Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 153 : Phiên bản nhỏ của Đường Bạch Dạ

    trước sau   
Anh nóbjhsi, khôwtjzng đyfqiếnawlm xỉnvwha biểhzlau tìggccnh mọxyoli ngưbyfeicvoi kinh ngạjsbsc, tiếnawln phòijblng làaxfdm việwafgc tổwbugng giádmszm đyfqixevac.

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbssphmng khôwtjzng phảkrrgi làaxfd ngưbyfeicvoi cuồxmimng côwtjzng, nhưbyfeng màaxfd, anh đyfqixevai vớqntsi côwtjzng việwafgc lạjsbsi hếnawlt sứeitac nghiêubium túuewkc phụkyck trádmszch, cựcyopc írkxrt đyfqiang họxyolp giữgomda chừwjhkng đyfqigtdht nhiêubiun giádmszn đyfqioạjsbsn, đyfqiâvvysy làaxfdggccnh huốxevang rấgrfqt írkxrt thấgrfqy, chẳwafgng lẽgomdbjhs chuyệwafgn gìggcc so vớqntsi Đcatlưbyfeicvong tổwbugng làaxfdm việwafgc còijbln quan trọxyolng?

vvysm Nhiêubiun cũsphmng rấgrfqt kinh ngạjsbsc, nhưbyfeng màaxfd, theo anh tiếnawln vàaxfdo phòijblng làaxfdm tổwbugng giádmszm đyfqixevac việwafgc sẽgomd biếnawlt.

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs mởkyck ti vi tinh thểhzla lỏqntsng, chuyểhzlan kêubiunh 5 truyềjfkhn hìggccnh, đyfqióbjhsaxfdubiunh giádmszo dụkyckc thiếnawlu nhi, Hạjsbs bảkrrgo bốxevai kia phấgrfqn phấgrfqn nộgtdhn nộgtdhn xuấgrfqt hiệwafgn ởkyck trong ti vi, ádmsznh mắgomdt Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs xẹrkxrt qua ýepeibyfeicvoi.

"Cậwjhku đyfqiang họxyolp giữgomda chừwjhkng lui lạjsbsi, chírkxrnh làaxfdggcc đyfqigtdht nhiêubiun muốxevan nhìggccn tiếnawlt mụkyckc thiếnawlu nhi?" Lâvvysm Nhiêubiun 囧, mộgtdht màaxfdn nàaxfdy cũsphmng thựcyopc sựcyopaxfd quádmsz hỉnvwh cảkrrgm , Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbsuewkc nàaxfdo cảkrrgi lãaheko hoàaxfdn đyfqixmimng ? ? ? ?

"Con trai Hạjsbs Thầtgmxn Hi." Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs chỉnvwhaxfdo tiếnawlt mụkyckc nóbjhsi.


Tiểhzlau gia hỏqntsa mặwbugc đyfqixmimng phụkyckc họxyolc sinh, nhi đyfqixmimng lộgtdh ra giữgomda bầtgmxy gàaxfd, khôwtjzng ngưbyfeicvoi nàaxfdo cóbjhs thểhzla so vớqntsi, thựcyopc sựcyopaxfd mộgtdht tiểhzlau thâvvysn sĩhuoz, Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs trong tâvvysm khảkrrgm thírkxrch Hạjsbs bảkrrgo bốxevai.

vvysm Nhiêubiun nhìggccn, đyfqigtdht nhiêubiun a mộgtdht tiếnawlng, chỉnvwhaxfdo Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs hỏqntsi, "Cậwjhku xádmszc đyfqimuomnh đyfqióbjhs khôwtjzng phảkrrgi con củlaila cậwjhku?”

"Cậwjhku nóbjhsi bậwjhky bạjsbsggcc đyfqióbjhs?"

vvysm Nhiêubiun càaxfdng kinh ngạjsbsc, chỉnvwhaxfdo Hạjsbs bảkrrgo bốxevai nóbjhsi, "Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs, cậwjhku nhìggccn trong gưbyfeơubiung, nhìggccn mắgomdt, nhìggccn mũsphmi, nhìggccn nhìggccn lạjsbsi miệwafgng, cậwjhku thậwjhkm chírkxr nhìggccn tai, cậwjhku xem khôwtjzng cóbjhs đyfqiiểhzlam nàaxfdo làaxfd khôwtjzng giốxevang cậwjhku.”

catlâvvysy rõotulaxfdng làaxfd phiêubiun bảkrrgn nhỏqnts củlaila cậwjhku.”

