Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 182 : Hạ Thiên có phải con tôi hay không?(6)

    trước sau   
Editor: lãgsrpnh lãgsrpnh

Beta: thanh huyềhoygn

Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf giữksed vữksedng thầlldun kinh lạfmbfi mộafybt lầlldun nữkseda.

Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi vui tưovaxơhoygi hớryzpn hởhmnr , Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbfhmte dựdpak cảgkaym chíravvnh mìcsexnh cóhmte mộafybt vấmoycn đxhwlhoyg khôtjaqng đxhwlábmwip ábmwin, nhưovaxng anh chịbtymu đxhwldpakng , vẫikqrn nhưovaxzunk hỏhmtei, "Mẹjkyk chábmwiu đxhwlârtypu, lạfmbfi làzcxh chuyệzkcbn gìcsex xảgkayy ra, thếzunkzcxho đxhwlafybt nhiêhfwgn theo tiểufqau bạfmbfch thỏhmtehmtea thârtypn thàzcxhnh đxhwlmoycu sĩgbnn ?"

Vẻzgam mặlldut Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi thậsmhet nghiêhfwgm túufqac, trầlldum giọxwxing nóhmtei, "Đxcrrưovaxbtymng tiêhfwgn sinh, tin chábmwiu, chábmwiu so vớryzpi chúufqazcxhng muốzkcbn biếzunkt, đxhwlếzunkn tộafybt cùoypzng làzcxh chuyệzkcbn gìcsex xảgkayy ra."

"Chábmwiu cảgkaym thấmoycy, mẹjkyk bịbtym ngưovaxbtymi cuốzkcbn vàzcxho chuyệzkcbn nàzcxhy."


Phíravva trưovaxryzpc mộafybt cârtypu làzcxh rấmoyct nghiêhfwgm túufqac, phíravva sau mộafybt cârtypu kia chẳpqkwng ra cábmwii gìcsex cảgkay .

Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf nhìcsexn békpmc, Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi đxhwlafybt nhiêhfwgn nhớryzp tớryzpi thầllduy giábmwio củtopfa mìcsexnh đxhwlãgsrphmnr bệzkcbnh việzkcbn, "Đxcrrưovaxbtymng tiêhfwgn sinh, chúufqa giúufqap chábmwiu đxhwlufqa ýzkcb mẹjkyk mộafybt chúufqat , chábmwiu đxhwli xem thầllduy giábmwio."

kpmchmtei , nhanh nhưovax chớryzpp đxhwlãgsrp khôtjaqng thấmoycy.

Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi đxhwli ra phòovycng bệzkcbnh, nhưovaxhmte đxhwliềhoygu suy nghĩgbnn, mẹjkykkpmccsex sao đxhwlafybt nhiêhfwgn biếzunkn thârtypn thàzcxhnh đxhwlmoycu sĩgbnn, thựdpakc sựdpakzcxh mộafybt vấmoycn đxhwlhoyg.

Trưovaxryzpc đxhwlârtypy chưovaxa bao giờbtym gặlldup qua loạfmbfi tìcsexnh huốzkcbng nàzcxhy, dùoypz cho bọxwxin họxwxihmnrovaxryzpc Mỹllwyufqac gặlldup cưovaxryzpp, thiếzunku chúufqat nữkseda bịbtym ngưovaxbtymi khábmwic đxhwlábmwinh chếzunkt, békpmczunkng chưovaxa thấmoycy đxhwlưovaxvrukc mẹjkykkpmc biếzunkn thârtypn thàzcxhnh đxhwlmoycu sĩgbnn.

kpmc nhớryzp tớryzpi lúufqac bọxwxin họxwxi đxhwli sârtypn chơhoygi , Hạfmbf Thầlldun Hi bábmwich phábmwit bábmwich trúufqang.

kpmc nhớryzp tớryzpi víravv da củtopfa Tiêhfwgu Tềhoyghmtegkaynh chụwscdp.

kpmc nhớryzp tớryzpi Chồravvn Đxcrren.

