Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 172 : Trình độ sát thủ đệ nhất(1)

    trước sau   
Trưfjipơirbpng Phi Hổmuxa đjvzlmolft nhiêlzkbn cưfjipxzvki ha ha, "Khôokrcng ngờxzvkokrcn chủrnpk Đfyejưfjipxzvkng môokrcn lạhmxgi si tìhysenh nhưfjip vậjvzly, chỉatbd tiếwpoic, màzjpoy hôokrcm nay phảfvqei chếwpoit làzjpo khôokrcng thểpgwc nghi ngờxzvk, phụficp nữrzpp củrnpka màzjpoy, tao khôokrcng giếwpoit, con củrnpka màzjpoy, córkwe lẽvyunokrci cũlfxung khôokrcng giếwpoit."

"Tao sẽvyun đjvzlem phụficp nữrzpp củrnpka màzjpoy bákmohn sang Trung Đfyejôokrcng, hay Việuxjwt Nam, đjvzlpgwc ngưfjipxzvki ta làzjpom hạhmxgi, tao sẽvyun đjvzlem con trai củrnpka màzjpoy bákmohn sang Afghanistôokrcin, đjvzlpgwcrkwepkwonh viễnjaun sốuyibng trong nôokrc dịjvzlch cùuxjwng ẩozovu đjvzlfvqe, khôokrcng córkwe biệuxjwn phákmohp thoákmoht khỏlfxui.”

Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg nắuublm tay bỗopshng nhiêlzkbn nắuublm chặzjpot, Hạhmxg Thầrkwen Hi cũlfxung córkwe thểpgwc cảfvqem giákmohc đjvzlưfjipsmymc quảfvqe đjvzlzcezm củrnpka anh giốuyibng nhưfjip muốuyibn bórkwep nákmoht.

Áfwoenh mắuublt nghiêlzkbm nghịjvzl, giốuyibng nhưfjip muốuyibn giếwpoit ngưfjipxzvki.

Trưfjipơirbpng Phi Hổmuxa lạhmxgnh lùuxjwng cưfjipxzvki, "Ngưfjipxzvki tớfvqei, đjvzlákmohnh cho tao, tao sẽvyun khôokrcng đjvzlpgwczjpoy thoảfvqei mákmohi, tao muốuyibn màzjpoy chậjvzlm rãcvadi chếwpoit.”

Họqjtvng súoxgyng củrnpka anh lậjvzlp tứacmjc chỉatbdzjpoo Hạhmxg Thầrkwen Hi, "Côokrc tốuyibt nhấzcezt khôokrcng phảfvqen khákmohng, nếwpoiu làzjpo phảfvqen khákmohng, đjvzlhmxgn khôokrcng córkwe mắuublt."


kmohu gãcvad khákmohc đjvzli lêlzkbn, cầrkwem ốuyibng tuýrkwep, hùuxjwng hổmuxa, Hạhmxg Thầrkwen Hi khẩozovn trưfjipơirbpng cầrkwem lấzcezy tay Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg, Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg chợsmymt đjvzlozovy côokrc ra, mộmolft giâmdlyy sau, mộmolft ốuyibng tuýrkwep vôokrchysenh đjvzlákmohnh vàzjpoo trêlzkbn bụficpng củrnpka anh.

Ngưfjipxzvki nọqjtv đjvzlákmohnh vôokrcuxjwng ngoan, Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg đjvzlmolft nhiêlzkbn xoay ngưfjipxzvki, lạhmxgi mộmolft ốuyibng tuýrkwep theo lưfjipng anh xuốuyibng, trong nhákmohy mắuublt Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg đjvzlákmohnh nằpuxlm bòcsju trêlzkbn mặzjpot đjvzlzcezt.

"Khôokrcng muốuyibn..." Hạhmxg Thầrkwen Hi bưfjipng môokrci, đjvzlau lòcsjung đjvzlếwpoin cựyodxc đjvzliểpgwcm.

kmohu ốuyibng tuýrkwep nhưfjipfjipa đjvzliểpgwcm nệuxjwn ởnbpu trêlzkbn ngưfjipxzvki Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg, Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg lui thâmdlyn thểpgwc, bảfvqeo vệuxjwhysenh, nhưfjip mộmolft con kiếwpoin nhỏlfxu bịjvzl ngưfjipxzvki cắuubln nuốuyibt, ba ba ba... Chỉatbd nghe đjvzlưfjipsmymc từnjaung tiếwpoing tiếwpoing kêlzkbu rêlzkbn.

Đfyejórkwezjpo thanh âmdlym ốuyibng tuýrkwep cùuxjwng bắuublp thịjvzlt đjvzlficpng chạhmxgm nặzjpong nềcjrx.

Hạhmxg Thầrkwen Hi viềcjrxn mắuublt phiếwpoim hồzjpong, khôokrcng córkwe biệuxjwn phákmohp khắuublc chếwpoifjipfvqec mắuublt mìhysenh.

Hạhmxg bảfvqeo bốuyibi bịjvzlbuveo lêlzkbn cao, liềcjrxu mạhmxgng giãcvady giụficpa, đjvzlau lòcsjung nhìhysen Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg bịjvzl ngưfjipxzvki làzjpom hạhmxgi nhưfjip vậjvzly, đjvzlákmohnh đjvzlau, nếwpoiu nhưfjip khôokrcng phảfvqei bébuve bịjvzl bắuublt, cha bébuvelfxung sẽvyun khôokrcng bịjvzl ngưfjipxzvki nhụficpc nhãcvad, ẩozovu đjvzlfvqe nhưfjip thếwpoi.

Hạhmxg bảfvqeo bốuyibi giốuyibng nhưfjip muốuyibn cắuubln nákmoht lợsmymi.

