Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 155 : Hạ bảo bối bưu hãn vô địch (1)

    trước sau   
Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg bảgliey tuổkheii, cũfpynng phấrsnjn phấrsnjn nộlgorn nộlgorn làahaf nhưfjqi thếikvq, ưfjqiu nhãdyjs thânvxbn sĩwrgg, thoạrcggt nhìaacjn rấrsnjt giốcyavng đtsgbwzsaa nhỏgliekhei giárnymo dưfjqialmrng. (giárnymo dụfxiyc – nuômbuli dưfjqialmrng)

Bọriskn họrisk chíljdinh làahaf mộlgort khuômbuln mẫrnymu in ra .

Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong cũfpynng kinh ngạrcggc.

"Trờkonri ạrcgg..."

Sắhxibc mặiqntt Đdunoưfjqikonrng lãdyjso trầekqim xuốcyavng, "Đdunoânvxby làahaf tiếikvqt mụfxiyc truyềnvxbn hìaacjnh trựguopc tiếikvqp, gọriski đtsgbiệhxozn thoạrcggi đtsgbi thăguopm dòdxqg bốcyavi cảglienh đtsgbwzsaa bélnknahafy, muốcyavn tỉlnkn mỉlnkn, mau!"

"Cha, nếikvqu quảglie thậclvzt làahaf con củgmlza Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg, chúglieng ta phảgliei làahafm sao?"


Ávslunh mắhxibt Đdunoưfjqikonrng lãdyjso hung árnymc nham hiểcyavm, Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong nhưfjqikhei đtsgbiềnvxbu suy nghĩwrgg, đtsgbiềnvxbu nàahafy sao cókhei thểcyav, chẳruicng lẽrsnj đtsgbrcggi ca ởmjewkonrn ngoàahafi thậclvzt cókhei con, nàahafy cũfpynng thậclvzt bấrsnjt khảgliefjqi nghịollb.

dxqgn làahaf đtsgbrcggi ca ẩlmohn giấrsnju tốcyavt?

Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong nhíljdiu màahafy, bởmjewi vìaacjahaf tiếikvqt mụfxiyc trưfjqikonrng họriskc, lạrcggi đtsgbang truyềnvxbn hìaacjnh, tra đtsgbếikvqn đtsgbiqntc biệhxozt tiệhxozn.

"Lãdyjso gia, tra đtsgbưfjqifxiyc, bélnkn gọriski Hạrcgg Thiêkonrn, mẹlvjaahaf Hạrcgg Thầekqin Hi, đtsgbnvxbu làahaf quốcyavc tịollbch Mỹlqdy, khômbulng cókhei cha." Trợfxiyekqi Đdunoưfjqikonrng gia cung kíljdinh trảglie lờkonri, chỉlnknahaf mộlgort cúglie đtsgbiệhxozn thoạrcggi, tưfjqi liệhxozu bốcyavi cảglienh củgmlza Hạrcgg Thiêkonrn đtsgbãdyjskhei.

"Mẹlvjakheiahaf Hạrcgg Thầekqin Hi?" Đdunoưfjqikonrng Thàahafnh Nam kêkonru lêkonrn, lửwtqqa giậclvzn cômbulng tânvxbm.

"Anh biếikvqt?" Đdunoưfjqikonrng lãdyjso nghiêkonrm túgliec hỏgliei.

"Cha, cha còdxqgn nhớnfbv ngưfjqikonri phụfxiy nữollb chúglieng ta gặiqntp ởmjewnvxbn golf khômbulng? Cômbul ta chíljdinh làahaf Hạrcgg Thầekqin Hi." Đdunoưfjqikonrng Thàahafnh Nam nókheii, "Xem ra, Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgghbdung tiệhxozn nhânvxbn nàahafy đtsgbùhbdua giỡalmrn árnymm chiêkonru, anh ta biếikvqt rấrsnjt rõruicahafng gia quy Đdunoưfjqikonrng gia, vậclvzy màahafmjewkonrn ngoàahafi sinh mộlgort đtsgbwzsaa con trai."

"Anh ta còdxqgn giấrsnju giếikvqm nhiềnvxbu năguopm nhưfjqi vậclvzy, khômbulng cho chúglieng ta biếikvqt. Ngưfjqikonri phụfxiy nữollb kia làahaf kỹlqdyfjqi, ngàahafy đtsgbókhei bọriskn họrisk xuyêkonrn tìaacjnh lữollb đtsgbárnymnh gômbuln, khẳruicng đtsgbollbnh quan hệhxoz mậclvzt thiếikvqt, Hạrcgg Thiêkonrn khẳruicng đtsgbollbnh làahaf con củgmlza Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg, khômbulng sai đtsgbưfjqifxiyc."

"Vômbul liêkonrm sỉlnkn!" Đdunoưfjqikonrng lãdyjso nắhxibm lêkonrn mộlgort ly tràahaf, nélnknm bay ra ngoàahafi, đtsgbclvzp nárnymt bấrsnjy.

Sợfxiy đtsgbếikvqn vàahafi ngưfjqikonri phòdxqgng khárnymch sởmjewn tókheic gárnymy, cựguopc íljdit nhìaacjn thấrsnjy Đdunoưfjqikonrng lãdyjso phárnymt giậclvzn lớnfbvn nhưfjqi thếikvq.

"Cha, cha trưfjqinfbvc đtsgbuiftng giậclvzn, cókhei lẽrsnj trong đtsgbókheikhei nguyêkonrn nhânvxbn khárnymc." Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong khuyêkonrn.

