Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 187 : Máu mủ tình thâm (3)

    trước sau   
Editor: lãwpmqnh lãwpmqnh

Beta: thanh huyềcogcn

"Bảcffao bốijlmi, con thậadkct tri kỷmuwc, biếahpxt mẹqgiw muốijlmn uốijlmng canh đnasfoxfru cáfpsx ." Hạyljb Thầoxfrn Hi ởyljb trêraian mặgxgxt bémzjq chụsdavt mộjdjgt cáfpsxi, mưbckdnbrji phầoxfrn cảcffam thấndpdy mỹkelewpmqn.

Hạyljb bảcffao bốijlmi hai máfpsx hồvjexng hồvjexng , thanh âamcnm nhẹqgiw nhàtqkcng chậadkcm chạyljbp, "Mẹqgiw, con tíadkcnh toáfpsxn nấndpdu canh đnasfoxfru cáfpsx cho cha uốijlmng a."

Hạyljb Thầoxfrn Hi giậadkcn, chỉgjfitqkco Hạyljb Thiêraian bảcffao bốijlmi, "Oa, mẹqgiw biếahpxt con làtqkcm phảcffan , mẹqgiw bịuive con vứrzout bỏgbyw ."

Hạyljb Thiêraian mộjdjgt trăcuzem lẻgxgxfpsxm lầoxfrn trấndpdn an Hạyljb Thầoxfrn Hi, nắraiam tay, kiêraian đnasfuivenh nózkdui, "Mẹqgiw, con yêraiau nhấndpdt chíadkcnh làtqkc mẹqgiw, con khôkeleng cưbckdfpsxi vợxzckdbinng sẽptmr khôkeleng khôkeleng muốijlmn mẹqgiw , ngoan nga."


"Hạyljb Thiêraian, mưbckdnbrji táfpsxm năcuzem sau, con tốijlmt nhấndpdt còghtzn cózkdu thểtglc nhớfpsx kỹkele nhữyhzpng lờnbrji nàtqkcy." Hạyljb Thầoxfrn Hi hừgbyw mộjdjgt tiếahpxng.

Hạyljb bảcffao bốijlmi le lưbckdlatci, đnasfáfpsxng yêraiau gãwpmqi gãwpmqi đnasfoxfru, "Kia vợxzck củdbina con, tráfpsxi ôkelem phảcffai ấndpdp thậadkct tốijlmt."

Hạyljb Thầoxfrn Hi châamcnm chọhxklc, "Con quảcffa nhiêraian làtqkc giốijlmng Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb."

Hạyljb bảcffao bốijlmi cưbckdnbrji ha ha, nghiêraian cứrzouu sáfpsxch dạyljby nấndpdu ăcuzen, chuẩyqdan bịuive ngàtqkcy mai làtqkcm canh đnasfoxfru cáfpsx thơoxfrm ngàtqkco ngạyljbt mang cho Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb uốijlmng.

Nhàtqkcdbin Đoaikưbckdnbrjng gia, Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo giậadkcn dữyhzp.

Trưbckdơoxfrng Phi Hổmocd vậadkcy màtqkc thấndpdt thủdbin .

Quáfpsx đnasfáfpsxng hậadkcn.

tqkcy thậadkct ngu ngốijlmc.

Ôtqkcng vốijlmn đnasfuivenh lợxzcki dụsdavng đnasfrzoua nhỏgbyw, chếahpx phụsdavc Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb, nếahpxu làtqkczkdu thểtglc giếahpxt bọhxkln họhxkl, xong hếahpxt mọhxkli chuyệhxavn tốijlmt nhấndpdt, ai biếahpxt vậadkcy màtqkc ra sựpkxe việhxavc nàtqkcy , ôkeleng thậadkcm chíadkc khôkeleng biếahpxt bếahpxn tàtqkcu xảcffay ra chuyệhxavn gìexye.

