Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 184 : Hạ Thiên có phải con tôi hay không? (8)

    trước sau   
Editor: lãmvrwnh lãmvrwnh

Beta: thanh huyềddvnn

rxhz đwldyem Tiêrtqju Tềddvn đwldyuổszgxi đwldyi Mexico quảrtqj nhiêrtqjn làgfmy lựjkoaa chọmljwn chíwsganh xákoslc, nếszgxu Tiêrtqju Tềddvn tiếszgxp tụfzufc ởuxtc lạuivbi thàgfmynh phốkosl S, thậgfmyt khôvqcvng biếszgxt lạuivbi xảrtqjy ra chuyệsqyfn gìgfmy , bâykluy giờjicy vừqzzta lúnroic, Tiêrtqju Tềddvn đwldyi rồzduzi, đwldyếszgxn nỗscvgi mẹqzztrxhzcmhh phảrtqji Chồzduzn Đygwben hay khôvqcvng.

rxhz khôvqcvng quan tâyklum, làgfmy Chồzduzn Đygwben thìgfmy thếszgxgfmyo, cũumtkng làgfmy mẹqzzt ruộfzuft củpshga bérxhz .

Hạuivb Thiêrtqjn đwldyqgjsy cửsvxxa tiếszgxn vàgfmyo, Hạuivb Thầwfoon Hi nhìgfmyn qua, mởuxtc tay ôvqcvm ấhhuvp, Hạuivb bảrtqjo bốkosli bòwvgnrtqjn trêrtqjn giưjkoajicyng bệsqyfnh, nhàgfmyo tớgfmyi trong ngựjkoac mẹqzzt, mộfzuft loạuivbi tìgfmynh cảrtqjm tràgfmyn ngậgfmyp ởuxtc trong lòwvgnng Hạuivb Thầwfoon Hi .

vqcv cảrtqj đwldyjicyi nàgfmyy, giốkoslng nhưjkoa mấhhuvt đwldyi so vớgfmyi lấhhuvy đwldyưjkoaxqyyc nhiềddvnu.


Cho nêrtqjn, luôvqcvn luôvqcvn tiếszgxc nuốkosli, luôvqcvn luôvqcvn rấhhuvt quýmgjo trọmljwng nhữnroing gìgfmygfmynh nắaqaym giữnroi trong tay.

"Mẹqzzt lo lắaqayng cho con chếszgxt đwldyi đwldyưjkoaxqyyc." Hạuivb Thầwfoon Hi hôvqcvn mộfzuft cákosli hai mákosl Hạuivb bảrtqjo bốkosli , lạuivbi xoa xoa, thậgfmyt làgfmy thoảrtqji mákosli, làgfmyn da đwldyelhpa nhỏscvg thậgfmyt tốkoslt, lạuivbi mịowzrn lạuivbi mềddvnm, "Khôvqcvng cócmhh việsqyfc gìgfmygfmy đwldyưjkoaxqyyc, khôvqcvng cócmhh việsqyfc gìgfmygfmy đwldyưjkoaxqyyc."

Hạuivb bảrtqjo bốkosli cưjkoajicyi híwsgap mắaqayt, bérxhzcmhh cha mẹqzzt mạuivbnh mẽesnd nhưjkoa thếszgx , sao cócmhh thểjkoacmhh chuyệsqyfn gìgfmy đwldyưjkoaxqyyc.

Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivbuxtc mộfzuft bêrtqjn nhìgfmyn mẹqzzt con bọmljwn họmljw thâyklun mậgfmyt nhưjkoa vậgfmyy , cócmhh cảrtqjm giákoslc nhưjkoa bịowzr vứelhpt bỏscvg .

"Hạuivb Thầwfoon Hi, côvqcv vẫddvnn chưjkoaa trảrtqj lờjicyi vấhhuvn đwldyddvn củpshga tôvqcvi, tôvqcvi muốkosln cùbveong Hạuivb Thiêrtqjn làgfmym giákoslm đwldyowzrnh ADN." Côvqcv đwldyãmvrw quêrtqjn chuyệsqyfn ởuxtc bếszgxn tàgfmyu, anh cũumtkng khôvqcvng hỏscvgi đwldyưjkoaxqyyc cákosli gìgfmy, khôvqcvng quan hệsqyf, chuyệsqyfn củpshga Hạuivb bảrtqjo bốkosli , anh mộfzuft bưjkoagfmyc cũumtkng khôvqcvng nhưjkoajicyng.

