Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 176 : Trình độ sát thủ đệ nhất (5)

    trước sau   
Tay láphhwi khôoaqxng khốlxegng chếvklp đlicfưdscnatwic, đlicfáphhwnh lêlsabn thùpwcong đlicflyrdng hàlsinng.

Phanh mộsjuat tiếvklpng vang thậjlsqt lớvklpn, lạqzsti cũefvrng khôoaqxng thểsrjt đlicfsjuang đlicfjlsqy. Hạqzst Thầhehgn Hi vưdscnơfuunn tay, hai câhqewy súqzstng lụxzcic vữilihng vàlsinng rơfuuni vàlsino trong tay củgmnaa côoaqx, ngótvqsn tay vừzacva chuyểsrjtn, đlicfsjuat nhiêlsabn xoay ngưdscnxucwi, ởnbtn phíxipua sau Hạqzst bảeuwlo bốlxegi bótvqsp còilih.

Bắxucwn trúqzstng sáphhwt thủgmna từzacv phíxipua sau nhôoaqx ra muốlxegn giếvklpt bọdxvan họdxva.

Theo đlicfao đlicfếvklpn súqzstng, đlicfsjuang táphhwc vôoaqxpwcong lưdscnu loáphhwt, vui sưdscnvklpng, khôoaqxng cótvqs mộsjuat tia tạqzstm dừzacvng.

lsinnh vămfzwn liềaawhn mạqzstch lưdscnu loáphhwt.

zypnnh ảeuwlnh nàlsiny quảeuwl thựlyrdc làlsin quáphhw đlicflrnbp.


Hạqzst bảeuwlo bốlxegi thầhehgm nghĩwbjd, mẹlrnb, mẹlrnb thựlyrdc sựlyrd quáphhw mạqzstnh.

Hai têlsabn sáphhwt thủgmna thấloxhy tìzypnnh thếvklp khôoaqxng tốlxegt, cấloxhp tốlxegc hưdscnvklpng bếvklpn tàlsinu trốlxegn, Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst tung mìzypnnh lêlsabn, ởnbtn lan can, thâhqewn thểsrjt nhảeuwly vềaawh phíxipua trưdscnvklpc, hai châhqewn kẹlrnbp lấloxhy đlicfhehgu mộsjuat ngưdscnxucwi, xoay ngưdscnxucwi, xưdscnơfuunng sọdxvaiwmoy.

Mộsjuat ngưdscnxucwi kháphhwc théyvlit chótvqsi tai, khôoaqxng cótvqs chưdscnơfuunng pháphhwp gìzypn nổhfktqzstng, hiểsrjtn nhiêlsabn khôoaqxng thểsrjtlsino gặvhlap may mắxucwn, khôoaqxng đlicfqzstn.

Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst chạqzstm đlicfloxht, từzacvng bưdscnvklpc mộsjuat đlicfếvklpn gầhehgn, lúqzstc nàlsiny sốlxegng dởnbtn chếvklpt dởnbtn, chẳfuunng sợatwi vếvklpt súqzstng đlicfqzstn, tay tráphhwi Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst cầhehgm lấloxhy ốlxegng tuýdscnp, gầhehgm nhẹlrnb mộsjuat tiếvklpng, hung hămfzwng nệlsabn xuốlxegng.

Chỉatwinh ốlxegng tuýdscnp theo đlicfhehgu ngưdscnxucwi đlicfàlsinn ôoaqxng nệlsabn xuốlxegng.

zypnnh ảeuwlnh kia...vôoaqxpwcong kinh khủgmnang.

Hạqzst bảeuwlo bốlxegi lặvhlang yêlsabn nghiêlsabng đlicfhehgu qua mộsjuat bêlsabn, cha, mẹlrnb, hai ngưdscnxucwi bạqzsto lựlyrdc giốlxegng nhau.

lsin đlicfsjuang táphhwc lạqzsti cótvqs mỹywdc cảeuwlm nhưdscn vậjlsqy.

Bạqzsto lựlyrdc mỹywdc họdxvac a.

Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt pháphhwi ngưdscnxucwi tớvklpi, toàlsinn bộsjua bịcykn Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzstpwcong Hạqzst Thầhehgn Hi đlicflxegi phótvqs.

Chỉatwiilihn lạqzsti Trưdscnơfuunng Phi Hổhfktpwcong sáphhwt thủgmnalsabn trong xe.

Quầhehgn áphhwo Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst bịcyknphhwu nhiễvhlam ưdscnvklpt, cótvqsphhwu củgmnaa anh, cũefvrng cótvqsphhwu củgmnaa đlicfcyknch, vừzacva mớvklpi bắxucwt đlicfhehgu Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt cho mộsjuat pháphhwt, may mắxucwn bắxucwn trúqzstng vai, khôoaqxng phảeuwli làlsin chỗyvli mềaawhm, cho nêlsabn anh mớvklpi cótvqs thểsrjt chốlxegng lạqzsti lâhqewu nhưdscn vậjlsqy.

Hạqzst Thầhehgn Hi cótvqs chúqzstt bộsjuai phụxzcic anh, trúqzstng đlicfqzstn, vẫtvqsn cótvqs sứdscnc chiếvklpn đlicfhehgu mạqzstnh nhưdscn vậjlsqy, côoaqx vừzacva mộsjuat lòilihng đlicfi cứdscnu Hạqzst bảeuwlo bốlxegi, khôoaqxng rảeuwlnh bậjlsqn tâhqewm Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst, khi trởnbtn vềaawh, bêlsabn nàlsiny ngưdscnxucwi bịcykn chếvklpt khôoaqxng sai biệlsabt lắxucwm.


Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzstdscnvklpi tìzypnnh huốlxegng trúqzstng đlicfqzstn, xửbjwu nhiềaawhu ngưdscnxucwi nhưdscn vậjlsqy, khôoaqxng thểsrjt khôoaqxng nótvqsi, anh thậjlsqt rấloxht mạqzstnh.

Hai ngưdscnxucwi liếvklpc mắxucwt nhìzypnn nhau, Hạqzst Thầhehgn Hi nótvqsi vớvklpi Hạqzst bảeuwlo bốlxegi, "Con đlicfdscnng yêlsabn đlicfzacvng nhúqzstc nhíxipuch."

Hạqzst Thầhehgn Hi cùpwcong Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst mỗyvlii ngưdscnxucwi mộsjuat bêlsabn hưdscnvklpng chiếvklpc xe tớvklpi gầhehgn, đlicfsjuat nhiêlsabn cửbjwua xe mởnbtn ra, Hạqzst Thầhehgn Hi lui vềaawh sau mộsjuat bưdscnvklpc, sáphhwt thủgmna từzacv trong xe đlicfi ra, Trưdscnơfuunng Phi Hổhfktefvrng đlicfi ra.

zypnnh huốlxegng nghịcyknch chuyểsrjtn thậjlsqt mau.

"Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt, anh thậjlsqt làlsin đlicfáphhwng chếvklpt." Hạqzst Thầhehgn Hi nótvqsi, may mắxucwn bảeuwlo bốlxegi củgmnaa côoaqx khôoaqxng chuyệlsabn gìzypn, bằsrjtng khôoaqxng, côoaqx sẽinyh cho anh ta chếvklpt chắxucwc.

Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt lạqzstnh lùpwcong cưdscnxucwi, "Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst, khôoaqxng ngờxucw phụxzci nữilih củgmnaa anh khôoaqxng đlicfơfuunn giảeuwln nhưdscn thếvklp, chẳfuunng tráphhwch muốlxegn theo cũefvrng đlicfi, tíxipunh tôoaqxi khinh đlicfcyknch, chếvklpt cũefvrng xứdscnng đlicfáphhwng, khôoaqxng cótvqs giếvklpt đlicfdscna béyvli kia, thựlyrdc sựlyrdlsinxipunh sai."

Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst bay lêlsabn mộsjuat cưdscnvklpc, hung hămfzwng đlicfáphhw bụxzcing dưdscnvklpi củgmnaa anh ta, hai tay qua, mộsjuat quyềaawhn đlicfem Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt nệlsabn ởnbtn trêlsabn xe.

"Lãiwmoo tửbjwu ngưdscnxucwi, nghĩwbjd đlicfsjuang liềaawhn đlicfsjuang, lãiwmoo tửbjwu đlicfãiwmo chếvklpt rồtudbi sao?"

Khíxipu pháphhwch, bừzacva bãiwmoi , cho dùpwcolsintvqs chúqzstt nhếvklpch nháphhwc, máphhwu tưdscnơfuuni đlicfhehgy ngưdscnxucwi, Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst vẫtvqsn làlsin cuồtudbng ngạqzsto .

Khôoaqxng ai bìzypn nổhfkti, bótvqsp chếvklpt ngưdscnxucwi chíxipunh làlsin giẫtvqsm chếvklpt mộsjuat con kiếvklpn.

aawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst..." Hạqzst Thầhehgn Hi vừzacva đlicfcyknnh đlicfsrjt Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst hỏkflxi anh ta mộsjuat câhqewu, đlicfsjuat nhiêlsabn cảeuwlm giáphhwc đlicfưdscnatwic mộsjuat đlicfqzsto lụxzcic quéyvlit vềaawh pháphhwi cổhfkt tay côoaqx, súqzstng lụxzcic bịcykn đlicfáphhwnh rơfuuni, têlsabn sáphhwt thủgmna kia đlicfi lêlsabn, bótvqsp lấloxhy yếvklpt hầhehgu Hạqzst Thầhehgn Hi.

Hạqzst Thầhehgn Hi lui vềaawh sau mộsjuat bưdscnvklpc, ngưdscnxucwi đlicfàlsinn ôoaqxng nắxucwm tay tớvklpi, Hạqzst Thầhehgn Hi hai tay giao nhau phíxipua trưdscnvklpc, ngămfzwn trởnbtn quảeuwl đlicfloxhm, đlicfsjuat nhiêlsabn quéyvlit tớvklpi, ngưdscnxucwi nọdxva tráphhwnh thoáphhwt.

Thâhqewn thểsrjt Hạqzst Thầhehgn Hi liềaawhn ngãiwmo xuốlxegng, mềaawhm dẻgvieo khôoaqxng thểsrjtdscnnbtnng, đlicfáphhwnh mộsjuat cưdscnvklpc, thay đlicfhfkti qua, thay đlicfhfkti qua, giótvqs lốlxegc đlicfeuwlo qua lồtudbng ngựlyrdc củgmnaa anh ta, đlicfem anh ta xa vàlsini méyvlit

Hạqzst bảeuwlo bốlxegi trong nháphhwy mắxucwt giơfuunqzstng lêlsabn, đlicflxegi vớvklpi ngưdscnxucwi mặvhlac đlicftudb đlicfen, lạqzsti khôoaqxng cótvqs đlicfsjuang thủgmna.

Đaawhưdscnxucwng Bạqzstch Dạqzst đlicfáphhwnh Trưdscnơfuunng Phi Hổhfkt, Trưdscnơfuunng Phi Hổhfktdscnxucwi ha ha, "Richard, giếvklpt côoaqx ta, giếvklpt côoaqx ta, giếvklpt côoaqx ta..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.