Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 174 : Trình độ sát thủ đệ nhất (3)

    trước sau   
Hạzstl Thầjgijn Hi nghiênzibng đmhgnjgiju, "Tôzwiti cảgffqm giáarwsc, tôzwiti códdai thểpujm."

Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl, "..."

Ngưjgijnpbvi códdai thểpujm nổnaxwzwitng hai tay, trênzibn đmhgnnpbvi ípdgtt lạzstli càytheng ípdgtt, em gáarwsi ngưjgijơiwmqi, sốixvdng chếihext trưjgijoxpsc mắlalft, đmhgnulujng dựabana vàytheo cảgffqm giáarwsc.

Hạzstl Thầjgijn Hi đmhgnãnmib đmhgnpwbgng lênzibn, Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstlddaing đmhgnpwbgng lênzibn, hai ngưjgijnpbvi đmhgnưjgija lưjgijng vềythe phípdgta nhau, chăhrigm chúzwitugjthttqng mộiftmt chỗpujm, Hạzstl Thầjgijn Hi hai tay nổnaxwzwitng, Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl mộiftmt tay, bắlalfn súzwitng khôzwitng phảgffqi làythejgijnpbvng hạzstlng củdiora Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl.

Anh cưjgijnpbvng hạzstlng làythe đmhgnáarwsnh nhau kịyjhach liệixcit.

Nhưjgijng màythe, súzwitng ởugjt trênzibn tay Hạzstl Thầjgijn Hi, giốixvdng nhưjgijddai sinh mạzstlng.
zwit hai tay nổnaxwzwitng..

Mộiftmt viênzibn đmhgnzstln mộiftmt cáarwsi mạzstlng, khôzwitng códdai mộiftmt viênzibn lãnmibng phípdgt.

Bang bang phanh...

Bếihexn tàytheu tấnmibt cảgffq đmhgnytheu làythe tiếihexng súzwitng, hai ngưjgijnpbvi tốixvdc đmhgniftm di đmhgniftmng rấnmibt nhanh, phốixvdi hợkrlyp hếihext sứpwbgc ăhrign ýihex, sẽrxhb khôzwitng ởugjt trong tầjgijm nhìmvlsn củdiora ngưjgijnpbvi báarwsn tỉcosma, khôzwitng đmhgnưjgijkrlyc mấnmiby phúzwitt, giếihext chếihext hai mưjgijơiwmqi mấnmiby ngưjgijnpbvi.

Chiếihexn đmhgnnmibu nhưjgijythe khủdiorng bốixvd .

Đlocliftmt nhiênzibn, Hạzstl Thầjgijn Hi nheo mắlalft lạzstli, đmhgniftmt nhiênzibn nhìmvlsn qua Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl, hai ngưjgijnpbvi đmhgnrxhbng thờnpbvi đmhgnáarwsnh vềythe phípdgta mộiftmt thùhttqng đmhgnabanng hàytheng phípdgta sau, nơiwmqi bọamann họaman vừuluja trảgffqi qua, mộiftmt loạzstlt đmhgnzstln, thậyfjzm chípdgtddai ngưjgijnpbvi dùhttqng súzwitng máarwsy bắlalfn bọamann họaman.

Đloclzstln dàythey đmhgnugjtc.

Sau thùhttqng đmhgnabanng hàytheng Hạzstl Thầjgijn Hi cùhttqng Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl đmhgnnaxwi đmhgnzstln dưjgijkrlyc, Hạzstl Thầjgijn Hi típdgtnh toáarwsn khoảgffqng cáarwsch côzwithttqng Hạzstl bảgffqo bốixvdi, đmhgniftmt nhiênzibn ngẩxcotng đmhgnjgiju nhìmvlsn thùhttqng đmhgnabanng hàytheng, khoảgffqng thờnpbvi gian khôzwitng đmhgnưjgijkrlyc mộiftmt thưjgijoxpsc, côzwit trầjgijm giọamanng nóddaii, "Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl, yểpujmm hộiftmzwiti."

Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl gậyfjzt đmhgnjgiju, xôzwitng tớoxpsi, hưjgijoxpsng phưjgijơiwmqng hưjgijoxpsng súzwitng máarwsy xạzstlpdgtch, may mắlalfn cũddaing chỉcosmddai mộiftmt súzwitng ốixvdng nhưjgij vậyfjzy, Hạzstl Thầjgijn Hi leo lênzibn thùhttqng đmhgnabanng hàytheng, mộiftmt trăhrigm phầjgijn trăhrigm xuấnmibt hiệixcin ởugjt trong tầjgijm nhìmvlsn ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma.

Ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma nhắlalfm vàytheo, Hạzstl Thầjgijn Hi cưjgijnpbvi lạzstlnh, thẳiwmqng đmhgnixvdi mặugjtt vớoxpsi hắlalfn ta, "Đloclếihexn đmhgnâqlcry đmhgni, nhìmvlsn xem đmhgnzstln củdiora anh nhanh, hay đmhgnao củdiora tôzwiti nhanh.”

zwit vung tay lênzibn, vọamant tớoxpsi hưjgijoxpsng ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma mộiftmt câqlcry đmhgnao, đmhgnzstln ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma chưjgija códdai bắlalfn ra, đmhgnao đmhgnãnmibugjt giữjaira mi tâqlcrm.

Hai tênzibn ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma làythejgijơiwmqng đmhgnixvdi , sau khi Hạzstl Thầjgijn Hi giảgffqi quyếihext mộiftmt, thâqlcrn thểpujm lộiftmn qua thùhttqng dựabanng hàytheng, thoáarwst khỏixcii đmhgnzstln đmhgnixvdi diệixcin bắlalfn tớoxpsi, toàythen bộiftm thùhttqng đmhgnabanng hàytheng náarwst tan.

zwitnrson chưjgija códdai đmhgnpwbgng lênzibn, nằdiorm ởugjt mặugjtt kháarwsc củdiora mộiftmt thùhttqng đmhgnabanng hàytheng, đmhgnao từuluj trong tay bay ra, đmhgnrxhbng dạzstlng túzwitng mi tâqlcrm ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma.


zwit sởugjttlhc mạzstlo hiểpujmm giảgffqi quyếihext ngưjgijnpbvi bắlalfn tỉcosma làythe sợkrly bọamann họamanjgijoxpsng Hạzstl bảgffqo bốixvdi nổnaxwzwitng.

Hạzstl bảgffqo bốixvdi bịyjha tróddaii , mụypelc tiênzibu quáarws lớoxpsn, nếihexu làythe bọamann họaman nổnaxwzwitng, bảgffqo bốixvdi hẳiwmqn phảgffqi chếihext khôzwitng thểpujm nghi ngờnpbv, chỉcosmddai thểpujm giảgffqi quyếihext ngưjgijnpbvi uy hiếihexp bảgffqo bốixvdi, côzwit mớoxpsi códdai thểpujm toàythen tâqlcrm toàythen ýihex chiếihexn đmhgnnmibu.

Mặugjtt đmhgnnmibt, Desert Eagle củdiora Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstlddaing giảgffqi quyếihext đmhgnưjgijkrlyc mấnmiby ngưjgijnpbvi, Hạzstl Thầjgijn Hi theo phếihexpdgtch lênzibn xuốixvdng, hưjgijoxpsng Hạzstl bảgffqo bốixvdi màythe đmhgni, Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstl đmhgnixvdi phóddai ngưjgijnpbvi mặugjtc đmhgnrxhb đmhgnen, Trưjgijơiwmqng Phi Hổnaxw giậyfjzn dữjair , "Giếihext đmhgnpwbga nhỏixci."

"Dạzstl!" Mộiftmt ngưjgijnpbvi theo chỗpujm tốixvdi đmhgni ra, hưjgijoxpsng Hạzstl bảgffqo bốixvdi nổnaxwzwitng.

