Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 189 : Máu mủ tình thâm (5)

    trước sau   
Editor: lãcsmynh lãcsmynh

Beta: thanh huyềhtxvn

semkjoywng Hạtdwj Thiêzgbdn mang nhữljpeng thứtdwjoyely đxlsyếlqnxn, lạtdwji giốhxkvng nhau nhưqbbb đxlsyúewhmc, tấxpmtt cảhxkv đxlsyhtxvu làoyel Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj thíqvmsch ăxtmqn nhấxpmtt .

Sắokfgc mặqrjit Tưqbbbpjbzng Tuệemlo cựibnbc kỳibnb khóobbv coi, thậjtrdm chíqvms khôsemkng cóobbv chúewhmt huyếlqnxt sắokfgc nàoyelo, bọlqnxn họlqnxewhmc nàoyelo đxlsyãcsmy thâljpen mậjtrdt nhưqbbb vậjtrdy, côsemkobbvi cho Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj, đxlsyâljpey làoyel con trai củiylia Hạtdwj Thầjtrdn Hi , anh rõyypcoyelng rấxpmtt kinh ngạtdwjc, lúewhmc nàoyelo bọlqnxn họlqnx thâljpen nhưqbbb vậjtrdy ?

jtrdưqbbbhxkvng tiêzgbdn sinh nóobbvi cho cháoyelu biếlqnxt." Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi cưqbbbhxkvi híqvmsp mắokfgt nóobbvi, giọlqnxng đxlsyiệemlou ưqbbbu nhãcsmy, "Chúewhmng tôsemki ra ngoàoyeli ăxtmqn cơktmbm, cháoyelu hỏnbsji ngưqbbbhxkvi ăxtmqn cáoyeli gìdvjv, ngưqbbbhxkvi nóobbvi ngưqbbbhxkvi thíqvmsch ăxtmqn cáoyeli nàoyely , cháoyelu nhớcxyt kỹfvou a."

emyv lạtdwji quay đxlsyjtrdu nóobbvi vớcxyti Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj, "Mẹqghvobbvi, bịcsmy vếlqnxt thưqbbbơktmbng đxlsytdwjn bắokfgn, tíqvmsnh tìdvjvnh chúewhm lạtdwji nhưqbbb thếlqnx khôsemkng tốhxkvt, nhấxpmtt đxlsycsmynh làoyel khôsemkng cóobbv khẩyczeu vịcsmy, nêzgbdn đxlsyfyjm cháoyelu chuẩyczen bịcsmy mộooewt íqvmst thứtdwj chúewhm thíqvmsch ăxtmqn, nóobbvi khôsemkng chừibnbng chúewhm sẽnbsj ăxtmqn nhiềhtxvu mộooewt chúewhmt."


Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj im lặqrjing, trong lòneotng oáoyeln thầjtrdm, Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi ngưqbbbơktmbi thựibnbc sựibnboyel quáoyel quỷfvou linh, tựibnb diễhtxvn cáoyeli lờhxkvi nóobbvi dốhxkvi cũpdrdng khôsemkng cầjtrdn viếlqnxt nháoyelp.

Hạtdwj Thầjtrdn Hi nhưqbbb thếlqnx quan tâljpem anh, trừibnb phi trờhxkvi mưqbbba.

oyely thựibnbc sựibnb khôsemkng phảhxkvi phong cáoyelch Hạtdwj tiểfyjmu thưqbbb .

Nếlqnxu nhưqbbb Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi tíqvmsnh toáoyeln làoyelm đxlsyiyli ăxtmqn anh thíqvmsch ăxtmqn , Hạtdwj tiểfyjmu thưqbbb sẽnbsjobbvi, anh ta ăxtmqn cáoyeli gìdvjvpdrdng lãcsmyng phíqvms, khôsemkng nhưqbbboyel cho mẹqghv ăxtmqn, lúewhmc nàoyely mớcxyti làoyel phong cáoyelch củiylia Hạtdwj Thầjtrdn Hi a.

Nhưqbbbng màoyel, vừibnba nghĩiaar tớcxyti bảhxkvo bốhxkvi quan tâljpem anh nhưqbbb thếlqnx.

ljpem tìdvjvnh Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwjqbbbhxkvi phầjtrdn vui sưqbbbcxytng, cũpdrdng lộooew ra ýbkirqbbbhxkvi hiếlqnxm thấxpmty.

qbbbpjbzng Tuệemloobbv cảhxkvm giáoyelc nguy cơktmb, vừibnba nhìdvjvn Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi làoyelm thứtdwjc ăxtmqn, bềhtxv ngoàoyeli khôsemkng cóobbv đxlsyiểfyjmm thíqvmsch, côsemk ghéemyvt bỏnbsjobbvi, "Đjtrdưqbbbhxkvng, đxlsyibnbng ăxtmqn củiylia nóobbv, em mang đxlsyếlqnxn ăxtmqn ngon, anh ăxtmqn củiylia em đxlsyi."

Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi đxlsyem canh cáoyel đxlsylqnx ra, bưqbbbng cho Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj.

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj hạtdwjnh phúewhmc uốhxkvng mộooewt ngụikmlm, rấxpmtt kinh ngạtdwjc pháoyelt hiệemlon, mộooewt đxlsyiểfyjmm mùjoywi tanh cũpdrdng khôsemkng cóobbv, vôsemkjoywng ngon, Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi nóobbvi, "Cháoyelu cũpdrdng ghéemyvt mùjoywi tanh canh cáoyel, cho nêzgbdn cháoyelu làoyelm ra canh cáoyel, mộooewt đxlsyiểfyjmm mùjoywi tanh cũpdrdng khôsemkng cóobbv, uốhxkvng đxlsyi?"

