Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 16 : Căn bệnh của công chúa thành phố S

    trước sau   
"Hạpjfx tiểkdylu thưnvvp, xem ra sau nàeioly cơyuzl hộhxkbi chúitjtng ta hợxjvvp táznbvc rấxjvvt nhiềqertu."

xcemúitjtng vậapxyy, mong giáznbvm đehtqyuzlc Tưnvvpvuyong chỉzqlv giáznbvo nhiềqertu hơyuzln."

Hai ngưnvvpfquci nhìnpfzn nhau cưnvvpfquci.

nvvpvuyong Tuệxjvvnvvpfquci chârqvsm biếdcclm.

Trầtjqsn Bìnpfznh nghe thấxjvvy đehtqưnvvpxjvvc mộhxkbt cỗzkstbmgei thuốyuzlc súitjtng.

Đxcemi làeiolm ngàeioly đehtqtjqsu tiêspown, Hạpjfx Thầtjqsn Hi rấxjvvt bậapxyn, hậapxyn khôtjqsng thểkdyl phârqvsn thârqvsn ra đehtqưnvvpxjvvc.


nvvpvuyong Tuệxjvv đehtqem rấxjvvt nhiềqertu dựaksi áznbvn đehtqưnvvpa cho côtjqs, tấxjvvt cảehtq đehtqqertu làeiol dựaksi áznbvn củlfzma WPL dựaksi trùbmgeeiolm trong mấxjvvy năplynm tớdccli.

znbvch làeiolm việxjvvc củlfzma côtjqsng ty chi nháznbvnh cùbmgeng tổroqkng côtjqsng ty khôtjqsng giốyuzlng nhau, phảehtqi an toàeioln quen thuộhxkbc.

npfznh yêspown vôtjqs sựaksi đehtqếdccln buổroqki trưnvvpa.

Tiếdcclt Giai Vârqvsn mờfquci Hạpjfx Thầtjqsn Hi cùbmgeng nhau ăplynn cơyuzlm, hai ngưnvvpfquci đehtqi ra tòcpkla nhàeiol WPL.

"Cậapxyu vừdqfoa mớdccli vềqertnvvpdcclc, lạpjfxi làeiol ngàeioly đehtqtjqsu tiêspown đehtqi làeiolm, cho nêspown bửtmdwa cơyuzlm nàeioly tớdccl mờfquci." Tiếdcclt Giai Vârqvsn rấxjvvt sảehtqng khoáznbvi nóroqki.

"Tốyuzlt." Hạpjfx Thầtjqsn Hi so vớdccli côtjqsxjvvy càeiolng sảehtqng khoáznbvi hon.

Hai ngưnvvpfquci đehtqqertu thízfkvch ăplynn cay, nêspown chọhtign mộhxkbt nhàeioleiolng chuyêspown móroqkn cay Tứaksi Xuyêspown.

Trong lúitjtc ăplynn cơyuzlm trưnvvpa, Hạpjfx bảehtqo bốyuzli đehtqiệxjvvn thoạpjfxi tớdccli, dặdhjtn dòcpkl Hạpjfx Thầtjqsn Hi ăplynn cơyuzlm.

Mẹmiaqyoec bậapxyn rộhxkbn, ba bữncxha luôtjqsn khôtjqsng đehtqúitjtng giờfquc.

"Biếdcclt, trưnvvpfqucng họhtigc mớdccli tốyuzlt khôtjqsng?"

"Vấxjvvn đehtqqert nhỏnrjz, trìnpfznh đehtqhxkb từdqfo tiểkdylu họhtigc đehtqếdccln trung họhtigc, bảehtqo bốyuzli đehtqqertu thôtjqsng qua."

"Cuồrgknng tựaksi kỷzfut." Hạpjfx Thầtjqsn Hi cưnvvpfquci, căplynn dặdhjtn mấxjvvy cârqvsu, cúitjtp đehtqiệxjvvn thoạpjfxi.

Hạpjfx bảehtqo bốyuzli làeiol đehtqaksia trẻtizf thiêspown tàeioli, sớdcclm khôtjqsng biếdcclt làeiolznbvi gìnpfz trìnpfznh đehtqhxkb, Hạpjfx Thầtjqsn Hi lạpjfxi làeiolm cho béyoec họhtigc thẳzjqmng lêspown tiểkdylu họhtigc.


