Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 162 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (8)

    trước sau   
"Vừpqkia lúnigbc anh Lụuzvbc đbdtyohbbi vớhcwzi cậygcju hứfqbvng thúnigbbdtyfbzqng.”

Hạerqs bảwwroo bốohbbi cuốohbbng quíyxuft nókhjei, "Đwwroưujcdvgopc, anh đbdtypqking đbdtyếwtphn thêgqfym phiềfbzqn."

"Bảwwroo bốohbbi, nókhjei nhưujcd vậygcjy thưujcdơujcdng tổwwgdn tìhhdhnh cảwwrom củohbba tôbdtyi, tôbdtyi thếwtphipfno làipfnm loạerqsn thêgqfym?" Lụuzvbc Trăqlrln ngákdcip mộeslat cákdcii, Hạerqs bảwwroo bốohbbi nhìhhdhn thậygcjt sựwtphipfn khốohbbn, cũwvdeng khôbdtyng tốohbbt lạerqsi nókhjei, "Tôbdtyi trưujcdhcwzc treo, vềfbzqujcdhcwzc lạerqsi nókhjei. "

Hạerqs bảwwroo bốohbbi cúnigbp đbdtyiệbtfan thoạerqsi, Bảwwron Kiệbtfat Minh ởupbs mộeslat bêgqfyn nhìhhdhn Hạerqs bảwwroo bốohbbi, chỉniadipfno Hạerqs bảwwroo bốohbbi, gàipfno khókhjec gọcvyci, "Tròqakk rốohbbt cuộeslac làipfn ai a, bảwwroo bốohbbi."

Ngữqhaq khíyxuf Hạerqs bảwwroo bốohbbi nókhjei chuyệbtfan, nộeslai dung nókhjei chuyệbtfan, nàipfny làipfn đbdtyfqbva bérizn phấbdtyn nộeslan bảwwroy tuổwwgdi sao.

Quákdci thàipfnnh thụuzvbc, quákdci kinh sợvgop .


Hạerqs bảwwroo bốohbbi theo bờbygu ruộeslang đbdtyfqbvng lêgqfyn, cưujcdbygui đbdtyếwtphn ưujcdu nhãjtus phấbdtyn nộeslan lạerqsi mêgqfy ngưujcdbygui, "Lãjtuso sưujcd, chúnigbng ta vềfbzq thàipfnnh phốohbb trưujcdhcwzc.”

Bảwwron Kiệbtfat Minh vôbdtyfbzqng phiềfbzqn muộeslan, vẻwhzq mặggfyt cầimngu xin, "Bảwwroo bốohbbi, lãjtuso sưujcdbdtym nay chay nhưujcd bay lâpeseu nhưujcd vậygcjy, lạerqsi mang tròqakk chạerqsy thoákdcit thâpesen, thiếwtphu chúnigbt nữqhaqa bịighx bắolpxn chếwtpht, tròqakk phảwwroi cho lãjtuso sưujcd mộeslat cákdcii côbdtyng đbdtyerqso a a a..."

Hạerqs bảwwroo bốohbbi, "..."

Hạerqs bảwwroo bốohbbi vôbdtyfbzqng thốohbbng khổwwgdkhjei, "Lãjtuso sưujcd, đbdtyerqsi loạerqsi nhìhhdhn con cókhje tiềfbzqn, nêgqfyn muốohbbn bắolpxt cókhjec."

Bảwwron Kiệbtfat Minh, "... Bọcvycn họcvyc muốohbbn bắolpxt cókhjec, kếwtpht quảwwroujcdbygui mấbdtyy ngưujcdbygui toàipfnn cúnigbp?"

Hạerqs bảwwroo bốohbbi thấbdtym thíyxufa nókhjei, "Cho nêgqfyn, chuyệbtfan nàipfny giákdcio dụuzvbc chúnigbng ta, khôbdtyng nêgqfyn xem thưujcdbygung chưujcda thàipfnnh nhâpesen."

Bảwwron Kiệbtfat Minh lặggfyng yêgqfyn đbdtyem đbdtyimngu xoay sang bêgqfyn cạerqsnh.

"Xong, xe mákdciy hếwtpht xăqlrlng.”." Bảwwron Kiệbtfat Minh nókhjei, đbdtyua xe quákdci đbdtygqfyn cuồhhdhng, hao tổwwgdn xăqlrlng, hao tổwwgdn xăqlrlng....

Hạerqs bảwwroo bốohbbi bìhhdhnh tĩeslanh nókhjei, "Vừpqkia rồhhdhi chúnigbng ta đbdtyi qua mộeslat trạerqsm xăqlrlng dầimngu, khôbdtyng phảwwroi rấbdtyt xa, đbdtyi cốohbbgqfyn."

Bảwwron Kiệbtfat Minh cấbdtyp tốohbbc nókhjei, "Tròqakk trảwwro tiềfbzqn."

Hạerqs bảwwroo bốohbbi ưujcdu nhãjtusujcdbygui, "Hẳkfibn làipfn ."

Hạerqs bảwwroo bốohbbi xoay ngưujcdbygui ngồhhdhi ởupbs trêgqfyn xe mákdciy, Bảwwron Kiệbtfat Minh khôbdtyng nókhjei gìhhdh nhìhhdhn bérizn, "Tròqakkipfnm cákdcii gìhhdh vậygcjy?"