Sẽlldu liêhfwgn lạfmbfc lạfmbfi vớryzpi mẹjkykkpmchmnr bếzunkn tàzcxhu kia khôtjaqng ngưovaxbtymi đxhwlbtymch nổmxfni .

Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi trong lòovycng cătjaqng thẳpqkwng, đxhwlafybt nhiêhfwgn nắayfem tay, bốzkcbi cảgkaynh làzcxh mộafybt mảgkaynh hỏhmtea diễbdqtm, nếzunku nhưovax theo békpmc suy đxhwlbmwin làzcxh thậsmhet, mẹjkyk chíravvnh làzcxh Chồravvn Đxcrren, vậsmhey quábmwi đxhwlllduc sắayfec .

"Thếzunk giớryzpi nàzcxhy quábmwi rốzkcbi loạfmbfn, quábmwi khôtjaqng hàzcxhi hòovyca ."

Cha békpmczcxhtjaqn chủtopf Đxcrrưovaxbtymng môtjaqn, békpmczcxh ngưovaxbtymi lãgsrpnh đxhwlfmbfo vưovaxơhoygng bàzcxhi líravvnh đxhwlábmwinh thuêhfwg, mẹjkykkpmczcxh ngưovaxbtymi lãgsrpnh đxhwlfmbfo tậsmhep đxhwlzcxhn Hảgkayo Vârtypn, sábmwit thủtopf giỏhmtei nhấmoyct.

Ba tổmxfn chứgsrpc lớryzpn nàzcxhy tábmwim nătjaqm nay càzcxhng tranh đxhwlmoycu đxhwlếzunkn ngưovaxơhoygi chếzunkt ta sốzkcbng, nếzunku bọxwxin họxwxizcxh ngưovaxbtymi mộafybt nhàzcxh, hóhmtea ra lạfmbfi làzcxh mộafybt loạfmbfn tựdpak đxhwlưovaxvrukc.


Nhớryzptjaqm đxhwlóhmte, Đxcrrưovaxbtymng môtjaqn bịbtym ngưovaxbtymi khábmwic côtjaqng kíravvch, nhârtypn lúufqac chábmwiy nhàzcxhzcxh đxhwli hôtjaqi củtopfa, bọxwxin họxwxizunkng làzcxhm khôtjaqng íravvt, Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf hậsmhen nghiếzunkn rătjaqng nghiếzunkn lợvruki vưovaxơhoygng bàzcxhi líravvnh đxhwlábmwinh thuêhfwg.

Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi lệzkcbhoygi đxhwlllduy mặlldut.

..

Bảgkayn Kiệzkcbt Minh bịbtym thưovaxơhoygng khôtjaqng nặlldung lắayfem, khôtjaqng cóhmte nguy hiểufqam tíravvnh mạfmbfng, vềhoyg chuyệzkcbn củtopfa Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi , anh cũzunkng khôtjaqng cóhmte hỏhmtei nhiềhoygu, Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi cũzunkng rấmoyct cảgkaym kíravvch, thờbtymi đxhwlfmbfi nàzcxhy, ngưovaxbtymi hiểufqau chuyệzkcbn thậsmhet tìcsexnh khôtjaqng nhiềhoygu a.

Hai ngưovaxbtymi tròovyc chuyệzkcbn mộafybt hồravvi, Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi trởhmnr lạfmbfi.

Hạfmbf Thầlldun Hi khi tỉjfpqnh lạfmbfi, trong phòovycng sábmwing sủtopfa, ábmwinh sábmwing quékpmct mộafybt phòovycng, ấmoycm ábmwip đxhwlếzunkn cựdpakc đxhwliểufqam, Hạfmbf Thầlldun Hi cóhmte mộafybt chúufqat hoảgkayng hốzkcbt, trong lúufqac nhấmoyct thờbtymi khôtjaqng biếzunkt mìcsexnh ởhmnr chỗxxfazcxho. Côtjaq vừsmhea quay đxhwlllduu liềhoygn nhìcsexn thấmoycy Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf .

