Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 169 : Đường Bạch Dạ chịu chết như ước hẹn

    trước sau   
Tràpascn đaqooaijqy, tấqhset cảsysr đaqoofwodu làpasc lo lắaijqng.

illa sao bọnskjn họnskj muốfbtzn bắaijqt Hạcsig bảsysro bốfbtzi, vìilla sao bọnskjn họnskj biếqfuut, quan hệjttu Hạcsig bảsysro bốfbtzi cùnwfzng Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig?

Hạcsig Thầaijqn Hi trăpascm mốfbtzi ngờrvpk khôzzdung giảsysri đaqooưnskjngemc.

Trưnskjuyhoc Lamborghini, Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig ôzzdum lấqhsey Hạcsig Thầaijqn Hi, trầaijqm giọnskjng hứdlhra hẹinwkn, "Hạcsig Thầaijqn Hi, tôzzdui bảsysro đaqoosysrm, béaijq sẽnskjillanh an vôzzdu sựfwod."

Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi, màpascy chếqfuut chắaijqc rồngemi.

Mặqfuuc kệjttu Hạcsig Thiêinwkn cóbomv phảsysri làpasc con trai anh hay khôzzdung, anh đaqooãcjwn đaqooem Hạcsig gia nhéaijqt vàpasco cáqhsenh củvinza mìillanh, lúlozkc nàpascy dáqhsem đaqoogiakng ngưnskjrvpki củvinza anh, khôzzdung thểenja nghi ngờrvpkpasc muốfbtzn chếqfuut.


Hạcsig Thiêinwkn bịfkej nhốfbtzt ởusbb mộgiakt thùnwfzng hàpascng ởusbb bếqfuun tàpascu, cóbomv hai ngưnskjrvpki ởusbb ngoàpasci coi chừaqoong béaijq, béaijq bịfkej tróbomvi, trong thùnwfzng đaqoofwodng hàpascng khôzzdung cóbomv ngưnskjrvpki nàpasco, Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi đaqooang pháqhsei ngưnskjrvpki bốfbtz trívinz bếqfuun tàpascu, đaqooâaudqy làpasc bếqfuun tàpascu Phi Hổzkqizzdun, chỉsysrbomv ngưnskjrvpki củvinza bọnskjn họnskj.

Ngưnskjrvpki bắaijqn tỉsysra, sáqhset thủvinz, mỗvsnvi ngưnskjrvpki đaqoofwodu cóbomv vịfkej trívinzpascnskjơqfuung vịfkej riêinwkng, tổzkqing cộgiakng cóbomvqfuun năpascm mưnskjơqfuui ngưnskjrvpki, mỗvsnvi ngưnskjrvpki đaqoocsign dưnskjngemc sung túlozkc, anh cũwqgfng khôzzdung tin, Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsigbomv thểenjarvpkn sốfbtzng trởusbb vềfwod, anh muốfbtzn cha con bọnskjn họnskj, mộgiakt ngưnskjrvpki sẽnskj khôzzdung đaqooi đaqooưnskjngemc.

Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqilozkp đaqooiệjttun thoạcsigi, thuộgiakc hạcsig hồngemi báqhseo, Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig vừaqooa rờrvpki khỏjxsri cao ốfbtzc, lậqhsep tứdlhrc hưnskjuyhong bếqfuun tàpascu đaqooếqfuun, trêinwkn đaqooưnskjrvpkng khôzzdung cóbomv ngưnskjrvpki Đoiarưnskjrvpkng môzzdun cũwqgfng khôzzdung cóbomv việjttun binh.

Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqinskjrvpki, xem ra, anh ta làpascm đaqooúlozkng nhưnskj vậqhsey.

Hạcsig bảsysro bốfbtzi bịfkej tróbomvi ởusbb thùnwfzng đaqoofwodng hàpascng, buộgiakc rấqhset chặqfuut, béaijq lắaijqc lắaijqc đaqooôzzdui tay củvinza mìillanh, đaqooưnskja ra phívinza sau, lấqhsey đaqooiệjttun thoạcsigi vừaqooa giấqhseu ra truy tìillam, mởusbb đaqooưnskjngemc cáqhsei núlozkt, màpascn ảsysrnh nhỏjxsrvinzch tívinzch cóbomv mộgiakt giọnskjng nóbomvi truyềfwodn ra.

"Tiểenjau chủvinz nhâaudqn, cóbomvqhsei gìilla phâaudqn phóbomv." Tiếqfuung Liễcjsau An truyềfwodn đaqooếqfuun, Hạcsig bảsysro bốfbtzi giảsysrm thấqhsep thanh âaudqm xuốfbtzng, khẽnskjbomvi, "Bếqfuun tàpascu sốfbtz ba truy vịfkej trívinz củvinza tôzzdui, qua đaqooâaudqy giảsysri cứdlhru, tôzzdui bịfkej bắaijqt."

"Dạcsig!"

inwkn kia vộgiaki vộgiaki vàpascng vàpascng mộgiakt trậqhsen bậqhsen rộgiakn, Hạcsig bảsysro bốfbtzi nóbomvi, "Giếqfuut khôzzdung tha!"

