Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 185 : Máu mủ tình thâm (1)

    trước sau   
Editor: lãloivnh lãloivnh

Beta: thanh huyềpzpdn

Hạpaau Thầhdron Hi đjxbvưrkonơtvyhng nhiêybrkn cũoaqong nhìjvhgn ra đjxbvưrkoncdbkc, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaaumytikaqxng khổicbw nhụicbwc kếlrbt.

Khổicbw nhụicbwc kếlrbtmytiy làmyti quáitomzzzzmyting.

Mặrwvvc dùkaqx nhưrkon vậmxiyy, anh ta nóbhwti làmyti sựwxkh thựwxkhc a.

Anh ta lấrkony mạpaaung mìjvhgnh cứwqgvu Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi.


Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaaumyti ai, giếlrbtt chóbhwtc quảyrvl quyếlrbtt, ngưrkonqpzii qua đjxbvưrkonqpzing chếlrbtt ởgcjk trưrkonrjxsc mắhdrot, mắhdrot cũoaqong chớrjxsp, ngưrkonqpzii kháitomc tùkaqxy tiệzfxln bắhdrot cóbhwtc mộdkwbt đjxbvwqgva nhỏgrrgbhwti làmyti con củefqfa anh ta, bắhdrot anh mộdkwbt mìjvhgnh đjxbvi chịlevju chếlrbtt, dựwxkh đjxbvitomn anh ta nóbhwti ra mấrkony từthul.

Ngưrkonqpzii kia tùkaqxy tiệzfxln, giếlrbtt chếlrbtt con tômytii đjxbvi.

Anh khômyting thểlyrt mặrwvvc kệzfxl loạpaaui chuyệzfxln nàmytiy, đjxbvơtvyhn giảyrvln làmytijvhg Hạpaau Thiêybrkn, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau thựwxkhc sựwxkh mộdkwbt mìjvhgnh đjxbvi, khômyting cóbhwt bảyrvlo thêybrkm ngưrkonqpzii, thậmxiyt làmyti lấrkony mạpaaung mìjvhgnh đjxbvi đjxbvicbwi bảyrvlo bốjxbvi củefqfa cômyti, anh bịlevj đjxbváitomnh thưrkonơtvyhng, lạpaaui bịlevjybrky đjxbváitomnh.

Bịlevj đjxbváitomnh thêybrk thảyrvlm nhưrkon vậmxiyy , nhưrkonng anh cũoaqong khômyting đjxbváitomnh trảyrvl.

Đueqjơtvyhn giảyrvln làmyti bảyrvlo bốjxbvi ởgcjk trong tay bọmhlqn họmhlq.

ybrky giờqpzi, bọmhlqn họmhlq đjxbvpzpdu bìjvhgnh an , Hạpaau Thầhdron Hi nghĩkaqx, chípcpbnh mìjvhgnh qua cầhdrou rúxizdt váitomn, thựwxkhc sựwxkh quáitom khômyting phảyrvli.

mytibhwt đjxbviểlyrtm tàmytin nhẫyvvnn.

Chẳyvvnng cầhdron biếlrbtt anh diễgrrgn kịlevjch, cômytioaqong cảyrvlm thấrkony cóbhwt chúxizdt tàmytin nhẫyvvnn.

ueqjưrkoncdbkc rồnjzpi, làmytim liềpzpdn làmytim đjxbvi." Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi nóbhwti, xem nhưrkonmyti đjxbvnjzpng ýjgvu.

Hạpaau Thầhdron Hi trợcdbkn tròrwvvn mắhdrot, cháitomu trai bảyrvlo bốjxbvi, cháitomu làmytim phảyrvln .

Ásujpnh mắhdrot Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaauitomng ngờqpzii, "Cháitomu đjxbvnjzpng ýjgvu?"

"Phảyrvli ."

"Kia đjxbvi thômytii." Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau thay đjxbvicbwi biểlyrtu tìjvhgnh trêybrkn mặrwvvt , nàmytio cóbhwtitomi gìjvhgefqfy khuấrkont, nàmytio cóbhwtitomi gìjvhg bi thưrkonơtvyhng, lạpaaui khômytii phụicbwc mặrwvvt lạpaaunh bứwqgvc ngưrkonqpzii Đueqjưrkonqpzing đjxbvpaaui thiếlrbtu bìjvhgnh thưrkonqpzing .


Đueqjưrkonqpzing đjxbvpaaui thiếlrbtu làmytim việzfxlc, thípcpbch tốjxbvc chiếlrbtn tốjxbvc thắhdrong.

Hạpaau Thầhdron Hi, "..."

Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi, "..."

Mẹuakb con bọmhlqn họmhlq囧 , Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau anh thay đjxbvicbwi sắhdroc mặrwvvt cũoaqong quáitom nhanh đjxbvi, tốjxbvt xấrkonu trong chớrjxsp mắhdrot a.

ueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau , mặrwvvc kệzfxl kếlrbtt quảyrvl thếlrbtmytio, bépaau đjxbvpzpdu làmyti con tômytii."

"Lờqpzii vômyti ípcpbch." Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau khinh bỉmcta Hạpaau Thầhdron Hi, "Khômyting cóbhwtmytibhwt thểlyrtbhwt con sao? Khômyting phảyrvli con trai củefqfa cômyti chẳyvvnng lẽcdbkpaau theo đjxbváitom chui ra.”

Hai ngưrkonqpzii hiểlyrtn nhiêybrkn ômyting nóbhwti gàmytimytibhwti vịlevjt.

Nhưrkon vậmxiyy đjxbvhdroy đjxbvefqf biểlyrtu cảyrvlm.

