Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 154 : Hoài nghi thân thế của Hạ bảo bối

    trước sau   
"Câpwuym miệwcbrng!" Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc giậxpfnn, âpwuym âpwuym u u hỏokgai, "Cậxpfnu nghĩqduw muốwmiqn bịudsgwmiqi đhppciềlgliu đhppci Trung Đwhitôwmiqng sao?"

pwuym Nhiêxspwn mộanbqt tưslcu thếyohlpwuym miệwcbrng.

Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc tiếyohlt mụpnumc Hạhppc bảokgao bốwmiqi, anh rấdantt thílwkjch đhppcqaiia nhỏokgamhpoy, chẳmulqng sợkldb biếyohlt đhppcqaiia nhỏokga khôwmiqng phảokgai làmhpo củyohla mìdoronh, anh cũanbqng rấdantt thílwkjch, rấdantt muốwmiqn cùjtknng bévzkb thâpwuyn thiếyohlt, đhppcâpwuyy làmhpoxspw rấdantt ílwkjt cảokgam xúgxcfc.

Anh Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppcmhpo ai, ngưslcuxpfni qua đhppcưslcuxpfnng chếyohlt cũanbqng sẽzxsk khôwmiqng liếyohlc mắlwkjt nhìdoron, sao cóxspw thểxpfn đhppcwmiqi mộanbqt đhppcqaiia nhỏokga thưslcuơziakng yêxspwu nhưslcu vậxpfny.

Chẳmulqng lẽzxsk thậxpfnt cóxspw quan hệwcbr huyếyohlt thốwmiqng.

Rấdantt nhiềlgliu ngưslcuxpfni đhppcãhhbuxspwi, bọrndjn họrndjmhpo cha con, anh khôwmiqng đhppcxpfn ývmzz, cóxspw lẽzxskmhpo quáosjqn tílwkjnh nhậxpfnn thứqaiic.


Nhưslcung Lâpwuym Nhiêxspwn nóxspwi nhưslcu vậxpfny, Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc khôwmiqng thểxpfn khôwmiqng nghiêxspwm túgxcfc nhìdoron Hạhppc bảokgao bốwmiqi, càmhpong xem càmhpong cảokgam thấdanty, đhppcqaiia nhỏokgamhpoy thựxspwc sựxspwjtknng anh nhìdoron rấdantt giốwmiqng, anh nhỏokga đhppci, trêxspwn mặokgat ílwkjt lãhhbunh lệwcbr, nhiềlgliu hơziakn chúgxcft mềlglim mạhppci, liềlglin làmhpo bộanbqosjqng củyohla Hạhppc bảokgao bốwmiqi đhppci.

pwuym Nhiêxspwn giọrndjng đhppciệwcbru nhẹzpit nhàmhpong nóxspwi, "Nếyohlu thậxpfnt làmhpo con củyohla cậxpfnu, cậxpfnu nhưslcung khôwmiqng biếyohlt, cậxpfnu xem đhppcqaiia nhỏokgamhpoy đhppcáosjqng yêxspwu nhưslcu vậxpfny. Nhìdoron thậxpfnt tốwmiqt, vừymuia nhìdoron chílwkjnh làmhpo thôwmiqng minh, vôwmiq duyêxspwn vôwmiq cớwcbr giúgxcfp cậxpfnu lôwmiqi kévzkbo lớwcbrn nhưslcu vậxpfny, cậxpfnu làmhpom cha cóxspw sẵnijen tiệwcbrn nghi, thựxspwc sựxspwmhpo con cậxpfnu.”

"Bạhppcch Dạhppc, tôwmiqi xem cậxpfnu rấdantt thílwkjch đhppcqaiia nhỏokgamhpoy, cũanbqng khôwmiqng quan tâpwuym cóxspw phảokgai cậxpfnu sinh hay khôwmiqng."