"Cha..."

Đfyejrkweu Hạhmxg Thầrkwen Hi càzjpong lúoxgyc càzjpong đjvzlau, giốuyibng nhưfjip vẫskpen córkwe thứacmjhyse đjvzlórkwenbpu trong lòcsjung củrnpka côokrc.

Đfyejưfjipxzvkng Bạhmxgch Dạhmxg lui thâmdlyn thểpgwc, mákmohu loãcvadng tràzjpon ra, Hạhmxg Thầrkwen Hi đjvzlmolft nhiêlzkbn cảfvqem thấzcezy, cổmuxa họqjtvng củrnpka mìhysenh giốuyibng nhưfjiprkwekmohi gìhyse đjvzlórkwe chặzjpon lạhmxgi.

Trưfjipfvqec mắuublt hiệuxjwn ra ảfvqeo giákmohc, cákmoht vàzjpong cuồzjpon cuộmolfn, từnjaung córkwe ngưfjipxzvki, bịjvzl ngưfjipxzvki ẩozovu đjvzlfvqe nhưfjip vậjvzly, lụficpc phủrnpk ngũlfxu tạhmxgng đjvzlcjrxu bịjvzl đjvzlákmohnh nákmoht nhưfjip vậjvzly, cứacmj nhưfjip vậjvzly ởnbpu trưfjipfvqec mặzjpot côokrc chếwpoit đjvzli, Hạhmxg Thầrkwen Hi đjvzlmolft nhiêlzkbn bộmolfc phákmoht ra mộmolft tiếwpoing thébuvet chórkwei tai.

"A..."


Lợsmymi hạhmxgi lạhmxgi thébuvet chórkwei tai, vang tậjvzln mâmdlyy xanh, lậjvzlp tứacmjc nhấzcezc lêlzkbn mộmolft cỗopshrkweng biểpgwcn.

Trưfjipơirbpng Phi Hổmuxa lạhmxgnh lùuxjwng cưfjipxzvki, phụficp nữrzpp chítmaanh làzjpo phụficp nữrzpp, thấzcezy cảfvqenh mákmohu me lậjvzlp tứacmjc khôokrcng chịjvzlu đjvzlưfjipsmymc.

Anh hébuvet lớfvqen, "Đfyejákmohnh cho tao, đjvzlákmohnh chếwpoit cho tao!”

Hạhmxg Thầrkwen Hi đjvzlmolft nhiêlzkbn đjvzlacmjng lêlzkbn, thâmdlyn thểpgwc thẳmdlyng, ákmohnh sákmohng con ngưfjipxzvki đjvzlen kịjvzlt biếwpoin màzjpou, nhưfjip mộmolft viêlzkbn bảfvqeo thạhmxgch, nắuublm tay nắuublm chặzjpot, rũlfxurkwec xuốuyibng giórkwe biểpgwcn thổmuxai , nhẹkyak nhàzjpong vung lêlzkbn.

Chợsmymt, ngẩozovng đjvzlrkweu lêlzkbn.

kmoht khítmaacvadng khắuublp nơirbpi.

Đfyejórkwezjpo mộmolft đjvzlôokrci ákmohnh mắuublt đjvzlen sẫskpem thuộmolfc vềcjrx Tu La.

irbpkmohc tiêlzkbu đjvzliềcjrxu, lãcvadnh khốuyibc, càzjpong mang theo sắuublc bébuven bứacmjc ngưfjipxzvki.

Hạhmxg Thầrkwen Hi chợsmymt nhảfvqey lêlzkbn, dưfjipfvqei châmdlyn đjvzlfvqeo qua, đjvzlákmohcvadng mộmolft ngưfjipxzvki mặzjpoc đjvzlzjpo đjvzlen ra xa hai mébuvet, trựyodxc tiếwpoip đjvzlákmohzjpoo nộmolfi tạhmxgng, córkwe chừnjaung trọqjtvng lưfjipsmymng tớfvqei hai trăcvadm câmdlyn.

Mọqjtvi ngưfjipxzvki đjvzlcjrxu ngơirbp ngẩozovn, Hạhmxg Thầrkwen Hi đjvzlfvqeo qua ốuyibng tuýrkwep rơirbpi trêlzkbn mặzjpot đjvzlzcezt, ốuyibng tuýrkwep đjvzlákmohnh ởnbpu trêlzkbn lưfjipng ngưfjipxzvki mặzjpoc ákmoho đjvzlen, trong khôokrcng khítmaa giốuyibng nhưfjiprkwe tiếwpoing vậjvzlt gìhyse đjvzlórkwecvady.

fjipơirbpng sốuyibng lưfjipng nákmoht.

Mộmolft chiêlzkbu toi mạhmxgng.

Ngưfjipxzvki sau lưfjipng xưfjipơirbpng sốuyibng liêlzkbn tiếwpoip làzjpo vếwpoit thưfjipơirbpng trítmaa mạhmxgng, nếwpoiu làzjpocvady, ngưfjipxzvki cũlfxung khôokrcng còcsjun mạhmxgng.

csjun lạhmxgi bốuyibn ngưfjipxzvki còcsjun chưfjipa kịjvzlp nébuve trákmohnh, ốuyibng tuýrkwep Hạhmxg Thầrkwen Hi đjvzlãcvad đjvzlếwpoin, đjvzlórkwen đjvzlrkweu đjvzlficpng vớfvqei mộmolft ngưfjipxzvki ákmoho đjvzlen, đjvzlrkweu toàzjpon bộmolf vỡnnno vụficpn, órkwec bắuubln ra bốuyibn phítmaaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.