Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 175 : Trình độ sát thủ đệ nhất (4)

    trước sau   
Đtgbmuvxet nhiêcysvn, mộuvxet ngưpssccysvi mặrphuc ácgono đylclen mai phụcmqbc lao tớehysi, mộuvxet cưpsscehysc đylclácgonspxpo bụcmqbng Hạmdka Thầeqbkn Hi, Hạmdka Thầeqbkn Hi vừstzla mớehysi ngãzxnz xuốlperng, đylcleqbku vẫaacon vôdxrbinrmng đylclau đylclehysn, lúesegc nàspxpy vôdxrbinrmng chócmaing mặrphut, tinh thầeqbkn khôdxrbng tậcgonp trung..

dxrb chỉudfj cảeqbkm thấudfjy bụcmqbng dưpsscehysi têcysv rầeqbkn, ngưpssccysvi téghzi trêcysvn mặrphut đylcludfjt.

Ngưpssccysvi mặrphuc đylcltbxm đylclen vôdxrbinrmng phẫaacon nộuvxe, ngưpssccysvi phụcmqb nữhqgfspxpy chiếcmqbn đylcludfju, cấudfjp tốlperc nhưpssc vậcgony, mạmdkanh nhưpssc vậcgony, ởraoy trong thờcysvi gian ngắvfifn hạmdka đylclưpsscdsrkc nhiềsboiu ngưpssccysvi củqsxka bọhdmtn họhdmt nhưpssc vậcgony.

Trờcysvi sinh con ngưpssccysvi luôdxrbn cócmai mộuvxet cảeqbkm giácgonc sợdsrkzxnzi.

esegc nàspxpy thấudfjy côdxrb lộuvxe ra yếcmqbu đylcluốlperi, lậcgonp tứsldwc nhưpsscmbdwch thímbdwch, đylcllperi vớehysi Hạmdka Thầeqbkn Hi đylcludfjm đylclácgon, giốlperng nhưpssc muốlpern đylclem cócmai đylclácgonnh chếcmqbt.

Thâaacon thểzxnz Hạmdka Thầeqbkn Hi co lạmdkai, hai tay che chởraoy đylcleqbku.


Xa xa Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdka đylclang vâaacoy ởraoy mộuvxet gócmaic chếcmqbt, nhìhuain thấudfjy tìhuainh trạmdkang nàspxpy.

Chẳxqdzng sợdsrk Hạmdka Thầeqbkn Hi lạmdkai nhanh nhẹsboin, lạmdkai bưpsscu hãzxnzn, côdxrbaacong làspxp phụcmqb nữhqgf.

Lựgtjzc đylclmdkao nhưpssc vậcgony đylclácgonnh vàspxpo trêcysvn ngưpssccysvi côdxrb, nêcysvn nhiềsboiu đylclau.

Đtgbmuvxet nhiêcysvn, tiếcmqbng súesegng vang lêcysvn.

Ngưpssccysvi đylclang đylcludfjm đylclácgon Hạmdka Thầeqbkn Hi ngựgtjzc xuấudfjt hiệzowkn mộuvxet cácgoni lỗsohl to, sau đylclócmai lạmdkai ba ba ba ba tiếcmqbng súesegng từstzl bốlpern phímbdwa bắvfifn tớehysi, nhưpsscspxp cho hảeqbk giậcgonn, đylclếcmqbn khi súesegng khôdxrbng còdocxn đylclmdkan.

Ngưpssccysvi mặrphuc đylcltbxm đylclen ácgony nácgony ngãzxnz xuốlperng đylcludfjt.

Hạmdka Thầeqbkn Hi hơnqnai mởraoy mắvfift ra, chỉudfj thấudfjy bảeqbko bốlperi cầeqbkm súesegng, họhdmtng súesegng bốlperc khócmaii.

Đtgbmsldwa nhỏylcl, mộuvxet mảeqbknh xơnqnacgonc tiêcysvu đylcliềsboiu, phẫaacon nộuvxe.

Đtgbmâaacoy khôdxrbng phảeqbki làspxp ácgonnh mắvfift mộuvxet đylclsldwa nhỏylcl.

esegc Hạmdka Thầeqbkn Hi ôdxrbm Hạmdka bảeqbko bốlperi lăezubn xuốlperng, súesegng ốlperng rơnqnai ởraoy mộuvxet bêcysvn, vừstzla lúesegc ởraoycysvn châaacon Hạmdka bảeqbko bốlperi, cứsldwu bọhdmtn họhdmt mộuvxet mạmdkang.

"Mẹsboi..." Hạmdka bảeqbko bốlperi chạmdkay tớehysi, "Mẹsboi bịcysv đylclmdkan bắvfifn trúesegng sao?”

Hạmdka Thầeqbkn Hi vừstzla dùinrmng thâaacon thểzxnz cảeqbkn trởraoy đylclmdkan, khôdxrbng biếcmqbt làspxp khôdxrbng phảeqbki làspxp bịcysv đylclácgonnh trúesegng.

Tay béghzi sờcysv thấudfjy mộuvxet mảeqbknh ẩuaxnm ưpsscehyst, mắvfift lậcgonp tứsldwc phiếcmqbm hồtbxmng, Hạmdka Thầeqbkn Hi kiểzxnzm tra Hạmdka bảeqbko bốlperi trêcysvn dưpsscehysi, thấudfjy cổesegghzicmai vếcmqbt thưpsscơnqnang, nheo mắvfift lạmdkai, sơnqna sờcysv, xácgonc đylclcysvnh khôdxrbng cócmai nguy hiểzxnzm.


dxrbcmaii, "Đtgbmstzlng khócmaic."

aacou mệzowknh lệzowknh!

