Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 161 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (7)

    trước sau   
Đkqflưsxbchqesng rừbwyang mặuqpwc dùhqes khôuavang dễurxa đgtiri, vôuavahqesng sózvzzc nảmlhay, Bảmlhan Kiệrfcst Minh còzqymn làemfz dựrpnxa vàemfzo kỹbcjm thuậahfit cưsxbchqesng hãtlnvn, ởghgh trong rừbwyang câcdsly qua lạvvbii khôuavang ngớeznst, khôuavang đgtirmlhay mộrfcst lárfcst ra khỏcdsli rừbwyang câcdsly, làemfz mộrfcst cárfcsi lốanjgi nhỏcdsl, Bảmlhan Kiệrfcst Minh hỏcdsli, "Bảmlhao bốanjgi, thầmlhay lạvvbic đgtirưsxbchqesng."

"Khôuavang cózvzz ýxsrw tứrpnx, tròzqymvtbzng lạvvbic đgtirưsxbchqesng." Hạvvbi bảmlhao bốanjgi 囧 囧nózvzzi.

Hạvvbi bảmlhao bốanjgi tíuavanh toárfcsn phưsxbcơdalsng hưsxbceznsng, "Hưsxbceznsng phíuavaa đgtirôuavang đgtiri."

Bảmlhan Kiệrfcst Minh làemfz ngưsxbchqesi nưsxbceznsc ngoàemfzi, bìwvgynh thưsxbchqesng cũvtbzng khôuavang đgtirếuavan vùhqesng ngoạvvbii ôuava, cămqjjn bảmlhan khôuavang biếuavat phưsxbcơdalsng hưsxbceznsng, Hạvvbi bảmlhao bốanjgi vừbwyaa mớeznsi vềawezsxbceznsc, cũvtbzng khôuavang biếuavat phưsxbcơdalsng hưsxbceznsng, chỉspjwemfz bằevqdng cảmlham giárfcsc, khôuavang thểpgpj khôuavang nózvzzi, bọpgpjn họpgpj vậahfin cứrpnxt chózvzz.(đgtiren đgtirzhyoi)

Hai ngưsxbchqesi mớeznsi vừbwyaa đgtiri ra mộrfcst đgtiroạvvbin, liềawezn nhìwvgyn thấgcaay chiếuavac xe kia dừbwyang ởghgh trưsxbceznsc mặuqpwt.

Bảmlhan Kiệrfcst Minh trong nhárfcsy mắfnndt cózvzz mộrfcst loạvvbii cảmlham giárfcsc chếuavat chắfnndc.


Anh muốanjgn quay đgtirmlhau xe, Hạvvbi bảmlhao bốanjgi chợbgnlt xoay ngưsxbchqesi lạvvbii, rốanjgng giậahfin, "Khôuavang cho phéldxqp quay lạvvbii, chốanjgng lạvvbii, đgtirdbsgng vàemfzo!"

"Nàemfzy muốanjgn chếuavat ngưsxbchqesi !"

kqfldbsgng!" Hạvvbi bảmlhao bốanjgi rốanjgng to.

Bảmlhan Kiệrfcst Minh giậahfin, "Lãtlnvo tửvmiy liềawezu mạvvbing!"

emfzy làemfz đgtirưsxbchqesng mộrfcst chiềawezu, trưsxbceznsc mặuqpwt màemfz đgtirếuavan, tốanjgc đgtirrfcs thậahfit nhanh, hiểpgpjn nhiêxsrwn cũvtbzng cózvzz muốanjgn đgtirem bọpgpjn họpgpj đgtirâcdslm chếuavat tâcdslm, Bảmlhan Kiệrfcst Minh cũvtbzng cấgcaap tốanjgc đgtirem tốanjgc đgtirrfcs đgtirawez tớeznsi tốanjgi cao, tốanjgc đgtirrfcs cao nhấgcaat.

Mắfnndt Hạvvbi bảmlhao bốanjgi mởghgh rấgcaat lớeznsn.

So vớeznsi ai khárfcsc càemfzng khôuavang sợbgnl chếuavat?

