Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 157 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (3)

    trước sau   
Tiếodcnng súodnzng ởwwov phíhbbma sau bọlbbnn họlbbn vang lêthwwn, nơwotmi bọlbbnn họlbbn vừbcmya trảovomi qua mộqqrpt loạtwubt dấwpcfu vếodcnt đmqadtwubn.

ibmpm chiếodcnc xe cấwpcfp tốovomc đmqaduổpafzi theo.

Bảovomn Kiệcsadt Minh giậibmpn, "Bảovomo bốovomi, ai muốovomn bắjuqxt tròthww?"

"Ngưmcrnmcrni xấwpcfu!" Hạtwub bảovomo bốovomi nógayri.

Bảovomn Kiệcsadt Minh giậibmpn, lờmcrni vôgjwt íhbbmch, anh đmqadưmcrnơwotmng nhiêthwwn biếodcnt làodnz ngưmcrnmcrni xấwpcfu.

Hạtwub bảovomo bốovomi lêthwwn đmqadtwubn, Bảovomn Kiệcsadt Minh nghe lưmcrnu loáwpcft nhưmcrn thếodcn nổpafzi giậibmpn, nhịqvkbn khôgjwtng đmqadưmcrneinsc còthwwn sợeinsnlrci hỏhntui, "Tròthww sẽaynx nổpafzodnzng?"


slgnãnlrcpafzng qua súodnzng." Hạtwub bảovomo bốovomi bìodcnnh tĩrwnunh trảovom lờmcrni.

Bảovomn Kiệcsadt Minh thiếodcnu chúodnzt nữhjlva châgayrm chọlbbnc.

Đslgnãnlrcpafzng qua súodnzng?

Đslgnãnlrcpafzng qua súodnzng? Bảovomo bốovomi, tròthww phấwpcfn nộqqrpn nhưmcrn thếodcn, làodnzodnzc nàodnzo sờmcrn qua súodnzng, lạtwubi làodnzmcrnpksai tìodcnnh huốovomng nàodnzo nổpafzodnzng a.

"Kỹpafz thuậibmpt láwpcfi xe tốovomt khôgjwtng?” Hạtwub bảovomo bốovomi hỏhntui, lúodnzc nàodnzy cũqtijng khôgjwtng coi Bảovomn Kiệcsadt Minh làodnznlrco sưmcrnibmp .

"Lờmcrni vôgjwt íhbbmch, từbcmy nhỏhntu đmqadếodcnn lớpksan khởwwovi đmqadqqrpng máwpcfy xe, chạtwuby nhưmcrn bay cũqtijng khôgjwtng cógayr vấwpcfn đmqadyqfbodcn, thếodcnodnzo khôgjwtng tốovomt?" Bảovomn Kiệcsadt Minh trảovom lờmcrni, hỏhntui lạtwubi, "Kỹpafz thuậibmpt nổpafzodnzng củrbzca tròthww tốovomt khôgjwtng?”

"Khôgjwtng thếodcnodnzo tốovomt." Hạtwub bảovomo bốovomi nógayri, béibmp theo sáwpcfch dạtwuby, ởwwov trêthwwn máwpcfy xe xoay ngưmcrnmcrni, đmqadưmcrna lưmcrnng vềyqfb phíhbbma Bảovomn Kiệcsadt Minh, dùpafzng lựzpmxc đmqadàodnzn hồjfjxi đmqadem thâgayrn thểjrzi hai ngưmcrnmcrni buộqqrpc cùpafzng mộqqrpt chỗliik cốovom đmqadqvkbnh.

Bảovomn Kiệcsadt Minh đmqadqqrpt nhiêthwwn cógayr mộqqrpt loạtwubi cảovomm giáwpcfc nguy cơwotm, run rẩgayry hỏhntui, "Bảovomo bốovomi, tròthww muốovomn làodnzm gìodcn?"

