Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 186 : Máu mủ tình thâm (2)

    trước sau   
Editor: lãqqscnh lãqqscnh

Beta: thanh huyềxwypn

Anh nhấpphit đeclrlaownh phảnrsji tra rõctie quan hệwbbn trong nàossuy .

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi vẫeyryn ởwbbn bệwbbnnh việwbbnn khôusfung vềxwyp nhàossu, trởwbbn lạdgezi chuyệwbbnn thứiijh nhấpphit chíigognh làossu mởwbbnrypgy vi tíigognh, cụpqzqc giao thôusfung đeclrem béfiapossu Bảnrsjn Kiệwbbnt Minh ghi lạdgezi toàossun bộiimj cắsxlqt bỏctie, cárypgch mộiimjt buổuktfi tốsxlqi, cụpqzqc côusfung an bêpszbn kia từypofng cómhwg sao lưjfjnu.

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi làossum sao sẽbfok cắsxlqt bỏctie đeclri .

ossum tốsxlqt việwbbnc nàossuy, béfiap lấpphiy di đeclriimjng Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf ra, tra tròwysw chuyệwbbnn củjppba anh ta ghi lạdgezi .


Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf chếxitwt, béfiap chỉhfxdmhwg thểdvvu ghi lạdgezi cuộiimjc nómhwgi chuyệwbbnn củjppba anh ta .

Lạdgezi nómhwgi tiếxitwp cũkftyng làossuossuusfun.

usfum qua mộiimjt trậusfun chiếxitwn ởwbbn bếxitwn tàossuu, sau khi ngưjfjnpqaui vưjfjnơuktfng bàossui líigognh đeclrárypgnh thuêpszb đeclrếxitwn, khôusfung bao lâctieu còwyswi bárypgo đeclriimjng cũkftyng vang lêpszbn, Liễiijhu An cùpqaung Lýxitw Hổuktf chờpqau ngưjfjnpqaui dẫeyryn béfiappqaung Hạdgez Thầhfxdn Hi đeclri trưjfjnxitwc, lưjfjnu lạdgezi Đlrgqưjfjnpqaung Dạdgez Bạdgezch xửdhnmxitw, Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf đeclrưjfjnơuktfng nhiêpszbn bịlaow mang đeclrếxitwn đeclrdnqun cảnrsjnh sárypgt.

ossuusfun chíigognh làossu, anh ta vừypofa tớxitwi đeclrdnqun cảnrsjnh sárypgt, vừypofa mớxitwi vàossuo phòwyswng khẩudcbu cung, ngưjfjnpqaui liềxwypn chếxitwt .

Nguyêpszbn nhâctien cárypgi chếxitwt làossu trúqqscng đeclriimjc màossu chếxitwt.

jfjnpqaui phầhfxdn ly kỳumqf.

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi kếxitwt luậusfun, Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf nhấpphit đeclrlaownh làossu bịlaow ngưjfjnpqaui diệwbbnt khẩudcbu.

kftyng may, béfiapmhwg di đeclriimjng củjppba Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf .

Trêpszbn đeclriệwbbnn thoạdgezi di đeclriimjng cómhwgqqscy sốsxlq, Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi dựerdoa theo trìjppbnh tựerdo tra, cómhwg mấpphiy sôusfuossu ngưjfjnpqaui củjppba Trưjfjnơuktfng Phi Hổuktf gọnugoi, chưjfjna đeclrjppbagwfn cứiijh, khảnrsj nghi làossu mộiimjt dãqqscy sốsxlq gọnugoi hai lầhfxdn, làossupqaung mộiimjt sốsxlq, làossujppbnh nghi nhấpphit.

Mộiimjt làossu trưjfjnxitwc khi béfiap bịlaowmhwgc gọnugoi, mộiimjt làossu sau khi béfiap bịlaow bắsxlqt cómhwgc gọnugoi.

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi lạdgeznh lùpqaung cưjfjnpqaui, bắsxlqt đeclrhfxdu tra dãqqscy sốsxlqossuy.

rypgi dãqqscy sốsxlq tra rấpphit mấpphit côusfung, bởwbbni vìjppbossu mua quárypgn ven đeclrưjfjnpqaung, Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi khôusfung làossum thìjppb thôusfui, đeclrãqqscossum thìjppbossum đeclrếxitwn cùpqaung, bấpphim dãqqscy sốsxlqossuy, béfiappqaung di đeclriimjng khárypgc, đeclrsxlqi phưjfjnơuktfng nhậusfun.

"Anh làossu ai?"


Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi dùpqaung biếxitwn giọnugong nómhwgi, "Tôusfui tìjppbm Trưjfjnơuktfng tiêpszbn sinh."

"Xin lỗctiei,cậusfuu gọnugoi lộiimjn sốsxlq."

"Khôusfung đeclrúqqscng, anh xárypgc đeclrlaownh đeclrâctiey khôusfung phảnrsji làossu sốsxlq củjppba Trưjfjnơuktfng tiêpszbn sinh sao? Tôusfui gọnugoi hai lầhfxdn đeclrúqqscng rồdnqui , đeclrxwypu làossuqqscy sốsxlqossuy ."

"Cậusfuu gọnugoi lộiimjn sốsxlq."

"Khôusfung đeclrúqqscng, khôusfung đeclrúqqscng..."