Đdunoưfjqikonrng Thàahafnh Nam tíljdinh tìaacjnh so sárnymnh nókheii, "Còdxqgn hỏgliei cárnymi gìaacj hỏgliei, nhấrsnjt đtsgbollbnh làahaf con củgmlza bọriskn họrisk, đtsgbwzsaa bélnkn kia dựguop đtsgbrnymn biếikvqt đtsgbưfjqifxiyc con, cho nêkonrn cốcyav ýekqi thảglie chókhei cắhxibn con, cha, khẳruicng đtsgbollbnh làahaf ýekqi củgmlza Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg, nếikvqu khômbulng mộlgort đtsgbwzsaa nhỏgliekhei thểcyavkheirnymi tânvxbm tưfjqiahafy, vậclvzy màahafahafm ra chuyệhxozn árnymc đtsgblgorc nhưfjqi vậclvzy."

Tay Đdunoưfjqikonrng lãdyjso cầekqim quảgliei trưfjqifxiyng, Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong nókheii, "Cha, chuyệhxozn nàahafy hỏgliei đtsgbrcggi ca trưfjqinfbvc, ngưfjqikonri cókhei ngưfjqikonri giốcyavng ngưfjqikonri rấrsnjt bìaacjnh thưfjqikonrng, nókheii khômbulng chừuiftng chỉlnknahaf mộlgort hiểcyavu lầekqim."


"Hiểcyavu lầekqim, cậclvzu xem gưfjqiơlvjang mặiqntt Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg hồvjrei bélnkn mộlgort chúgliet, nàahafy làahaf hiểcyavu lầekqim sao?" Đdunoưfjqikonrng lãdyjso giậclvzn.

Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong cũfpynng khômbulng biếikvqt nêkonrn nókheii cárnymi gìaacj, nókheii hiểcyavu lầekqim đtsgbíljdich thựguopc làahaffjqifxiyng élnknp.

Anh nghĩwrgg đtsgbếikvqn Hạrcgg Thầekqin Hi đtsgbãdyjs đtsgbếikvqn cômbulng trìaacjnh Đdunoưfjqikonrng thịollb đtsgbi làahafm, trong lòdxqgng cũfpynng rấrsnjt nghi hoặiqntc, chẳruicng lẽrsnj Hạrcgg Thầekqin Hi cùhbdung đtsgbrcggi ca thựguopc sựguop khômbulng rõruic khômbulng cókhei quan hệhxoz, nếikvqu thậclvzt nhưfjqi vậclvzy, anh cũfpynng giấrsnju giếikvqm đtsgbưfjqifxiyc quárnym tốcyavt.

Cha anh cókhei thểcyav cho phélnknp Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg phong lưfjqiu hoa tânvxbm, lạrcggi khômbulng cho phélnknp cókhei đtsgbwzsaa nhỏglie sinh ra, cho nêkonrn, anh phárnymi ngưfjqikonri mậclvzt thiếikvqt quan tânvxbm tấrsnjt cảglieaacjnh nhânvxbn Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg, bao gồvjrem Tưfjqimjewng Tuệhxoz. Năguopm đtsgbókheinvxbm Tìaacjnh từuiftng cókhei thai, Đdunoưfjqikonrng lãdyjso phárnymi ngưfjqikonri tớnfbvi đtsgblgorng tay, Lânvxbm Tìaacjnh từuift trêkonrn cầekqiu thang ngãdyjs xuốcyavng, khômbulng cókhei đtsgbwzsaa nhỏglie.

Cha củgmlza anh tuyệhxozt đtsgbcyavi khômbulng cho phélnknp Đdunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcggkhei con.

Nếikvqu thậclvzt , chỉlnkn sợfxiy anh dung khômbulng dưfjqinfbvi đtsgbwzsaa nhỏglieahafy.

dunoưfjqikonrng Bạrcggch Dạrcgg thựguopc sựguopahaf ăguopn gan hùhbdum mậclvzt gấrsnju, vậclvzy màahaf bằuiftng mặiqntt khômbulng bằuiftng lòdxqgng." Sắhxibc mặiqntt Đdunoưfjqikonrng lãdyjso ânvxbm trầekqim, "Đdunoưfjqifxiyc, thậclvzt tốcyavt!"

Đdunoưfjqikonrng Nhấrsnjt Phong còdxqgn muốcyavn nókheii đtsgbiềnvxbu gìaacj, Đdunoưfjqikonrng lãdyjso đtsgbãdyjs đtsgbwzsang dậclvzy đtsgbi thưfjqi phòdxqgng.

Tiếikvqt mụfxiyc Hạrcgg bảglieo bốcyavi thu xong, theo lao sưfjqi ( thầekqiy giárnymo) rờkonri khỏgliei.

Tổkhei tiếikvqt mụfxiyc làahaf chọriskn mấrsnjy thàahafnh phầekqin họriskc sinh tiểcyavu họriskc, trưfjqikonrng họriskc hạrcgg bảglieo bốcyavi chỉlnknkhei mộlgort mìaacjnh Hạrcgg bảglieo bốcyavi tham gia, dẫrnymn bélnkn đtsgbi tham gia tiếikvqt mụfxiyc chíljdinh làahaf mộlgort nam giárnymo viêkonrn, nókheii tiếikvqng Trung lưfjqiu loárnymt.

"Bảglieo bốcyavi nhi, thầekqiy đtsgbưfjqia con vềnvxb nhàahaf.” Bảglien Kiệhxozt Minh cưfjqikonri nókheii, ca ngợfxiyi bélnkn, "Hômbulm nay biểcyavu hiệhxozn rấrsnjt khômbulng lỗpnfli."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.