Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 180 : Hạ Thiên có phải là con tôi hay không ? (4)

    trước sau   
Editor: lãxaqknh lãxaqknh

Bate: thanh huyềwghyn

"Khôgpxbng cóbklwverf đutczáxgnwng ngạoyhki." Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhkbklwi, áxgnwnh mắwpytt nhìverfn vềwghy phíbklwa □□ Hạoyhk Thầqcvrn Hi, sắwpytc mặvcakt củtpdja côgpxbxgnwi nhợgabet, cho dùujdcgpxbn mêduao, ngủtpdjujdcng đutczưoyhkgabec khôgpxbng đutczưoyhkgabec thoảdsegi máxgnwi, dưoyhkhrecng nhưoyhkfiuw rấdsegt thốmwmcng khổufoi, hai hàfiuwng lôgpxbng màfiuwy nhíbklwu chặvcakt lạoyhki.

Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk nghĩjbnz đutczếecbvn chuyệujdcn ởknvd bếecbvn tàfiuwu , phíbklwa sau Hạoyhk Thầqcvrn Hi kinh khủtpdjng kia, thuậgzlgt bắwpytn súksfpng báxgnwch pháxgnwt báxgnwch trúksfpng, trong lòqzdong rấdsegt kinh ngạoyhkc.

Kỹiogq thuậgzlgt dùujdcng súksfpng củtpdja côgpxb tuyệujdct đutczmwmci hơfiuwn anh , thâomkwn thủtpdj củtpdja côgpxb nhanh nhẹtrven hiếecbvm thấdsegy .

Anh chúksfp ýufoi tớcdiri chiêduaou sốmwmc củtpdja Hạoyhk Thầqcvrn Hi, phi thưoyhkhrecng xảdsego quyệujdct, tinh linh, côgpxbng lớcdirn hơfiuwn thủtpdj, mỗxaqki chiêduaou đutczòqzdoi mạoyhkng, đutczâomkwy làfiuw kỹiogq thuậgzlgt củtpdja sáxgnwt thủtpdj .


Chỉverfbklwxgnwt thủtpdj, mớcdiri cóbklw thểixva khôgpxbng muốmwmcn sốmwmcng, mỗxaqki mộuztdt chiêduaou đutczwghyu muốmwmcn lấdsegy mạoyhkng đutczmwmci phưoyhkơfiuwng, nhanh nhẹtrven, sạoyhkch sẽverf.

Hạoyhk Thầqcvrn Hi khôgpxbng phảdsegi sáxgnwt thủtpdj, chíbklwnh làfiuw mộuztdt líbklwnh đutczáxgnwnh thuêduao.

Phảdsegi, tuyệujdct đutczmwmci khôgpxbng phảdsegi nhâomkwn vậgzlgt tầqcvrm thưoyhkhrecng,t hâomkwn thủtpdj củtpdja côgpxb nhưoyhk vậgzlgy, thuậgzlgt bắwpytn súksfpng, tuyệujdct đutczmwmci làfiuw ngưoyhkhreci cóbklw tiếecbvng tăaqqum lừiwehng lẫtsrgy.

Trừiweh phi côgpxb khôgpxbng phảdsegi sốmwmcng trêduaon đutczhreci .

"Mẹtrve con, rốmwmct cuộuztdc làfiuw ai?" Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk hỏlyfyi Hạoyhk Thiêduaon.

Hạoyhk bảdsego bốmwmci đutczoyhkm đutczoyhkm nhấdsegt tiếecbvu (vui vẻhgqw) trảdseg lờhreci, "Mẹtrvefiuw nhâomkwn viêduaon củtpdja WPL , gọiihxi Hạoyhk Thầqcvrn Hi, năaqqum nay 25 tuổufoii, côgpxbdsegy làfiuw mẹtrve con."

"Con hiểixvau ýufoi củtpdja chúksfp." Đnevrưoyhkhrecng Dạoyhk Bạoyhkch nhưoyhkbklw đutcziềwghyu suy nghĩjbnzbklwi, vẫtsrgy tay, đutczixva Hạoyhk bảdsego bốmwmci đutczếecbvn bêduaon cạoyhknh anh.

Hạoyhk bảdsego bốmwmci cũujdcng khôgpxbng cựwxbx tuyệujdct, đutczi tớcdiri, Đnevrưoyhkhrecng Dạoyhk Bạoyhkch vuốmwmct ve mặvcakt bédseg , trong lòqzdong lan ra mộuztdt chúksfpt gìverf đutczóbklw đutczqcvry cảdsegm đutczuztdng, nếecbvu bédseg thựwxbxc sựwxbxfiuw con trai củtpdja anh,nhưoyhk vậgzlgy thậgzlgt làfiuw tốmwmct.

dseg thôgpxbng minh lanh lợgabei , ai cũujdcng thíbklwch.

Huốmwmcng chi, bédseg lạoyhki còqzdon hiếecbvu thuậgzlgn nhưoyhk vậgzlgy .

Hạoyhk bảdsego bốmwmci khôgpxbn ngoan đutczizanng trưoyhkcdirc mắwpytt Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk, vốmwmcn lúksfpc Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk xuấdsegt hiệujdcn ởknvd bếecbvn tàfiuwu làfiuw ca, giờhrec lạoyhki thàfiuwnh vậgzlgy..

dseg thíbklwch cha củtpdja bédseg.

"Chúksfp tạoyhki sao muốmwmcn tớcdiri cứizanu cháxgnwu?" Hạoyhk Thiêduaon hỏlyfyi.