Hạuivb Thầwfoon Hi tíwsganh tìgfmynh cổszgx quákosli, đwldywfoou ócmhhc xoay chuyểjkoan đwldyndhac biệsqyft mau, côvqcvcmhhi, "Tôvqcvi khôvqcvng phảrtqjn đwldykosli, tôvqcvi giákoslo dụfzufc bảrtqjo bốkosli từqzzt nhỏscvg, chuyệsqyfn củpshga mìgfmynh muốkosln chíwsganh mìgfmynh quyếszgxt đwldyowzrnh, đwldyâykluy làgfmy chuyệsqyfn giữnroia anh cùbveong bảrtqjo bốkosli, chỉgfmy cầwfoon bảrtqjo bốkosli đwldyzduzng ýmgjo, tùbveoy tiệsqyfn hai ngưjkoajicyi."

Hạuivb bảrtqjo bốkosli trong lòwvgnng oákosln thầwfoom, mẹqzzt a, ngưjkoajicyi quákosl giảrtqj dốkosli .

Đygwbãmvrw đwldyem cha đwldyákosl cho bérxhz.

rxhz khôvqcvng nêrtqjn cùbveong cha giao tiếszgxp .

Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivb giốkoslng nhưjkoaumtkng khôvqcvng ngờjicy Hạuivb Thầwfoon Hi sảrtqjng khoákosli nhưjkoa vậgfmyy, ngẩqgjsn ngưjkoajicyi, chờjicy Hạuivb Thiêrtqjn cựjkoa tuyệsqyft , Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivb cuốkosli cùbveong cũumtkng biếszgxt mẹqzzt con ngưjkoajicyi nàgfmyy rốkoslt cuộfzufc rấhhuvt ăszgxn ýmgjo, anh tứelhpc giậgfmyn đwldyếszgxn nghiếszgxn răszgxng nghiếszgxn lợxqyyi...

Đygwbfzuft nhiêrtqjn, anh lộfzuf ra vẻuhou mặndhat rấhhuvt ủpshgy khuấhhuvt .

Hạuivb bảrtqjo bốkosli cùbveong Hạuivb Thầwfoon Hi nhìgfmyn nhau, Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivb lộfzuf ra vẻuhou mặndhat ủpshgy khuấhhuvt , trừqzzt phi thiêrtqjn hạuivb đwldyuivbi loạuivbn.

Tuyệsqyft đwldykosli cócmhh lừqzzta gạuivbt.


Hạuivb Thầwfoon Hi cùbveong Hạuivb bảrtqjo bốkosli vôvqcvbveong cảrtqjnh giákoslc nhìgfmyn anh.

Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivbcmhhi, "Thầwfoon Hi, Hạuivb bảrtqjo bốkosli, tôvqcvi mạuivbo hiểjkoam nguy hiểjkoam tíwsganh mạuivbng đwldyếszgxn bếszgxn tàgfmyu cứelhpu ngưjkoajicyi, bịowzr Trưjkoaơelhpng Phi Hổszgx đwldyákoslnh thưjkoaơelhpng, lạuivbi bịowzr ngưjkoajicyi ẩqgjsu đwldyrtqj, tôvqcvi cảrtqj đwldyjicyi nàgfmyy, chưjkoaa từqzztng bịowzr ma-càgfmy-bôvqcvng nhụfzufc nhãmvrw."

"Cákoslc ngưjkoajicyi cho làgfmy nếszgxu khôvqcvng phảrtqji tôvqcvi đwldyâykluy cam tâyklum tìgfmynh nguyệsqyfn cócmhh thểjkoacmhh ngưjkoajicyi đwldyákoslnh tôvqcvi sao?"

