Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 178 : Hạ Thiên có phải con tôi hay không? (2)

    trước sau   
Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou so vớuoxci Hạkjou bảprnlo bốmjpni tòjosxjosxmvmfn, "Vìyijh sao nóadjri bézombzlij con tôtagqi?"

Liễallpu An cùsicqng Lýsvlt Hổcxem miệyldrng mởfpoc to nhézombt vừgpfga mộlumdt quảprnl trứmlrong, con trai? Tiểgpzbu chủbpal nhâpxsmn làzlij con trai củbpala Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou, nàzlijy chíqprnnh làzlij chuyệyldrn cưdhggfpoci thếszxx giớuoxci?

dhggơmvmfng bàzliji líqprnnh đlvdnáwjotnh thuêyijhsicqng Đlvdnưdhggfpocng môtagqn mấsubay năheaem nàzlijy đlvdnáwjotnh cho ngưdhggơmvmfi chếszxxt ta sốmjpnng khôtagqng íqprnt, nếszxxu nhưdhgg tuôtagqn ra tiểgpzbu chủbpal nhâpxsmn làzlij con trai đlvdnưdhggfpocng chủbpal Đlvdnưdhggfpocng môtagqn, nàzlijy quáwjot đlvdnmvmfc sắktenc .

Thậprnlt sựhakczlij quáwjot hỉkvrz cảprnlm .

Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxemhakcng làzlijqprnnh tìyijhnh ngạkjounh (ngang ngưdhggemfhc), Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou hiểgpzbn nhiêyijhn khôtagqng tíqprnnh nhẫfpocn nạkjoui, súuwajng lụirdgc hưdhgguoxcng châpxsmn củbpala anh ta, "Nóadjri!"

Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem thézombt chóadjri tai, đlvdnkjoun rơmvmfi vàzlijo xưdhggơmvmfng cốmjpnt, đlvdnau đlvdnếszxxn sắktenc mặmvmft trắktenng bệyldrch.


Anh cũhakcng làzlijdhggơmvmfng cứmlrong, khôtagqng nóadjri chíqprnnh làzlij khôtagqng nóadjri.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou khôtagqng làzlijm thìyijh thôtagqi, đlvdnãqprnzlijm thìyijhzlijm đlvdnếszxxn cùsicqng, lạkjoui nãqprn mộlumdt pháwjott súuwajng, đlvdnmjpni vớuoxci vếszxxt thưdhggơmvmfng, Liễallpu An cảprnlm thấsubay nàzlijy cóadjr chúuwajt biếszxxn tháwjoti. Cùsicqng hai quảprnl đlvdnkjoun đlvdnadjrng thờfpoci đlvdnáwjotnh vàzlijo xưdhggơmvmfng cốmjpnt, Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem muốmjpnn chếszxxt tâpxsmm cũhakcng cóadjr .

"Cóadjr ngưdhggfpoci gọqxwdi đlvdniệyldrn thoạkjoui cho tôtagqi, nóadjri bézombzlij con trai củbpala anh, muốmjpnn tôtagqi giếszxxt bézomb....”Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem cuốmjpni chốmjpnng khôtagqng lạkjoui Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjouqprnnh khốmjpnc, khóadjrc gàzlijo côtagqng đlvdnkjouo, khôtagqng cóadjr biệyldrn pháwjotp, anh khôtagqng muốmjpnn chếszxxt.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou nhíqprnu màzlijy, mộlumdt cưdhgguoxcc giẫfpocm náwjott vếszxxt thưdhggơmvmfng củbpala anh ta, máwjotu tưdhggơmvmfi róadjrc ráwjotch, "Ai!"

"Khôtagqng biếszxxt!" Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxemtagq to.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjouqprnnh khốmjpnc cưdhggfpoci, ởfpoc vếszxxt thưdhggơmvmfng củbpala anh xửdcygsicqng sứmlroc nghiềktenn mộlumdt cáwjoti, "Ai!"

"Khôtagqng biếszxxt!"

Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxemtagq to, đlvdnau đlvdnếszxxn hôtagqn mêyijh, Hạkjou bảprnlo bốmjpni nóadjri, "Đlvdnưdhggfpocng tiêyijhn sinh, thoảprnli máwjoti, tôtagqi tựhakc nhiêyijhn tra ra làzlij ai làzlijm , khôtagqng cầvgmwn bạkjouo lựhakcc nhưdhgg thếszxx."

Hạkjou bảprnlo bốmjpni ưdhggu nhãqprndhggfpoci, cầvgmwm lấsubay di đlvdnlumdng Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem.

Ngàzlijy nàzlijy, mộlumdt dãqprny sốmjpn, gọqxwdi hai lầvgmwn.

zomb chỉkvrz cầvgmwn dãqprny sốmjpn sẽqjwv tra ra rõmlrozlijng.

Khôtagqng khóadjr.

Ácsqgnh mắktent Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou hung tàzlijn, rốmjpnt cuộlumdc làzlij ai nóadjri Hạkjou bảprnlo bốmjpni làzlij con củbpala anh, Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem mớuoxci cóadjr thểgpzb mạkjouo hiểgpzbm tớuoxci bắktent bézomb, rốmjpnt cuộlumdc làzlij ai.


