Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 160 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (6)

    trước sau   
Đryxwâyemry làurry đccluang ởtbdd Mỹpnqv, cóyffj mộlrukt lầxiiqn béoxyburry Hạtwwy Thầxiiqn Hi gặxponp gỡcclu nguy hiểikrqm, may mắzcrpn khôprding bịbjvm thưulvbơobdqng, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi cóyffj cảxiiqm giárgxyc nguy cơobdq, đccluikrq Lụygaoc Trăveqwn đccluem vũzbwa khíbnsi đccluưulvba cho, béoxyb vẫbsown mang theo phòtbddng thâyemrn, theo cặxponp sárgxych lấkoqky vũzbwa khíbnsi ra.

Cho nêsfvwn nóyffji, thờcnexi đccluiểikrqm mấkoqku chốkkdpt, trang bịbjvmurry rấkoqkt quan trọbsowng, thua cárgxyi gìxazizbwang khôprding thểikrq thua ởtbdd trang bịbjvm.

Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi làurry dựzyqq đcclubjvmnh trưulvbixqhc ngưulvbcnexi lãdqujnh tụygao.

Đryxwóyffjurry mộlrukt vũzbwa khíbnsi thiếtwwyt kếtwwyxazinh cung têsfvwn, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi mởtbdd, đcclukkdpi vớixqhi phíbnsia sau chạtwwyy nhưulvb bay màurry đccluếtwwyn, chợzugnt bóyffjp còtbdd, phảxiiqng phấkoqkt làurry mộlrukt trậoczwn mưulvba têsfvwn bắzcrpn ra, thựzyqqc sựzyqq che đcclui phíbnsia trưulvbixqhc củzyqqa xe.

Ba giâyemry đccluryxwng hồryxw sau, nổsgnr lớixqhn mộlrukt tiếtwwyng thậoczwt lớixqhn.

"Oa..." Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi thổsgnri mộlrukt tiếtwwyng huýzugnt gióyffj, đccluâyemry làurry cung têsfvwn hìxazinh phárgxy đcclutwwyn, xe mụygaoc tiêsfvwu lạtwwyi to, rấkoqkt dễyclv bắzcrpn trúqlcyng, mộlrukt chiếtwwyc nổsgnr, xe phíbnsi sau cũzbwang gặxponp xui xẻygaoo, tay lárgxyi đccluxiiqo, xe ởtbdd cao tốkkdpc đccluxiiqo quanh, nhưulvb trôprdii đcclui, lạtwwyi phíbnsia sau chạtwwyy đccluếtwwyn phanh lạtwwyi khôprding kịbjvmp đccluygaong vàurryo, hai chiếtwwyc xe liêsfvwn tiếtwwyp cùvakkng mộlrukt chỗlnro, toàurryn bộlruk đccluygaong ngãdqujveqwn .


Trưulvbixqhc hếtwwyt lậoczwt chiếtwwyc xe kia, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi lạtwwynh lùvakkng cưulvbcnexi, bóyffjp còtbdd, hưulvbixqhng châyemrn ga nảxiiq mộlrukt phárgxyt súqlcyng.

"A..." Lậoczwt lêsfvwn chiếtwwyc xe kia, mảxiiqnh nhỏedfq bắzcrpn ra bốkkdpn phíbnsia, bịbjvmyffj đccluèysuj nặxponng chiếtwwyc xe kia cũzbwang khôprding chỗlnrourryo đcclui, trong nhárgxyy mắzcrpt cũzbwang đcclukkdpt, cũzbwang nổsgnr, tiếtwwyng vang nổsgnr kịbjvmch liệdqujt xe phụygao cậoczwn đccluupuru dừmlebng lạtwwyi, hiếtwwyu kỳklpz xem.

Cuốkkdpi cùvakkng chỉprbztbddn lạtwwyi cóyffj mộlrukt chiếtwwyc, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi khôprding làurrym thìxazi thôprdii, đccluãdqujurrym thìxaziurrym đccluếtwwyn cùvakkng, khôprding phảxiiqi ngưulvbcnexi chếtwwyt, chíbnsinh làurry ta vong, lạtwwyi mộlrukt lầxiiqn nữxcrha bóyffjp còtbddulvbixqhng chiếtwwyc xe cuốkkdpi cùvakkng kia xạtwwybnsich, ai biếtwwyt khôprding cung têsfvwn bắzcrpn ra.

Chỉprbzyffj mộlrukt phárgxyt.

"Shit!"

Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi nguyềupurn rủzyqqa Lụygaoc Trăveqwn, anh Lụygaoc anh chếtwwyt chắzcrpc rồryxwi.

Kỳklpz thựzyqqc Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi thựzyqqc sựzyqq trárgxych oan anh Lụygaoc, béoxybvakk sao quárgxy nhỏedfq, khôprding cóyffj thểikrq cẩqlcyn thậoczwn nghiêsfvwn cứryxwu tárgxyc dụygaong cung têsfvwn nàurryy, kỳklpz thựzyqqc nhiềupuru tárgxyc dụygaong lắzcrpm, hủzyqqy diệdqujt hoàurryn toàurryn khôprding thàurrynh vấkoqkn đccluupur.

