Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 17 : Hạ tiểu thư là hoa khôi của phòng thiết kế

    trước sau   
Buổmuqqi trưzxeaa nghỉmomi ngơljeui nửefera giờlsev, Hạzxea Thầbicpn Hi cùhvatng Tiếwjiit Giai Vâxhlpn vừpmmsa gặvulsp đsbomãewve thâxhlpn.

Hai ngưzxealsevi đsbomewveu rấkytdt bájnvvt quájnvvi, tíuffnnh tìxhlpnh cũiyrung tâxhlpm đsbombicpu ýmqrc hợdxxzp, nóqiuei chuyệzcxgn đsbomếwjiin quêczlln thờlsevi gian.

cbpyc vàphjeo cômblfng ty, trễphfappxrm phúcbpyt.

Hạzxea Thầbicpn Hi cùhvatng Tiếwjiit Giai Vâxhlpn vừpmmsa mớuffni ngồmlsxi xuốfvfsng, Tưzxeanzegng Tuệzcxg đsbomem mộrnfgt xấkytdp tàphjei liệzcxgu vứxosxt xuốfvfsng bàphjen Hạzxea Thầbicpn Hi.

aykmâxhlpy làphjephjei liệzcxgu cômblf phảvulsi xem hếwjiit trong hômblfm nay." Tưzxeanzegng Tuệzcxgqiuei nhưzxea đsbomang giảvulsi quyếwjiit việzcxgc chung.

Hạzxea Thầbicpn Hi thầbicpm nghĩiyru, ngưzxealsevi phụsleu nữiefephjey nhấkytdt đsbomjnvvnh cốfvfs ýmqrc chỉmominh cômblf.


Ngàphjey đsbombicpu tiêczlln đsbomi làphjem ai lạzxeai cứxosx giao nhiềewveu việzcxgc nhưzxea vậtclfy.

Ngay cảvulsljeu hộrnfgi làphjem quen vớuffni mộrnfgi trưzxealsevng làphjem việzcxgc cũiyrung khômblfng cóqiue.

mblfiyrung khômblfng phảvulsn bájnvvc, nhậtclfn lấkytdy sắjplwp tàphjei liệzcxgu .

zxeanzegng Tuệzcxg châxhlpm chọeferc nóqiuei, "Thàphjenh phốfvfs S khômblfng phảvulsi New York, đsbomem tájnvvc phong New York vứxosxt bỏphfa đsbomi, lầbicpn sau lạzxeai vàphjeo cômblfng ty trễphfa, tômblfi sẽjtrx trừpmms toàphjen bộrnfg tiềewven thưzxeanzegng chuyêczlln cầbicpn củdxxza cômblf."

mblf ta nóqiuei xong, giẫgahum giàphjey cao góqiuet tiếwjiin vàphjeo phòwndhng làphjem việzcxgc.

Toàphjen bộrnfg ngưzxealsevi củdxxza bộrnfg phậtclfn thiếwjiit kếwjii đsbomewveu sửeferng sốfvfst.

Mấkytdy chụsleuc ngưzxealsevi trong mộrnfgt phòwndhng làphjem việzcxgc lớuffnn, mỗxurwi ngưzxealsevi trong tổmuqq ngồmlsxi tưzxeaơljeung đsbomfvfsi gầbicpn.

Chu Phóqiueng thổmuqqi mộrnfgt tiếwjiing huýmqrct sájnvvo.

"Mỹwjii nữiefe xinh đsbomxhlpp mớuffni đsbomếwjiin, cômblf đsbomãewve chọeferc tớuffni cômblfng chúcbpya sao?"

mblfng chúcbpya làphje danh hiệzcxgu bọefern họefer đsbomvulst cho Tưzxeanzegng Tuệzcxg.

Hạzxea Thầbicpn Hi cóqiue chúcbpyt hàphjei hưzxeauffnc nóqiuei, "Mỹwjii nữiefe nhìxhlpn mỹwjii nữiefe, đsbomewveu làphjejnvvi đsbominh trong mắjplwt."

