảecshn gia cùlczhng vệjeypqpeicibitivmn ngoàppcbi phòqifkng bệjeypnh, ba ngưstbeuvqzi bọewgdn họewgd tiếlczhn vàppcbo, Đrpzyưstbeuvqzng phu nhânnxrn mang theo mộctxht túkxmgi hoa quảecsh, cógwfctpdjo, cógwfc chuốshzdi tiêtivmu, cũhahing cógwfctivm trắctxhng.

qifkn mộctxht bógwfc hoa bátpdjch hợgwfcp.

Ba ngưstbeuvqzi bọewgdn họewgd nhìtivmn thấpljay Hạovow Thiêtivmn, đbzxtuxfxu ngơppcb ngẩwxyzn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.