Đlrgqsxlqi phưjfjnơuktfng cúqqscp đeclriệwbbnn thoạdgezi, Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi mộiimjt bêpszbn cùpqaung anh ta nómhwgi lờpqaui vôusfu íigogch đeclrdnqung thờpqaui mộiimjt bêpszbn tra tíigogn hiệwbbnu, chờpqau đeclrjppb thờpqaui gian, tíigogn hiệwbbnu đeclrãqqsc đeclriềxwypu tra ra, Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi kinh ngạdgezc nhíigogu màossuy, đeclriimjt nhiêpszbn lạdgeznh lùpqaung cưjfjnpqaui...

"Cha a, cha rốsxlqt cuộiimjc cómhwg nhiềxwypu ngưjfjnpqaui oárypgn a."

Hạdgez Thầhfxdn Hi trởwbbn vềxwyp, ngủjppb mộiimjt giấpphic, thẳgwcpng đeclrếxitwn chạdgezng vạdgezng mớxitwi tỉhfxdnh lạdgezi, lo lắsxlqng hỏctiei, "Bảnrsjo bốsxlqi, mấpphiy ngàossuy nay, con khôusfung đeclri họnugoc, vậusfuy ởwbbn nhàossu đeclri, miễiijhn cho lạdgezi cómhwg ngưjfjnpqaui xấpphiu đeclrếxitwn tìjppbm con."

Hạdgez Thầhfxdn Hi thậusfut sâctieu cảnrsjm giárypgc, bảnrsjo bốsxlqi lợmotii hạdgezi hơuktfn nữyhwva, cũkftyng làossu mộiimjt đeclriijha nhỏctie, ngưjfjnpqaui khárypgc cầhfxdm súqqscng ốsxlqng, bảnrsjo bốsxlqi làossum sao bâctiey giờpqau, chỉhfxdmhwg thểdvvu bịlaow thưjfjnơuktfng.

"Mẹdhnm, khôusfung cầhfxdn lo lắsxlqng, bảnrsjo bốsxlqi khôusfung cómhwg việwbbnc gìjppb." Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi nómhwgi, thoạdgezt nhìjppbn rấpphit tựerdo tin, "Nhữyhwvng chuyệwbbnn tưjfjnơuktfng tựerdo, sẽbfok khôusfung phárypgt sinh lạdgezi , dựerdo đeclrrypgn bọnugon họnugokftyng khôusfung cómhwgrypg gan nàossuy ."

Hạdgez Thầhfxdn Hi nhíigogu màossuy, Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi ôusfum lấpphiy cárypgnh tay củjppba côusfu, "Mẹdhnm, nghe con."

lrgqưjfjnmotic rồdnqui, nhữyhwvng chuyệwbbnn tưjfjnơuktfng tựerdoossu xảnrsjy ra, con nhấpphit đeclrlaownh sẽbfok chếxitwt."

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi cưjfjnpqaui mỉhfxdm, bộiimjrypgng mưjfjnpqaui phầhfxdn mêpszb ngưjfjnpqaui, "Mẹdhnm, chuyệwbbnn đeclrãqqsc qua, mẹdhnmwyswn làossu khôusfung nhớxitw ra đeclrưjfjnmotic sao?"

"Khôusfung cómhwg!" Hạdgez Thầhfxdn Hi quyếxitwt đeclrrypgn nómhwgi, "Thếxitwossuo đeclriimjt nhiêpszbn hỏctiei vấpphin đeclrxwypossuy."

"Con làossu hiếxitwu kỳumqf, cho nêpszbn hỏctiei mộiimjt câctieu." Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi nómhwgi, "Nghĩumyy khôusfung ra liềxwypn nghĩumyy khôusfung ra đeclri, quárypg khứiijhjppbjppb đeclrómhwg, cũkftyng làossum cho nómhwg biếxitwn mấpphit đeclri."

"..." Hạdgez Thầhfxdn Hi nghi ngờpqau nhìjppbn con trai, béfiapjppbnh nhưjfjnmhwg chuyệwbbnn gìjppb gạdgezt côusfu.

lrgqưjfjnpqaung tiêpszbn sinh ởwbbn vienj nhiềxwypu ngàossuy, con cómhwg thểdvvu đeclri thăagwfm khôusfung?”

lrgqưjfjnơuktfng nhiêpszbn!" Hạdgez Thầhfxdn Hi nómhwgi, "Dùpqau sao anh ta vìjppb con ra sốsxlqng vàossuo chếxitwt, bịlaow thưjfjnơuktfng làossujppb con a."

Đlrgqưjfjnpqaung Bạdgezch Dạdgezjppbnh nguyệwbbnn mộiimjt mìjppbnh bếxitwn tàossuu, ngưjfjnpqaui nàossuo cũkftyng khôusfung mang, cũkftyng khôusfung bárypgo cảnrsjnh sárypgt, cứiijh nhưjfjn vậusfuy mộiimjt mìjppbnh đeclri, đeclrem mạdgezng củjppba anh ta đeclrếxitwn trao đeclruktfi mạdgezng củjppba Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi, đeclrárypgy lòwyswng Hạdgez Thầhfxdn Hi đeclrãqqsc nhậusfun đeclrlaownh, anh ta làossu cha củjppba Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi .

usfu khôusfung hềxwypossui xíigogch bọnugon họnugo thâctien thiếxitwt, cũkftyng khôusfung ngăagwfn trởwbbn bọnugon họnugo thâctien thiếxitwt nữyhwva.

jppbnh cảnrsjm cha con làossu ngăagwfn khôusfung đeclrưjfjnmotic .

Hạdgez bảnrsjo bốsxlqi vỗctie tay mộiimjt cárypgi, "Ngàossuy mai nấpphiu canh đeclrhfxdu cárypg ."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.