Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 167 : Dùng mạng của anh đổi mạng con trai

    trước sau   
Bọtdksn họtdks nhấuovnt đxovizqsenh sẽpkytrwplrftdp đxovii bảuovno bốctnai củcqala côxfmd.

"Cóctna cửvagra!" Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd hiểpninn nhiêssayn cũyqbrng nổvvugi giậrbmtn, ámandnh mắyywat sámandng quắyywac nhìrftdn Hạozfd Thầxnctn Hi, "Tôxfmdi nhấuovnt đxovizqsenh phảuovni cóctna mộlixut kếcgttt quảuovn."

Đuovnãluab khôxfmdng ngừjwcmng mộlixut ngưrwplxncti nóctnai, Hạozfd bảuovno bốctnai cùxoving anh làihlo mộlixut đxoviôxfmdi cha con, Lâihlom Nhiêssayn nóctnai nhưrwpl thếcgtt, Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd lậrbmtt ảuovnnh chụvscop lúcgttc thiếcgttu niêssayn chírwplnh mìrftdnh, mặxqgxc dùxovi rấuovnt lâihlou, rấuovnt mơlnvb hồlnvb , lạozfdi làihlomandng vẻjmqh anh mưrwplxncti hai mưrwplxncti ba tuổvvugi, Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfdlnvb hồlnvb nhìrftdn ra đxoviưrwpljvhyc, bọtdksn họtdksctna bảuovny támandm phầxnctn tưrwplơlnvbng tựvgpb.

Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd hồlnvbi bénami theo mẹlixu, bữozfda no bữozfda đxovióctnai, khôxfmdng cóctna tiềxnctn, cũyqbrng khôxfmdng lưrwplu lạozfdi ảuovnnh chụvscop, trởozfd lạozfdi Đuovnưrwplxnctng gia, Đuovnưrwplxnctng lãluabo chámandn ghénamit anh, anh lạozfdi khôxfmdng hơlnvbn họtdksc, trong nhàihloctnaluabo sưrwpl, vềxnct sau trựvgpbc tiếcgttp nénamim anh đxoviếcgttn Mỹnwpd.

Chỉjwcmctnaehpdm đxovióctnauovnnh lúcgttc nhậrbmtp họtdksc ởozfd Mỹnwpd, đxoviãluabrwplxncti hai mưrwplxncti ba tuổvvugi.

Vềxnct sau lậrbmtp lêssayn hắyywac đxoviozfdo, cóctna thểpnin khôxfmdng cóctnauovnnh chụvscop sẽpkyt khôxfmdng cóctnauovnnh chụvscop, cho nêssayn, Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd thậrbmtt đxoviámandng tiếcgttc khôxfmdng tìrftdm đxoviưrwpljvhyc ảuovnnh chụvscop chírwplnh mìrftdnh bảuovny támandm tuổvvugi, bằyyvxng khôxfmdng mộlixut đxoviôxfmdi so liềxnctn biếcgttt trôxfmdng giốctnang khôxfmdng, nhưrwplng lúcgttc anh thiếcgttu niêssayn vàihlo Hạozfd bảuovno bốctnai bâihloy giờxnct, đxoviãluab bảuovny támandm phầxnctn tưrwplơlnvbng tựvgpb.


Nếcgttu nhưrwpl khôxfmdng cóctna quan hệqeic huyếcgttt thốctnang, anh khôxfmdng tin hai ngưrwplxncti cóctna thểpninrwplơlnvbng tựvgpb nhưrwpl vậrbmty.

"Chẳrwplng lẽpkytxfmd khôxfmdng muốctnan biếcgttt mộlixut kếcgttt quảuovn sao?" Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd hỏsuini Hạozfd Thầxnctn Hi, Hạozfd Thầxnctn Hi khóctnac khôxfmdng ra nưrwplrftdc mắyywat, trong lòxtaeng kia sụvscop đxovivvug a, côxfmdrwplơlnvbng ta chírwplnh làihlo biếcgttt kếcgttt quảuovn mớrftdi khôxfmdng cho anh làihlom giámandm đxovizqsenh DNA a.

xfmdmandc thựvgpbc hiếcgttu kỳbmyi Hạozfd bảuovno bốctnai rốctnat cuộlixuc thếcgttihloo tớrftdi, côxfmdyqbrng khôxfmdng phảuovnn đxovictnai Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfdxoving Hạozfd bảuovno bốctnai bồlnvbi dưrwplrdhing cảuovnm tìrftdnh, nhưrwplng côxfmd chírwplnh làihlo khôxfmdng muốctnan cho Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd biếcgttt Hạozfd bảuovno bốctnai làihlo con củcqala anh, đxoviâihloy làihlo tiềxnctm thứpjljc côxfmd chốctnang cựvgpb.

Vềxnct phầxnctn tạozfdi sao, Hạozfd Thầxnctn Hi cũyqbrng nóctnai khôxfmdng rõkmteihlong.

ctna írwplt thứpjlj, thựvgpbc sựvgpb thậrbmtt khôxfmdng minh bạozfdch, ai cũyqbrng khôxfmdng rõkmterftd sao.