Toàphjen bộrnfg ngưzxealsevi trong văppxrn phòwndhng cưzxealsevi thàphjenh mộrnfgt đsbomphjen.

Chu Phóqiueng nóqiuei, "Tíuffnnh cájnvvch nàphjey, tômblfi thíuffnch."


"Chu kỹwjiizxea, anh thíuffnch quájnvv nhiềewveu ngưzxealsevi, anh đsbompmmsng quyếwjiin rũiyru hoa khômblfi củdxxza phòwndhng thiếwjiit kếwjii chúcbpyng tômblfi." Trầbicpn sạzxeach cưzxealsevi nóqiuei.

Hạzxea Thầbicpn Hi nhíuffnu màphjey, "Hoa khômblfi phòwndhng thiếwjiit kếwjii sao?"

"Lúcbpyc cômblf đsbomi ăppxrn cơljeum, toàphjen bộrnfg phòwndhng thiếwjiit kếwjii liềewven làphjem mộrnfgt cuộrnfgc lựmosea chọefern từpmms đsbomâxhlpy hoa khômblfi củdxxza phòwndhng thiếwjiit kếwjii chíuffnnh làphje hạzxea kỹwjiizxea." Thạzxeach Phong cưzxealsevi nóqiuei.

Hạzxea Thầbicpn Hi 囧.

mblf chỉmomi chỉmomi tổmuqqng giájnvvm trong phòwndhng làphjem việzcxgc, "Cômblfng chúcbpya sẽjtrx nổmuqq tung ."

Chu Phóqiueng nóqiuei, "Nhưzxeang cóqiue nhữiefeng đsbomiềewveu kiệzcxgn khóqiue khăppxrn hơljeun so vớuffni bấkytdt kỳleyujnvvch nàphjeo."

"Nữiefe hoàphjeng nêczlln trájnvvnh sang mộrnfgt bêczlln, đsbompmmsng chọeferc đsbomếwjiin cômblfng chúcbpya ."

Mọeferi ngưzxealsevi lạzxeai mộrnfgt lầbicpn nữiefea cưzxealsevi to.

Thájnvvi đsbomrnfgmblfhvatng kiêczllu ngạzxeao.

Hạzxea Thầbicpn Hi thíuffnch bầbicpu khômblfng khíuffn nhưzxea vậtclfy.

Quảvuls nhiêczlln làphje vậtclft họeferp theo loàphjei.

Buổmuqqi chiềewveu làphjem việzcxgc cũiyrung kếwjiit thúcbpyc, Hạzxea Thầbicpn Hi xoa bảvuls vai đsbomau nhứxosxt củdxxza mìxhlpnh.

Tiếwjiit Giai Vâxhlpn nóqiuei, "Thầbicpn Hi, buổmuqqi tốfvfsi mọeferi ngưzxealsevi tíuffnnh toájnvvn làphjem mộrnfgt buổmuqqi party, mừpmmsng cậtclfu đsbomãewve gia nhậtclfp vàphjeo đsbomrnfgi chúcbpyng tớuffn, cậtclfu nghĩiyruczlln đsbomi chỗxurwphjeo chơljeui?"


Chu Phóqiueng nóqiuei, "Nóqiuei đsbomếwjiin chơljeui, chúcbpyng ta phòwndhng thiếwjiit kếwjii tốfvfsi làphjenh nghềewve."

Thạzxeach Phong cùhvatng Phùhvat Sửeferljeun cũiyrung ồmlsxn àphjeo, tíuffnnh toájnvvn buổmuqqi tốfvfsi cùhvatng nhau chơljeui vui vẻaykm.

Hạzxea Thầbicpn Hi nóqiuei, "Sợdxxz rằgahung khômblfng đsbomưzxeadxxzc, dờlsevi vàphjeo cuốfvfsi tuầbicpn cóqiue đsbomưzxeadxxzc khômblfng? Buổmuqqi tốfvfsi tômblfi cóqiue chuyệzcxgn."

mblfng việzcxgc củdxxza cômblf rấkytdt bậtclfn, rấkytdt íuffnt thờlsevi gian ởnzegczlln Hạzxea bảvulso bốfvfsi, buổmuqqi tốfvfsi bìxhlpnh thưzxealsevng cóqiue thểxptw giảvulsm thiểxptwu xãewve giao liềewven giảvulsm thiểxptwu xãewve giao, cômblf muốfvfsn ởnzeg nhàphje vớuffni con trai mìxhlpnh.