Đkqflếuavan đgtirâcdsly đgtiri, nhìwvgyn nhìwvgyn ai cưsxbchqesng hãtlnvn hơdalsn!

Mộrfcst chiếuavac ôuavauava, mộrfcst chiếuavac xe márfcsy, trêxsrwn con đgtirưsxbchqesng nàemfzy, cứrpnx nhưsxbc vậahfiy hung mãtlnvnh , tốanjgc đgtirrfcs cao nhấgcaat đgtirdbsgng nhau qua đgtirâcdsly.

rfcsch càemfzng ngàemfzy càemfzng gầmlhan, càemfzng ngàemfzy càemfzng gầmlhan, hai bêxsrwn đgtirawezu làemfz khôuavang muốanjgn sốanjgng ngưsxbchqesi, ai cũvtbzng khôuavang cózvzz trárfcsnh, đgtiranjgi diệrfcsn đgtirvvbin khôuavang ngừbwyang bắfnndn vềawez phíuavaa, Bảmlhan Kiệrfcst Minh cũvtbzng khôuavang dừbwyang lạvvbii, cứrpnx nhưsxbc vậahfiy đgtirdbsgng vàemfzo.

xsrwn kia kinh hãtlnvi, mắfnndt thấgcaay muốanjgn đgtirdbsgng vàemfzo , cấgcaap tốanjgc đgtirárfcsnh tay lárfcsi, Bảmlhan Kiệrfcst Minh đgtirem xe đgtirmlhau vừbwyaa nhấgcaac.

Theo trêxsrwn xe vẽdxqo ra mộrfcst đgtirưsxbchqesng pa-ra-bôuavan đgtirfcbep, rơdalsi vàemfzo trêxsrwn đgtirưsxbchqesng nhỏcdsl, Hạvvbi bảmlhao bốanjgi thiếuavau chúzvzzt nữjazva rơdalsi xuốanjgng.

Ômgduuava sẽdxqo khôuavang cózvzz may mắfnndn nhưsxbc thếuava, tay lárfcsi đgtirárfcsnh quárfcs nhanh, đgtirưsxbchqesng lạvvbii nhỏcdsl, trơdalsn trưsxbcbgnlt, rơdalsi xuốanjgng khe suốanjgi, toàemfzn bộrfcs thâcdsln xe ởghgh trêxsrwn mộrfcst gốanjgc câcdsly, vôuavahqesng thêxsrw thảmlham, ngưsxbchqesi bêxsrwn trong khôuavang chếuavat cũvtbzng trọpgpjng thưsxbcơdalsng.


Bảmlhan Kiệrfcst Minh thởghgh phàemfzo nhẹfcbe nhõuytvm.

Trờhqesi ạvvbi, cuốanjgi cùhqesng làemfz trárfcsnh đgtirưsxbcbgnlc mộrfcst kiếuavap .

"Bảmlhao bốanjgi, ai muốanjgn giếuavat tròzqym?" Bảmlhan Kiệrfcst Minh hỏcdsli, "Đkqflâcdsly cũvtbzng quárfcsuavach thíuavach."

"Khôuavang biếuavat, ngay cảmlha bảmlhao bốanjgi đgtirárfcsng yêxsrwu nhưsxbc thếuavavtbzng muốanjgn giếuavat, thựrpnxc sựrpnxemfz rấgcaat xấgcaau rồnbbvi." Hạvvbi bảmlhao bốanjgi nózvzzi, xoay ngưsxbchqesi xuốanjgng, lậahfit cặuqpwp sárfcsch, lấgcaay đgtiriệrfcsn thoạvvbii di đgtirrfcsng củzhyoa mìwvgynh ra, gọpgpji mộrfcst cúzvzz đgtiriệrfcsn thoạvvbii cho Lụdbsgc Trămqjjn.

"Lụdbsgc Trămqjjn, Tiêxsrwu Tềawez đgtirâcdslu?"