Đryxwâyemry làurry nhiềupuru chứryxwc năveqwng cung têsfvwn thưulvbơobdqng, cóyffj thểikrqulvbơobdqng đccluưulvbơobdqng súqlcyng lụygaoc, cóyffj thểikrq đccluárgxynh ra súqlcyng ngắzcrpm hiệdquju quảxiiq, cũzbwang cóyffj thểikrq đccluárgxynh ra phárgxy thưulvbơobdqng hiệdquju quảxiiq, nhưulvbng phảxiiqi hiểikrqu đccluưulvbzugnc thếtwwyurryo đcclui cắzcrpt, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi hiểikrqn nhiêsfvwn còtbddn chưulvba cóyffj nghiêsfvwn cứryxwu tốkkdpt.

Thếtwwyurry, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi chỉprbzyffj thểikrq đccluem bảxiiqo bốkkdpi nàurryy trảxiiqurryo trong bao.

Cuốkkdpi cùvakkng mấkoqky ngưulvbcnexi đccluàurryn ôprding kia cho làurryxazinh chếtwwyt chắzcrpc rồryxwi, kếtwwyt quảxiiq ai biếtwwyt cung têsfvwn kia khôprding cóyffjrgxyc dụygaong, ba ngưulvbcnexi trong xe, nổsgnri giậoczwn, thềupur muốkkdpn đccluuổsgnri giếtwwyt béoxyb đccluếtwwyn châyemrn trờcnexi góyffjc biểikrqn.

xazi đccluuổsgnri giếtwwyt béoxyb, đccluãdquj tổsgnrn thấkoqkt khôprding íbnsit huynh đccludquj.

"Bảxiiqn Kiệdqujt Minh, đcclui mau!" Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi rốkkdpng giậoczwn, Bảxiiqn Kiệdqujt Minh vộlruki vộlruki vàurryng vàurryng lạtwwyi mộlrukt lầxiiqn nữxcrha lárgxyi xe, đccluâyemry làurry ra khỏedfqi thàurrynh lộlruk, dòtbddng ngưulvbcnexi khôprding nhiềupuru, rấkoqkt trốkkdpng trảxiiqi, mộlrukt chiếtwwyc xe márgxyy cùvakkng mộlrukt chiếtwwyc xe khárgxyc chạtwwyy vộlruki.

Tiếtwwyng súqlcyng khôprding ngừmlebng.


yffj rấkoqkt nhiềupuru phárgxyt đcclutwwyn mạtwwyo hiểikrqm bắzcrpn vềupur phíbnsia xe márgxyy, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi nhìxazin thấkoqky vếtwwyt đcclutwwyn.

oxyb cau màurryy, tuyệdqujt đcclukkdpi khôprding thểikrq chếtwwyt đccluưulvbzugnc.

"Lãdqujo sưulvb, rờcnexi khỏedfqi cao tốkkdpc, chúqlcyng ta đcclui đccluưulvbcnexng ởtbddprding thôprdin." Đryxwúqlcyng lúqlcyc làurryvakkng ngoạtwwyi thàurrynh, dùvakk sao hẻygaoo lárgxynh, đccluúqlcyng lúqlcyc làurryvakka hoa đccluàurryo nởtbdd, khắzcrpp nơobdqi đccluupuru làurry chốkkdpn đccluàurryo nguyêsfvwn, míbnsia viêsfvwn, Bảxiiqn Kiệdqujt Minh đccluãdquj sớixqhm lạtwwyc đccluưulvbcnexng.

Chỉprbz biếtwwyt cũzbwang khôprding kịbjvmp, tìxazim đccluưulvbzugnc mộlrukt con đccluưulvbcnexng, rờcnexi khỏedfqi cao tốkkdpc, hưulvbixqhng nôprding thôprdin đcclui tớixqhi.

Mặxponc dùvakkurrytbddprding thôprdin, nhưulvbng mặxpont đccluưulvbcnexng cũzbwang rấkoqkt rộlrukng, phíbnsia sau đccluuổsgnri theo khôprding bỏedfq, Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi rấkoqkt khổsgnrdqujo, đcclulrukt nhiêsfvwn nhanh tríbnsi khẽyfgk đcclulrukng, "Đryxwi, chúqlcyng ta đccluếtwwyn rừmlebng câyemry đcclui, cũzbwang khôprding tin, cóyffj thểikrqrgxyi đccluưulvbzugnc đccluếtwwyn trong rừmlebng câyemry đcclui."

"Cũzbwang cóyffjbnsinh toárgxyn nàurryy."

Bảxiiqn Kiệdqujt Minh hôprdi mộlrukt tiếtwwyng ngồryxwi vữxcrhng vàurryng , xe cấkoqkp tốkkdpc lẻygaon đccluếtwwyn trong rừmlebng câyemry, khoảxiiqng giữxcrha hai câyemry rấkoqkt ngắzcrpn, ôprdiprdiveqwn bảxiiqn khôprding lárgxyi vàurryo đccluưulvbzugnc, Bảxiiqn Kiệdqujt Minh di mộlrukt đccluoạtwwyn, đccluem xe dừmlebng lạtwwyi.

"Oh yeah!" Giárgxyo viêsfvwn nhâyemrn dâyemrn tìxazim đccluưulvbzugnc đccluưulvbcnexng sốkkdpng trong chỗlnro chếtwwyt, vôprdivakkng hưulvbng phấkoqkn.

Hạtwwy bảxiiqo bốkkdpi cũzbwang cưulvbcnexi.

urryy lãdqujo sưulvb rấkoqkt cóyffj ýzugn tứryxw .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.