Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 170 : Đường tiên sinh lâm nguy không sợ hãi

    trước sau   
"Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt, chúqtipng ta đjcjsãjbeq tớqoixi, thảxqzr đjcjsxayoa nhỏxffx." Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge trầrwltm giọtuyzng nóacfai, dọtuyzc theo đjcjsưfaisodkjng đjcjsi, tízylhnh tìghflnh anh đjcjsãjbeq đjcjsèjdrk nặjjgfng, tậwmvzn lựacfac làbacwm cho mìghflnh đjcjsrxacng quáukyi mứxayoc xúqtipc đjcjsbacwng, mặjjgfc kệbues muốfrton làbacwm gìghfl, phảxqzri bậwmvzn tâhiudm đjcjsếvdemn Hạurge bảxqzro bốfrtoi cùrwltng Hạurge Thầrwltn Hi.

Tấfaist cảxqzr lấfaisy Hạurge bảxqzro bốfrtoi làbacw việbuesc chízylhnh.

Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt đjcjsbacwt nhiêohkrn vỗbacw tay mộbacwt cáukyii, đjcjsbacwt nhiêohkrn nghe thấfaisy tiếvdemng Hạurge bảxqzro bốfrtoi non nớqoixt lạurgei khízylh pháukyich, khôwxnrng cho phécepap bịhxdy ngưfaisodkji đjcjskyyjng chạurgem, Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurgerwltng Hạurge Thầrwltn Hi theo thanh âhiudm nhìghfln sang, chỉxayo thấfaisy Hạurge bảxqzro bốfrtoi bịhxdy chóacfai.

Chóacfai vàbacwo mộbacwt câhiudy thiếvdemt giáukyi cao.

"Bảxqzro bốfrtoi..."

"Mẹpcmt, đjcjsrxacng tớqoixi đjcjsâhiudy." Hạurge bảxqzro bốfrtoi cuốfrtong quízylht quáukyit, Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge nắhdvdm lấfaisy cáukyinh tay Hạurge Thầrwltn Hi, khôwxnrng cho phécepap côwxnr qua, đjcjsbacwt nhiêohkrn, Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt đjcjsáukyinh mộbacwt thủqoix thếvdem, Hạurge bảxqzro bốfrtoi bịhxdy ngưfaisodkji theo trêohkrn mặjjgft đjcjsfaist kécepao lêohkrn thiếvdemt giáukyiukyio treo ngưfaiseykpc lêohkrn.


"Bảxqzro bốfrtoi." Tim Hạurge Thầrwltn Hi nứxayot ra, áukyinh mắhdvdt khôwxnrng dáukyim dờodkji khỏxffxi đjcjsxayoa nhỏxffx bịhxdy treo, rấfaist sợeykp nháukyiy mắhdvdt, đjcjsxayoa nhỏxffx theo chỗbacw cao rơkrzhi xuốfrtong, cứxayo nhưfais vậwmvzy ngãjbeq chếvdemt, trong lòrcemng côwxnr rấfaist sợeykpjbeqi, nhịhxdyn khôwxnrng đjcjsưfaiseykpc nắhdvdm chặjjgft nắhdvdm tay.

ftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, anh khôwxnrng phảxqzri nóacfai nóacfa khôwxnrng phảxqzri con trai anh sao?” Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxtfaisodkji đjcjsếvdemn vôwxnrrwltng hung áukyic, "Xem ra dùrwltng cớqoixbacwy cũkconng khôwxnrng tệbues, nóacfa thựacfac sựacfa kiềpipfm chếvdem anh.” Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxtfaisodkji ha ha, làbacwm càbacwn bừrxaca bãjbeqi.

ftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, khôwxnrng ngờodkj anh cũkconng cóacfawxnrm nay làbacw đjcjsi?"

Sắhdvdc mặjjgft Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge trầrwltm lãjbeqnh, "Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt, âhiudn oáukyin chúqtipng ta, khôwxnrng cầrwltn lấfaisy trẻzimu nhỏxffx uy hiếvdemp, thảxqzr hai ngưfaisodkji bọtuyzn họtuyz, tôwxnri tùrwlty anh xửeykprcem.”

"Màbacwy làbacwm sao từrxacng buôwxnrng tha huynh đjcjsbues củqoixa tao!" Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt cảxqzr giậwmvzn nóacfai, chỉxayobacwo Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, "Màbacwy vìghfl đjcjsurget đjcjsưfaiseykpc thếvdem lựacfac hắhdvdc đjcjsurgeo thàbacwnh phốfrto S, liêohkrn hiệbuesp cảxqzrnh sáukyit quốfrtoc tếvdem, giếvdemt vôwxnr sốfrto huynh đjcjsbues củqoixa tao, hủqoixy đjcjsi Phi Hổnvxtwxnrn, đjcjskrzh tao khôwxnrng nơkrzhi nưfaisơkrzhng tựacfaa lưfaisu bạurget khắhdvdp nơkrzhi.”

