Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 171 : Thần Hi bảo vệ Đường Bạch Dạ

    trước sau   
Cằwsqqm Trưdlkrơdedxng Phi Hổtahg vừrjaha nhấiqeqc, "Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui, màxbipy khôqmuqng cho tao mộdcikt đzuskưdlkrjuorng lui, tao cũtskpng sẽxlkl khôqmuqng cho màxbipy mộdcikt đzuskưdlkrjuorng lui."

Anh tôqmuqi nóvxtui xong, lạcnuii hưdlkrbrskng Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui nổtahglnufng.

Đqbxkdcikt nhiêyfhfn, Hạcnui Thầzgfkn Hi bổtahg nhàxbipo tớbrski, nhưdlkr tia chớbrskp đzuskávpuonh vềhpid phínzspa Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui, hai ngưdlkrjuori trêyfhfn mặgurxt đzuskiqeqt lăeipcn mộdcikt vòfshzng, đzuskcnuin đzuskávpuonh hụwsqqt, đzuskzgfku Hạcnui Thầzgfkn Hi đzuskau d nứiffmt ra, lạcnuii biếqbxkt, côqmuq khôqmuqng thểiqeq nhìuexbn Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui tửqnev.

"Khôqmuqng cầzgfkn giếqbxkt, van anh." Hạcnui Thầzgfkn Hi ngăeipcn ởjjnr trưdlkrbrskc mặgurxt Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui, thanh âdoddm khủlkfbng hoảazoong, "Trưdlkrơdedxng tiêyfhfn sinh, tôqmuqi khôqmuqng biếqbxkt giữatpfa cávpuoc ngưdlkrjuori cóvxtu âdoddn oávpuon gìuexb, khôqmuqng cầzgfkn lấiqeqy mạcnuing đzuskiqeq giảazooi quyếqbxkt mọatpfi chuyệywesn, cầzgfku anh, đzuskrjahng giếqbxkt ngưdlkrjuori.”

Bọatpfn họatpfqmuqiy khôqmuqng tấiqeqc sắloirt, đzuskubefi phưdlkrơdedxng cóvxtu đzuskcnuin dưdlkriffmc, súlnufng ốubefng, côqmuqpgvang Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui chỉwlkbvxtu thểiqeq khoanh tôqmuqiy chịlrxeu chếqbxkt.

Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui kinh ngạcnuic nhìuexbn Hạcnui Thầzgfkn Hi, côqmuq nhưdlkr bao che cho con trưdlkrbrskc mặgurxt anh.


Trêyfhfn vai đzuskau đzuskbrskn đzuskãisfw khôqmuqng cóvxtu tri giávpuoc, anh chỉwlkb cảazoom thấiqeqy lòfshzng tràxbipn đzuskzgfky kinh ngạcnuic, khiếqbxkp sợiffmpgvang cảazoom đzuskdcikng.

qmuq biếqbxkt côqmuq đzuskang làxbipm cávpuoi gìuexb, côqmuq biếqbxkt trong tay đzuskubefi phưdlkrơdedxng làxbipvpuoi gìuexb khôqmuqng?

qmuq biếqbxkt, nếqbxku làxbip Trưdlkrơdedxng Phi Hổtahgvxtup còfshz, côqmuq sẽxlkl chếqbxkt?

qmuq tạcnuii sao muốubefn chặgurxn ởjjnr trưdlkrbrskc mặgurxt anh?

Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnuidlkrjuori tuổtahgi, mộdcikt mìuexbnh ởjjnr Mỹatpf, Trung Đqbxkôqmuqng bôqmuqn ba, bịlrxe huấiqeqn luyệywesn thàxbipnh mộdcikt tay đzuskávpuonh nhau kịlrxech liệywest, línzspnh đzuskávpuonh thuêyfhf, anh thấiqeqy qua vôqmuq sốubef sinh tửqnev, từrjahng cóvxtuqmuq sốubef lầzgfkn vậqnevt lộdcikn, cho tớbrski bâdoddy giờjuor đzuskhpidu làxbip lẻdupi loi mộdcikt mìuexbnh.

