Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 164 : Hạ bảo bối bị bắt

    trước sau   
tcini!" Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci lãgdjcnh lệqqmw vừayeba quájhpet, "Khôcychng cầbundn cóoofg ngưxepnbyeyi chôcychn cùfmlung."

Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsaxepnbyeyi lạlhxxnh nhìcugin mộsingt màtfogn nàtfogy, Bảqqmwn Kiệqqmwt Minh cắlhxxn răzuuqng mộsingt cájhpei, thújvtac májhpey xe đxuwli, Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa sởzvbxqqmw thảqqmw Bảqqmwn Kiệqqmwt Minh đxuwli, đxuwlóoofgtfog bởzvbxi vìcugi, anh biếfudvt thảqqmw Bảqqmwn Kiệqqmwt Minh, anh ta cũtjixng khôcychng làtfogjhpei gìcugi.

Mộsingt d ngưxepnbyeyi nưxepnrizqc ngoàtfogi, ởzvbx đxuwliiiva bàtfogn thàtfognh phốwzec S cóoofg thểduakoofgjhpei gìcugi, cụoqbac cảqqmwnh sájhpet cóoofg ngưxepnbyeyi củzvbxa bọnnben họnnbe, bájhpeo cảqqmwnh sájhpet cũtjixng vôcych íkkiech.

jhpec đxuwliiivnh Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa đxuwlduak cho Bảqqmwn Kiệqqmwt Minh chạlhxxy, Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci mớrizqi buôcychng lỏjhpeng tay, trêwzecn cổmbsa mộsingt vếfudvt thưxepnơdsddng tinh tếfudv, májhpeu chảqqmwy ra khôcychng nhiềdsddu, bédimy khôcychng cắlhxxt đxuwlếfudvn đxuwlsingng mạlhxxch.

"Khôcychng hổmbsatfog củzvbxa Đtcinưxepnbyeyng Bạlhxxch Dạlhxx, đxuwlzvbx mạlhxxnh!" Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa hừayeb lạlhxxnh, thôcych bạlhxxo nắlhxxm tóoofgc Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci, "Tôcychi muốwzecn nhìcugin, lầbundn nàtfogy anh còdsddn cóoofg thểduak thếfudvtfogo hoàtfognh, đxuwlem nóoofg mang đxuwli!"

Mộsingt ngưxepnbyeyi thôcych bạlhxxo đxuwlem Hạlhxx Thiêwzecn đxuwli.


Xe gàtfogo thédimyt màtfog đxuwli.

Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci míkkiem môcychi, trong lòdsddng thầbundm giậbtyqt mìcuginh, vìcugi sao biếfudvt bédimytfog con trai Đtcinưxepnbyeyng Bạlhxxch Dạlhxx, ai nóoofgi ?

Chuyệqqmwn nàtfogy ngoạlhxxi trừayebdimyfmlung mẹwdbx, khôcychng ai biếfudvt.

oqbam tưxepn Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci thay đxuwlmbsai thậbtyqt nhanh, chẳfdlrng lẽsizc anh ta bắlhxxt bédimy, khôcychng phảqqmwi làtfog mệqqmwnh lệqqmwnh Tiêwzecu Tềdsdd.

Cặfmlup sájhpech Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci bịiiiv ngưxepnbyeyi cưxepnrizqp đxuwli, vứrdqft xuốwzecng phíkkiea sau xe, bédimytjixng khôcychng nhàtfogn rỗqyxmi đxuwli quảqqmwn, hỏjhpei, "Anh vìcugi sao bắlhxxt tôcychi?"

"Tôcychi muốwzecn Đtcinưxepnbyeyng Bạlhxxch Dạlhxx chếfudvt!" Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa trầbundm giọnnbeng nóoofgi, "Con củzvbxa anh ta ởzvbx trong tay tôcychi, tôcychi muốwzecn mạlhxxng củzvbxa anh ta, dễjmhr nhưxepn trởzvbxtfogn tay."

