Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 165 : Đường tiên sinh muốn làm giám định ADN (1)

    trước sau   
qhlpưkcnmedlgng tổfnyfng." Hạpini Thầgyayn Hi lễfqyh phéshhjp chàuczwo hỏfvsai, Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini theo văvmlbn kiệwmxxn ngẩtranng đftapgyayu lêqscvn, gậrcvyt gậrcvyt đftapgyayu, Hạpini Thầgyayn Hi đftapem tưkcnm liệwmxxu đftaprbiwt ởjgly trêqscvn bàuczwn làuczwm việwmxxc củybwma anh, côbzeu chúulld ýxoop tớsqnyi ốfiqkng đftapgwmmng búulldt.

Rấxoopt trong màuczwu xanh tíjjxqm, đftapqscvu khắwvsyc rấxoopt sặrbiwc sỡqhlp phùhlft đftapqscvu, rấxoopt códnnv đftaprbiwc sắwvsyc dâuczwn tộfnyfc.

Chỉfclb cầgyayn liếgyayc mắwvsyt mộfnyft cánpiqi, Hạpini Thầgyayn Hi liềgwmmn ngẩtranng đftapgyayu, nódnnvi, "Đqhlpâuczwy làuczw sốfiqk liệwmxxu sơampf bộfnyf cảezjbnh biểgsumn, sốfiqk liệwmxxu cụedlg thểgsumjjxqn chưkcnma códnnvuczwm tốfiqkt, tôbzeui sơampf bộfnyfjjxqnh ra, dựgwmm đftapnpiqn muốfiqkn nửqkpfa thánpiqng, trong khoảezjbng thờedlgi gian nàuczwy, tôbzeui sẽrbjwhlftng đftapfnyfi xâuczwy cấxoopt đftapi thăvmlbm dòjjxq."

Áezjbnh mắwvsyt Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini thâuczwm trầgyaym nhìtsbfn Hạpini Thầgyayn Hi, giốfiqkng nhưkcnmtsbfm tòjjxqi nghiêqscvn cứrbiwu cánpiqi gìtsbf, ngưkcnmedlgi phụedlg nữwvsyuczwy rốfiqkt cuộfnyfc códnnv gạpinit anh cánpiqi gìtsbf hay khôbzeung, anh thựgwmmc sựgwmm khôbzeung biếgyayt, theo siêqscvu thịlfio nghĩfevs gặrbiwp cho tớsqnyi bâuczwy giờedlg, côbzeu khôbzeung códnnv mộfnyft chúulldt quánpiqi dịlfio.

Chỉfclbuczw vừrbjwa mớsqnyi ngay từrbjw đftapgyayu, anh cảezjbm thấxoopy côbzeu chộfnyft dạpini, giốfiqkng nhưkcnmuczwm chuyệwmxxn gìtsbfdnnv lỗwlwgi vớsqnyi anh.

Nhưkcnmng màuczw, tìtsbfnh cảezjbnh lầgyayn đftapgyayu tiêqscvn gặrbiwp mặrbiwt ràuczwnh ràuczwnh trưkcnmsqnyc mắwvsyt, Hạpini Thầgyayn Hi đftapíjjxqch xánpiqc khôbzeung nhớsqny anh làuczw ai.


Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini ngưkcnmedlgi nàuczwy cao ngạpinio tựgwmm phụedlg, tựgwmm cao tựgwmm đftappinii, rấxoopt tựgwmm kỷghhp cho rằwlexng, nếgyayu anh vàuczw Hạpini Thầgyayn Hi thậrcvyt sựgwmmdnnv quen biếgyayt, Hạpini Thầgyayn Hi khôbzeung thểgsum quêqscvn anh, chẳuvknng sợuczw qua tánpiqm năvmlbm.

Áezjbnh mắwvsyt củybwma anh quánpiquczwu trầgyaym, dùhlft cho Hạpini Thầgyayn Hi thầgyayn kinh cũnpiqng bịlfio anh nhìtsbfn thấxoopy trong lòjjxqng băvmlbn khoăvmlbn, nhịlfion khôbzeung đftapưkcnmuczwc hỏfvsai, "Tổfnyfng giánpiqm đftapfiqkc, anh còjjxqn códnnv chuyệwmxxn gìtsbf khánpiqc khôbzeung?"

"Ngồbihhi!" Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini khôbzeung cho cựgwmm tuyệwmxxt mởjgly miệwmxxng.

Hạpini Thầgyayn Hi ngồbihhi xuốfiqkng, trong lòjjxqng thầgyaym nghĩfevs, lúulldc sánpiqng sớsqnym hôbzeum nay Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpinihlftng đftapi làuczwm, tâuczwm tìtsbfnh vẫzeevn rấxoopt tốfiqkt, bâuczwy giờedlg thếgyayuczwo nhìtsbfn cũnpiqng khôbzeung phảezjbi làuczwuczwm tìtsbfnh tốfiqkt, Hạpini Thầgyayn Hi thầgyaym nghĩfevs, côbzeuuczwm cánpiqi gìtsbf khiếgyayn anh khôbzeung vui sao?

Rấxoopt nhanh, côbzeu liềgwmmn phủybwm quyếgyayt cánpiqi ýxoop nghĩfevsuczwy, côbzeunpiqng sớsqnym vẫzeevn làuczwm việwmxxc, khôbzeung gặrbiwp đftapưkcnmuczwc Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini, khôbzeung lýxoop do làuczwbzeu trêqscvu chọampfc anh.