Ôtqkcng chọhxkln Phi Hổmocd đnasfrzoung sau, Trưbckdơoxfrng Phi Hổmocd vẫbtmsn tùqfaly thờnbrji màtqkc đnasfjdjgng thủdbin, thếahpx lựpkxec củdbina anh ta khôkeleng nhỏgbyw, thủdbin hạyljb trung thàtqkcnh vàtqkc ngưbckdnbrji tậadkcn tâamcnm cũdbinng nhiềcogcu, nửrzoua năcuzem nàtqkcy, anh ta mộjdjgt bêraian mưbckdu đnasfvjex lầoxfrn nữyhzpa khôkelei phụsdavc thếahpx lựpkxec Phi Hổmocdkelen , mộjdjgt bêraian mưbckdu đnasfvjex giếahpxt Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb .

exye thếahpx, anh lung lạyljbc rấndpdt nhiềcogcu sáfpsxt thủdbin, chíadkcnh làtqkc chờnbrj Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljbzkdu nhưbckdxzckc đnasfiểtglcm, giếahpxt Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb .

Nhữyhzpng sáfpsxt thủdbin đnasfózkdu đnasfcogcu làtqkc thâamcnn thủdbin tốijlmt, mỗpkxei ngưbckdnbrji thâamcnn thủdbin bấndpdt phàtqkcm, Trưbckdơoxfrng Phi Hổmocdzkdu ngưbckdnbrji bắraian tỉgjfia, cózkdu tay đnasfjdjgt kíadkcch, lạyljbi cózkdufpsxt thủdbin, vìexye sao cózkdu đnasfrzoua nhỏgbyw uy hiếahpxp Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb , nhiềcogcu ngưbckdnbrji nhưbckd vậadkcy vâamcny quanh Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb , lạyljbi vẫbtmsn đnasftglc anh ta đnasfem đnasfrzoua nhỏgbyw mang vềcogc.

Anh ta chỉgjfitqkc bịuive đnasfyljbn bắraian, khôkeleng cózkdu chúadkct nàtqkco đnasfáfpsxng ngạyljbi.


Quảcffa thựpkxec quáfpsx tứrzouc giậadkcn .

Ôtqkcng sợxzck Trưbckdơoxfrng Phi Hổmocd đnasftglc lộjdjgadkc mậadkct, cho nêraian pháfpsxi ngưbckdnbrji giếahpxt anh ta, Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo ởyljb thàtqkcnh phốijlm S nhiềcogcu năcuzem, đnasfvjexn cảcffanh sáfpsxt tựpkxezkdu ngưbckdnbrji củdbina ôkeleng, thảcffa anh ta vàtqkcbckdyljbng gia, quan hệhxav Triệhxavu gia cũdbinng khôkeleng cạyljbn, diệhxavt mộjdjgt ngưbckdnbrji rấndpdt đnasfơoxfrn giảcffan.

Xem ra, ôkeleng phảcffai mộjdjgt lầoxfrn nữyhzpa nghĩlxbq biệhxavn pháfpsxp.

Nghĩlxbq mộjdjgt vôkele vạyljbn biệhxavn pháfpsxp, diệhxavt trừgbyw Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljbqfalng con trai củdbina anh ta.

Đoaikưbckdnbrjng phu nhâamcnn nózkdui, "Lãwpmqo gia, chúadkcng ta cózkduraian đnasfi xem cậadkcu cảcffa."

"Khôkeleng chếahpxt đnasfưbckdxzckc, nhìexyen cáfpsxi gìexye vậadkcy." Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo lêraian tiếahpxng nózkdui, khôkeleng quan tâamcnm, nếahpxu làtqkc Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb chếahpxt , dựpkxe đnasffpsxn ôkeleng sẽptmr đnasfi gặgxgxp.

Đoaikưbckdnbrjng phu nhâamcnn xưbckda nay yêraian tĩlxbqnh, khôkeleng gâamcny sựpkxe, thấndpdy Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo nózkdui nhưbckd thếahpx, cũdbinng khôkeleng dáfpsxm nózkdui cáfpsxi gìexye.

"Thàtqkcnh Nam đnasfâamcnu?"

"Cậadkcu hai đnasfi đnasfáfpsxnh gôkelen ." Đoaikưbckdnbrjng phu nhâamcnn nózkdui.

Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo tứrzouc giậadkcn, "Nàtqkcy khôkeleng làtqkcm cáfpsxi gìexye, chỉgjfi biếahpxt ăcuzen uốijlmng vui đnasfùqfala, đnasfem nózkdu gọhxkli trởyljb vềcogc, Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb trong lúadkcc bịuive thưbckdơoxfrng , nózkdu tạyljbm thờnbrji giữyhzp chứrzouc tổmocdng giáfpsxm đnasfijlmc ."

Đoaikưbckdnbrjng phu nhâamcnn tìexyem quảcffan gia đnasfi kêraiau Đoaikưbckdnbrjng Thàtqkcnh Nam trởyljb vềcogc, Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo nghĩlxbq nghĩlxbq, "Chúadkcng ta đnasfi bệhxavnh việhxavn mộjdjgt chuyếahpxn."

Đoaikưbckdnbrjng phu nhâamcnn vừgbywa nghe, vộjdjgi vộjdjgi vàtqkcng vàtqkcng cho ngưbckdnbrji đnasfi chuẩyqdan bịuive.

Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo trong lòghtzng khôkeleng vui, con trai, Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb thàtqkcnh dụsdavng cụsdav, vậadkcy màtqkc chíadkcnh mìexyenh mởyljb thếahpx lựpkxec hắraiac đnasfyljbo , thàtqkcnh lậadkcp Đoaikưbckdnbrjng môkelen, đnasfâamcny cũdbinng làtqkc nguyêraian nhâamcnn Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo vẫbtmsn rấndpdt kiêraiang dèlxbq Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb, khôkeleng dáfpsxm đnasfjdjgng Đoaikưbckdnbrjng Bạyljbch Dạyljb , chỉgjfizkdu thểtglcbckdxzckn đnasfao giếahpxt ngưbckdnbrji.

Đoaikưbckdnbrjng Thàtqkcnh Nam làtqkc đnasfiểtglcn hìexyenh cậadkcu hai nhàtqkc giàtqkcu, nhịuive thếahpx tổmocd ( ăcuzen chơoxfri cháfpsxt táfpsxng), bịuive chiềcogcu hưbckd. Bảcffan lĩlxbqnh tráfpsxi lạyljbi cózkdu, chỉgjfitqkc quáfpsx tảcffan mạyljbn, cảcffa ngàtqkcy sốijlmng phózkdung túadkcng, hợxzckp táfpsxc khôkeleng đnasftglc bụsdavng, chỉgjfi nghĩlxbq ngồvjexi ủdbinng Đoaikưbckdnbrjng thịuive ăcuzen mộjdjgt đnasfnbrji.

Đoaikưbckdnbrjng Nhấndpdt Phong xem nhưbckdtqkc Đoaikưbckdnbrjng lãwpmqo tưbckdơoxfrng đnasfijlmi hàtqkci lòghtzng , ngưbckdnbrji rấndpdt chíadkcnh kiếahpxn, nózkdui khôkeleng nhiềcogcu, làtqkcm việhxavc cũdbinng chịuiveu khózkdu, làtqkc tổmocdng giáfpsxm đnasfijlmc tàtqkci vụsdav Đoaikưbckdnbrjng thịuive, ôkeleng đnasfijlmi vớfpsxi Đoaikưbckdnbrjng Nhấndpdt Phong kỳsqcf vọhxklng cao.

Nhưbckdng màtqkc, ôkeleng lạyljbi muốijlmn chiếahpxu cốijlm Đoaikưbckdnbrjng Thàtqkcnh Nam, bởyljbi vìexye ôkeleng yêraiau quýyljb đnasfrzoua con thứrzou hai.

ahpx trêraian ngưbckdnbrji Đoaikưbckdnbrjng Thàtqkcnh Nam, ôkeleng nhìexyen thấndpdy chíadkcnh mìexyenh lúadkcc trẻgxgx tuổmocdi .

Ôtqkcng nghĩlxbq nhữyhzpng thứrzou củdbina mìexyenh, sẽptmr cho Thàtqkcnh Nam.

Chỉgjfi mong anh ta khôkeleng thua kémzjqm.

....thanhuyen.diendanlequidon.....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.