"Trưjkoaơelhpng Phi Hổszgx nghĩscvg nhụfzufc nhãmvrwvqcvi, chậgfmym rãmvrwi dằhtqon vặndhat tôvqcvi, cho nêrtqjn bắaqayn trúnroing vai tôvqcvi, khôvqcvng bắaqayn trúnroing trákosli tim, nếszgxu làgfmy anh ta bắaqayn trúnroing, đwldyuivbn bắaqayn trúnroing trákosli tim củpshga tôvqcvi, tôvqcvi liềddvnn chếszgxt."

"Bảrtqjo bốkosli, chúnroigfmygfmy chákoslu màgfmy chếszgxt.”

"Thầwfoon Hi, tôvqcvi làgfmygfmy cứelhpu đwldyelhpa nhỏscvg, mớgfmyi cócmhh thểjkoa đwldyákoslnh khôvqcvng đwldyákoslnh trảrtqj, thiếszgxu chúnroit nữnroia khôvqcvng cócmhh mạuivbng, chẳkxsang lẽesnd, tôvqcvi ngay cảrtqj quyềddvnn muốkosln biếszgxt sựjkoa thậgfmyt cũumtkng khôvqcvng cócmhh sao?"

"Cákoslc ngưjkoajicyi tạuivbi sao cócmhh thểjkoa đwldykosli xửsvxx vớgfmyi tôvqcvi tàgfmyn nhẫddvnn nhưjkoa vậgfmyy ."

"Huốkoslng chi, tôvqcvi đwldyem mẹqzzt con cákoslc ngưjkoajicyi an toàgfmyn trởuxtc vềddvn, cákoslc ngưjkoajicyi tạuivbi sao cócmhh thểjkoa nhẫddvnn tâyklum đwldykosli xửsvxx vớgfmyi âyklun nhâyklun cứelhpu mạuivbng hai ngưjkoajicyi nhưjkoa vậgfmyy ."

Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivbcmhhi xong ủpshgy khuấhhuvt đwldyếszgxn cựjkoac đwldyiểjkoam, bi thưjkoaơelhpng khổszgx sởuxtc, chỉgfmy thiếszgxu chúnroit nữnroia rơelhpi lệsqyf đwldyi, vẻuhou mặndhat kia muốkosln nhiềddvnu thêrtqj thảrtqjm thìgfmycmhh nhiềddvnu thêrtqj thảrtqjm, muốkosln nhiềddvnu ủpshgy khuấhhuvt sẽesndcmhh nhiềddvnu ủpshgy khuấhhuvt, nhưjkoagfmy muốkosln toàgfmyn thếszgx giớgfmyi xin lỗscvgi anh.

Hạuivb Thầwfoon Hi vẻuhou mặndhat quấhhuvn quýmgjot, Đygwbưjkoajicyng tổszgxng, anh đwldyfzuft nhiêrtqjn đwldyi đwldyưjkoajicyng bi tìgfmynh tuyếszgxn (ýmgjogfmy nhắaqayc tớgfmyi tìgfmynh cảrtqjm), thựjkoac sựjkoagfmygfmym ngưjkoajicyi khákoslc khôvqcvng quen a .

Hạuivb bảrtqjo bốkosli thầwfoom nghĩscvg, cha, cha thậgfmyt khôvqcvng biếszgxt xấhhuvu hổszgx, loạuivbi phưjkoaơelhpng phákoslp cũumtkng cócmhh thểjkoabveong, khinh bỉgfmy ngưjkoajicyi, khinh bỉgfmy ngưjkoajicyi, thậgfmyt sâykluu khinh bỉgfmy ngưjkoajicyi.

"Thầwfoon Hi..." Đygwbưjkoajicyng Bạuivbch Dạuivb mộfzuft tiếszgxng Thầwfoon Hi làgfmym cho trờjicyi đwldyhhuvt luâyklun chuyểjkoan, làgfmym cho nhu tìgfmynh muôvqcvn vàgfmyn, Hạuivb Thầwfoon Hi nổszgxi da gàgfmy , run lêrtqjn, dựjkoa đwldykosln cócmhh thểjkoa rớgfmyt xuốkoslng đwldywfooy đwldyhhuvt mộfzuft trậgfmyn da gàgfmy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.