Đueqjưrkonqpzing tiêybrkn sinh làmytiybrkn cưrkonrjxsp.

ybrkn cưrkonrjxsp logic khômyting cầhdron giảyrvli thípcpbch.

Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi cưrkonqpzii, theo Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaaukaqxng đjxbvi làmytim giáitomm đjxbvlevjnh ADN.

Hạpaau Thiêybrkn đjxbváitomp ứwqgvng làmytim mộdkwbt lầhdron giáitomm đjxbvlevjnh ADN làmyti bởgcjki vìjvhg, Hạpaau Thầhdron Hi thựwxkhc sựwxkh quêybrkn, bépaaubhwt phảyrvli con củefqfa Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau hay khômyting, chỉmcta bằfgenng kia mộdkwbt đjxbvoạpaaun VCR (video truyềpzpdn hìjvhgnh đjxbvóbhwt) cùkaqxng tưrkonrjxsng mạpaauo củefqfa bépaau, đjxbvípcpbch xáitomc táitomm chípcpbn mưrkonqpzii đjxbvúxizdng rồnjzpi.

Nhưrkonng màmyti, làmytim mộdkwbt lầhdron giáitomm đjxbvlevjnh, thứwqgv nhấrkont, xáitomc đjxbvlevjnh sựwxkh thựwxkhc, ai cũoaqong an tâybrkm. Thứwqgv hai, Hạpaau Thầhdron Hi cóbhwt chuyệzfxln gìjvhgoaqong cóbhwt thểlyrt toàmytin bộdkwb giao cho mấrkont trípcpb nhớrjxs, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau muốjxbvn hỏgrrgi cáitomi gìjvhg, Hạpaau Thầhdron Hi cóbhwt thểlyrtbhwti, tômytii mấrkont trípcpb nhớrjxs, khômyting nhớrjxs.


Logic Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi cũoaqong rấrkont mạpaaunh, bépaau cảyrvlm giáitomc mìjvhgnh rấrkont tri kỷzpuz, đjxbvpzpdu vìjvhg bọmhlqn họmhlq suy nghĩkaqx.

Đueqjpzpdu cho bọmhlqn họmhlqbhwt mộdkwbt đjxbvưrkonqpzing lui.

Giáitomm đjxbvlevjnh ADN làmytim tốjxbvt, bìjvhgnh thưrkonqpzing mộdkwbt tuầhdron mớrjxsi cóbhwt thểlyrt lấrkony kếlrbtt quảyrvl, dùkaqx cho Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau thậmxiyt cưrkonqpzing hãloivn, tạpaauo áitomp lựwxkhc cho bệzfxlnh việzfxln nhanh nhấrkont cũoaqong phảyrvli ba ngàmytiy.

Hạpaau Thầhdron Hi khômyting co chuyệzfxln gìjvhg, khômyting cầhdron ởgcjk bệzfxlnh việzfxln quan sáitomt, cùkaqxng ngàmytiy sẽcdbkmytim thủefqf tụicbwc xuấrkont việzfxln, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaaukaqxng Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi làmytim xong giáitomm đjxbvlevjnh ADN trởgcjk vềpzpd, ngồnjzpi ởgcjk mộdkwbt bêybrkn nhìjvhgn Hạpaau Thầhdron Hi thu dọmhlqn đjxbvnjzp đjxbvpaauc.

Nhưrkonbhwt đjxbviềpzpdu suy nghĩkaqx.

Hạpaau Thầhdron Hi rốjxbvt cuộdkwbc làmyti thậmxiyt quêybrkn rồnjzpi sao?

Mặrwvvc kệzfxl thậmxiyt giảyrvl, khômyting thểlyrtmytio cãloivi lạpaaui.

Tiếlrbtt Giai Vâybrkn gọmhlqi đjxbviệzfxln thoạpaaui hỏgrrgi cômyti thếlrbtmytio khômyting đjxbvi làmytim, Hạpaau Thầhdron Hi tìjvhgm mộdkwbt cáitomi lấrkony cớrjxsbhwti khômyting thoảyrvli máitomi, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau cho cômytijgvu do giảyrvl, mọmhlqi ngưrkonqpzii cũoaqong khômyting cóbhwt sinh nghi, Lâybrkm Nhiêybrkn khômyting cóbhwt đjxbvem chuyệzfxln nàmytiy nóbhwti cho Tiếlrbtt Giai Vâybrkn.

Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi cùkaqxng Hạpaau Thầhdron Hi sau khi trởgcjk vềpzpd, Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau trởgcjk lạpaaui phòrwvvng bệzfxlnh chípcpbnh mìjvhgnh , xem báitomo mớrjxsi biếlrbtt Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi cùkaqxng Bảyrvln Kiệzfxlt Minh kia cóbhwt mộdkwbt trậmxiyn chiếlrbtn, mặrwvvc dùkaqxmytiitomi bóbhwtng mơtvyh hồnjzp, nhưrkonng anh biếlrbtt làmyti Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi.

Khóbhwte mômytii Đueqjưrkonqpzing Bạpaauch Dạpaau co rúxizdt .

Hạpaau Thầhdron Hi đjxbvãloivmyti mộdkwbt đjxbviềpzpdu bípcpbsujpn, Hạpaau bảyrvlo bốjxbvi càmyting bípcpbsujpn.

Hai mẹuakb con nàmytiy, trêybrkn ngưrkonqpzii cóbhwt quáitom nhiềpzpdu chuyệzfxln bípcpbsujpn, xem ra thâybrkn phậmxiyn họmhlq khômyting đjxbvơtvyhn giảyrvln, thếlrbtmytio nhìjvhgn đjxbvpzpdu giốjxbvng nhưrkonmytirkonơtvyhng tửlevj hắhdroc đjxbvpaauo cảyrvli trang vi hàmytinh.

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.