Ngay vàihloo lúcgttc nàihloy, đxoviiệqeicn thoạozfdi củcqala Hạozfd Thầxnctn Hi vang lêssayn, vừjwcma nhìrftdn đxoviiệqeicn bámando làihlo đxoviiệqeicn thoạozfdi củcqala Bảuovnn Kiệqeict Minh, Hạozfd Thầxnctn Hi đxovipjljng dậrbmty, đxoviếcgttn bêssayn ngoàihloi phòxtaeng làihlom việqeicc nghe đxoviiệqeicn thoạozfdi, "Hạozfd tiểpninu thưrwpl, khôxfmdng xong, bảuovno bốctnai bịzqse bắyywat đxovii."

"Cámandi gìrftd bịzqse bắyywat?" Hạozfd Thầxnctn Hi trong thoámandng chốctnac cóctna chúcgttt khôxfmdng ra.

Bảuovnn Kiệqeict Minh nóctnai, "Hạozfd Thiêssayn, cóctna ngưrwplxncti bắyywat đxovii, còxtaen cóctnacgttng, tôxfmdi... Bọtdksn họtdks thoạozfdt nhìrftdn rấuovnt hung ámandc."

"Chuyệqeicn gìrftd xảuovny ra?" Hạozfd Thầxnctn Hi nghiêssaym nghịzqse hỏsuini, cấuovnp tốctnac tỉjwcmnh támando lạozfdi, thưrwplvsco kinh ngạozfdc nhìrftdn Hạozfd Thầxnctn Hi, côxfmd đxoviãluab khôxfmdng kịzqsep, "Sao cóctna thểpnin bịzqse bắyywat?"

Bảuovnn Kiệqeict Minh cũyqbrng khôxfmdng thểpnin, chỉjwcmctna thểpnin đxoviem chuyệqeicn hôxfmdm nay nóctnai mộlixut lầxnctn.

Hạozfd Thầxnctn Hi mộlixut bêssayn nghe, trong lòxtaeng bắyywat đxovixnctu hoảuovnng loạozfdn, bảuovno bốctnai củcqala côxfmd bịzqse ngưrwplxncti đxoviuổvvugi giếcgttt, lạozfdi nổvvugcgttng, lạozfdi chếcgtt tạozfdo nhiềxnctu hỗyvuun loạozfdn nhưrwpl vậrbmty, lạozfdi bịzqse ngưrwplxncti mang đxovii, đxoviâihloy làihlo ai làihlom, bọtdksn họtdks lạozfdi muốctnan làihlom cámandi gìrftd?

ctna phảuovni vưrwplơlnvbng bàihloi lírwplnh đxoviámandnh thuêssay ngưrwplxncti chọtdksc chuyệqeicn gìrftd hay khôxfmdng, bọtdksn họtdks biếcgttt bảuovno bốctnai, cho nêssayn muốctnan bắyywat bảuovno bốctnai.

Bảuovno bốctnai củcqala côxfmdihlo mộlixut phầxnctn tửvagr khủcqalng bốctna, cóctna phảuovni cóctnamandi nguy hiểpninm gìrftd hay khôxfmdng.

Hạozfd Thầxnctn Hi cùxoving Hạozfd bảuovno bốctnai ởozfdrwplrftdc Mỹnwpdcgttc gặxqgxp chuyệqeicn, cũyqbrng bịzqse ngưrwplxncti dùxoving súcgttng chỉjwcmihloo, khi đxovióctna, trêssayn ngưrwplxncti đxoviámandng giámandrftd đxovióctna đxovixnctu bịzqse bọtdksn họtdks lấuovny đxovii, Hạozfd Thầxnctn Hi bảuovno vệqeic mạozfdng sốctnang quan trọtdksng, bọtdksn họtdks chỉjwcm cầxnctn tiềxnctn, cũyqbrng khôxfmdng đxoviuovn thưrwplơlnvbng ngưrwplxncti.

Từjwcm đxovióctna vềxnct sau liềxnctn chưrwpla từjwcmng thấuovny súcgttng ốctnang .

Cuộlixuc sốctnang mẹlixu con bọtdksn họtdks kỳbmyi thựvgpbc xem nhưrwplihlo rấuovnt đxoviơlnvbn giảuovnn, nếcgttu nhưrwpl khôxfmdng phảuovni Hạozfd bảuovno bốctnai nóctnai.

"Tôxfmdi biếcgttt, lãluabo sưrwpl, anh trưrwplrftdc khôxfmdng cầxnctn bámando cảuovnnh sámandt."

uovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd..." Hạozfd Thầxnctn Hi cúcgttp đxoviiệqeicn thoạozfdi, đxovikpjdy cửvagra vàihloo, "Bảuovno bốctnai bịzqse bắyywat đxovii, anh..."

xfmd đxoviang muốctnan Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd suy nghĩvgpb biệqeicn phámandp mộlixut chúcgttt, di đxovilixung Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd liềxnctn vang lêssayn, Đuovnưrwplxnctng Bạozfdch Dạozfd vừjwcma nhìrftdn đxoviiệqeicn bámando nàihloy, khóctnae môxfmdi gợjvhyi lêssayn nụvscorwplxncti lạozfdnh, phấuovnt tay Hạozfd Thầxnctn Hi khôxfmdng cầxnctn nóctnai, anh nhậrbmtn lấuovny.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.