"Con trai củlfzma cậapxyu thựaksic sựaksieiol mộhxkbt báznbvu vậapxyt vôtjqs giáznbv a."

Hạpjfx Thầtjqsn Hi cưnvvpfquci hízfkvp mắlfzmt , "Đxcemúitjtng vậapxyy, cựaksic kỳafuj đehtqáznbvng yêspowu, đehtqúitjtng rồrgkni, khôtjqsng nêspown nóroqki chuyệxjvvn nàeioly ởvuyotjqsng ty."

"Tớdccl biếdcclt, cậapxyu yêspown târqvsm." Tiếdcclt Giai Vârqvsn rấxjvvt tòcpklcpkl, nhưnvvpng lạpjfxi làeiol mộhxkbt ngưnvvpfquci đehtqáznbvng tin cậapxyy, "Trầtjqsn tổroqkng khôtjqsng báznbvt quáznbvi, Trưnvvpơyuzlng quảehtqn lýdtdn lạpjfxi càeiolng khôtjqsng báznbvt quáznbvi, cho nêspown khôtjqsng ai biếdcclt chuyệxjvvn nàeioly."

Thứaksic ăplynn rấxjvvt mau mang lêspown.

Hai ngưnvvpfquci sảehtqng khoáznbvi vừdqfoa ăplynn vừdqfoa cưnvvpfquci nóroqki, rấxjvvt nhanh hòcpkla mìnpfznh.

" Tạpjfxi sao Tưnvvpvuyong Tuệxjvv giáznbvm đehtqyuzlc thiếdcclt kếdccl củlfzma WPL?" Hạpjfx Thầtjqsn Hi hỏnrjzi.

"Côtjqs ta cũvrncng làeiol nhàeiol thiếdcclt kếdccl, vàeiolo côtjqsng ty năplynm năplynm, nhàeiolroqk thếdccl lựaksic, ba côtjqs ta làeiol thịqqny trưnvvpvuyong, vịqqnytjqsn phu lạpjfxi làeiol Đxcemưnvvpfqucng đehtqpjfxi thiếdcclu, WPL cùbmgeng Đxcemưnvvpfqucng thịqqnyroqk rấxjvvt nhiềqertu hạpjfxng mụuulrc hợxjvvp táznbvc đehtqqertu làeioltjqs ta mang vềqert ."

"Chízfkvnh phủlfzm phêspow duyệxjvvt cũvrncng cầtjqsn côtjqs ta giúitjtp, cho nêspown côtjqs ta mớdccli córoqk thểkdylspown làeiolm tổroqkng giáznbvm."

Hạpjfx Thầtjqsn Hi hiểkdylu rõroqk, thờfquci đehtqpjfxi nàeioly, córoqk quan hệxjvvroqk bốyuzli cảehtqnh rấxjvvt córoqk ízfkvch.

Khôtjqsng giốyuzlng côtjqs, từdqfong bưnvvpdcclc mộhxkbt, từdqfo tầtjqsng thấxjvvp nhấxjvvt đehtqi lêspown, cáznbvi gìnpfztjqsvrncng từdqfong làeiolm qua.

"Năplynng lựaksic côtjqs ta thếdccleiolo?"

Tiếdcclt Giai Vârqvsn nhịqqnyn khôtjqsng đehtqưnvvpxjvvc chârqvsm chọhtigc, " Năplynng lựaksic quảehtqn lýdtdnnpfznh thưnvvpfqucng, khảehtqplynng thiếdcclt kếdcclvrncng bìnpfznh thưnvvpfqucng, giàeiolnh mấxjvvy giảehtqi thưnvvpvuyong lớdccln, bấxjvvt quáznbv tấxjvvt cảehtq đehtqqertu làeiol mua đehtqưnvvpxjvvc."

"Khôtjqsng córoqk biệxjvvn pháznbvp, vìnpfz ngưnvvpfquci ta córoqk vịqqnytjqsn phu làeiol ngưnvvpfquci dẫdqfon đehtqtjqsu trong nghàeiolnh xârqvsy dựaksing."


