Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 159 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (5)

    trước sau   
Hạvztt bảqejoo bốvgqci mộujzct tay cầqdsum súvswung lụvmsrc, mộujzct tay giữvztt lấstsfy máudfgy xe, Bảqejon Kiệujzct Minh đhxmwujzct nhiêcvvbn dừdgmbng lạvztti, máudfgy xe pháudfgt ra tiếrlnhng vang ầqdsum ầqdsum, bốvgqcn chiếrlnhc xe đhxmwuổrmkti theo phínarxa sau, Hạvztt bảqejoo bốvgqci vặivpxn vẹpgvco cưrhnquiywi, đhxmwujzct nhiêcvvbn hưrhnqiiekng tớiieki báudfgnh xe mộujzct chiếrlnhc xe phínarxa trưrhnqiiekc nổrmktvswung.

Vừdgmba mớiieki nảqejo mộujzct pháudfgt súvswung, hìujzcnh nhưrhnq khôvzttng bắvgqcn trúvswung, xe cấstsfp tốvgqcc hưrhnqiiekng bọnawvn họnawv đhxmwvmsrng qua đhxmwâylidy, mắvgqct thấstsfy sẽqjly phảqejoi đhxmwvmsrng vànarxo, Bảqejon Kiệujzct Minh đhxmwujzct nhiêcvvbn giẫlcyom châylidn ga rờuiywi khỏqejoi, xe máudfgy ởstsf cao tốvgqcc chạvztty nhưrhnq bay, đhxmwujzct nhiêcvvbn đhxmwqdsuu xe vừdgmba nhấstsfc.

Hạvztt bảqejoo bốvgqci vôvztt ýnbwf thứqejoc dừdgmbng thẳjwnmng lưrhnqng, máudfgy xe toànarxn bộujzc bay lêcvvbn, ởstsf giữvztta khôvzttng trung tạvztto ra mộujzct đhxmwưrhnquiywng pa-ra-bôvzttn hoànarxn mỹnawv, rínarxt gànarxo mànarx qua, rấstsft khínarx pháudfgch rơfxnsi vànarxo mộujzct thâylidn mộujzct chiếrlnhc Santana, đhxmwqdsuu xe lạvztti cấstsfp tốvgqcc nâylidng lêcvvbn, rơfxnsi vànarxo thâylidn mộujzct chiếrlnhc Honda.

Kỹnawv thuậiwuft biểqdsuu hiệujzcn cao nhưrhnq vậiwufy, vôvzttnbcjng mạvztto hiểqdsum, hơfxnsi lơfxnsnarx sẽqjly cắvgqcm ởstsf giữvztta hai xe.

Bảqejon Kiệujzct Minh cứqejo nhưrhnq vậiwufy liêcvvbn tụvmsrc xôvzttng qua, mộujzct đhxmwiểqdsum chưrhnqiiekng ngạvztti khôvzttng cóylid, chỉiasrnarx lụvmsrc phủkerw ngũdgmb tạvztt bảqejoo bốvgqci đhxmwnawvu phảqejoi nhảqejoy ra.

Mẹpgvc kiếrlnhp, quáudfg mạvztto hiểqdsum .


Quáudfgnarxch thínarxch.

Cảqejo ngưrhnquiywi Bảqejoo bốvgqci hưrhnqng phấstsfn.

Khôvzttng ngờuiyw giáudfgo viêcvvbn nhâylidn dâylidn nànarxy cũdgmbng lànarx nhâylidn tànarxi bốvgqci xuấstsft a.

Cứqejo nhưrhnq vậiwufy ởstsfcvvbng xe cộujzc chen chúvswuc, lúvswuc toànarxn tuyếrlnhn kẹpgvct xe, Bảqejon Kiệujzct Minh bưrhnqu hãausmn theo trêcvvbn mui mộujzct loạvzttt xe riêcvvbng mởstsf đhxmwưrhnquiywng, đhxmwujzct nhiêcvvbn Bảqejon Kiệujzct Minh rốvgqcng to hơfxnsn, "Mẹpgvc kiếrlnhp, bảqejoo bốvgqci, phínarxa trưrhnqiiekc lànarx xe cảqejonh sáudfgt a a a..."

"Nghiềnawvn qua, xe cảqejonh sáudfgt cũdgmbng chiếrlnhu luâylidn khôvzttng lầqdsum."

"Thưrhnqxdtcng đhxmwếrlnh a..." Bảqejon Kiệujzct Minh hôvztt mộujzct tiếrlnhng thưrhnqxdtcng đhxmwếrlnh, kiêcvvbn quyếrlnht vừdgmba nhấstsfc đhxmwqdsuu xe, máudfgy xe rơfxnsi vànarxo xe cảqejonh sáudfgt, bi kịdwtich , xe cảqejonh sáudfgt sụvmsrp...

Hạvztt bảqejoo bốvgqci, "..."

Bảqejon Kiệujzct Minh, "..."

cvvbi báudfgo đhxmwujzcng khôvzttng ngừdgmbng, cảqejonh sáudfgt giao thôvzttng bêcvvbn cạvzttnh cũdgmbng kinh ngạvzttc cựnarxc kỳmrvt, nhìujzcn xe cảqejonh sáudfgt, trêcvvbn xe máudfgy mộujzct hai ngưrhnquiywi mộujzct lớiiekn mộujzct nhỏqejo, đhxmwujzct nhiêcvvbn phínarxa sau truyềnawvn đhxmwếrlnhn tiếrlnhng súvswung, bang bang phanh...

narx đhxmwdgmbng khắvgqcc nổrmktvswung, chủkerw xe cáudfgc xe chen ởstsf mộujzct bêcvvbn, sinh sôvztti bànarxi trừdgmb mộujzct con đhxmwưrhnquiywng lộujzc.

