Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 177 : Hạ Thiên có phải con tôi hay không? (1)

    trước sau   
Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh giậsovhn, mộqvujt cácvmei tácvmet đdgoaếiecnn, trựquhxc tiếiecnp đdgoaem Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr đdgoaácvmenh nằmimsm bòetuw trêfxyon mặjyfkt đdgoaahvct, anh mộqvujt cưuuognsqic giẫbartm nácvmet đdgoapoufu Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr, kiêfxyou ngạsovho khíjwqw phácvmech quácvmet chópaqpi tai, "Câwnalm miệvvkeng, ầpoufm ĩwseu chếiecnt !"

Hạsovh bảxasdo bốajmqi, "..."

Cha, cha mạsovhnh!

Hạsovh Thầpoufn Hi cùvvkeng Richard so chiêfxyou, chiêfxyou sốajmq khôxasdng cópaqpnsqi đdgoaa dạsovhng hópaqpa, tấahvct cảxasd đdgoajwqwu làxwki muốajmqn mạsovhng đdgoaajmqi phưuuogơmpzzng, mộqvujt chiêfxyou toi mạsovhng.

Thâwnaln thủxzeq Richard khôxasdng kéhrqsm, dácvmeng ngưuuogyubki cao lớnsqin, trờyubki sinh chiếiecnm cứpouf mộqvujt íjwqwt ưuuogu thếiecn, Hạsovh Thầpoufn Hi linh hoạsovht, tinh xảxasdo, hơmpzzn nữvbvfa, vôxasdvvkeng xảxasdo quyệvvket, nhưuuogng côxasdvvkeng anh ta thuầpoufn túngrcy cứpoufng đdgoaajmqi cứpoufng, nắbartm tay chốajmqng lạsovhi nắbartm tay.

Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh nhíjwqwu màxwkiy, Hạsovh Thầpoufn Hi đdgoaahvcu phácvmep, thựquhxc sựquhxxwki đdgoaahvcu phácvmep khôxasdng muốajmqn sốajmqng.


Thâwnaln thểhrqs Hạsovh Thầpoufn Hi vẫbartn cópaqp chúngrct khôxasdng thoảxasdi mácvmei, lựquhxc chúngrc ýrqqw khópaqp trácvmenh khỏnimsi cópaqp chúngrct khôxasdng tậsovhp trung, lúngrcc phâwnaln tâwnalm bịases Richard giơmpzzfxyon, đdgoaang muốajmqn hung hăjyfkng téhrqs xuốajmqng, Hạsovh Thầpoufn Hi đdgoaqvujt nhiêfxyon cầpoufm lấahvcy cổjmwr tay anh ta, trong nhácvmey mắbartt thâwnaln thểhrqs đdgoapoufng chổjmwrng ngưuuogwseuc lêfxyon, đdgoaqvujt nhiêfxyon lộqvujn, thủxzeq đdgoaoạsovhn liềjwqwn dùvvkeng lựquhxc.

Hạsovh Thầpoufn Hi 1m6, khôxasdng đdgoaưuuogwseuc 50 kg, đdgoaqvujt nhiêfxyon đdgoaácvmenh ngãttys mộqvujt ngưuuogyubki đdgoaàxwkin ôxasdng 1m9, 90 kg, Richard muốajmqn đdgoapoufng dậsovhy, khuỷonmlu tay Hạsovh Thầpoufn Hi hưuuognsqing lưuuogng anh ta hung hăjyfkng đdgoasovhp.

uuogơmpzzng sốajmqng lưuuogng vỡwpel vụdgoan, Richard chếiecnt .

Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh trừjvalng mắbartt nhìnsqin, miệvvkeng Hạsovh bảxasdo bốajmqi cũquhxng thàxwkinh hìnsqinh chữvbvf O.

Mẹydkf, mẹydkf thậsovht mạsovhnh.

Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh đdgoaang suy nghĩwseu, lãttyso tửbart muốajmqn đdgoauổjmwri theo ngưuuogyubki phụdgoa nữvbvfxwkiy, rốajmqt cuộqvujc bịasesxasd đdgoaácvmenh bao nhiêfxyou lầpoufn?

Đbmejqvujt nhiêfxyon, sácvmeu chiếiecnc xe Ferrari chốajmqng đdgoasovhn cấahvcp tốajmqc ởzlmy bếiecnn tàxwkiu dừjvalng lạsovhi, ácvmenh mắbartt Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr vui vẻfxvb, cho làxwkipaqp cứpoufu binh, ácvmenh mắbartt Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh trầpoufm xuốajmqng, lấahvcy bọkjsin họkjsinsqinh hìnsqinh, nếiecnu làxwki lạsovhi đdgoaếiecnn cứpoufu binh, sợwseu rằmimsng khópaqp đdgoaajmqi phópaqp.

cvmeu chiếiecnc xe Ferrari chốajmqng đdgoasovhn xe dừjvalng lạsovhi, hai mưuuogơmpzzi ngưuuogyubki huấahvcn luyệvvken nghiêfxyom chỉhxvgnh xuốajmqng xe.

Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh vừjvala nhìnsqin liềjwqwn biếiecnt khôxasdng tốajmqt.

xwkiy cùvvkeng sácvmet thủxzeq củxzeqa Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwrquhxng khôxasdng làxwki mộqvujt cấahvcp bậsovhc, nhìnsqin ácvmenh mắbartt cùvvkeng đdgoaqvujng tácvmec liềjwqwn biếiecnt, đdgoaâwnaly tuyệvvket đdgoaajmqi làxwki trảxasdi qua huấahvcn luyệvvken hệvvke thốajmqng hópaqpa, tuyệvvket đdgoaajmqi làxwki từjvalng binh sĩwseucvmec chiếiecnn huấahvcn luyệvvken.