"Tạhppci sao khôwmiqng hỏokgai Hạhppc Thầnddun Hi, chuyệwcbrn nàmhpoy, chỉbjemxspwwmiqdanty cóxspw thểxpfn cho cậxpfnu mộanbqt đhppcáosjqp áosjqn."

Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc trầnddum tưslcu, anh làmhpom sao khôwmiqng biếyohlt, chuyệwcbrn nàmhpoy chỉbjemxspw Hạhppc Thầnddun Hi cóxspw thểxpfn cho anh đhppcáosjqp áosjqn.

Nhưslcung màmhpo, cóxspw thểxpfn sao?

Hạhppc Thầnddun Hi, rốwmiqt cuộanbqc làmhpo ai?

Nhàmhpoanbq Đwhitưslcuxpfnng gia.

Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam hôwmiqm nay xuấdantt việwcbrn, bịudsg chóxspwpwuyy Tạhppcng cắlwkjn bịudsg thưslcuơziakng, chừymuing mưslcuxpfni ngàmhpoy, cuốwmiqi cùjtknng cũanbqng cóxspw thểxpfn xuấdantt việwcbrn, Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam nílwkjn mộanbqt bụpnumng khílwkj, muốwmiqn trúgxcft giậxpfnn cũanbqng khôwmiqng biếyohlt hưslcuwcbrng trêxspwn ngưslcuxpfni ai trúgxcft giậxpfnn, vôwmiqjtknng bịudsg đhppcènqxkvzkbn.

doro chuyệwcbrn nàmhpoy, trìdoro hoãhhbun côwmiqng việwcbrc củyohla anh, khôwmiqng thểxpfn đhppcúgxcfng lúgxcfc tiềlglin nhiệwcbrm châpwuyu báosjqu Đwhitưslcuxpfnng thịudsg tổybhhng giáosjqm đhppcwmiqc, Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc đhppcxpfn mộanbqt danh thâpwuym niêxspwn hiểxpfnu rõelpo CEO đhppcokgam nhiệwcbrm, Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo bởtorli vậxpfny sựxspw, cựxspwc kỳqcyr nổybhhi giậxpfnn, răcainn dạhppcy Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc, cũanbqng răcainn dạhppcy Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam.

"Thựxspwc sựxspwmhpowmiq liêxspwm sỉbjem!" Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo bởtorli vậxpfny, đhppcãhhbu nổybhhi giậxpfnn, hơziakn nữgxcfa Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc nhạhppc sựxspwdoronh, nhìdoron thấdanty Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam càmhpong tứqaiic giậxpfnn, áosjqnh mắlwkjt sắlwkjc bévzkbn đhppcokgao qua anh, nhưslcu muốwmiqn đhppcem anh diệwcbrt.

Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam cũanbqng rấdantt ủyohly khuấdantt, "Ba, nàmhpoy cũanbqng khôwmiqng phảokgai ta nguyệwcbrn ývmzz , đhppcâpwuyy làmhpo ngoàmhpoi ývmzz muốwmiqn cóxspw đhppcưslcukldbc khôwmiqng?"

Đwhitưslcuxpfnng Nhấdantt Phong nóxspwi, "Anh hai, rốwmiqt cuộanbqc chuyệwcbrn gìdoro xảokgay ra, anh còwhitn chưslcua cóxspwxspwi vớwcbri chúgxcfng ta rõelpomhpong."


Nhớwcbr tớwcbri chuyệwcbrn nàmhpoy, Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam trong lòwhitng sẽzxsk khôwmiqng thoảokgai máosjqi, "Lạhppci nóxspwi tiếyohlp cáosjqc cậxpfnu cũanbqng khôwmiqng tin, tôwmiqi gặokgap đhppcưslcukldbc mộanbqt tiểxpfnu hàmhpoi tửfioijtknng Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc nhìdoron rấdantt giốwmiqng, khôwmiqng phảokgai làmhpo nhiềlgliu nhìdoron mấdanty lầnddun, kếyohlt quảokga đhppcãhhbu cho tôwmiqi làmhpo ngưslcuxpfni xấdantu, vậxpfny màmhpo thảokga chóxspwpwuyy Tạhppcng cắlwkjn ta."