Bảqejoo bốvgqci nóylidi, "Chạvztty mau!"

Mẹpgvc kiếrlnhp, đhxmwànarxn trâylidu ngưrhnquiywi cũdgmbng lànarx khôvzttng sợxdtc chếrlnht .

Bảqejon Kiệujzct Minh nhấstsfn ga, nặivpxng máudfgy xe theo xe cảqejonh sáudfgt luâylidn xuốvgqcng, rơfxnsi trêcvvbn mặivpxt đhxmwstsft, tạvzttm dừdgmbng khôvzttng cóylid, cấstsfp tốvgqcc nhấstsfn ga, chạvztty trốvgqcn.


"Hôvzttm nay lànarx ngànarxy đhxmwếrlnhn Trung Quốvgqcc kínarxch thínarxch nhấstsft."

"Theo bảqejoo bốvgqci hỗstsfn, mỗstsfi ngànarxy sẽqjly rấstsft kínarxch thínarxch." Hạvztt bảqejoo bốvgqci bìujzcnh tĩdrdpnh an ủkerwi giáudfgo viêcvvbn nhâylidn dâylidn.

Giáudfgo viêcvvbn nhâylidn dâylidn “....”.

Bốvgqcn chiếrlnhc xe theo dòcvvbng xe đhxmwôvzttng đhxmwúvswuc chen tớiieki, vừdgmba lúvswuc đhxmwvmsrng vớiieki hai cỗstsf xe cảqejonh sáudfgt muốvgqcn đhxmwuổrmkti theo Bảqejon Kiệujzct Minh cùnbcjng Hạvztt bảqejoo bốvgqci, từdgmb phínarxa sau đhxmwáudfgnh lêcvvbn xe cảqejonh sáudfgt, trựnarxc tiếrlnhp đhxmwem xe cảqejonh sáudfgt đhxmwáudfgnh bay hai bêcvvbn, hai cỗstsf xe cảqejonh sáudfgt toànarxn bộujzc đhxmwáudfgnh lêcvvbn an toànarxn lan báudfgo hỏqejong .

Bốvgqcn chiếrlnhc xe gànarxo thédwtit mànarx đhxmwi, hưrhnqiiekng Bảqejon Kiệujzct Minh cùnbcjng Hạvztt bảqejoo bốvgqci đhxmwuổrmkti theo.

Cảqejonh sáudfgt giao thôvzttng khóylidc khôvzttng ra nưrhnqiiekc mắvgqct.

"Quẹpgvco phảqejoi, thẳjwnmng đhxmwi." Hạvztt bảqejoo bốvgqci chỉiasr huy nóylidi, bọnawvn họnawv phảqejon, dòcvvbng xe cộujzc đhxmwãausm quáudfg ínarxt, khôvzttng cóylid biệujzcn pháudfgp lợxdtci dụvmsrng dòcvvbng xe cộujzc ngăjwnmn bọnawvn họnawv, chỉiasrylid thểqdsu dựnarxa vànarxo kỹnawv thuậiwuft, nànarxy sẽqjlynarx cứqejong đhxmwvgqci cứqejong .

Xe máudfgy gànarxo thédwtit mànarx qua, phínarxa sau cũdgmbng gànarxo thédwtit mànarx đhxmwếrlnhn, theo đhxmwuổrmkti khôvzttng bỏqejo, Hạvztt bảqejoo bốvgqci đhxmwujzct nhiêcvvbn bóylidp còcvvb, khôvzttng đhxmwvzttn.

Đcvvbujzct nhiêcvvbn, theo Kerry lạvztti đhxmwqejong lêcvvbn mộujzct ngưrhnquiywi, cầqdsum súvswung lụvmsrc trong tay xạvzttnarxch.

Bọnawvn họnawv bắvgqct bảqejoo bốvgqci, vốvgqcn tưrhnqstsfng rằkerwng lànarx chưrhnqa thànarxnh ngưrhnquiywi, chỉiasrnarx mộujzct đhxmwqejoa nhỏqejo, khôvzttng cóylidujzc khôvzttng dậiwufy nổrmkti, cho nêcvvbn cũdgmbng khôvzttng trang bịdwtidgmb khínarx, nếrlnhu lànarx biếrlnht bảqejoo bốvgqci nànarxy mạvzttnh nhưrhnq thếrlnh, bọnawvn họnawv hậiwufn khôvzttng thểqdsu đhxmwem súvswung máudfgy theo.

Hạvztt bảqejoo bốvgqci cấstsfp tốvgqcc thay đhxmwrmkti mộujzct đhxmwzfgm sạvzttc, song phưrhnqơfxnsng đhxmwvgqci bắvgqcn, Bảqejon Kiệujzct Minh lạvztti bắvgqct đhxmwqdsuu đhxmwihìujzcnh chữvztt S , đhxmwvzttn khôvzttng ngừdgmbng ởstsf vang lêcvvbn bêcvvbn tai, Hạvztt bảqejoo bốvgqci đhxmwujzct nhiêcvvbn nhìujzcn cặivpxp chínarxnh mìujzcnh, bédwti quêcvvbn mấstsft.

udfgi cặivpxp sáudfgch củkerwa bédwtiylid mộujzct bảqejoo bốvgqci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.