Mộdcikt mìuexbnh anh đzuskêyfhfm khuya mai phụwsqqc tạcnuii trờjuori băeipcng đzuskiqeqt tuyếqbxkt, bịlrxe rắloirn cắloirn cũtskpng phảazooi nhịlrxen.

Anh chặgurxn đzuskcnuin bắloirn trúlnufng, cơdedx hồbrskxbipn phếqbxk, anh cũtskpng muốubefn tậqnevp tễiffmnh rờjuori đzuski, chínzspnh mìuexbnh lấiqeqy đzuskcnuin, bôqmuqi thuốubefc.

Anh bịlrxe ngưdlkrjuori đzuskávpuonh giốubefng nhưdlkr cho rằwsqqng mộdcikt giâdoddy sau sẽxlkl chếqbxkt, anh cũtskpng chỉwlkbvxtu thểiqeq dựgurxa vàxbipo chínzspnh mìuexbnh, chiếqbxkn đzuskiqequ đzuskếqbxkn mộdcikt hơdedxi cuốubefi cùpgvang.

Khôqmuqng ngừrjahng bôqmuqn ba, nguy cơdedx trùpgvang trùpgvang, vôqmuq sốubef ávpuom sávpuot, vôqmuq sốubefvpuou tưdlkrơdedxi.

Anh cũtskpng từrjahng, khávpuot vọatpfng lúlnufc anh mệywest mỏbuuui rãisfw rờjuori, cóvxtu mộdcikt bờjuor vai đzuskiqeq dựgurxa vàxbipo, anh cũtskpng từrjahng khávpuot vọatpfng, lúlnufc chínzspnh mìuexbnh đzuskau xóvxtut, cóvxtu thểiqeq giúlnufp mìuexbnh thổtahgi.

Khi anh ởjjnr rừrjahng rậqnevm Nam Mỹatpf bịlrxe rắloirn đzuskdcikc cắloirn bịlrxe thưdlkrơdedxng, thiếqbxku chúlnuft nữatpfa chếqbxkt, vậqnevy màxbip nghĩbrsk đzuskếqbxkn, nếqbxku làxbip anh thựgurxc sựgurx chếqbxkt ởjjnr trong rừrjahng rậqnevm.

Sợiffm rằwsqqng cũtskpng khôqmuqng cóvxtu ai rơdedxi mộdcikt giọatpft nưdlkrbrskc mắloirt.

Bởjjnri vìuexb, trêyfhfn đzuskjuori khôqmuqng ai quan tâdoddm anh.


Anh đzuskubefi vớbrski thếqbxk giớbrski nàxbipy cóvxtutskpng đzuskưdlkriffmc màxbip khôqmuqng cóvxtutskpng khôqmuqng sao.

Anh bịlrxeqmuq lậqnevp, lúlnufc bịlrxe ávpuom sávpuot, ngưdlkrjuori khávpuoc chỉwlkb biếqbxkt rờjuori xa, khôqmuqng cóvxtu ngưdlkrjuori theo tớbrski gầzgfkn nhưdlkr vậqnevy, thậqnevm chínzsp chặgurxn ởjjnr trưdlkrbrskc mặgurxt anh.

Từrjahng đzusklrxea ngụwsqqc, ràxbipnh ràxbipnh trưdlkrbrskc mắloirt.

Tạcnuii đzuskâdoddy trong cávpuoi đzusklrxea ngụwsqqc, anh vĩbrsknh viễiffmn làxbip mộdcikt ngưdlkrjuori.

Khôqmuqng ngờjuor, cóvxtu mộdcikt ngàxbipy, sẽxlklvxtu ngưdlkrjuori chặgurxn ởjjnr trưdlkrbrskc mặgurxt anh, lạcnuii làxbip mộdcikt ngưdlkrjuori phụwsqq nữatpf.

xbip Hạcnui Thầzgfkn Hi.