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj dựibnbng thẳqbbbng ngóobbvn cáoyeli lêzgbdn.

Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi cưqbbbhxkvi híqvmsp mắokfgt, muốhxkvn nhiềhtxvu đxlsyáoyelng yêzgbdu làoyelobbv nhiềhtxvu đxlsyáoyelng yêzgbdu, thếlqnxoyelo nhìdvjvn giốhxkvng nhưqbbboyel hai cha con.

Hai ngưqbbbhxkvi coi Tưqbbbpjbzng Tuệemlooyel thàoyelnh ngưqbbbhxkvi tàoyelng hìdvjvnh.

qbbbpjbzng Tuệemlo giậjtrdn dữljpe .


Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi lạtdwji đxlsyem bữljpea ăxtmqn sáoyelng mìdvjvnh làoyelm bưqbbbng ra, mỗgtmgi loạtdwji cũpdrdng khôsemkng nhiềhtxvu, chíqvmsnh thíqvmsch hợrhnxp khẩyczeu vịcsmy Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj , mặqrjic dùjoyw bềhtxv ngoàoyeli khôsemkng đxlsyưqbbbrhnxc tốhxkvt lắokfgm, nhưqbbbng xáoyelc thựibnbc cảhxkvm thấxpmty ngon miệemlong , Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj ăxtmqn rấxpmtt ngon miệemlong, rấxpmtt tao nhãcsmy.

qbbbpjbzng Tuệemlo nắokfgm chặqrjit nắokfgm tay, Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj quay đxlsyjtrdu, lúewhmc nàoyely mớcxyti thấxpmty côsemk , "Tưqbbbpjbzng Tuệemlo, nếlqnxu nhưqbbb khôsemkng cóobbv việemloc gìdvjv, đxlsyi trưqbbbcxytc đxlsyi, anh cùjoywng Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi cóobbv chuyệemlon muốhxkvn nóobbvi."

semk khôsemkng nguyệemlon ýbkir đxlsyi, "Anh cùjoywng nóobbvobbv thểfyjmobbvi cáoyeli gìdvjv em khôsemkng thểfyjm nghe , em khôsemkng đxlsyi."

Tiểfyjmu tửooewoyely cùjoywng Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj khôsemkng thâljpen chẳqbbbng quen, vìdvjv sao Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj vớcxyti béemyv thâljpen thiệemlon nhưqbbb thếlqnx , côsemkpdrdng chưqbbba từibnbng thấxpmty Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj lộooew ra tưqbbbơktmbi cưqbbbhxkvi tốhxkvt nhưqbbb vậjtrdy .

obbv thểfyjmobbvi, đxlsyâljpey làoyel ôsemkn nhu .

Hạtdwjhxkvo bốhxkvi chốhxkvng cằpmmem, ýbkir vịcsmy thâljpem trưqbbbhxkvng nóobbvi, "Bíqvms mậjtrdt củiylia đxlsyàoyeln ôsemkng.”

Ngụikml ýbkir, bíqvms mậjtrdt củiylia đxlsyàoyeln ôsemkng, phụikml nữljpeobbv thểfyjm tráoyelnh xa thìdvjvzgbdn tráoyelnh xa.

Sắokfgc mặqrjit Tưqbbbpjbzng Tuệemlooyeli xanh, tứtdwjc giậjtrdn khôsemkng nhẹqghv.

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj khôsemkng nóobbvi gìdvjv, Tưqbbbpjbzng Tuệemlo giậjtrdm châljpen mộooewt cáoyeli, mang theo hộooewp đxlsyibnbng thứtdwjc ăxtmqn đxlsyi .

ewhmc gầjtrdn đxlsyi, hung hăxtmqng liếlqnxc mắokfgt trừibnbng Hạtdwj Thiêzgbdn mộooewt cáoyeli.

"Cháoyelu ghéemyvt côsemk ta." Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi nóobbvi.

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj nhíqvmsu màoyely, "Vìdvjv sao?"

"Thưqbbbơktmbng tổlqnxn mẹqghv cháoyelu, chỉcxmx cầjtrdn làoyel quan hệemlo họlqnxoyelng đxlsyhtxvu ghéemyvt." Hạtdwj bảhxkvo bốhxkvi nắokfgm tay, "Ai thưqbbbơktmbng tổlqnxn mẹqghv cháoyelu, cháoyelu sẽnbsj chỉcxmxnh chếlqnxt côsemk ta, nếlqnxu nhưqbbb ngưqbbbhxkvi đxlsyau lòneotng, tốhxkvt nhấxpmtt nhắokfgc nhởpjbzsemk ta đxlsyibnbng đxlsyooewng mẹqghv cháoyelu."

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj chậjtrdc chậjtrdc, "Mẹqghv cháoyelu khôsemkng khi dễhtxv ngưqbbbhxkvi kháoyelc thìdvjv tốhxkvt rồiylii."

qbjroyelobbvi, mẹqghv cháoyelu khôsemkng biếlqnxt ôsemkn nhu."

Đjtrdưqbbbhxkvng Bạtdwjch Dạtdwj bịcsmy canh cáoyel nghẹqghvn mộooewt chúewhmt, "Cháoyelu khôsemkng cảhxkvm thấxpmty đxlsyâljpey làoyel chêzgbdqbbbhxkvi sao?"

Ôqghvn nhu?

Đjtrdâljpeu ôsemkn nhu , vừibnba nghĩiaar tớcxyti biểfyjmu hiệemlon côsemkpjbz bếlqnxn tàoyelu, Hạtdwj Thầjtrdn Hi thếlqnxoyelo cùjoywng ôsemkn nhu?

..

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.