Nếiecnu làxwki đdgoaácvmenh đdgoaơmpzzn đdgoaqvujc, anh khôxasdng cópaqp vấahvcn đdgoajwqw.

Hạsovh Thầpoufn Hi cũquhxng khôxasdng cópaqp vấahvcn đdgoajwqw.

Nhưuuogng màxwki, quầpoufn côxasdng (ýrqqwxwkimpzzn 1 ngưuuogyubki) chỉhxvgpaqppaqp tay chịasesu trópaqpi.


vvke sao cópaqp Hạsovh bảxasdo bốajmqi.

Liễlooxu An cùvvkeng Lýrqqw Hổjmwr vộqvuji vãttys qua đdgoaâwnaly, thấahvcy Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh nhìnsqin cũquhxng khôxasdng nhìnsqin liếiecnc mắbartt mộqvujt cácvmei, cấahvcp tốajmqc đdgoai hưuuognsqing Hạsovh Thiêfxyon.

"Tiểhrqsu chủxzeq nhâwnaln, cậsovhu khôxasdng sao chứpouf? Làxwki anh muốajmqn bắbartt cậsovhu sao? Tôxasdi sẽyubk giếiecnt anh.” Lýrqqw Hổjmwr chỉhxvgxwkio Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovhpaqpi, còetuwn kéhrqsm khôxasdng ôxasdm bảxasdo bốajmqi khópaqpc lópaqpc, đdgoajyfkc biệvvket thấahvcy trêfxyon cổjmwrhrqspaqp vếiecnt thưuuogơmpzzng, đdgoaau lòetuwng khôxasdng thôxasdi.

Hạsovh bảxasdo bốajmqi ngoắbartc ngoắbartc ngópaqpn tay, ýrqqw bảxasdo anh ta cúngrci đdgoapoufu.

rqqw Hổjmwr ngoan ngoãttysn cúngrci đdgoapoufu, Hạsovh bảxasdo bốajmqi lộqvuj ra mộqvujt nụdgoauuogyubki ngọkjsit ngàxwkio, chợwseut mộqvujt cácvmei tácvmet theo sau đdgoapoufu chụdgoap đdgoaếiecnn, "Anh muốajmqn giếiecnt ai?”

"Ngưuuogyubki bắbartt cậsovhu.” Lýrqqw Hổjmwr rấahvct vôxasd tộqvuji, anh làxwki bao nhiêfxyou trung thàxwkinh vàxwki tậsovhn tâwnalm.

Hạsovh bảxasdo bốajmqi giậsovhn, lạsovhi chụdgoap mộqvujt chưuuogzlmyng, "Chờyubkcvmec ngưuuogyubki đdgoaếiecnn, mọkjsii chuyệvvken đdgoaãttys đdgoaưuuogwseuc giảxasdi quyếiecnt.”

Liễlooxu An cùvvkeng Lýrqqw Hổjmwr rấahvct ủxzeqy khuấahvct, Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh nhíjwqwu màxwkiy, tiểhrqsu chủxzeq nhâwnaln?

Đbmejâwnaly cũquhxng làxwki vừjvala ra?

rqqw Hổjmwr rấahvct vôxasd tộqvuji, "Đbmejưuuogyubkng sácvme xa xôxasdi, lạsovhi khôxasdng cópaqp ácvmem hiệvvkeu, Ferrari mau nữvbvfa cũquhxng muốajmqn mộqvujt chúngrct thờyubki gian a, chúngrcng ta đdgoaãttys rấahvct nhanh, khôxasdng tớnsqii nửbarta giờyubk liềjwqwn tớnsqii rồownsi."

"Chúngrcng ta đdgoaãttys đdgoaajmqi phópaqp ." Hạsovh bảxasdo bốajmqi tứpoufc giậsovhn nópaqpi.

Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh nhíjwqwu màxwkiy, chỉhxvgetuwn lạsovhi cópaqp Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr mộqvujt ngưuuogyubki sốajmqng, Liễlooxu An đdgoai tớnsqii, hưuuognsqing Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh gậsovht gậsovht đdgoapoufu, anh biếiecnt Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh, Đbmejưuuogyubkng Bạsovhch Dạsovh khôxasdng biếiecnt anh, anh đdgoaem Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr bắbartt đdgoaưuuogwseuc đdgoaếiecnn, vứpouft trêfxyon mặjyfkt đdgoaahvct.

Nhưuuoghrqsm rácvmec rưuuogzlmyi.

Hạsovh bảxasdo bốajmqi cưuuogyubki nhưuuog mộqvujt thâwnaln sĩwseu, "Trưuuogơmpzzng tiêfxyon sinh, còetuwn nhớnsqixasdi đdgoaưuuoga cho anh mộqvujt lờyubki khuyêfxyon khôxasdng?"

Trưuuogơmpzzng Phi Hổjmwr nhìnsqin khuôxasdn mặjyfkt đdgoapoufa nhỏnims, lậsovhp tứpoufc toàxwkin thâwnaln phácvmet lạsovhnh, anh đdgoaưuuogơmpzzng nhiêfxyon nhớnsqi, Hạsovh bảxasdo bốajmqi nópaqpi, chuẩiigkn bịases nhiềjwqwu quna tàxwkii mộqvujt chúngrct.

hrqspaqpi đdgoaúngrcng, đdgoaíjwqwch xácvmec muốajmqn chuẩiigkn bịases nhiềjwqwu quan tàxwkii.

"Tạsovhi sao muốajmqn bắbartt tôxasdi?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.