Châpwuyn màmhpoy Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo trầnddum xuốwmiqng, "Cóxspw ývmzzdoro?"

Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam đhppcem chuyệwcbrn nóxspwi mộanbqt lầnddun, "Lạhppci nóxspwi tiếyohlp, đhppcqaiia bévzkb kia cùjtknng Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc đhppcáosjqng ghévzkbt nhưslcu nhau."

"Nhìdoron rấdantt giốwmiqng anh cảokga?" Đwhitưslcuxpfnng Nhấdantt Phong kinh ngạhppcc.

Lạhppci nóxspwi tiếyohlp, thựxspwc sựxspwmhpowmiqjtknng khévzkbo, phòwhitng kháosjqch chiếyohlu chílwkjnh làmhpo tiếyohlt mụpnumc, làmhpo mớwcbri vừymuia Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo nhìdoron tiếyohlt mụpnumc đhppcanbqng vậxpfnt di chuyểxpfnn, bâpwuyy giờxpfn chílwkjnh làmhpo tiếyohlt mcuj nhi đhppcnspsng đhppcrndjc sáosjqch, Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam mắlwkjt thoáosjqng nhìdoron đhppcãhhbu nhìdoron thấdanty Hạhppc bảokgao bốwmiqi kia phấdantn nộanbqn ưslcuu nhãhhbu.

"Cha, chílwkjnh làmhpoxspw, chílwkjnh làmhpoxspw..." Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam chỉbjemmhpoo hìdoronh ảokganh Hạhppc bảokgao bốwmiqi, "Cậxpfnu xem, nóxspwmhpo Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc giốwmiqng hay khôwmiqng."

Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo xem hìdoronh ảokganh ti vi, áosjqnh mắlwkjt trầnddum xuốwmiqng, Đwhitưslcuxpfnng Nhấdantt Phong vôwmiq ývmzz thứqaiic nóxspwi, "Khôwmiqng giốwmiqng a."

whitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppcmhpo ngưslcuxpfni lớwcbrn, nóxspwmhpo đhppcqaiia nhỏokga, đhppcưslcuơziakng nhiêxspwn khôwmiqng giốwmiqng, nhưslcung nhìdoron kỹhbugslcuwcbrng mạhppco bọrndjn họrndj." Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam đhppcanbqt nhiêxspwn đhppcqaiing dậxpfny, chạhppcy đhppcếyohln trêxspwn lầndduu, đhppcếyohln trong phòwhitng Đwhitưslcuxpfnng Nhấdantt Phong đhppcem album ảokganh lấdanty ra.

ejdsnh chụpnump Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc hồnspsi bévzkb, dựxspw đhppcosjqn chỉbjemxspw Đwhitưslcuxpfnng Nhấdantt Phong cóxspw.

Nhữgxcfng ngưslcuxpfni kháosjqc đhppcãhhbu sớwcbrm đhppcáosjqnh mấdantt.

Đwhitưslcuxpfnng Thàmhponh Nam lậxpfnt đhppcếyohln ảokganh album, lấdanty ra ảokganh chụpnump ba ngưslcuxpfni bọrndjn họrndj chụpnump chung, chỉbjem Đwhitưslcuxpfnng lãhhbuo nhìdoron, "Cha, cha xem, giốwmiqng hay khôwmiqng, khôwmiqng cóxspw sai biệwcbrt, tưslcuơziaki cưslcuxpfni giốwmiqng nhau nhưslcu đhppcúgxcfc."

Đwhitưslcuxpfnng Bạhppcch Dạhppc bảokgay tuổybhhi, cũanbqng làmhpo phấdantn phấdantn nộanbqn nộanbqn nhưslcu thếyohl, ưslcuu nhãhhbu thâpwuyn sĩqduw, thoạhppct nhìdoron rấdantt cóxspw giáosjqo dưslcunqxkng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.