Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 168 : Đi cứu Hạ bảo bối

    trước sau   
"Trưgknjơsclong đpxsoưgknjvfgong chủilux, thựpmtuc sựpmtugxkt khátalpch íagugt đpxsoếkjxan, nghĩadax nhưgknj thếkjxagxkto gọtogpi đpxsoiệgepyn thoạonyqi cho tôqwqni ." Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq ưgknju nhãvkoygknjvfgoi, nhưgknjng trong lònycmng đpxsohqybo chuyệgepyn hắpcqtc đpxsoonyqo xảhqyby ra gầxklxn đpxsoâbowuy, gầxklxn đpxsoâbowuy giógknjupgfn sógknjng lặzzging, Đfjwqưgknjvfgong môqwqnn cũqwqnng khôqwqnng cùxdrgng Phi Hổgepyqwqnn tìjwlwm phiềypddn toátalpi, anh cógknj thểmxamgknj chuyệgepyn gìjwlw.

fjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq, tôqwqni xem anh cógknj thểmxam hoàgxktnh hàgxktnh bao lâbowuu." Trưgknjơsclong Phi Hổgepy lạonyqnh lùxdrgng cưgknjvfgoi, "Con trai củiluxa anh ởlxai trêupgfn tay tôqwqni, nghĩadax cứqfnju mạonyqng củiluxa nógknj, anh dùxdrgng mạonyqng củiluxa mìjwlwnh đpxsomxam đpxsogepyi, bằyvnyng khôqwqnng, tôqwqni giếkjxat nógknj."

"Trưgknjơsclong đpxsoưgknjvfgong chủilux, con tôqwqni?" Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq kinh ngạonyqc cựpmtuc kỳawtw, hơscloi nhíagugu màgxkty, "Anh thậeavmt khôqwqni hàgxkti, tôqwqni lúbowuc nàgxkto cógknj mộsclot đpxsoqfnja con trai, tôqwqni thếkjxagxkto cũqwqnng khôqwqnng biếkjxat."

Hạonyq Thầxklxn Hi vừrrfxa nghe lờvfgoi nàgxkty, trong lònycmng liềypddn cảhqybm thấouvhy khôqwqnng tốrsqkt, nghiêupgfm nghịsidzgknji, "Mởlxai loa ngoàgxkti đpxsoi.”

Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq nhíagugu màgxkty liếkjxac mắpcqtt nhìjwlwn Hạonyq Thầxklxn Hi mộsclot cátalpi, hơscloi cảhqybm thấouvhy nghi hoặzzgic, mởlxai loa ngoàgxkti.

Trưgknjơsclong đpxsoưgknjvfgong chủilux lạonyqnh lùxdrgng cưgknjvfgoi nógknji, "Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq, xem ra anh quảhqyb nhiêupgfn làgxkt ngưgknjvfgoi lãvkoynh khốrsqkc vôqwqnjwlwnh, anh đpxsoãvkoy khôqwqnng đpxsomxam ýsidz sốrsqkng chếkjxat củiluxa nógknj, tôqwqni lạonyqi đpxsoátalpnh nógknj mộsclot thưgknjơsclong đpxsoưgknjawtwc rồbowui."


Sau đpxsoógknj, trong di đpxsosclong truyềypddn đpxsoếkjxan tiếkjxang súbowung, tiếkjxap theo làgxkt mộsclot tiếkjxang kêupgfu đpxsoau đpxsokjxan, Hạonyq Thầxklxn Hi nghe ra làgxkt củiluxa Hạonyq bảhqybo bốrsqki, lậeavmp tứqfnjc đpxsooạonyqt lấouvhy di đpxsosclong, "Bảhqybo bốrsqki, hỗpmtun đpxsohqybn, khôqwqnng nêupgfn thưgknjơsclong tổgepyn con tôqwqni."

"Mẹnycm..." Tiếkjxang Hạonyq bảhqybo bốrsqki yếkjxau ớkjxat truyềypddn đpxsoếkjxan, tâbowum Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyqxdrgng Hạonyq Thầxklxn Hi đpxsoypddu bịsidzagugu chặzzgit, vừrrfxa nghĩadax tớkjxai mộsclot thưgknjơsclong đpxsoátalpnh vàgxkto trêupgfn ngưgknjvfgoi Hạonyq bảhqybo bốrsqki, Hạonyq Thầxklxn Hi hậeavmn khôqwqnng thểmxam giếkjxat ngưgknjvfgoi.

Trong mắpcqtt bốrsqkc lêupgfn mộsclot cỗpmtu tứqfnjc giậeavmn.

Đfjwqátalpng chếkjxat, côqwqnbowung trong lònycmng bàgxktn tay, con trai côqwqn đpxsoưgknjawtwc cưgknjng chiềypddu vôqwqn hạonyqn, vậeavmy màgxkt ngưgknjvfgoi khátalpc nổgepybowung bắpcqtn, Hạonyq Thầxklxn Hi nắpcqtm chặzzgit nắpcqtm tay, cơsclo hồbowu cắpcqtn nátalpt lợawtwi.

gknj lẽncavgxkttalpu mủiluxjwlwnh thâbowum, Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyqqwqnng cảhqybm thấouvhy cựpmtuc kỳawtw đpxsoau lònycmng.

"Trưgknjơsclong Phi Hổgepy!"

Trưgknjơsclong Phi Hổgepygknjvfgoi, "Xem ra cha mẹnycm Hạonyq bảhqybo bốrsqki ba ởlxai đpxsoâbowuy, vậeavmy khôqwqnng cònycmn gìjwlw tốrsqkt hơsclon , Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq, anh tin khôqwqnng?”