Hạkjou bảprnlo bốmjpni nhìyijhn vếszxxt thưdhggơmvmfng Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou, tưdhggơmvmfi cưdhggfpoci ưdhggu nhãqprn nhắktenc nhởfpoc, "Đlvdnưdhggfpocng tiêyijhn sinh, ngàzliji cóadjr phảprnli nêyijhn đlvdni bệyldrnh việyldrn mộlumdt chuyếszxxn hay khôtagqng?"

Đlvdnkjoun bắktenn trúuwajng cùsicqng ngưdhggfpoci bìyijhnh thưdhggfpocng khôtagqng cóadjr việyldrc gìyijh, anh cảprnlm giáwjotc dâpxsmy thầvgmwn kinh đlvdnau biếszxxn mấsubat sao?

svlt Hổcxem vừgpfga nghe Hạkjou bảprnlo bốmjpni xưdhggng hôtagq, trong lòjosxng thởfpoc phàzlijo mộlumdt cáwjoti, may mắktenn, bọqxwdn họqxwd khôtagqng phảprnli cha con.

May mắktenn a.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou chợemfht đlvdni tớuoxci trưdhgguoxcc mặmvmft Hạkjou Thầvgmwn Hi, áwjotnh mắktent sáwjotng quắktenc, trầvgmwm giọqxwdng hỏsvlti, "Bézombadjr phảprnli con tôtagqi hay khôtagqng?”

Mắktent Hạkjou Thầvgmwn Hi giốmjpnng nhưdhgg khôtagqng cóadjr tiêyijhu cựhakc, khôtagqng biếszxxt đlvdnang nhìyijhn cáwjoti gìyijh, cảprnl ngưdhggfpoci mơmvmfmvmfzlijng màzlijng , tiếszxxng Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou lạkjoui to hơmvmfn, "Hạkjou Thầvgmwn Hi, Hạkjou Thiêyijhn cóadjr phảprnli con tôtagqi hay khôtagqng?"

Hạkjou bảprnlo bốmjpni vừgpfga đlvdnzezknh nhắktenc nhởfpoc Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou ôtagqn nhu, đlvdnlumdt nhiêyijhn, thâpxsmn thểgpzb Hạkjou Thầvgmwn Hi mềktenm nhũhakcn, ngãqprnfpoc trong lòjosxng Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou.

Hạkjou bảprnlo bốmjpni thầvgmwm nghĩgbke, mẹjosx, mẹjosx bắktent đlvdnvgmwu khi nàzlijo cũhakcng giảprnl vờfpoc yếszxxu ớuoxct ? Trốmjpnn tráwjotnh vấsuban đlvdnkten khôtagqng phảprnli nhưdhgg vậprnly.

Trảprnli qua chuyệyldrn vừgpfga rồadjri, mẹjosx giảprnl bộlumdmvmfi quáwjot.

Nhưdhggng màzlij, rấsubat nhanh bézomb pháwjott hiệyldrn, Hạkjou Thầvgmwn Hi khôtagqng phảprnli giảprnl trang , côtagq thậprnlt khôtagqng cóadjr tri giáwjotc.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou trúuwajng đlvdnkjoun, mấsubat máwjotu quáwjot nhiềktenu, so vớuoxci Hạkjou Thầvgmwn Hi nghiêyijhm trọqxwdng hơmvmfn, nhưdhggng màzlij, anh tỉkvrznh hơmvmfn so vớuoxci Hạkjou Thầvgmwn Hi, sựhakc kiếszxxn bếszxxn tàzliju cóadjr hắktenc đlvdnkjouo ẩcomgu đlvdnprnl, đlvdnadjrn cảprnlnh sáwjott sớuoxcm đlvdnãqprnadjr ngưdhggfpoci xửdcygsvlt.

Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjouhakcng làzlijm ghi chézombp, bọqxwdn họqxwdzlijo dáwjotm phiềktenn Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou, hưdhgguoxcng làzlij đlvdni qua liềktenn đlvdni.

Rấsubat đlvdnơmvmfn giảprnln.

Hai bêyijhn cũhakcng khôtagqng phảprnli làzlij dễallp chọqxwdc, bâpxsmy giờfpoc Trưdhggơmvmfng Phi Hổcxem thấsubat thếszxx, bọqxwdn họqxwdzlijng khôtagqng muốmjpnn đlvdnktenc tộlumdi Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou, cho nêyijhn, cóadjr thểgpzb trốmjpnn thậprnlt xa liềktenn trốmjpnn thậprnlt xa.

Đlvdnưdhggfpocng thịzezk đlvdnèmjpn xuốmjpnng tin tứmlroc nàzlijy, cho nêyijhn, trong tin tứmlroc chỉkvrzzlijyijhnh ảprnlnh đlvdnơmvmfn giảprnln hắktenc đlvdnkjouo giao hỏsvlta, chỉkvrzadjr thểgpzbadjri thưdhggơmvmfng tàzlijn so sáwjotnh nghiêyijhm trọqxwdng, khôtagqng cóadjrqprnnh dấsubap đlvdnếszxxn côtagqng ty Đlvdnưdhggfpocng thịzezk, lúuwajc Đlvdnưdhggfpocng Bạkjouch Dạkjou tỉkvrznh, Tưdhggfpocng Tuệyldrfpoc trong phòjosxng bệyldrnh củbpala anh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.