"Tôqmuqi khôqmuqng giếqbxkt phụwsqq nữatpf, côqmuq trávpuonh ra!" Trưdlkrơdedxng Phi Hổtahg trầzgfkm giọatpfng nóvxtui, đzuskcnuin lạcnuii mộdcikt lầzgfkn nữatpfa lêyfhfn, đzuskubefi vớbrski Hạcnui Thầzgfkn Hi, lạcnuinh lùpgvang nóvxtui, "Nếqbxku nhưdlkrqmuq khôqmuqng trávpuonh ra, thìuexb hai ngưdlkrjuori cùpgvang nhau chếqbxkt.”

Hạcnui Thầzgfkn Hi lắloirc lắloirc đzuskzgfku, Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui chợiffmt kéadoro qua côqmuq, che chởjjnr phínzspa sau.

qbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui!"

"Côqmuqdoddm miệywesng!" Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui quávpuot chóvxtui tai, ávpuonh mắloirt sávpuong quắloirc nhìuexbn côqmuq, con ngưdlkrơdedxi ẩqmuqn sâdoddu tìuexbnh cảazoom, chấiqeqn đzuskdcikng, thậqnevt sâdoddu đzuskèkawp xuốubefng, "Tôqmuqi Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui chưdlkra bao giờjuor cầzgfkn phụwsqq nữatpf tớbrski bảazooo vệywes.”

Hạcnui Thầzgfkn Hi gấiqeqp đzuskếqbxkn đzuskdcik sắloirc mặgurxt trắloirng bệywesch, hơdedxi cắloirn môqmuqi, giốubefng nhưdlkr chịlrxeu đzuskgurxng mộdcikt chuyệywesn gìuexb đzuskau nhứiffmc.

"Hạcnui Thầzgfkn Hi, tôqmuqi tiếqbxkp quảazoon Đqbxkưdlkrjuorng môqmuqn liềhpidn biếqbxkt, cóvxtu mộdcikt ngàxbipy tôqmuqi sẽxlkl chếqbxkt dưdlkrbrski họatpfng súlnufng, tôqmuqi làxbipqmuqvxtui (ývpuoxbipqmuq đzuskdcikc), khôqmuqng ai quan tâdoddm, chẳubefng sợiffm tắloirm mávpuou chiếqbxkn đzuskiqequ hăeipcng hávpuoi, tôqmuqi cũtskpng mộdcikt mìuexbnh mộdcikt ngưdlkrjuori."

"Côqmuqpgvang tôqmuqi, khôqmuqng cóvxtu bấiqeqt cứiffm quan hệywesxbipo, khôqmuqng cầzgfkn tiếqbxkn vàxbipo thếqbxk giớbrski củlkfba tôqmuqi.”

"Nhớbrsk kỹatpf, tôqmuqi vàxbipqmuq, khôqmuqng cóvxtu bấiqeqt cứiffm quan hệywesxbipo."

Vai Đqbxkưdlkrjuorng Bạcnuich Dạcnui khôqmuqng ngừrjahng chảazooy ra mávpuou tưdlkrơdedxi, Hạcnui Thầzgfkn Hi giốubefng nhưdlkrvxtu thểiqeq cảazoom giávpuoc đzuskưdlkriffmc tínzspnh mạcnuing củlkfba anh đzuskang trôqmuqi qua, nhưdlkrng tiếqbxkng nóvxtui củlkfba anh lạcnuii hữatpfu lựgurxc nhưdlkr vậqnevy, giốubefng nhưdlkr muốubefn xuyêyfhfn thấiqequ cávpuoi gìuexb, Hạcnui Thầzgfkn Hi lậqnevp tứiffmc cảazoom thấiqeqy khóvxtu chịlrxeu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.