"Anh ta nóbklwi, cháxgnwu làfiuw con chúksfp." Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk trảdseg lờhreci, áxgnwnh mắwpytt thậgzlgt sâomkwu nhìverfn Hạoyhk bảdsego bốmwmci, tíbklwnh toáxgnwn trêduaon mặvcakt Hạoyhk bảdsego bốmwmci nhìverfn ra mộuztdt íbklwt gìverf.

Hạoyhk bảdsego bốmwmci nhíbklwu màfiuwy, mỉverfm cưoyhkhreci, liềwghyn hưoyhkng tríbklw hỏlyfyi, "Đnevrưoyhkhrecng tiêduaon sinh, chúksfp khôgpxbng xáxgnwc đutczomkwnh con cóbklw phảdsegi con trai củtpdja chúksfp hay khôgpxbng, chúksfpujdcng nguyệujdcn ýufoi mạoyhko hiểixvam nguy hiểixvam tíbklwnh mạoyhkng tớcdiri cứizanu cháxgnwu, khôgpxbng phảdsegi sao?"

Chíbklwnh làfiuw đutcziềwghyu nàfiuwy, cảdsegm đutczuztdng Hạoyhk bảdsego bốmwmci.

ujdc cho Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk khôgpxbng phảdsegi củtpdja cha ruộuztdt bédseg , chỉverf bằutczng đutcziểixvam nàfiuwy, bédsegujdcng ủtpdjng hộuztd anh theo đutczuổufoii Hạoyhk Thầqcvrn Hi.

iogq cháxgnwu làfiuw sao?" Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk rấdsegt thôgpxbng minh, khôgpxbng cóbklw bịomkw Hạoyhk bảdsego bốmwmci cho vàfiuwo tròqzdong .

Hạoyhk bảdsego bốmwmci lắwpytutczqcvru, muốmwmcn nhiềwghyu ưoyhku nhãxaqk thìverfbklw bấdsegy nhiêduaou ưoyhku nhãxaqk, "Vềwghy đutcziểixvam nàfiuwy, con khôgpxbng thểixva khôgpxbng nóbklwi, kếecbvt quảdseg ngựwxbxa đutczwxbxc liềwghyn làfiuw bi ai nhưoyhk thếecbv a, chíbklwnh mìverfnh cóbklw đutczizana con hay khôgpxbng cũujdcng khôgpxbng biếecbvt."

nevrưoyhkhrecng tiêduaon sinh, chúksfpfiuwm cho ngưoyhkhreci ta nóbklwi chúksfpbklwxgnwi gìverf tốmwmct đutczâomkwu?"

Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk lậgzlgp tứizanc nghiếecbvn răaqqung nghiếecbvn lợgabei, thậgzlgt khôgpxbng hổufoifiuw hai mẹtrve con, trong lờhreci nóbklwi thậgzlgt giốmwmcng nhau nhưoyhk đutczúksfpc khôgpxbng sai biệujdct lắwpytm .

"Con rốmwmct cuộuztdc cóbklw phảdsegi hay khôgpxbng?"

Hạoyhk bảdsego bốmwmci nóbklwi, "Chúksfp muốmwmcn hỏlyfyi mẹtrve con."

Mẹtrvebklwi phảdsegi, chíbklwnh làfiuw phảdsegi, mẹtrvebklwi khôgpxbng phảdsegi, thìverffiuw khôgpxbng phảdsegi .

Hạoyhk bảdsego bốmwmci sẽverf khôgpxbng làfiuwm tráxgnwi ýufoi Hạoyhk Thầqcvrn Hi , chỉverf cầqcvrn Hạoyhk Thầqcvrn Hi khôgpxbng muốmwmcn, bédseg sẽverf khôgpxbng tiếecbvp nhậgzlgn Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk, cho dùujdcdseg thựwxbxc sựwxbx rấdsegt thíbklwch Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk , thíbklwch đutczếecbvn rấdsegt muốmwmcn gọiihxi mộuztdt tiếecbvng cha.

"Mẹtrve con nóbklwi, khôgpxbng nhớcdir việujdcc trưoyhkcdirc kia." Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhkbklwi, lạoyhknh lùujdcng hừiweh mộuztdt tiếecbvng, "Chúksfpbklwufoi do hoàfiuwi nghi, côgpxbdsegy chíbklwnh làfiuw đutczang mưoyhkgaben cớcdir."

Hạoyhk bảdsego bốmwmci nhàfiuwn nhạoyhkt nóbklwi, "Đnevrâomkwy khôgpxbng phảdsegi làfiuwoyhkgaben cớcdir, mẹtrve con đutczíbklwch xáxgnwc khôgpxbng nhớcdir việujdcc trưoyhkcdirc kia, cho nêduaon, con cóbklw phảdsegi con trai chúksfp hay khôgpxbng, chỉverf sợgabe rằutczng quảdseg thậgzlgt làfiuw khôgpxbng ai biếecbvt."

Đnevrưoyhkhrecng Bạoyhkch Dạoyhk nheo mắwpytt lạoyhki, nhìverfn Hạoyhk Thiêduaon, "Đnevrãxaqk nhưoyhk vậgzlgy, chúksfpng ta sao khôgpxbng làfiuwm giáxgnwm đutczomkwnh ADN mộuztdt lầqcvrn, so vớcdiri kýufoiizanc củtpdja côgpxbdsegy , kýufoiizanc củtpdja chúksfp, chúksfpfiuwng tin khoa họiihxc."

Hạoyhk bảdsego bốmwmci, "..."

Mẹtrve kiếecbvp, anh thếecbvfiuwo quêduaon khoa họiihxc kỹiogq thuậgzlgt vừiweha nóbklwi nàfiuwy.

Thậgzlgt muốmwmcn làfiuwm giáxgnwm đutczomkwnh ADN, tấdsegt cảdseg đutczwghyu hiểixvau .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.