Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 181 : Hạ Thiên có phải con tôi hay không ? (5)

    trước sau   
Editor: lãkftjnh lãkftjnh

Beta: thanh huyềwgudn

"Chákftju cựnwte tuyệusjgt." Hạbnyr bảkftjo bốuijii nópqkki, làagumm giákftjm đpdirsmtznh ADN, mẹthiyetml nhấokkpt đpdirsmtznh khôlpreng đpdirlpreng ýpqkk.

Chỉyvvv cầztmkn mẹthiy khôlpreng đpdirlpreng ýpqkk , béetmlnwteng sẽdqvt khôlpreng làagumm.

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr giảkftj vờrjac kinh ngạbnyrc nópqkki, "Chúilbu khôlpreng biếgemet chákftju cópqkk phảkftji con chúilbu hay khôlpreng, Hạbnyr Thầztmkn Hi lạbnyri mấokkpt tríjfnm nhớadfd , bâumjly giờrjacpqkk ngưdqvtrjaci nópqkki chákftju làagum con chúilbu, chúilbunwteng cảkftjm thấokkpy chákftju tákftjm chíjfnmn phầztmkn làagum con chúilbu, làagumm giákftjm đpdirsmtznh làagumkftjch làagumm nhanh nhấokkpt ."

Ai cũnwteng đpdirdtkcng nópqkki nhảkftjm, dùgemeng sốuiji liệusjgu nópqkki chuyệusjgn.


Đgppnâumjly làagumkftjc phong trưdqvtadfdc sau nhưdqvt mộjdyvt củmqala Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr .

Hạbnyr bảkftjo bốuijii bịsmtz Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr chặredin mộjdyvt câumjlu nópqkki nêadfdn nópqkki khôlpreng nêadfdn lờrjaci, Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyrpqkki toàagumn bộjdyv đpdirwgudu cópqkkpqkk, béetml khôlpreng cópqkkpqkk do gìmysp phảkftjn bákftjc, Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr nhìmyspn nỗvzcdi khổthiy củmqala Hạbnyr Thiêadfdn, "Chákftju khôlpreng muốuijin làagumm giákftjm đpdirsmtznh, trừdtkc phi chúilbua biếgemet ai làagum cha củmqala chákftju."

Hạbnyr bảkftjo bốuijii trong lòvndong kêadfdu rêadfdn, cha a, ngưdqvtrjaci thựnwtec sựnwteagum quákftj giảkftjo hoạbnyrt .

Vậetmly màagum lờrjaci nópqkki khákftjch sákftjo.

Quákftj giảkftjo hoạbnyrt, quákftj giảkftjo hoạbnyrt .

"Nếgemeu nhưdqvt giákftjm đpdirsmtznh, chákftju khôlpreng phảkftji con củmqala chúilbu thìmysp sao?” Hạbnyr bảkftjo bốuijii dùgeme bậetmln vẫjinxn ung dung hỏzmgwi Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr.

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyrpqkki, "Khôlpreng phảkftji cũnwteng khôlpreng phảkftji làagum."

"Làagumm nhưdqvt giỡusjgn vậetmly?"

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr hừdtkc mộjdyvt tiếgemeng, anh nhìmyspn Hạbnyr Thiêadfdn, chậetmlm rãkftji nópqkki, "Chúilbu đpdirâumjly nópqkki thậetmlt cho chákftju biếgemet, đpdirrjaci nàagumy chúilbu khôlpreng tíjfnmnh cópqkk con, chúilbu ghéetmlt con cákftji. Cho nêadfdn, chúilbu chưdqvta bàagumo giờrjac mong cópqkk đpdirivpma nhỏzmgw.”

"Chákftju cópqkk phảkftji con chúilbu hay khôlpreng, chúilbu muốuijin biếgemet sựnwte thajatm nếgemeu nhưdqvt phảkftji, thìmysp tốuijit, chúilbu cảkftjm thấokkpy chákftju làagumm con chúilbu khôlpreng khôlpreng sao.” (ed: nghe cópqkk vẻwfga miễvmhrn cưdqvtusjgng ha)

"Nếgemeu nhưdqvt khôlpreng phảkftji, chúilbunwteng khôlpreng tổthiyn thấokkpt, khôlpreng phảkftji sao?"

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr ngưdqvtrjaci nàagumy, muốuijin cũnwteng muốuijin rõrjacagumng, khôlpreng muốuijin cũnwteng khôlpreng cầztmkn rõrjacagumng.

Hạbnyr bảkftjo bốuijii nghe thấokkpy mộjdyvt câumjlu khôlpreng mong đpdirokkpi đpdirivpma nhỏzmgw, đpdirjdyvt nhiêadfdn cảkftjm thấokkpy mộjdyvt chúilbut thưdqvtơedteng tâumjlm bắrszcn trúilbung trákftji tim nhỏzmgw củmqala béetml, nhịsmtzn khôlpreng đpdirưdqvtokkpc lộjdyv ra chúilbut ủmqaly khuấokkpt , béetml quảkftj nhiêadfdn làagum khôlpreng đpdirưdqvtokkpc cha chờrjac mong , ╮(╯▽╰)╭.


"Chákftju nguyệusjgn ýpqkkpqkki cho chúilbu biếgemet châumjln tưdqvtadfdng sao?" Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr hỏzmgwi.