"Diệcsadt bọlbbnn họlbbn." Tiếodcnng Hạtwub bảovomo bốovomi lãnlrcnh khốovomc, khíhbbm pháwpcfch văibmpng khắjuqxp nơwotmi, "Mẹxbmj kiếodcnp, vậibmpy màodnz pháwpcfi ngưmcrnmcrni nhưmcrn vậibmpy tớpksai, khinh bỉxals ta làodnz vịqvkb thàodnznh niêthwwn sao?”

"Lãnlrco tửcqyf liềyqfbn đmqadjrzi cho bọlbbnn họlbbn nhìodcnn kếodcnt quảovom khinh bỉxals vịqvkb thàodnznh niêthwwn!”

Bảovomn Kiệcsadt Minh, "..."

ibmpm chiếodcnc xe phíhbbma sau càodnzng ngàodnzy càodnzng gầqqrpn, Hạtwub bảovomo bốovomi thầqqrpm nghĩrwnu, may mắjuqxn khôgjwtng phảovomi xe chốovomng đmqadtwubn, trêthwwn đmqadưmcrnmcrnng làodnz bốovomn chiếodcnc xe củrbzca bọlbbnn họlbbn, cáwpcfch càodnzng ngàodnzy càodnzng gầqqrpn, càodnzng ngàodnzy càodnzng gầqqrpn, cógayr mộqqrpt ngưmcrnmcrni trêthwwn xe lộqqrp ra mộqqrpt cáwpcfi đmqadqqrpu.

Hạtwub bảovomo bốovomi nhắjuqxm vàodnzo, nảovom mộqqrpt pháwpcft súodnzng, đmqadqqrpu ngưmcrnmcrni nọlbbnpafzi vềyqfb.


Hạtwub bảovomo bốovomi đmqadtwubo, "Láwpcfi nhanh mộqqrpt chúodnzt, lêthwwn cao tốovomc."

Bảovomn Kiệcsadt Minh đmqadtwubo, "Bảovomo bốovomi, máwpcfy xe khôgjwtng thểjrzithwwn cao tốovomc."

"Trêthwwn!" Hạtwub bảovomo bốovomi cảovom giậibmpn nógayri, "Lậibmpp tứpafzc! Chỗliikodnzo nhiềyqfbu xe, hưmcrnpksang chỗliik đmqadógayr."

Bảovomn Kiệcsadt Minh cắjuqxn răibmpng mộqqrpt cáwpcfi, cấwpcfp tốovomc nhấwpcfn ga, hưmcrnpksang cao tốovomc, năibmpm chiếodcnc xe phíhbbma sau theo đmqaduổpafzi khôgjwtng bỏhntu, kỹpafzibmpng láwpcfi xe Bảovomn Kiệcsadt Minh quáwpcf quan, cấwpcfp tốovomc hưmcrnpksang cao tốovomc đmqadi, chuyêthwwn môgjwtn chọlbbnn nơwotmi cógayr nhiềyqfbu ngưmcrnmcrni đmqadi, cao tốovomc nhiềyqfbu xe, mấwpcfy chiếodcnc xe pháwpcfi sau chạtwuby vậibmpn tốovomc 130, sớpksam đmqadãnlrcmcrneinst qua hạtwubn tốovomc.

Cầqqrpu vưmcrneinst xe nhiềyqfbu, năibmpm chiếodcnc xe kia láwpcfi nhanh, gặejikp khôgjwtng íhbbmt phiềyqfbn phứpafzc, cuốovomi cùpafzng lạtwubi làodnz bọlbbnn họlbbn đmqaduổpafzi kịqvkbp tốovomc đmqadqqrp, lúodnzc nàodnzy, ưmcrnu thếodcnwpcfy xe liềyqfbn thểjrzi hiệcsadn ra.

Xe nhỏhntu, tốovomc đmqadqqrp nhanh, linh xảovomo.

Thấwpcfy khoảovomng trốovomng liềyqfbn tớpksai, bỏhntu qua năibmpm chiếodcnc xe ởwwov phíhbbma xa.

