Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 158 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (4)

    trước sau   
Hạypab bảxmgyo bốgpyii bắjnvnn ba phájkiut vôvabxnymlng mau, mộpjaft đgpyiiểsyuom tạypabm dừyugnng cũbnqgng khôvabxng cóbzsq, Bảxmgyn Kiệbpzct Minh thầmszzm nghĩweqa, đgpyidkwja nhỏxgixiyyuy thựbxznc sựbxzn nổzexqdeppng?

Trờcmgsi ạypab, đgpyidkwja nhỏxgix thiêmhlwn triềpjmfu thếbpzciyyuo kinh khủgppjng nhưaghz thếbpzc, bảxmgyy tuổzexqi liềpjmfn nổzexqdeppng a a a a...

Ngưaghzcmgsi phílilda sau nổzexqi giậjofan, đgpyiuổzexqi ởcehu phílilda sau bọkhhxn họkhhx, cájkiuch gầmszzn đgpyiâsyuoy trêmhlwn chiếbpzcc xe kia đgpyipjaft nhiêmhlwn mộpjaft ngưaghzcmgsi đgpyiếbpzcn, xốgpyic lêmhlwn chỗfgyh ngồxogri phílilda sau, theo trêmhlwn ghếbpzc ngồxogri đgpyidkwjng lêmhlwn, cầmszzm súdeppng lụaghzc trong tay, hưaghzybhing Hạypab bảxmgyo bốgpyii xạypablildch.

Bảxmgyn Kiệbpzct Minh theo kílildnh chiếbpzcu hậjofau nhìiyyun thấihczy, mộpjaft thâsyuon mồxogrvabxi lạypabnh.

Thếbpzciyyu, májkiuy xe ởcehuvfpung xe cộpjaf khôvabxng tílildnh ílildt xe chạypaby theo mộpjaft hìiyyunh chữfmjl S, quảxmgy thựbxznc xoay nhưaghz mộpjaft con rắjnvnn.

Anh thấihczy chỗfgyh trốgpying liềpjmfn tớybhii, thếbpzciyyu, trêmhlwn đgpyiưaghzcmgsng cao tốgpyic đgpyihqaic sắjnvnc.


bzsq mấihczy chiếbpzcc xe đgpyiang đgpyii tốgpyit, đgpyipjaft nhiêmhlwn cóbzsq mộpjaft cỗfgyhjkiuy xe lẻlmvyn đgpyiếbpzcn phílilda trưaghzybhic, còvfpun cóbzsq mộpjaft đgpyidkwja nhỏxgix phấihczn nộpjafn, cầmszzm mộpjaft khẩobiuu súdeppng, đgpyirntong đgpyirntong sájkiut khílild nhìiyyun vềpjmf phílilda trưaghzybhic, toàiyyun thểsyuo bọkhhxn họkhhx bịbbwq chấihczn đgpyipjafng.

Bứdkwjc đgpyiưaghznymlc bọkhhxn họkhhx khôvabxng thểsyuo khôvabxng phanh lạypabi, thếbpzciyyu xe theo sájkiut ởcehu phílilda sau cũbnqgng theo phanh lạypabi.

"Con mẹqydqbzsq, hiểsyuou lájkiui xe hay khôvabxng."

"Mẹqydq kiếbpzcp, ai đgpyiem májkiuy xe chạypaby đgpyiếbpzcn cao tốgpyic, muốgpyin chếbpzct sao?"

"Muốgpyin chếbpzct a, mẹqydq kiếbpzcp..."

Trêmhlwn đgpyiưaghzcmgsng cao tốgpyic vỡrzsg thàiyyunh mộpjaft mảxmgynh, cóbzsq mấihczy chiếbpzcc xe bịbbwq đgpyiypabn bắjnvnn trúdeppng, chủgppj xe gàiyyuo khóbzsqc kêmhlwu to.

Đbbwqypabn toàiyyun đgpyiájkiunh hụaghzt .

bzsq mộpjaft viêmhlwn đgpyiypabn xẹqydqt qua tai Bảxmgyn Kiệbpzct Minh, giốgpying nhưaghzaghzrzsgi dao sắjnvnc bécggcn bay qua, nóbzsqng rựbxznc đgpyiau.

Bảxmgyn Kiệbpzct Minh mộpjaft bêmhlwn hùnymlng dũbnqgng oai vệbpzc chạypaby nhưaghz bay, mộpjaft bêmhlwn rốgpying giậjofan, "Lãweqao tửbzsq chỉkquqiyyu mộpjaft giájkiuo viêmhlwn nhâsyuon dâsyuon màiyyu thôvabxi a a a a, vìiyyu sao lạypabi bịbbwq đgpyiuổzexqi giếbpzct a a a a a..."

"Câsyuom miệbpzcng!" Hạypab bảxmgyo bốgpyii đgpyiájkiunh anh mộpjaft chúdeppt.

Bảxmgyn Kiệbpzct Minh nắjnvnm tay, hừyugnng hựbxznc chájkiuy, vôvabxnymlng kiêmhlwn đgpyibbwqnh tuyêmhlwn thệbpzc, "Bảxmgyo bốgpyii, lãweqao sưaghz nhấihczt đgpyibbwqnh sẽsyuo bảxmgyo vệbpzc tròvfpu."

bzsqm chiếbpzcc xe phílilda sau lạypabi kiêmhlwn nhẫvfpun đgpyiuổzexqi theo, Hạypab bảxmgyo bốgpyii thấihczy phílilda trưaghzybhic cóbzsq mộpjaft cỗfgyh Landrover, vỗfgyh vỗfgyh Bảxmgyn Kiệbpzct Minh, "Lãweqao sưaghz, lạypabi đgpyiếbpzcn kỹekpmbzsqng lájkiui xe, đgpyiâsyuom chếbpzct bọkhhxn họkhhx."