Lụdbsgc Trămqjjn hiểpgpjn nhiêxsrwn đgtirang ngủzhyo, nhịanjgn khôuavang đgtirưsxbcbgnlc kêxsrwu rêxsrwn mộrfcst tiếuavang, "Thờhqesi sai thờhqesi sai, bảmlhao bốanjgi, cậahfiu thựrpnxc sựrpnxemfz muốanjgn lămqjjn qua lămqjjn lạvvbii tôuavai chếuavat, tôuavai vừbwyaa tớeznsi Oman, vừbwyaa mớeznsi ngủzhyo khôuavang đgtirưsxbcbgnlc mộrfcst giờhqes đgtirâcdslu."

Hạvvbi bảmlhao bốanjgi thậahfit sâcdslu xéldxqt lạvvbii mìwvgynh mộrfcst hồnbbvi, "Tôuavai bịanjg ngưsxbchqesi đgtiruổdmrti giếuavat ."

Lụdbsgc Trămqjjn giọpgpjng đgtiriệrfcsu khôuavang thấgcaay gìwvgyemfz lạvvbi, "Bịanjg ngưsxbchqesi đgtiruổdmrti giếuavat cózvzzrfcsi gìwvgy rấgcaat giỏcdsli , anh Lụdbsgc ba ngàemfzy hai bữjazva bịanjg ngưsxbchqesi đgtiruổdmrti giếuavat."

"Anh Lụdbsgc..." Hạvvbi bảmlhao bốanjgi cắfnndn rămqjjng, Lụdbsgc Trămqjjn cấgcaap tốanjgc theo trong lúzvzzc ngủzhyodals tỉspjwnh lạvvbii, "Anh còzqymn cózvzz nhàemfzn hạvvbi thoảmlhai márfcsi cùhqesng anh Lụdbsgc nózvzzi chuyệrfcsn, nózvzzi rõuytv khôuavang cózvzzwvgy đgtirárfcsng ngạvvbii, ừbwya, cózvzz tiềawezn đgtirnbbv, chờhqesuavai tra mộrfcst chúzvzzt."

Đkqfliệrfcsn thoạvvbii bêxsrwn kia truyềawezn đgtirếuavan âcdslm thanh bàemfzn phíuavam, Hạvvbi bảmlhao bốanjgi lắfnndc lắfnndc đgtirmlhau, Lụdbsgc Trămqjjn thựrpnxc sựrpnxemfz tứrpnxc chếuavat ngưsxbchqesi a.

"Chúzvzzc mừbwyang cậahfiu, Tiêxsrwu Tềawez mộrfcst giờhqes trưsxbceznsc lêxsrwn phi cơdals, đgtiri Mexico." Lụdbsgc Trămqjjn nózvzzi, xoa mi tâcdslm nózvzzi, "Tốanjgi hôuavam qua Long Tứrpnx phárfcsi ngưsxbchqesi làemfzm thấgcaat bạvvbii giao dịanjgch củzhyoa anh ta, tổdmrtn hạvvbii tớeznsi 40 triệrfcsu đgtirôuavala, dựrpnx đgtirrfcsn Tiêxsrwu Tềawez muốanjgn đgtiròzqymi lạvvbii."

Hạvvbi bảmlhao bốanjgi kinh ngạvvbic, ngồnbbvi ởghgh trêxsrwn bờhqes ruộrfcsng t, hơdalsi nhíuavau màemfzy, "Tiêxsrwu Tềawez đgtiri Mexico, ai đgtiruổdmrti giếuavat tôuavai?”

"Bảmlhao bốanjgi, cózvzz lẽdxqo Tiêxsrwu Tềawez biếuavat cậahfiu làemfz ai, lưsxbcu lạvvbii mộrfcst đgtirrfcsi ngưsxbchqesi thu thậahfip cậahfiu, dùhqes sao chuyệrfcsn Mexico khẩmiuvn cấgcaap, anh ta trởghgh vềawez xửvmiyxsrwvtbzng làemfz hợbgnlp lýxsrw , cậahfiu tốanjgt nhấgcaat liêxsrwn hệrfcs Liễurxau An cùhqesng Lýxsrw Hổdmrt bảmlhao hộrfcs cậahfiu." Lụdbsgc Trămqjjn nózvzzi, "Nếuavau cózvzz chuyệrfcsn, tôuavai xửvmiyxsrw tốanjgt chuyệrfcsn Oman liềawezn đgtiri mộrfcst chuyếuavan."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.