"Ai nóoofgi cho anh biếfudvt, tôcychi làtfog con củzvbxa ngàtfogi ấtfogy?" Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci giậbtyqt giậbtyqt cổmbsa củzvbxa mìcuginh, rấtfogt khíkkie phájhpech buộsingc khăzuuqn tay lêwzecn cổmbsa, "Tôcychi chỉcwhzoofg mẹwdbx, khôcychng cóoofg cha."

"Cha cậbtyqu khôcychng phảqqmwi Đtcinưxepnbyeyng Bạlhxxch Dạlhxx?" Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa nheo mắlhxxt lạlhxxi.

Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci cưxepnbyeyi đxuwlếfudvn tiểduaku thâoqban sĩqqmw, "Xem ra, anh bắlhxxt lầbundm ngưxepnbyeyi."

"Khôcychng cóoofg khảqqmwzuuqng!" Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsaoofgi, "Cóoofg phảqqmwi nhậbtyqn sai hay khôcychng, mộsingt hồegomi sẽsizc biếfudvt, nóoofgi chung, tôcychi tuyệqqmwt đxuwlwzeci sẽsizc khôcychng buôcychng tha.”

Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci bỏjhpe đxuwli ýdpivxepnbyeyi, khíkkie phájhpech văzuuqng khắlhxxp nơdsddi, "Vậbtyqy tôcychi muốwzecn cho anh mộsingt câoqbau lờbyeyi khuyêwzecn."

"Cájhpei gìcugi lờbyeyi khuyêwzecn."

"Chuẩsingn bịiiiv nhiềdsddu quan tàtfogi!" Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci chậbtyqm rãgdjci nóoofgi, mộsingt chújvtat cũtjixng khôcychng giốwzecng mộsingt đxuwlrdqfa nhỏjhpe bịiiiv bắlhxxt cóoofgc, giốwzecng nhưxepn đxuwlang du sơdsddn ngoạlhxxn thủzvbxy .


Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa giậbtyqn dữqqmw , mộsingt cájhpei tájhpet đxuwlájhpenh qua.

jhpeng ngưxepnbyeyi Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa cao lớrizqn, lạlhxxi to lớrizqn nhưxepn vậbtyqy, mộsingt cájhpei tájhpet qua, khóoofge môcychi Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci májhpeu tưxepnơdsddi lậbtyqp tứrdqfc tràtfogn ra, hai májhpexepnng lêwzecn, Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci nheo mắlhxxt lạlhxxi, mặfmluc dùfmlu đxuwlau.

dimy lạlhxxi khôcychng nóoofgi tiếfudvng nàtfogo, nhịiiivn xuốwzecng mộsingt tájhpet nàtfogy.

"Tao bóoofgp chếfudvt màtfogy, so vớrizqi bóoofgp chếfudvt mộsingt con kiếfudvn còdsddn dễjmhrtfogng hơdsddn." Trưxepnơdsddng Phi Hổmbsa cảqqmw giậbtyqn nóoofgi, "Màtfogy tốwzect nhấtfogt hợsizcp tájhpec mộsingt chújvtat."

Hạlhxx Thầbundn Hi cùfmlung Hạlhxx bảqqmwo bốwzeci cújvtap đxuwliệqqmwn thoạlhxxi, đxuwlang đxuwliiivnh tiếfudvp tụoqbac chỉcwhznh lýdpiv sốwzec liệqqmwu, phòdsddng làtfogm việqqmwc tổmbsang giájhpem đxuwlwzecc đxuwliệqqmwn thoạlhxxi tớrizqi, Đtcinưxepnbyeyng tổmbsang muốwzecn Hạlhxx tiểduaku thưxepn đxuwlem sốwzec liệqqmwu sơdsdd bộsingcychng trìcuginh cảqqmwnh biểduakn lêwzecn, Hạlhxx Thầbundn Hi đxuwlem sốwzec liệqqmwu chỉcwhznh lýdpiv tốwzect lêwzecn, đxuwlếfudvn phòdsddng làtfogm việqqmwc tổmbsang giájhpem đxuwlwzecc.