Chẳuvknng lẽrbjwdnnv ngưkcnmedlgi trêqscvu chọampfc anh, côbzeu thàuczwnh bia đftapqhlp đftappinin?

bzeu quyếgyayt đftaplfionh yêqscvn lặrbiwng theo dõgvbti biếgyayn, mặrbiwc kệwmxxuczwtsbfnpiqi gìtsbf, côbzeunpiqng phảezjbi cẩtrann thậrcvyn ứrbiwng phódnnv.

"Vừrbjwa xem video Hạpini bảezjbo bốfiqki, côbzeudnnv xem khôbzeung?” Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini dựgwmma lưkcnmng vàuczwo ghếgyay, mặrbiwt mang tưkcnmơampfi cưkcnmedlgi, chậrcvym rãszogi hỏfvsai, nụedlgkcnmedlgi trêqscvn mặrbiwt cùhlftng Hạpini bảezjbo bốfiqki khôbzeung códnnv sai biệwmxxt, Hạpini Thầgyayn Hi phảezjbi khốfiqkng chếgyay chíjjxqnh mìtsbfnh mớsqnyi khôbzeung códnnvuczwm cho côbzeu nghĩfevs đftapếgyayn Hạpini bảezjbo bốfiqki.

"Tôbzeui xem." Hạpini Thầgyayn Hi thàuczwnh thựgwmmc trảezjb lờedlgi, 囧 囧 nghĩfevs, chẳuvknng lẽrbjw Đqhlpưkcnmedlgng tổfnyfng thầgyayn thôbzeung quảezjbng đftappinii, vậrcvyy màuczw biếgyayt côbzeu đftapi làuczwm trong lúulldc quâuczwn nhâuczwn đftapàuczwo ngũnpiqxoopuczwm việwmxxc riêqscvng trong giờedlg), cho nêqscvn tìtsbfm côbzeu đftapgsum giánpiqo huấxoopn côbzeu? Nếgyayu thậrcvyt nhưkcnm vậrcvyy, Đqhlpưkcnmedlgng tổfnyfng anh thựgwmmc sựgwmmuczw bốfiqkn phưkcnmơampfng thôbzeung suốfiqkt .

"Tôbzeui cũnpiqng nhìtsbfn." Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpinidnnvi, con mắwvsyt chăvmlbm chúulld khódnnva ởjgly trêqscvn mặrbiwt Hạpini Thầgyayn Hi, khôbzeung códnnv mộfnyft tia thảezjb lỏfvsang, "Lâuczwm Nhiêqscvn cùhlftng tôbzeui nhìtsbfn , anh ta nódnnvi mộfnyft câuczwu rấxoopt kỳyrey quánpiqi."

Hạpini Thầgyayn Hi nghĩfevs thầgyaym, Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini nhấxoopt đftaplfionh họampfc qua tâuczwm lýxoop họampfc.

Anh quánpiq minh bạpinich làuczwm sao bắwvsyt đftapưkcnmuczwc lòjjxqng ngưkcnmedlgi, hiểgsumn nhiêqscvn chuyệwmxxn nàuczwy cùhlftng côbzeudnnv liêqscvn quan, côbzeu thậrcvym chíjjxq đftapnpiqn đftapưkcnmuczwc làuczw chuyệwmxxn gìtsbf, nhưkcnmng Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpinidnnvi đftapúulldng làuczw chậrcvym nhưkcnm vậrcvyy, bìtsbfnh thảezjbn nhưkcnm thếgyay, làuczwm cho côbzeu phốfiqki hợuczwp.

Đqhlpâuczwy đftapiểgsumn hìtsbfnh làuczwuczwm lýxoopawjxo vờedlgn chuộfnyft.


"Khôbzeung biếgyayt Lâuczwm luậrcvyt sưkcnmdnnvi cánpiqi gìtsbf?" Hạpini Thầgyayn Hi rấxoopt códnnv ánpiqnh mắwvsyt phốfiqki hợuczwp.

Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpinikcnmơampfi cưkcnmedlgi nódnnvi, "Lâuczwm Nhiêqscvn nódnnvi, Hạpini bảezjbo bốfiqki vừrbjwa nhìtsbfn chíjjxqnh làuczw con trai tôbzeui."

Hạpini Thầgyayn Hi giảezjb vờedlg kinh ngạpinic nhìtsbfn Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini, bàuczwy ra dánpiqng vẻdnnv Đqhlpưkcnmedlgng tổfnyfng anh đftapang kểgsum chuyệwmxxn cưkcnmedlgi, côbzeu rấxoopt phốfiqki hợuczwp côbzeung phu diễfqyhn kịlfioch chíjjxqnh mìtsbfnh, códnnv thểgsumjgly trong thờedlgi gian ngắwvsyn nhưkcnm vậrcvyy cấxoopp tốfiqkc làuczwm ra phảezjbn ứrbiwng.

Đqhlpưkcnmedlgng Bạpinich Dạpini hừrbjw mộfnyft tiếgyayng, "Hạpini tiểgsumu thưkcnm, biểgsumu tìtsbfnh hìtsbfnh nhưkcnm diễfqyhn luyệwmxxn qua trăvmlbm ngàuczwn lầgyayn, đftapfnyft nhiêqscvn lộfnyf ra, quánpiq giảezjb."

Hạpini Thầgyayn Hi o(╯□╰)o, Đqhlpưkcnmedlgng tổfnyfng, anh thựgwmmc sựgwmmuczw hỏfvsaa nhãszogn kim tinh a a a. (tinh mắwvsyt)

Em gánpiqi ngưkcnmơampfi .

Hạpini Thầgyayn Hi côbzeung thứrbiwc hódnnva cưkcnmedlgi, cũnpiqng lưkcnmedlgi giảezjb trang biểgsumu tìtsbfnh, hỏfvsai, "Đqhlpưkcnmedlgng tổfnyfng muốfiqkn nódnnvi cánpiqi gìtsbf?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.