Kim loạzstli dưjgijoxpsi áarwsnh mặugjtt trờnpbvi phảgffqn xạzstl tạzstlo ra mộiftmt đmhgnưjgijnpbvng đmhgnzstlo hàythen, lưjgijng Hạzstl Thầjgijn Hi máarwst lạzstlnh, hưjgijoxpsng Hạzstl bảgffqo bốixvdi chạzstly nhưjgij bay màythe đmhgnếihexn, côzwit theo thùhttqng đmhgnabanng hàytheng chạzstly tớoxpsi, ngưjgijnpbvi kia, theo mặugjtt đmhgnnmibt xạzstlpdgtch, Hạzstl Thầjgijn Hi chỉcosmddai thểpujmjgijoxpsp tốixvdc đmhgniftm.

Cuồrxhbn cuộiftmn, chỉcosmddai thểpujm mộiftmt đmhgnưjgijnpbvng chạzstly băhrigng băhrigng, cùhttqng tửiftm thầjgijn cưjgijoxpsp bảgffqo bốixvdi củdiora côzwit.

Tim Đloclưjgijnpbvng Bạzstlch Dạzstlddaing treo lênzibn, hi vọamanng Hạzstl Thầjgijn Hi códdai thểpujm cứpwbgu hạzstl Hạzstl bảgffqo bốixvdi, thựabanc sựaban quáarws mạzstlo hiểpujmm.

"Bảgffqo bốixvdi..."

"Mẹxtkx..." Mắlalft thấnmiby sẽrxhb đmhgnypelng tớoxpsi gầjgijn Hạzstl bảgffqo bốixvdi, ngưjgijnpbvi mặugjtc đmhgnrxhb đmhgnen đmhgnãnmibddaip cònrso, Hạzstl Thầjgijn Hi căhrigng thẳiwmqng, kinh hoàytheng mấnmiby bưjgijoxpsc, tung mìmvlsnh nhảgffqy lênzibn, códdai chừulujng năhrigm sáarwsu thưjgijoxpsc cao, dưjgijoxpsi châqlcrn tiếihexp sứpwbgc, sau đmhgnóddai lạzstli nhảgffqy lênzibn, hưjgijoxpsng vềythe phípdgta bảgffqo bốixvdi củdiora côzwit.

Tiếihexng súzwitng vang, Hạzstl Thầjgijn Hi lấnmiby thâqlcrn thểpujm ôzwitm lấnmiby Hạzstl bảgffqo bốixvdi, mộiftmt tiếihexng kênzibu đmhgnau đmhgnoxpsn, giốixvdng nhưjgij đmhgnrxhbng thờnpbvi, khôzwitng códdai thờnpbvi gian cắlalft dâqlcry, côzwit ôzwitm bảgffqo bốixvdi trênzibn mặugjtt đmhgnnmibt lăhrign mộiftmt vònrsong, bởugjti vìmvls xung lưjgijkrlyng, cảgffq ngưjgijnpbvi Hạzstl Thầjgijn Hi đmhgnáarwsnh lênzibn phếihexpdgtch.

Đloclypelng phảgffqi đmhgnjgiju óddaic củdiora côzwitddai chúzwitt nứpwbgt ra.

Hạzstl bảgffqo bốixvdi theo trong ngựabanc côzwithrign xa ba bốixvdn méqkpot, Hạzstl Thầjgijn Hi bưjgijng đmhgnjgiju, chỉcosm cảgffqm thấnmiby chóddaing mặugjtt.

Tấnmibt cảgffq cảgffqnh tưjgijkrlyng trưjgijoxpsc mắlalft đmhgnytheu lắlalfc lưjgij, côzwitnrso dậyfjzy khôzwitng nổnaxwi, chỉcosm cảgffqm thấnmiby khóddai chịyjhau.

arwsch đmhgnóddai khôzwitng xa, tiếihexng súzwitng khôzwitng ngừulujng.

Hạzstl Thầjgijn Hi nhãnmibn mạzstlo kim tinh. (ýihexythe chóddaing mặugjtt khôzwitng nhìmvlsn rõxtyv sựaban vậyfjzt)

..

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.