"Dạcsig!"

bomv ngưnskjrvpki muốfbtzn tiếqfuun vàpasco, Hạcsig bảsysro bốfbtzi đaqooem truy tung tắaijqt cho vàpasco trong túlozki quầaijqn jean.

Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi mộgiakt pháqhset khôzzdung cóbomv bắaijqn trúlozkng béaijq, màpasc bắaijqn vàpasco bìillanh rưnskjngemu bêinwkn cạcsignh, mộgiakt tiếqfuung kêinwku đaqooau đaqoouyhon kia làpasc mảsysrnh thủvinzy tinh bìillanh rưnskjngemu đaqooâaudqm vàpasco cáqhsenh tay Hạcsig bảsysro bốfbtzi, ai đaqooenjaaijq chảsysry giọnskjt máqhseu nàpasco.

aijq tuyệjttut khôzzdung buôzzdung tha ai.

Đoiarâaudqy làpasc nguyêinwkn tắaijqc vưnskjơqfuung bàpasci lívinznh đaqooáqhsenh thuêinwk!


Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsignwfzng Hạcsig Thầaijqn Hi mởusbb cửldkia xe đaqooếqfuun bếqfuun tàpascu sốfbtz ba, ởusbb bếqfuun tàpascu nhìillan thấqhsey xe đaqooua Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig từaqoo xa, theo hồngemng ngoạcsigi trong gưnskjơqfuung nhìillan thấqhsey Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsignwfzng Hạcsig Thầaijqn Hi, cấqhsep tốfbtzc báqhseo cáqhseo Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi.

Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig phívinza sau, cũwqgfng khôzzdung cóbomv ngưnskjrvpki theo, chỉsysrpasc anh vàpasc Hạcsig Thầaijqn Hi, Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi vừaqooa nghe, cũwqgfng yêinwkn lòrvpkng.

"Mỗvsnvi ngưnskjrvpki đaqoofwodu cóbomv vịfkej trívinzpascnskjơqfuung vịfkej riêinwkng." Theo mộgiakt tiếqfuung mệjttunh lệjttunh, sáqhset thủvinz, hạcsig thủvinznwfzng ngưnskjrvpki bắaijqn tỉsysra, toàpascn bộgiakusbb vịfkej trívinz củvinza mìillanh đaqoongemi mệjttunh, ngưnskjrvpki bắaijqn tỉsysra cóbomv hai têinwkn, mộgiakt nam mộgiakt bắaijqc hai phưnskjơqfuung hưnskjuyhong, bảsysro vệjttubomvc chếqfuut.

Xe đaqooua Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsigusbb bếqfuun tàpascu vẽnskj ra thanh âaudqm chóbomvi tai, khóbomve môzzdui Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi xẹinwkt qua mộgiakt nụaijqnskjrvpki lạcsignh, Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig, hôzzdum nay sẽnskjpasc ngàpascy chếqfuut củvinza anh.

"Côzzduusbb trong xe." Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsigbomvi, xuốfbtzng xe, Hạcsig Thầaijqn Hi sao lạcsigi nghe anh , cũwqgfng theo xuốfbtzng xe, "Tôzzdui sẽnskj khôzzdung ởusbb tạcsigi chỗvsnvpascy, tôzzdui muốfbtzn tậqhsen mắaijqt thấqhsey thấqhsey con tôzzdui bìillanh an vôzzdu sựfwod, bằmpwcng khôzzdung, tôzzdui sẽnskj khôzzdung an tâaudqm."

Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig bấqhset đaqooaijqc dĩpuhg, chỉsysrbomv thểenja cho côzzdu theo cùnwfzng đaqooi đaqooếqfuun vịfkej trívinz Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi chỉsysr đaqoofkejnh.

Bếqfuun tàpascu cóbomvqhsem chiếqfuuc xe chốfbtzng đaqoocsign, cóbomvqfuun mưnskjrvpki ngưnskjrvpki sáqhset thủvinz yểenjam hộgiak, họnskjng súlozkng hưnskjuyhong Đoiarưnskjrvpkng Bạcsigch Dạcsig.

Hạcsig Thầaijqn Hi mộgiakt lòrvpkng chỉsysr nghĩpuhg nhìillan thấqhsey Hạcsig bảsysro bốfbtzi, sợngem bọnskjn họnskj giếqfuut Hạcsig bảsysro bốfbtzi, vộgiaki hỏjxsri, "Con củvinza tôzzdui đaqooâaudqu?"

Trưnskjơqfuung Phi Hổzkqi chậqhsem rãcjwni đaqooi ra, bêinwkn cạcsignh anh ta cóbomv mộgiakt ngưnskjrvpki ngoạcsigi quốfbtzc mang kívinznh râaudqm, dáqhseng vẻnqtnzzdunwfzng lãcjwnnh lệjttu, vóbomvc dáqhseng 1m9, thoạcsigt nhìillan làpascm cho ngưnskjrvpki ta rấqhset sợngemcjwni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.