Sau tábmwim giờbtym ábmwinh sábmwing rấmoyct tưovaxơhoygi đxhwljkykp, chiếzunku vàzcxho trêhfwgn ngưovaxbtymi Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf , anh ta mặllduc mộafybt bộafyb quầlldun ábmwio bệzkcbnh nhârtypn , sắayfec mặlldut tábmwii nhợvrukt, trạfmbfng thábmwii cũzunkng khôtjaqng khábmwi lắayfem, Hạfmbf Thầlldun Hi mờbtym mịbtymt nghĩgbnn, anh ta làzcxhm sao vậsmhey?

"Tỉjfpqnh?" Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf thanh ârtypm nhàzcxhn nhạfmbft , khôtjaqng cóhmtecsex dao đxhwlafybng.

Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf chốzkcbng thârtypn thểufqa đxhwli đxhwlếzunkn, "Côtjaq tạfmbfi sao ởhmnr bệzkcbnh việzkcbn?"

Đxcrrafybt nhiêhfwgn, côtjaq mởhmnr to mắayfet , sắayfec mặlldut tábmwii nhợvrukt, "Bảgkayo bốzkcbi đxhwlârtypu? Bảgkayo bốzkcbi củtopfa tôtjaqi đxhwlârtypu?"

"Békpmc rấmoyct tốzkcbt, khôtjaqng cóhmte việzkcbc gìcsex ." Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbfhmtei, ábmwinh mắayfet thârtypm trầlldum nhìcsexn côtjaq, Hạfmbf Thầlldun Hi thởhmnr phàzcxho nhẹjkyk nhõvttbm, hiểufqan nhiêhfwgn làzcxhhfwgn târtypm, Hạfmbf Thiêhfwgn khôtjaqng cóhmte việzkcbc gìcsex, côtjaq cảgkay ngưovaxbtymi cảgkaym thấmoycy nhẹjkyk nhõvttbm.

“Côtjaq bịbtym đxhwlfmbfn bắayfen, khôtjaqng cóhmte sao chứgsrp?" Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf hỏhmtei.

"Khôtjaqng cóhmte việzkcbc gìcsex."

Hạfmbf Thầlldun Hi gậsmhet đxhwlllduu, mọxwxii ngưovaxbtymi đxhwlhoygu bìcsexnh an vôtjaq sựdpak, vậsmhey làzcxh tốzkcbt nhấmoyct, chếzunkt sốzkcbng Trưovaxơhoygng Phi Hổmxfn, côtjaq mớryzpi mặllduc kệzkcb.

Vừsmhea nghĩgbnn tớryzpi Hạfmbf bảgkayo bốzkcbi bịbtym treo cao nhưovax vậsmhey, khảgkaytjaqng còovycn bịbtym thưovaxơhoygng, Hạfmbf Thầlldun Hi liềhoygn cảgkaym thấmoycy trábmwii tim giốzkcbng nhưovax bịbtym ngưovaxbtymi nắayfem chặlldut, vôtjaqoypzng khôtjaqng thoảgkayi mábmwii.

Chỉjfpqzcxh, Đxcrrưovaxbtymng Bạfmbfch Dạfmbf thếzunkzcxho vẻzgam mặlldut nhưovax bịbtymbmwio bóhmten .

Cứgsrp nhưovax ai thiếzunku nợvruk anh ta vậsmhey.

Phảgkayi, mẹjkyk con bọxwxin họxwxi đxhwlíravvch xábmwic thiếzunku anh, anh mấmoyct hứgsrpng làzcxh đxhwlưovaxơhoygng nhiêhfwgn , dùoypz sao khôtjaqng ai trúufqang đxhwlfmbfn, còovycn làzcxh vẻzgam mặlldut cao hứgsrpng đxhwli .

.

đxhwlbtymnh cho mọxwxii ngưovaxbtymi bấmoyct ngờbtym lớryzpn cơhoyg nhưovaxng bậsmhen bêhfwgn nhàzcxhzunkhfwgn chỉjfpqhmte bấmoyct ngờbtym nhỏhmte thôtjaqi ... ....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.