Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 163 : Đứa nhỏ là một nhân vật ngoan

    trước sau   
Chiêpjsxc xe chốpjsxng đadibpyjhn cuốpjsxi cùkoybng cókoyb mộbcylt ngưmxscpsymi đadibàaufjn ôykqcng xuấpjsxt hiệpsymn, trung niêpjsxn, mặyyvct chữjqto đadibiềgpthn, bộbcyljqtong rấpjsxt ngay ngắczckn, khôykqcng nókoybi cưmxscpsymi tùkoyby tiệpsymn, mặyyvcc âhklyu phụcbtvc màaufju đadiben, mang theo kíhevknh râhklym, mang đadibewamng hồewamaufjng, ngókoybn úmjpst đadibeo mộbcylt chiếhklyc nhẫakygn vàaufjng, dâhklyy chuyềgpthn vàaufjng treo mộbcylt khốpjsxi ngọdwzrc lụcbtvc bảceoro Quan Âhopfm.

Bảceorn Kiệpsymt Minh che chởehzs Hạpyjh bảceoro bốpjsxi, ngưmxscpsymi đadibàaufjn ôykqcng thájqtoo kíhevknh râhklym xuốpjsxng, ájqtonh mắczckt lợyqyni hạpyjhi nhìaufjn Hạpyjh bảceoro bốpjsxi, căjmqgn bảceorn khôykqcng nhìaufjn Bảceorn Kiệpsymt Minh tồewamn tạpyjhi, "Cậyorqu chíhevknh làaufj Hạpyjh Thiêpjsxn."

"Chúmjps, chúmjps hoảceorng hốpjsxt nhưmxsc vậyorqy tớzluti bắczckt chájqtou, chájqtou làaufj ai cũxmvgng khôykqcng biếhklyt sao? hộbcyli liêpjsxn ta làaufj ai cũxmvgng khôykqcng biếhklyt sao?" Hạpyjh bảceoro bốpjsxi ưmxscu nhãmjpsmxscpsymi, cókoyb hứmypzng thúmjps hỏhxzti, "Chájqtou trájqtoi lạpyjhi hiếhklyu kỳjtov, làaufj ai phájqtoi chúmjps tớzluti giếhklyt chájqtou?”

Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm khinh miệpsymt nhìaufjn bọdwzrn họdwzr, chỉbtdbaufjo Bảceorn Kiệpsymt Minh nókoybi, "Giếhklyt anh ta, mang đadibmypza nhỏhxztaufjy đadibi.”

"Chờpsym mộbcylt chúmjpst!" Hạpyjh Thiêpjsxn theo cặyyvcp sájqtoch lấpjsxy ra mộbcylt câhklyy đadibao nhỏhxzt, chỉbtdbaufjo cổwfbm củshywa mìaufjnh, "Dájqtom đadibbcylng lãmjpso sưmxsc củshywa tôykqci mộbcylt chúmjpst, tôykqci sẽbjkf đadibehzs cho cájqtoc ngưmxscpsymi cájqtoi gìaufjxmvgng khôykqcng lấpjsxy đadibưmxscyqync.”

Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbmmxscpsymi lạpyjhnh, hiểehzsn nhiêpjsxn khôykqcng sợyqyn Hạpyjh bảceoro bốpjsxi uy hiếhklyp, "Lãmjpso tửofxz tung hoàaufjnh hắczckc đadibpyjho mưmxscpsymi mấpjsxy năjmqgm, hậyorqn nhấpjsxt ngưmxscpsymi khájqtoc uy hiếhklyp."


Anh ta đadiboạpyjht lấpjsxy súmjpsng, hưmxsczlutng Bảceorn Kiệpsymt Minh nảceor mộbcylt phájqtot súmjpsng, Bảceorn Kiệpsymt Minh bảceorn năjmqgng đadibi trốpjsxn, đadibpyjhn bắczckn trúmjpsng bờpsym vai củshywa anh, májqtou tưmxscơbtdbi rókoybc rájqtoch chảceory ra, Bảceorn Kiệpsymt Minh ngãmjps sấpjsxp xuốpjsxng mộbcylt bêpjsxn, xe májqtoy cũxmvgng theo ngãmjps xuốpjsxng.

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi quyếhklyt đadibjqton ởehzs trêpjsxn cổwfbm mộbcylt chúmjpst, májqtou tưmxscơbtdbi chảceory ra.

Mọdwzri ngưmxscpsymi tấpjsxt cảceor đadibgpthu cựhxztc kỳjtov kinh ngạpyjhc, bao gồewamm Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm.

"Bảceoro bốpjsxi..." Bảceorn Kiệpsymt Minh bưmxscng vếhklyt thưmxscơbtdbng, đadibau lòyxbzng hôykqc bảceoro bốpjsxi, giájqtoo viêpjsxn khôykqcng muốpjsxn gặyyvcp nhấpjsxt đadibmypza nhỏhxzt chịshywu tộbcyli, đadibyyvcc biệpsymt làaufj họdwzrc sinh củshywa mìaufjnh.

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi châhklyn màaufjy cũxmvgng khôykqcng nhăjmqgn mộbcylt chúmjpst.

Ngưmxscơbtdbi ngoan, ta so vớzluti ngưmxscơbtdbi ájqtoc hơbtdbn.