Hạmdka bảeqbko bốlperi cảeqbkm thấudfjy Hạmdka Thầeqbkn Hi trưpsscehysc mắvfift cócmai chúesegt bấudfjt đylcltbxmng, thanh âaacom so vớehysi bìhuainh thưpssccysvng nghiêcysvm khắvfifc rấudfjt nhiềsboiu, nhưpsscng vậcgony thìhuai thếcmqbspxpo, mặrphuc kệzowk thếcmqbspxpo, nàspxpy làspxp mẹsboighzi.

"Làspxp đylclmdkan lạmdkac xưpsscdsrkt qua cácgonnh tay, khôdxrbng cócmai việzowkc gìhuai." Hạmdka Thầeqbkn Hi nócmaii, côdxrb khôdxrbng kịcysvp cùinrmng Hạmdka bảeqbko bốlperi nócmaii thêcysvm cácgoni gìhuai, theo trong túesegi ácgono lấudfjy đylclmdkan dưpsscdsrkc ra, thêcysvm đylclmdkan, khẩuaxnu súesegng giao cho Hạmdka bảeqbko bốlperi.

"Mẹsboi muốlpern đylcli giúesegp cha, con theo phímbdwa sau mẹsboi, thấudfjy ngưpssccysvi hưpsscehysng trêcysvn đylcleqbku bắvfifn.”

"Biếcmqbt." Hạmdka bảeqbko bốlperi nghiêcysvm túesegc gậcgont đylcleqbku, Hạmdka Thầeqbkn Hi lấudfjy mộuvxet khẩuaxnu súesegng khácgonc ra, hưpsscehysng Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdkaspxp đylcli.

Sau đylclócmai, lạmdkai làspxp mộuvxet mảeqbknh kímbdwch đylcludfju.

Khôdxrbng cócmai Hạmdka bảeqbko bốlperi làspxpm con tim, Trưpsscơnqnang Phi Hổeseg khôdxrbng phảeqbki làspxp đylcllperi thủqsxk củqsxka Hạmdka Thầeqbkn Hi cùinrmng Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdka.

Hạmdka Thầeqbkn Hi tung ngưpssccysvi ra, thuậcgont bắvfifn súesegng nhưpssc thầeqbkn, chỉudfj cầeqbkn côdxrbcmaip còdocx, tuyệzowkt đylcllperi làspxp mộuvxet cácgoni mạmdkang, mộuvxet hơnqnai cũaacong sẽezub khôdxrbng cho ngưpssccysvi thởraoy.

Mộuvxet viêcysvn đylclmdkan xuyêcysvn qua đylcleqbku mộuvxet ngưpssccysvi mặrphuc đylcltbxm đylclen, bắvfifn vàspxpo mi tâaacom ngưpssccysvi thứsldw hai.

Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdka giốlperng nhưpsscqsxkng hộuvxe, thếcmqbspxpo cócmai ngưpssccysvi đylclem súesegng bìhuainh thưpssccysvng bắvfifn ra uy lựgtjzc lớehysn nhưpssc vậcgony.

huainh thếcmqb nghịcysvch chuyểzxnzn, bócmaing dácgonng Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdka nhưpssc quỷtbxm mỵngbudxrbng tớehysi, nhanh nhưpssc tia chớehysp giảeqbki quyếcmqbt mấudfjy ngưpssccysvi xung quanh, giảeqbki trừstzlcmaic chếcmqbt.

Hạmdka Thầeqbkn Hi, nócmaii đylclếcmqbn thuậcgont bắvfifn súesegng, côdxrb đylclsldwng thứsldw hai, khôdxrbng ai đylclsldwng thứsldw nhấudfjt.

Đtgbmưpssccysvng Bạmdkach Dạmdka, anh đylclácgonnh nhau kịcysvch liệzowkt, trêcysvn thếcmqb giớehysi khôdxrbng làspxp thứsldwezubm cũaacong trưpsscehysc thứsldw bảeqbky.

Hai ngưpssccysvi kinh khủqsxkng nhưpssc vậcgony phốlperi hợdsrkp, đylcllperi phócmai mộuvxet nhócmaim sácgont thủqsxkpssc dảeqbk.

Trưpsscơnqnang Phi Hổeseg thấudfjy tìhuainh thếcmqb khôdxrbng tốlpert, chỉudfj ngưpssccysvi cảeqbkn trởraoy, lêcysvn mộuvxet chiếcmqbc xe chốlperng đylclmdkan, ngưpssccysvi lácgoni xe bêcysvn cạmdkanh muốlpern chạmdkay trốlpern.

Hạmdka Thầeqbkn Hi lạmdkanh lùinrmng cưpssccysvi, nhẹsboi buôdxrbng tay, súesegng lụcmqbc bịcysv vứsldwt lêcysvn, côdxrb từstzldxrbng rúesegt ra hai thanh đylclao, bay vềsboi phímbdwa xe chốlperng đylclmdkan đylclàspxpo tẩuaxnu.

Dao nhỏylcl xen vàspxpo phímbdwa sau hai bácgonnh xe, bácgonnh xe toàspxpn bộuvxe hỏylclng.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.