"Màgxkty nghĩadaxtalpi gìjwlw." Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq cấouvhp tốrsqkc tỉkvarnh tátalpo lạonyqi, mộsclot tay nắpcqtm tay Hạonyq Thầxklxn Hi.

nycmng bàgxktn tay Hạonyq Thầxklxn Hi tấouvht cảhqyb đpxsoypddu làgxkt mồbowuqwqni, lạonyqnh cụupgfc kỳawtw, giốrsqkng nhưgknjgxktupxvng.

Trưgknjơsclong Phi Hổgepy âbowum đpxsoscloc nógknji, "Rấouvht đpxsoơsclon giảhqybn, lậeavmp tứqfnjc ra đpxsoonyqi lâbowuu Đfjwqưgknjvfgong thịsidz, mộsclot mìjwlwnh đpxsoếkjxan bếkjxan tàgxktu sốrsqk ba, mộsclot mìjwlwnh đpxsoếkjxan, đpxsorrfxng đpxsorrfxa giỡonyqn tôqwqni, bằyvnyng khôqwqnng, tôqwqni sẽncav cho anh biếkjxat, cátalpi gìjwlw gọtogpi làgxkt đpxsoau muốrsqkn chếkjxat, tôqwqni sẽncav lậeavmp tứqfnjc giếkjxat đpxsoqfnja nhỏxcocgxkty."

"Nhớkjxa kỹtnls, mộsclot ngưgknjvfgoi, theo đpxsoonyqi lâbowuu rờvfgoi khỏxcoci, tôqwqni liềypddn phátalpi ngưgknjvfgoi nhìjwlwn chằyvnym chằyvnym anh, đpxsoiệgepyn thoạonyqi củiluxa anh tôqwqni cũqwqnng nghe léncavn, anh lậeavmp tứqfnjc đpxsoếkjxan bếkjxan tàgxktu, bằyvnyng khôqwqnng, anh dátalpm bátalpo cảhqybnh sátalpt, hoặzzgic làgxkt dẫoaoen ngưgknjvfgoi, tôqwqni sẽncav cho anh mộsclot cỗpmtu thi thểmxam."

"Anh dátalpm đpxsosclong đpxsoếkjxan béncav mộsclot lầxklxn nữgdnia, tôqwqni san bằyvnyng toàgxktn bộsclo Phi Hổgepyqwqnn."

"Tôqwqni cũqwqnng muốrsqkn đpxsoi." Hạonyq Thầxklxn Hi nógknji.

Trưgknjơsclong Phi Hổgepy nghĩadax, chẳgdning qua làgxkt mộsclot ngưgknjvfgoi phụupgf nữgdni, khôqwqnng cógknjjwlw khôqwqnng dậeavmy nổgepyi , thếkjxagxkt, anh đpxsobowung ýsidz Hạonyq Thầxklxn Hi cùxdrgng Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyqxdrgng đpxsoi, khôqwqnng cho phéncavp dẫoaoen ngưgknjvfgoi.

Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyqbowup đpxsoiệgepyn thoạonyqi, vộscloi vãvkoy đpxsoi ra khỏxcoci phònycmng làgxktm việgepyc tổgepyng giátalpm đpxsorsqkc, Hạonyq Thầxklxn Hi theo anh cùxdrgng đpxsoi ra ngoàgxkti, Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq nghiêupgfm nghịsidzgknji, "Trởlxai vềypdd phònycmng làgxktm việgepyc đpxsoi, mộsclot mìjwlwnh tôqwqni đpxsoi."

"Tôqwqni muốrsqkn đpxsoi!" Hạonyq Thầxklxn Hi mộsclot chữgdni mộsclot nógknji, "Cógknj ngưgknjvfgoi bắpcqtt con trai tôqwqni, tôqwqni phảhqybi đpxsoi."

"Quátalp nguy hiểmxamm." Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq trầxklxm giọtogpng nógknji, "Tôqwqni biếkjxat côqwqn lo lắpcqtng Hạonyq bảhqybo bốrsqki, thếkjxa nhưgknjng, súbowung đpxsoonyqn khôqwqnng cógknj mắpcqtt, tôqwqni sẽncav khôqwqnng dẫoaoen côqwqn đpxsoi.”

fjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq, Hạonyq Thiêupgfn làgxkt con tôqwqni, tấouvht cảhqyb củiluxa tôqwqni." Hạonyq Thầxklxn Hi nắpcqtm cátalpnh tay Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq, trầxklxm giọtogpng nógknji, "Anh phảhqybi mang tôqwqni đpxsoi, tôqwqni sẽncav khôqwqnng trởlxai thàgxktnh gátalpnh nặzzging củiluxa anh."

"Hạonyq Thầxklxn Hi!" Hai ngưgknjvfgoi ởlxai cửiguma thang mátalpy ra giằyvnyng co, chưgknj vịsidz thưgknjsidz nhìjwlwn bọtogpn họtogp, hếkjxat sứqfnjc kinh ngạonyqc, Đfjwqưgknjvfgong Bạonyqch Dạonyq cắpcqtn răupxvng mộsclot cátalpi, mang theo Hạonyq Thầxklxn Hi xuốrsqkng lầxklxu, trêupgfn mặzzgit Hạonyq Thầxklxn Hi khôqwqnng cógknjgknjơscloi cưgknjvfgoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.