"Bấxjvvt quáznbv bốyuzli cảehtqnh côtjqs ta nhưnvvp vậapxyy, nêspown córoqk nhữncxhng lỗzksti lầtjqsm gìnpfz lớdccln, Trầtjqsn tổroqkng cũvrncng mắlfzmt nhắlfzmm mắlfzmt mởvuyo cho qua."

Hạpjfx Thầtjqsn Hi cưnvvpfquci, cũvrncng khôtjqsng nóroqki gìnpfz.

Tiếdcclt Giai Vârqvsn nóroqki, "Tớdccl thậapxyt khôtjqsng phảehtqi muốyuzln nóroqki xấxjvvu sau lưnvvpng côtjqs ta, nhưnvvpng cậapxyu nóroqki thàeiolnh phốyuzl S nàeioly córoqk ngưnvvpfquci nàeiolo khôtjqsng hârqvsm mộhxkbtjqs ta? Cha, chồrgknng tưnvvpơyuzlng lai đehtqqertu làeiol nhârqvsn vậapxyt sốyuzl mộhxkbt, mộhxkbt làeiol nhàeiol kinh doanh đehtqxjvv nhấxjvvt, mộhxkbt làeiol nhàeiol chízfkvnh trịqqny gia đehtqxjvv nhấxjvvt."

"Côtjqs ta thựaksic sựaksieioltjqsng chúitjta củlfzma thàeiolnh phốyuzl S."

"Cho nêspown, côtjqs ta làeioltjqsng chúitjta córoqk nhiềqertu căplynn bệxjvvnh."

"Phòcpklng thiếdcclt kếdcclroqk rấxjvvt nhiềqertu ngưnvvpfquci khôtjqsng thízfkvch côtjqs ta, đehtqưnvvpơyuzlng nhiêspown, córoqk rấxjvvt nhiềqertu ngưnvvpfquci muốyuzln lấxjvvy lòcpklng côtjqs ta, đehtqkdylroqkyuzl hộhxkbi thăplynng tiếdccln ."

"Côtjqs ta nhấxjvvt đehtqqqnynh sẽuwaw chỉzqlvnh cậapxyu ."

Hạpjfx Thầtjqsn Hi nhízfkvu màeioly, "Vìnpfz sao?"

"Trong phòcpklng thiếdcclt kếdccl bằfpitng cấxjvvp củlfzma cậapxyu làeiol cao nhấxjvvt, lạpjfxi làeiol ngưnvvpfquci tổroqkng côtjqsng ty đehtqiềqertu vềqert, đehtqiềqertu quan trọhtigng nhấxjvvt chízfkvnh làeiol, toàeioln bộhxkb phòcpklng thiếdcclt kếdccl, ngưnvvpfquci trẻtizf tuổroqki nhấxjvvt, xinh đehtqmiaqp nhấxjvvt chízfkvnh làeiol cậapxyu."

"Côtjqs ta khôtjqsng chỉzqlvnh cậapxyu mớdccli kỳafuj quáznbvi."

Hạpjfx Thầtjqsn Hi, "..."

o(╯□╰)o.

Bằfpitng cấxjvvp cao cùbmgeng trẻtizf tuổroqki xinh đehtqmiaqp cũvrncng trởvuyo thàeiolnh chưnvvpdcclng ngạpjfxi vậapxyt trêspown con đehtqưnvvpfqucng sựaksi nghiệxjvvp sao?

Tiếdcclt Giai Vârqvsn nóroqki, "Đxcemqertu nóroqki sao cậapxyu vừdqfoa xinh đehtqmiaqp lạpjfxi vừdqfoa giỏnrjzi giang nhưnvvp thếdccl?"

Hạpjfx Thầtjqsn Hi bìnpfznh tĩqkvbnh trảehtq lờfquci, "Gien ba mẹmiaq tớdccl tốyuzlt."

Tiếdcclt Giai Vârqvsn, "... Córoqk đehtqpjfxo lýdtdn."

Hai ngưnvvpfquci nhìnpfzn nhau cưnvvpfquci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.