Chu Phóqiueng oa mộrnfgt tiếwjiing, "Phụsleu nữiefe đsbomrnfgc thâxhlpn màphje sớuffnm nhưzxea vậtclfy đsbomãewve vềewve nhàphje, nhấkytdt đsbomjnvvnh làphjeqiue gian tìxhlpnh."

"Bájnvvt quájnvvi, bájnvvt quájnvvi." Trầbicpn Khiếwjiit hưzxeang phấkytdn nóqiuei, "Thầbicpn Hi xinh đsbomxhlpp nhưzxea vậtclfy, lạzxeai cóqiue bằgahung cấkytdp cao nhưzxea vậtclfy, ai cảvulsm thấkytdy xứxosxng đsbomômblfi vớuffni cômblfkytdy, nóqiuei cho tômblfi nghe mộrnfgt chúcbpyt đsbomi."

Hạzxea Thầbicpn Hi nóqiuei, "Bájnvvt quájnvvi làphje chuyệzcxgn khômblfng cóqiue đsbomzxeao đsbomxosxc , tômblfi làphje quýmqrcmblf đsbomrnfgc thâxhlpn."

"Khômblfng cóqiue khảvulsppxrng!" Mọeferi ngưzxealsevi trăppxrm miệzcxgng mộrnfgt lờlsevi nóqiuei.

Cửefera phòwndhng làphjem việzcxgc củdxxza Tổmuqqng giájnvvm đsbomrnfgt nhiêczlln mởnzeg, Tưzxeanzegng Tuệzcxg tứxosxc giậtclfn nóqiuei, "Cájnvvc ngưzxealsevi đsbomem nơljeui nàphjey thàphjenh chợdxxzjnvvn thứxosxc ăppxrn sao?"

Mỗxurwi ngưzxealsevi đsbomewveu cóqiue vịjnvv tríuffnphjezxeaơljeung vịjnvvphjem việzcxgc riêczllng, đsbomrnfgt nhiêczlln mộrnfgt mảvulsnh yêczlln tĩiyrunh.

zxeanzegng Tuệzcxg đsbomếwjiin phòwndhng hộrnfgi nghịjnvv tầbicpng trêczlln cùhvatng, phòwndhng thiếwjiit kếwjii lạzxeai bắjplwt đsbombicpu nájnvvo nhiệzcxgt lêczlln.

Mộrnfgt bêczlln làphjem việzcxgc, mộrnfgt bêczlln nájnvvo nhiệzcxgt.

Hạzxea Thầbicpn Hi lạzxeai mộrnfgt lầbicpn nữiefea xájnvvc đsbomjnvvnh, sau nàphjey mìxhlpnh ngàphjey sẽjtrx khômblfng cóqiue ngàphjey nàphjeo tốfvfst.

Nhưzxeang màphje, cóqiue biệzcxgn phájnvvp nàphjeo đsbomâxhlpu?

mblfhvatng WPL đsbomãewvemqrc hợdxxzp đsbommlsxng năppxrm năppxrm.

mblfwndhn cóqiue mộrnfgt con trai bảvulso bốfvfsi thiêczlln tàphjei cầbicpn nuômblfi dưzxeajjneng, vìxhlp tiềewven, cômblf phảvulsi chịjnvvu đsbommoseng.

phjem việzcxgc mộrnfgt tuầbicpn.

Xuômblfi gióqiue xuômblfi nưzxeauffnc.

mblf xinh đsbomxhlpp, dễphfauffnnh, hàphjei hưzxeauffnc lạzxeai díuffn dởnzegm, ngưzxealsevi gặvulsp ngưzxealsevi thíuffnch.

zxeanzegng Tuệzcxg khômblfng làphjem khóqiuemblf nữiefea.

qiue thểxptwqiuei làphje bỏphfa quêczlln cômblf

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.