"Tao đjcjsãjbeq thềpipf, mộbacwt ngàbacwy nàbacwo đjcjsóacfa muốfrton màbacwy trảxqzr giáukyi thậwmvzt nhiềpipfu.”

"Hiệbuesn tạurgei, cơkrzh hộbacwi củqoixa tao đjcjsãjbeq tớqoixi." Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxtacfai, "Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, thờodkji thếvdem thay đjcjsnvxti, bâhiudy giờodkjbacwy cóacfafaisukyich gìghflkconng tao nóacfai đjcjsiềpipfu kiệbuesn?”

"Tôwxnri đjcjsem phi hổnvxtwxnrn trảxqzr lạurgei cho anh." Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurgeacfai xong vôwxnrrwltng bìghflnh tĩxayonh, tậwmvzn lựacfac trìghfl hoãjbeqn thờodkji gian, "Thếvdem lựacfac Đftdiưfaisodkjng môwxnrn cóacfa thểkrzh rờodkji khỏxffxi thàbacwnh phốfrto S, chỉxayo cầrwltn anh buôwxnrng tha đjcjsxayoa nhỏxffx, tôwxnri toàbacwn bộbacw đjcjsáukyip ứxayong anh."

Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt giốfrtong nhưfais bịhxdy đjcjsiềpipfu kiệbuesn nàbacwy thuyếvdemt phụkyyjc, cưfaisodkji lạurgenh nhìghfln Hạurge Thầrwltn Hi mộbacwt cáukyii, "Xem ra, bọtuyzn họtuyz đjcjsfrtoi vớqoixi màbacwy rấfaist quan trọtuyzng, màbacwy nguyệbuesn ýrcem buôwxnrng tha Đftdiưfaisodkjng môwxnrn, vậwmvzy tao còrcemn muốfrton mạurgeng củqoixa màbacwy?”

Hạurge Thầrwltn Hi nghe đjcjsưfaiseykpc trong lòrcemng mộbacwt lộbacwp bộbacwp, mộbacwt cỗbacw phẫbacwn nộbacwhiudng lêohkrn.

Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt thựacfac sựacfabacw khinh ngưfaisodkji quáukyi đjcjsáukying.

"Cóacfa thểkrzh!" Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurgeacfai xong vôwxnrkconng thẳjdrkng thắhdvdn, giốfrtong nhưfais khôwxnrng do dựacfa, mộbacwt phen đjcjsodkjy Hạurge Thầrwltn Hi ra, cáukyich anh mấfaisy thưfaisqoixc, Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge trầrwltm giọtuyzng nóacfai, "Chỉxayo cầrwltn buôwxnrng tha bọtuyzn họtuyz, anh cóacfa thểkrzh lấfaisy mạurgeng củqoixa tôwxnri."

Trưfaisơkrzhng Phi Hổnvxt giơkrzh tay súqtipng lêohkrn, lêohkrn đjcjsurgen, chỉxayobacwo Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, chợeykpt nảxqzr mộbacwt pháukyit súqtipng, đjcjsurgen lựacfac đjcjsáukyinh vàbacwo quáukyi lớqoixn, đjcjsáukyinh cho Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurgeqtipt lui vàbacwi bưfaisqoixc, bưfaisng vai, châhiudn sau quỳodkj trêohkrn mặjjgft đjcjsfaist.

Ngựacfac Hạurge Thầrwltn Hi giốfrtong nhưfais bịhxdy ngưfaisodkji đjcjsáukyinh mộbacwt pháukyit.

ftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge..." Côwxnr vừrxaca muốfrton ua, liềpipfn bịhxdy Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge ngăfxiun cảxqzrn.

ukyiu tưfaisơkrzhi từrxac kẽzimu tay Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge, khôwxnrng ngừrxacng chảxqzry ra, nhiễscbnm đjcjsxffxukyinh tay anh, áukyinh mắhdvdt anh lạurgei an tĩxayonh nhưfais vậwmvzy, vẫbacwn nhưfaiskconacfa vẻzimuohkru lýrcemohkru khízylh, mộbacwt đjcjsiểkrzhm dấfaisu hiệbuesu nhếvdemch nháukyic cũkconng khôwxnrng cóacfa.

Giốfrtong nhưfais, anh vẫbacwn làbacw mộbacwt vưfaisơkrzhng tửeykpohkru nghiệbuest.

Trong đjcjsrwltu Hạurge Thầrwltn Hi ầrwltm mộbacwt tiếvdemng tiếvdemng vang, giốfrtong nhưfais trong đjcjsrwltu cóacfa thứxayoghfl đjcjsóacfa nổnvxt tung, côwxnrfaisng đjcjsrwltu, hơkrzhi lui mộbacwt bưfaisqoixc, trong đjcjsrwltu nhưfaisacfa kim đjcjsâhiudm.

Bảxqzr vai Đftdiưfaisodkjng Bạurgech Dạurge khôwxnrng ngừrxacng chảxqzry ra máukyiu tưfaisơkrzhi, mồfbevwxnri lạurgenh trêohkrn tráukyin chảxqzry xuốfrtong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.