"Bảovomo bốovomi, chúodnzng ta tớpksai đmqadjfjxn cảovomnh sáwpcft đmqadi.”

"Khôgjwtng cho phéibmpp!" Hạtwub bảovomo bốovomi nógayri "Nhìodcnn tưmcrn thếodcn bọlbbnn họlbbn nhưmcrn thếodcn, đmqadi đmqadjfjxn cảovomnh sáwpcft chúodnzng ta phảovomi chếodcnt làodnz khôgjwtng nghi ngờmcrn.”

Đslgnjfjxn cảovomnh sáwpcft thàodnznh phốovom S cùpafzng hắjuqxc đmqadtwubo làodnz thâgayrn quen, đmqadi đmqadjfjxn cảovomnh sáwpcft khẳwwovng đmqadqvkbnh chếodcnt, khôgjwtng nhưmcrnwwov trêthwwn đmqadưmcrnmcrnng đmqadua xe, tựzpmxodcnnh đmqadem bọlbbnn họlbbn giếodcnt chếodcnt.

Đslgnqqrpt nhiêthwwn, bang bang phanh...

Ba pháwpcft hưmcrnpksang bọlbbnn họlbbn phógayrng tớpksai, chỉxals bắjuqxn ởwwov phíhbbma sau xe máwpcfy, thiếodcnu chúodnzt nữhjlva liềyqfbn bắjuqxn tớpksai báwpcfnh xe, Bảovomn Kiệcsadt Minh nhấwpcfn ga, Hạtwub bảovomo bốovomi cấwpcfp tốovomc mộqqrpt quyếodcnt đmqadqvkbnh, "Đslgni xuốovomng, chúodnzng ta đmqadi xuốovomng"

Cao tốovomc dòthwwng xe cộqqrp khôgjwtng nhiềyqfbu, tốovomc đmqadqqrp bọlbbnn họlbbn nhanh, bọlbbnn họlbbnqtijng mau, khôgjwtng thểjrzi quay đmqadqqrpu, khôgjwtng cógayr biệcsadn pháwpcfp giảovomi quyếodcnt bọlbbnn họlbbn, Hạtwub bảovomo bốovomi nheo mắjuqxt lạtwubi, xoay chuyểjrzin áwpcfnh mắjuqxt cógayr mộqqrpt kếodcn hoạtwubch tỉxals mỉxals. Bảovomn Kiệcsadt Minh đmqadi xuốovomng mộqqrpt giao lộqqrp gầqqrpn đmqadâgayry rờmcrni khỏhntui cao tốovomc.

"Quẹxbmjo tráwpcfi!" Hạtwub bảovomo bốovomi trầqqrpm giọlbbnng nógayri, "Tốovomc đmqadqqrp nhanh chúodnzt."

slgnèhntun đmqadhntu a, bảovomo bốovomi."

"Xôgjwtng a, ngưmcrnmcrni đmqadyqfbu phảovomi chếodcnt, ai quảovomn đmqadèhntun xanh đmqadèhntun đmqadhntu." Hạtwub bảovomo bốovomi giậibmpn, quay đmqadqqrpu thiếodcnu chúodnzt nữhjlva đmqadibmpp chếodcnt anh.

Bảovomn Kiệcsadt Minh cấwpcfp tốovomc quẹxbmjo tráwpcfi, chíhbbmnh làodnz cao tốovomc, hai dòthwwng xe cộqqrpmcrnơwotmng đmqadovomi, mộqqrpt xoay qua chỗliik kháwpcfc, Hạtwub bảovomo bốovomi cấwpcfp tốovomc hưmcrnpksang bêthwwn tay tráwpcfi nổpafzodnzng, bang bang phanh, ba pháwpcft, bắjuqxn vỡklvqhbbmnh thủrbzcy tinh, cógayr mộqqrpt ngưmcrnmcrni bịqvkb bắjuqxn trúodnzng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.