Hạbnyr bảkftjo bốuijii míjfnmm môlprei, nghĩpdir nghĩpdir, cópqkk chúilbut buồlpren rầztmku nópqkki, "Chákftju rấokkpt nguyệusjgn ýpqkkpqkki cho chúilbu châumjln tưdqvtadfdng, đpdirákftjng tiếgemec, chákftju khôlpreng biếgemet.”

gppni, chúilbung ta lậetmlp tứivpmc đpdiri làagumm giákftjm đpdirsmtznh." Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyrdqvtrjaci đpdirếgemen quầztmkn ma loạbnyrn vũnwte(*tra google cho huyềwgudn nha), yêadfdu nghiệusjgt tákftji sinh.

"Cưdqvtrjaci nhạbnyro." Hạbnyr bảkftjo bốuijii hừdtkc lạbnyrnh, khíjfnm phákftjch văcwqang khắrszcp nơedtei, "Tùgemey tiệusjgn cópqkk mộjdyvt ngưdqvtrjaci nghĩpdir chákftju làagum con củmqala họnwte, kéetmlo con đpdiri làagumm giákftjm đpdirsmtznh thìmysp nhấokkpt đpdirsmtznh con phảkftji đpdiri sao?”

"Lãkftjo tửrnzb rấokkpt rụyutat rèrjac, rấokkpt quýpqkk ."

"Chákftju cũnwteng khôlpreng phảkftji làagum ngưdqvtrjaci tùgemey tiệusjgn nhưdqvt vậetmly."

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr, "..."

Tiểxjcju tửrnzb, lờrjaci nàagumy thếgemeagumo nghe ra cópqkk chúilbut khópqkk nghe.

Hạbnyr bảkftjo bốuijii cũnwteng cảkftjm giákftjc mìmyspnh kiêadfdu ngạbnyro, lặreding yêadfdn nghiêadfdng đpdirztmku qua mộjdyvt bêadfdn, nắrszcm tay, béetml phảkftji làagumm thâumjln sĩpdir, phảkftji làagumm bákftjdqvtơedteng, tuyệusjgt đpdiruijii khôlpreng thíjfnmch đpdirákftjng yêadfdu nghiệusjgt, khôlpreng kiêadfdu ngạbnyro.

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr dởyfhy khópqkkc dởyfhydqvtrjaci nhìmyspn mặredit đpdirivpma nhỏzmgw, trong lòvndong mềwgudm đpdiri, giốuijing nhưdqvt mộjdyvt cákftji lôlpreng vũnwte xẹthiyt qua, cảkftjm giákftjc thậetmlt ấokkpm ákftjp.

Nếgemeu thậetmlt làagum con củmqala mìmyspnh, thậetmlt tốuijit a.

Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr nhớadfd tớadfdi mộjdyvt dàagumn xe Ferrari chốuijing đpdirbnyrn , nheo ákftjnh mắrszct lạbnyri , cưdqvtrjaci đpdirếgemen thâumjln thiệusjgn nhưdqvt đpdirbnyri sứivpmvndoa bìmyspnh, "Hạbnyr bảkftjo bốuijii, chákftju rốuijit cuộjdyvc làagum ai, vìmysp sao bọnwten họnwte phảkftji bảkftjo vệusjg chákftju , bọnwten họnwteagum ai?"

Hạbnyr bảkftjo bốuijii biếgemet trákftjnh khôlpreng khỏzmgwi vấokkpn đpdirwgudagumy, nếgemeu làagumpqkki cho Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr, béetmlagumdqvtơedteng bàagumi líjfnmnh đpdirákftjnh thuêadfd, cha béetmlpqkk thểxjcj lậetmlp tứivpmc đpdirxjcjetml bỏzmgw lạbnyri hay khôlpreng, giếgemet ngưdqvtrjaci diệusjgt khẩyutau a, đpdirâumjly làagum rấokkpt cópqkk thểxjcj xảkftjy ra.

geme sao, bọnwten họnwteagum đpdiruijii thủmqal mộjdyvt mấokkpt mộjdyvt còvndon a.

Đgppnưdqvtrjacng môlpren, vưdqvtơedteng bàagumi líjfnmnh đpdirákftjnh thuêadfdgemeng tậetmlp đpdiragumn Hỏzmgwa Vâumjln, ba châumjln thếgeme châumjln vạbnyrc, coi đpdiruijii phưdqvtơedteng nhưdqvtkftji đpdirinh trong mắrszct, nhiềwgudu năcwqam xưdqvta nay vẫjinxn nhưdqvt vậetmly.

Hạbnyr bảkftjo bốuijii lộjdyv ra rụyutat rèrjac, ngưdqvtokkpng ngùgemeng tưdqvtơedtei cưdqvtrjaci, nhưdqvt mộjdyvt khuêadfd nữzmgw, Đgppnưdqvtrjacng Bạbnyrch Dạbnyr hung hăcwqang trợokkpn mắrszct, đpdirivpma nhỏzmgwagumy lộjdyv ra nụyutadqvtrjaci nhưdqvt thếgeme, thếgemeagumo cảkftjm thấokkpy cópqkk chúilbut quỷpfyj dịsmtz.

"Bảkftjo bốuijii chúilbung ta ngưdqvtrjaci gặredip ngưdqvtrjaci yêadfdu, hoa gặredip hoa nởyfhy, thậetmlt làagum nhiềwgudu ngưdqvtrjaci cưdqvtadfdp vềwgud nhàagum bao dưdqvtusjgng, cho nêadfdn, Đgppnưdqvtrjacng tiêadfdn sinh, ngàagumi hiểxjcju đpdiri ."

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.