"Bảxmgyo bốgpyii ngồxogri vữfmjlng vàiyyung ."


Bảxmgyn Kiệbpzct Minh đgpyimszzu tiêmhlwn phanh xe, niếbpzct ly hợnymlp, chờcmgs xe phílilda dưaghzybhii đgpyiuổzexqi theo, mộpjaft chiếbpzcc xe phílilda trưaghzybhic muốgpyin bắjnvnt bảxmgyo bốgpyii, dùnyml sao lĩweqanh mệbpzcnh tớybhii bắjnvnt sốgpying, cóbzsq thểsyuo khôvabxng nổzexqdeppng sẽsyuo khôvabxng nổzexqdeppng.

Xe májkiuy đgpyipjaft nhiêmhlwn gàiyyuo thécggct đgpyii phílilda trưaghzybhic, ngưaghzcmgsi mặhqaic đgpyixogr đgpyien giậjofan, cấihczp tốgpyic giẫvfpum châsyuon ga đgpyiuổzexqi theo, májkiuy xe Bảxmgyn Kiệbpzct Minh chui vàiyyuo phílilda trưaghzybhic Landrover, Hạypab bảxmgyo bốgpyii giơdkwjdeppng lêmhlwn, đgpyigpyii vớybhii chủgppj xe Landrover...

Chủgppj xe Landrover vừyugna nhìiyyun cóbzsq mộpjaft cỗfgyhjkiuy xe đgpyipjaft nhiêmhlwn chạypaby đgpyiếbpzcn trưaghzybhic mặhqait anh, anh đgpyiãweqavabxnymlng kinh ngạypabc, đgpyipjaft nhiêmhlwn lạypabi thấihczy Hạypab bảxmgyo bốgpyii phấihczn nộpjafn nộpjafn dùnymlng họkhhxng súdeppng đgpyien thùnymli chỉkquqiyyuo anh, chủgppj xe Landrover kinh hãweqai, tay lájkiui hưaghzybhing bêmhlwn phảxmgyi mộpjaft chúdeppt, phanh lạypabi.

Xe đgpyiuổzexqi theo phílilda sau, phanh mộpjaft tiếbpzcng vang thậjofat lớybhin, đgpyiájkiunh lêmhlwn Landrover.

Mộpjaft chiếbpzcc khájkiuc đgpyiájkiunh lêmhlwn Landrover việbpzct dãweqa, tốgpyic đgpyipjaf xe quájkiu nhanh, toàiyyun bộpjaf xe lậjofat, cuồxogrn cuộpjafn vàiyyui quyểsyuon, trựbxznc tiếbpzcp rơdkwji xuốgpying đgpyiưaghzcmgsng xe chạypaby bêmhlwn cạypabnh, ájkiuy nájkiuy bạypabo tạypabc, tạypabo ra mộpjaft đgpyióbzsqa hoa lửbzsqa, tiếbpzcp theo làiyyu bang bang phanh vàiyyui tiếbpzcng nổzexq.

Tai nạypabn xe cộpjaf liêmhlwn hoàiyyun phájkiut sinh, đgpyiưaghzcmgsng đgpyigpyii diệbpzcn xe chạypaby chen thàiyyunh mộpjaft đgpyiiyyun, xe con vỡrzsg thàiyyunh mộpjaft đgpyigpying sắjnvnt vụaghzn, giao thôvabxng sụaghzp xuốgpying.

Bảxmgyn Kiệbpzct Minh khôvabxng dájkium dừyugnng lạypabi, tiếbpzcp tụaghzc đgpyii tớybhii, májkiuy xe đgpyii rấihczt nhanh.

Hạypab bảxmgyo bốgpyii dơdkwjmhlwn mộpjaft ngóbzsqn cájkiui, "Lãweqao sưaghz, làiyyum tốgpyit lắjnvnm!"

"Bảxmgyo bốgpyii chỉkquq huy đgpyiưaghznymlc."

Mộpjaft chiếbpzcc xe bájkiuo hỏxgixng , phílilda sau còvfpun cóbzsq bốgpyin chiếbpzcc xe đgpyiuổzexqi theo khôvabxng bỏxgix, hìiyyunh nhưaghzbzsq ngưaghzcmgsi bájkiuo cảxmgynh sájkiut, bởcehui vìiyyu cao tốgpyic phájkiut sinh tai nạypabn xe cộpjaf liêmhlwn hoàiyyun, giao lộpjaf phílilda trưaghzybhic bịbbwq ngăbzsqn chặhqain, dòvfpung xe cộpjaf rấihczt nhiềpjmfu, kẹqydqt xe . Mắjnvnt thấihczy bốgpyin chiếbpzcc xe phílilda sau liềpjmfn muốgpyin đgpyiuổzexqi theo đgpyiếbpzcn.

Bảxmgyn Kiệbpzct Minh trầmszzm giọkhhxng nóbzsqi, "Bảxmgyo bốgpyii ngồxogri vữfmjlng vàiyyung , lãweqao sưaghz muốgpyin biểsyuou diễcfspn kỹekpm thuậjofat chạypaby nhưaghz bay mộpjaft chúdeppt.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.