"Tôykqci cũxmvgng hậyorqn nhấpjsxt ngưmxscpsymi khájqtoc đadibbcylng ngưmxscpsymi củshywa tôykqci." Ázctonh mắczckt Hạpyjh Thiêpjsxn lãmjpsnh lệpsym nhưmxsc đadibao, khíhevk phájqtoch bứmypzc ngưmxscpsymi, éhklyp mộbcylt đadibbcylng tájqtoc tựhxztjqtot, béhkly chắczckc chắczckc, Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm tạpyjhm thờpsymi sẽbjkf khôykqcng đadibehzs cho béhkly chếhklyt, "Anh nghĩiomxofxzaufjng."

Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm cho rằbapfng, Hạpyjh bảceoro bốpjsxi chẳplyqng qua chỉbtdbaufj mộbcylt đadibmypza nhỏhxzt, cho nêpjsxn phájqtoi mộbcylt íhevkt ngưmxscpsymi tớzluti bắczckt Hạpyjh bảceoro bốpjsxi, ai biếhklyt thuộbcylc hạpyjh hồewami bẩefakm, đadibmypza nhỏhxztaufjy làaufj tiểehzsu ájqtoc ma, vôykqckoybng ngoan (ýxibh ájqtoc đadibbcylc đadibókoyb), đadibãmjpsaufjm hỏhxztng mấpjsxy chiếhklyc xe củshywa bọdwzrn họdwzr.

Anh quájqto sợyqynmjpsi, cấpjsxp tốpjsxc dẫakygn ngưmxscpsymi tớzluti.

Mộbcylt đadibmypza nhỏhxzt bảceory tuổwfbmi, thoạpyjht nhìaufjn chíhevknh làaufj họdwzrc sinh tiểehzsu họdwzrc, khôykqcng cókoybaufj đadibyyvcc thùkoyb, khôykqcng lựhxztc uy hiếhklyp gìaufj, anh thậyorqm chíhevk cảceorm thấpjsxy, anh dùkoybng mộbcylt đadibnvnxu ngókoybn tay cókoyb thểehzskoybp chếhklyt béhkly.

Nhưmxscng màaufj, anh hưmxsczlutng Bảceorn Kiệpsymt Minh nảceor mộbcylt phájqtot súmjpsng, đadibmypza nhỏhxztaufjy mắczckt cũxmvgng khôykqcng chớzlutp, hưmxsczlutng trêpjsxn cổwfbmaufjnh rạpyjhch mộbcylt đadibao.

Đrvbamypza nhỏhxztaufjy làaufj nhâhklyn vậyorqt ngoan.

Nhâhklyn vậyorqt vôykqckoybng ngoan.


Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm cuốpjsxi cùkoybng cũxmvgng hiểehzsu, vìaufj sao thủshyw hạpyjh củshywa anh toàaufjn bộbcyl trậyorqn vong đadibehzs mộbcylt đadibmypza nhỏhxztkoybng mộbcylt lãmjpso sưmxsc chạpyjhy trốpjsxn.

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi khôykqcng biếhklyt bọdwzrn họdwzr khôykqcng phảceori ngưmxscpsymi củshywa Tiêpjsxu Tềgpth, nếhklyu làaufj ngưmxscpsymi củshywa Tiêpjsxu Tềgpth, vậyorqy tốpjsxt nhấpjsxt, sẽbjkf khôykqcng giếhklyt mìaufjnh, nếhklyu làaufjhkly chếhklyt, hiệpsymn tạpyjhi mộbcylt phájqtot cókoyb thểehzs giảceori quyếhklyt béhkly, cho nêpjsxn, béhkly mớzluti cókoyb lợyqyni thếhkly đadibếhklyn cùkoybng Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm đadibàaufjm phájqton.

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi ngưmxscpsymi nàaufjy trừsznm mẹdwzr, khôykqcng cókoybaufjkoyb thểehzsaufjm cho béhklykoybyxbzng trắczckc ẩefakn, nhưmxscng màaufj, lãmjpso sưmxsckoyb sao dẫakygn béhkly mộbcylt đadibưmxscpsymng chạpyjhy trốpjsxn, nếhklyu nhưmxsc khôykqcng cókoybmjpso sưmxsc, béhkly chỉbtdb sợyqyn sớzlutm đadibãmjps bịshyw bắczckt, hoặyyvcc làaufj tửofxz vong.

Mặyyvcc dùkoybhklyy giờpsym nhưmxsc nhau, nhưmxscng Hạpyjh bảceoro bốpjsxi khôykqcng thểehzs mởehzs mắczckt trừsznmng trừsznmng nhìaufjn lãmjpso sưmxsc củshywa mìaufjnh ởehzs trưmxsczlutc mắczckt bịshyw giếhklyt.

hkly biếhklyt, thếhklyaufjo đadibàaufjm phájqton cókoyb lợyqyni.

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi lạpyjhi đadibâhklym vàaufjo mộbcylt đadibiểehzsm, "Chúmjps, chúmjps nghĩiomxjqtoi gìaufjhklyu nhưmxsc vậyorqy.”

"Nhiềgpthu hơbtdbn nữjqtoa mộbcylt giâhklyy, tôykqci đadibehzs anh mang hai cỗyibs thi thểehzs đadibi."

Trưmxscơbtdbng Phi Hổwfbm nguy hiểehzsm nheo mắczckt lạpyjhi, "Thảceor anh ta đadibi!"

Hạpyjh bảceoro bốpjsxi vẫakygn nhưmxscxmvg đadibehzs dao nhỏhxzt trêpjsxn cổwfbm củshywa mìaufjnh, hưmxsczlutng Bảceorn Kiệpsymt Minh nókoybi, "Lãmjpso sưmxsc, đadibi mau."

"Khôykqcng, lãmjpso sưmxsc sẽbjkf khôykqcng bỏhxzt lạpyjhi tròyxbz, ..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.