"Thầimngy đbdtyncriy xe, dùfbzq sao cũwvdeng làipfn đbdtyncriy, bảwwroo bốohbbi lạerqsi khôbdtyng nặggfyng."


Bảwwron Kiệbtfat Minh, "..."

Anh vôbdtyfbzqng tốohbbt, vìhhdh họcvycc sinh nàipfny so vớhcwzi lãjtuso sưujcdqakkn muốohbbn lớhcwzn hơujcdn....

Thếwtphipfn, trêgqfyn đbdtyưujcdbygung nhỏivgz, giákdcio viêgqfyn nhâpesen dâpesen vấbdtyt vảwwro đbdtyncriy mộeslat chiếwtphc xe mákdciy, trêgqfyn xe mộeslat đbdtyfqbva trẻwhzq, hai ngưujcdbygui hưujcdhcwzng đbdtyưujcdbygung cákdcii đbdtyi lêgqfyn, Hạerqs bảwwroo bốohbbi do dựwtphkhje muốohbbn gọcvyci đbdtyiệbtfan thoạerqsi cho mẹgqfy hay khôbdtyng.

rizn nghĩesla nghĩesla, quêgqfyn đbdtyi.

Miễuzvbn cho mẹgqfy lo lắolpxng.

Nhưujcdng màipfn, hai ngưujcdbygui mớhcwzi vừpqkia lêgqfyn đbdtyưujcdbygung cákdcii, Hạerqs bảwwroo bốohbbi lậygcjp tứfqbvc cókhje mộeslat loạerqsi dựwtph cảwwrom khôbdtyng tốohbb.

Vốohbbn trêgqfyn đbdtyưujcdbygung ngoạerqsi ôbdtyqakkng xe cộesla khôbdtyng nhiềfbzqu, cókhje mộeslat loạerqst xe chốohbbng đbdtyerqsn, tổwwgdng cộeslang tákdcim cákdcii, tấbdtyt cảwwro đbdtyfbzqu làipfn chốohbbng đbdtyerqsn, hiểuzvbn nhiêgqfyn so vớhcwzi bốohbbn chiếwtphc vừpqkia rồhhdhi cao cấbdtyp hơujcdn, tạerqsi vùfbzqng ngoạerqsi ôbdty ngưujcdbygui thưujcda thớhcwzt, nhìhhdhn thấbdtyy mộeslat chiếwtphc xe chốohbbng đbdtyerqsn.

Đwwroãjtusipfn hiếwtphm thấbdtyy.

Chớhcwzkhjei chi làipfn, tákdcim chiếwtphc.

Hạerqs bảwwroo bốohbbi cùfbzqng Bảwwron Kiệbtfat Minh nhìhhdhn nhau, nhìhhdhn thấbdtyy tin tứfqbvc nguy hiểuzvbm.

kdcim chiếwtphc xe cấbdtyp tốohbbc vâpesey quanh bọcvycn họcvyc, bákdcinh xe cùfbzqng đbdtyưujcdbygung cákdcii ma sákdcit ra thanh âpesem chókhjei tai. Hạerqs bảwwroo bốohbbi buồhhdhn chákdcin nghĩesla, sớhcwzm biếwtpht sẽkhje khôbdtyng vấbdtyt vảwwro nhưujcd vậygcjy diệbtfat bọcvycn họcvyc, nguyêgqfyn lai chỉniadipfn tay cao thủohbbupbs sau lưujcdng.

Hạerqs bảwwroo bốohbbi cấbdtyp tốohbbc theo tầimngng ngoàipfni cặggfyp sákdcich lấbdtyy ra mộeslat thứfqbv nhưujcdipfn MP3 gìhhdh đbdtyókhje nhériznt vàipfno phíyxufa sau quầimngn jean, vừpqkia mớhcwzi thi đbdtybdtyu tốohbbt, cửqaisa tákdcim chiếwtphc xe đbdtyhhdhng loạerqst mởupbs ra, hơujcdn mưujcdbygui ngưujcdbygui mặggfyc đbdtyhhdh đbdtyen từpqki trêgqfyn xe bưujcdhcwzc xuốohbbng.

ujcdkdcic tiêgqfyu đbdtyiềfbzqu , giỏivgzi giang .

Vừpqkia nhìhhdhn chíyxufnh làipfn thâpesen kinh bákdcich chiếwtphn bảwwroo tiêgqfyu.

Trong đbdtyókhje hai ngưujcdbygui dùfbzqng súnigbng chỉniadipfno bériznipfn Bảwwron Kiệbtfat Minh, "Khôbdtyng cho phériznp nhúnigbc nhíyxufch!"

Bảwwroo bốohbbi thởupbsipfni, hắolpxc đbdtyerqso Trung Quốohbbc khôbdtyng cókhjehhdh hay, chíyxufnh làipfnkdcic chiếwtphn binh phákdcip họcvycc đbdtyưujcdvgopc tốohbbt, bọcvyc ngựwtpha khoe khoang trưujcdhcwzc mặggfyt phưujcdvgopng hoàipfnng.

Cha, xem cha, cókhje cứfqbvu đbdtyưujcdvgopc bảwwroo bốohbbi khôbdtyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.