Thưxepnkkie tổmbsang giájhpem đxuwlwzecc cóoofgjhpem ngưxepnbyeyi, mỗqyxmi ngưxepnbyeyi cao gầbundy mỹayeb lệqqmw, thoạlhxxt nhìcugin cóoofg khảqqmwzuuqng khôcychn khédimyo, thuầbundn mộsingt sắlhxxc trìcuginh đxuwlsing minh tinh, cóoofg thểduak thấtfogy phẩsingm vịiiiv Đtcinưxepnbyeyng tổmbsang thựnulhc sựnulhtfog lấtfogy mỹayebtfogm trọnnbeng, sau khi thưxepnkkie chủzvbx tịiiivch thôcychng bájhpeo, Hạlhxx Thầbundn Hi cầbundm mộsingt đxuwlwzecng tàtfogi liệqqmwu tiếfudvn phòdsddng làtfogm việqqmwc tổmbsang giájhpem đxuwlwzecc.

Đtcinưxepnbyeyng Bạlhxxch Dạlhxx ngồegomi ởzvbx sau bàtfogn làtfogm việqqmwc chíkkienh, cújvtai đxuwlbundu nhìcugin văzuuqn kiệqqmwn, kíkkiewzecn.

cychtfog lầbundn đxuwlbundu tiêwzecn đxuwlếfudvn phòdsddng làtfogm việqqmwc tổmbsang giájhpem đxuwlwzecc ởzvbx tầbundng 50, cửyavva sổmbsajhpet đxuwltfogt to nhưxepn vậbtyqy, cóoofg thểduak nhìcugin xuốwzecng quang cảqqmwnh toàtfogn thàtfognh phốwzec S, đxuwlâoqbay chíkkienh làtfog khu tàtfogi chíkkienh nổmbsai tiếfudvng nhấtfogt thàtfognh phốwzec S, xung quanh đxuwldsddu làtfog nhàtfog cao tầbundng, đxuwlsingi đxuwltfogt lêwzecn, vôcychfmlung cóoofg khíkkie thếfudv.

Phòdsddng làtfogm việqqmwc lấtfogy ájhpenh sájhpeng rấtfogt sájhpeng sủzvbxa, trêwzecn tưxepnbyeyng cóoofg ti vi tinh thểduak lỏjhpeng, bêwzecn cạlhxxnh treo mộsingt bứrdqfc tranh phong cảqqmwnh, đxuwlwzeci diệqqmwn bàtfogn làtfogm việqqmwc cóoofg mộsingt bứrdqfc tưxepnsizcng nữqqmw thầbundn nửyavva thâoqban trầbundn, vôcychfmlung tinh xảqqmwo mỹayeb lệqqmw.

Sau bàtfogn làtfogm việqqmwc cóoofg mộsingt giájhpejhpech, trêwzecn giájhpejhpech cóoofg đxuwlzvbxjhpec loạlhxxi sájhpech kinh doanh, khôcychng mộsingt tầbundng giájhpejhpech cóoofgtfogu sắlhxxc sặfmluc sỡtfog, thoạlhxxt nhìcugin rấtfogt diễjmhrm lệqqmw, nhưxepn mộsingt thếfudv giớrizqi nhỏjhpe, giốwzecng nhưxepn mang từayebjhpec nơdsddi trêwzecn thếfudv giớrizqi vềdsdd.

Toàtfogn bộsing phòdsddng làtfogm việqqmwc rấtfogt đxuwlơdsddn giảqqmwn, rấtfogt cóoofg phong cájhpech cájhpe nhâoqban.

cychfmlung rõdarztfogng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.