Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 156 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (2)

    trước sau   
Hạyqcf bảqlogo bốoacdi cũejznng cảqlogm giádpjuc mìaaurnh biểnkyou hiệhfian khôtwibng tệhfia, hai ngưginncpubi cùtwibng nhữwbwnng lãacaso sưginn trưginncpubng họtippc khádpjuc, bọtippn nhỏzlsy chàgjvro hỏzlsyi liềoacdn ra, hai ngưginncpubi mớtvpci ra đosidàgjvri truyềoacdn hìaaurnh, Hạyqcf Thầdrvzn Hi đosidiệhfian thoạyqcfi tớtvpci, Bảqlogn Kiệhfiat Minh đosidi trưginntvpcc lấginny xe, Hạyqcf bảqlogo bốoacdi nghe đosidiệhfian thoạyqcfi.

"Bảqlogo bốoacdi, mẹeffb xem qua tiếltbwt mụbafzc, bảqlogo bốoacdi đosideffbp trai nhấginnt, bảqlogo bốoacdi thôtwibng minh nhấginnt, siêqlogu cấginnp vôtwib đosidtjfkch." Hạyqcf Thầdrvzn Hi cưginncpubi mỉenjnm nóficji, "Mẹeffb thếltbwgjvro sinh ra con ưginnu tústfi nhưginn vậfnemy."

Ngữwbwn khíosidtwibtwibng thỏzlsya mãacasn.

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi nóficji, "Mẹeffb, lầdrvzn đosiddrvzu tiêqlogn biểnkyou diễesqan tiếltbwt mụbafzc, phảqlogi muốoacdn kinh diễesqam a."

"Cóficj ngưginncpubi tìaaurm con chụbafzp quảqlogng cádpjuo ngàgjvrn vạyqcfn đosidixtxng cựnnwm tuyệhfiat, con muốoacdn bắqcolt đosiddrvzu kiếltbwm tiềoacdn nuôtwibi gia đosidìaaurnh ."

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi nóficji, "Mẹeffb, phầdrvzn tửrfxb khủnftzng bốoacd tiếltbwn quâsvszn giớtvpci giảqlogi tríosid, đosidóficj sẽbygrgjvrm ngưginncpubi ta cưginncpubi rụbafzng răcpubng đosidóficj, thậfnemt sựnnwmgjvr tổxrupn hạyqcfi uy danh."


"Uy danh làgjvr vậfnemt gìaaur, kiếltbwm tiềoacdn so sádpjunh quan trọtippng hơtippn."

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi cưginncpubi ha ha, "Mẹeffb, con vềoacd nhàgjvr trưginntvpcc, đosidêqlogm nay nấginnu canh, mẹeffbqlogu Đkvpwưginncpubng tiêqlogn sinh tớtvpci.”

Hạyqcf Thầdrvzn Hi lạyqcfi cóficj mộsvszt loạyqcfi cảqlogm giádpjuc bịtjfk vứoacdt bỏzlsytwib đosidsvszc, "Bảqlogo bốoacdi, con làgjvrm phảqlogn ."

"Nóficji bậfnemy, con yêqlogu mẹeffb nhấginnt, hôtwibn mộsvszt cádpjui, cústfip mádpjuy nha." Hạyqcf bảqlogo bốoacdi cústfip đosidiệhfian thoạyqcfi, đosidsvszt nhiêqlogn nheo mắqcolt lạyqcfi, béijqj theo trong gưginnơtippng củnftza ộsvszt chiếltbwc xe con nhìaaurn thấginny hai ngưginncpubi, quầdrvzn đosiden, mang kíosidnh râsvszm.

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi lậfnemp tứoacdc cóficj mộsvszt loạyqcfi cảqlognh giádpjuc, khôtwibng xong, chẳnnwmng lẽbygr bảqlogn lĩqcolnh Tiêqlogu Tềoacd lớtvpcn nhưginn thếltbw, đosidãacas biếltbwt béijqjgjvr ai?

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi khôtwibng cóficj kinh hoảqlogng, chậfnemm rãacasi đosidi vềoacd phíosida trưginntvpcc, đosidsvszt nhiêqlogn nghe thấginny tiếltbwng bưginntvpcc châsvszn dồjkskn dậfnemp từixtx phíosida sau truyềoacdn đosidếltbwn, Hạyqcf bảqlogo bốoacdi vộsvszi vộsvszi vàgjvrng vàgjvrng chạyqcfy vềoacd phíosida trưginntvpcc, Bảqlogn Kiệhfiat Minh vừixtxa lústfic lấginny xe ra, thấginny cóficj ngưginncpubi truy đosiduổxrupi bảqlogo bốoacdi, anh đosidem xe dừixtxng lạyqcfi.

"Cádpjuc ngưginncpubi làgjvrm cádpjui gìaaur?" Bảqlogn Kiệhfiat Minh đosidem Hạyqcf bảqlogo bốoacdi kéijqjo đosidếltbwn bêqlogn cạyqcfnh.

Mộsvszt ngưginncpubi ádpjuo đosiden nóficji, "Cústfit sang mộsvszt bêqlogn, chớtvpc xen vàgjvro việhfiac củnftza ngưginncpubi khádpjuc, đosidem đosidoacda nhỏzlsygjvry cho chústfing ta."

"Cưginncpubi nhạyqcfo, bảqlogo hộsvsz họtippc sinh làgjvr trádpjuch nhiệhfiam củnftza tôtwibi, cádpjuc ngưginncpubi muốoacdn làgjvrm gìaaur? Tôtwibi bádpjuo cảqlognh sádpjut." Bảqlogn Kiệhfiat Minh lấginny đosidiệhfian thoạyqcfi ra, mộsvszt gãacas khádpjuc cấginnp tốoacdc đosidádpjunh rớtvpct đosidiệhfian thoạyqcfi di đosidsvszng củnftza anh, huy quyềoacdn đosidi lêqlogn, tíosidnh toádpjun đosidádpjunh Bảqlogn Kiệhfiat Minh.

Ai biếltbwt, Bảqlogn Kiệhfiat Minh đosidóficjn nhậfnemn mộsvszt quyềoacdn, trádpjunh đosidưginnefjnc, nắqcolm lấginny cádpjunh tay anh ta tớtvpci mộsvszt quádpju vai, ngãacas nhưginn mộsvszt đosidjksk chơtippi.

Anh khinh miệhfiat cưginncpubi, "Nàgjvry làgjvr to nhỏzlsy sai biệhfiat."

Thâsvszn làgjvr ngưginncpubi Âymodu Mỹyqcf - Bảqlogn Kiệhfiat Minh tiêqlogn sinh vóficjc dádpjung 1m9, thâsvszn làgjvr ngưginncpubi đosidôtwibng phưginnơtippng chiềoacdu cao chưginna đosidnftz 1m7, quảqlog nhiêqlogn làgjvr vấginnn đosidoacd to nhỏzlsy.”

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi ởgezp mộsvszt bêqlogn rấginnt khôtwibng đosidyqcfo đosidoacdc cưginncpubi.


Ngưginncpubi Mỹyqcf chíosidnh làgjvr cựnnwmc kỳitlmgjvri hưginntvpcc.

Mộsvszt ngưginncpubi khádpjuc đosidsvszt nhiêqlogn từixtx trong ngựnnwmc rústfit ra mộsvszt câsvszy dao, Bảqlogn Kiệhfiat Minh bổxrup nhàgjvro tớtvpci, đosidem hắqcoln gụbafzc ởgezp mộsvszt bêqlogn, Hạyqcf bảqlogo bốoacdi khôtwibng giốoacdng nhữwbwnng hàgjvri tửrfxb khádpjuc kéijqjm nhưginn vậfnemy, vộsvszi vộsvszi vàgjvrng vàgjvrng chạyqcfy tớtvpci, nhặfliit dao trêqlogn mặfliit đosidginnt lêqlogn.

Bảqlogn Kiệhfiat Minh huy đosidsvszng nắqcolm tay, đosidfnemp vàgjvri quyềoacdn, đosidem hắqcoln đosidfnemp ngãacas.

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi xoay chuyểnkyon ádpjunh mắqcolt, ádpjum đosidyqcfo khôtwibng tốoacdt, bêqlogn ngoàgjvri mặfliit đosidưginncpubng đosidàgjvri truyềoacdn hìaaurnh ngừixtxng năcpubm chiếltbwc xe, mộsvszt gãacas khádpjuc bịtjfk đosidádpjunh nằcfalm bòmgxjejznng bắqcolt đosiddrvzu lấginny dao ra, khôtwibng đosidếltbwm xỉenjna phảqlogi làgjvr trưginncpubng hợefjnp côtwibng chústfing, Bảqlogn Kiệhfiat Minh mộsvszt cưginntvpcc giẫacasm nádpjut cổxrup tay hắqcoln ta.

Hạyqcf bảqlogo bốoacdi đosidem vũejzn khíosid ngưginncpubi téijqj xỉenjnu cầdrvzm lấginny, cóficj mấginny đosidjksk sạyqcfc. Béijqj lạyqcfi chạyqcfy tớtvpci, đosidem sústfing ốoacdng củnftza ngưginncpubi bấginnt tỉenjnnh lấginny đosidi, vũejzn khíosid trang bịtjfkejznng lấginny.

Mộsvszt khẩwqelu sústfing cho Bảqlogn Kiệhfiat Minh.

Bảqlogn Kiệhfiat Minh nhìaaurn sústfing trong tay, kinh ngạyqcfc nhìaaurn bảqlogo bốoacdi, bảqlogo bốoacdi nóficji, "Đkvpwixtxng xem, nhanh lêqlogn mộsvszt chústfit đosidi."

qlogn ngoàgjvri dừixtxng xe, cửrfxba sổxrup xe đosidsvszt nhiêqlogn bịtjfk hạyqcf xuốoacdng, lộsvsz ra mộsvszt họtippng sústfing đosiden thùtwibi, Bảqlogn Kiệhfiat Minh cũejznng nhìaaurn thấginny, anh ngồjkski lêqlogn xe mádpjuy, Hạyqcf bảqlogo bốoacdi đosidãacas ngồjkski lêqlogn .

Hai ngưginncpubi theo mặfliit mộsvszt con đosidưginncpubng khádpjuc cấginnp tốoacdc chạyqcfy nhưginn bay rờcpubi khỏzlsyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.