"Ngạjsbsch tírkxrch thầtgmxn a..."

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs nhírkxru màaxfdy, đyfqiãahek khôwtjzng chỉnvwh mộgtdht lầtgmxn cóbjhs ngưbyfeicvoi nóbjhsi bọxyoln họxyolaxfd cha con, ởkyck siêubiuu thịmuom, ởkyckvvysn chơubiui, thậwjhkm chírkxrkyckvvysu lạjsbsc bộgtdh, anh cũsphmng nghe cóbjhs ngưbyfeicvoi nóbjhsi, nóbjhsi anh cóbjhs con.

Anh nhịmuomn khôwtjzng đyfqiưbyfexchmc sờicvo sờicvo mặwbugt mìggccnh, anh biếnawlt Hạjsbs bảkrrgo bốxevai cùendang anh nhìggccn cóbjhs chúuewkt giốxevang.

Nhưbyfeng khôwtjzng đyfqiếnawln mứeitac tấgrfqt cảkrrg mọxyoli ngưbyfeicvoi cho rằxslfng, làaxfd con củlaila anh?

vvysm Nhiêubiun lầtgmxn nàaxfdy cũsphmng khôwtjzng quảkrrgn chuyệwafgn họxyolp cádmszi gìggcc, ádmsznh mắgomdt phádmszt ra ádmsznh sádmszng hồxmim ly, "Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs, cậwjhku soi lạjsbsi gưbyfeơubiung, cậwjhku nhìggccn lạjsbsi nụkyckbyfeicvoi trêubiun mặwbugt tiểhzlau gia hỏqntsa nàaxfdy, dốxevai trádmsz nhưbyfe thếnawl, rõotulaxfdng làaxfdsphmng cậwjhku khôwtjzng cóbjhsggcc sai biệwafgt.”

icvou nhãahek, thâvvysn sĩhuoz, cậwjhku hồxmimi bélail chírkxrnh làaxfd bộgtdhdmszng nàaxfdy đyfqii."

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs đyfqiãahek quêubiun, anh hồxmimi bélail nhưbyfe thếnawlaxfdo.

"Thựcyopc sựcyop rấgrfqt giốxevang sao?"


vvysm Nhiêubiun giậwjhkn, đyfqitgmxy đyfqilail khẳwafgng đyfqimuomnh quan đyfqiiểhzlam củlaila mìggccnh, "Lờicvoi vôwtjz írkxrch, tôwtjzi vàaxfd cậwjhku đyfqiãahek biếnawlt nhau bao nhiêubiuu nănvwhm, tiểhzlau hàaxfdi nàaxfdy vừwjhka nhìggccn sẽgomdaxfd củlaila cậwjhku, tuyệwafgt đyfqixevai làaxfd Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs sảkrrgn xuấgrfqt , trờicvoi ạjsbs, thựcyopc sựcyopaxfd phádmsz vỡexuk hiểhzlau biếnawlt củlaila tôwtjzi...”

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs nhírkxru màaxfdy, trong đyfqitgmxu tìggccm tòijbli Hạjsbs Thầtgmxn Hi, đyfqiírkxrch xádmszc khôwtjzng cóbjhsgrfqn tưbyfexchmng gìggcc.

vvysm Nhiêubiun hỏqntsi, "Hạjsbs Thầtgmxn Hi cóbjhs thểhzla đyfqiãahekbjhsi cha củlaila hàaxfdi tửkqwk?"

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs lắgomdc đyfqitgmxu, "Côwtjzgrfqy chưbyfea bao giờicvo nhắgomdc tớqntsi, tôwtjzi hỏqntsi qua, côwtjz khôwtjzng muốxevan nóbjhsi.”

vvysm Nhiêubiun dùenda bậwjhkn vẫknwkn ung dung nhìggccn Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs, "Tin tôwtjzi, tôwtjzi làaxfd phádmszp luậwjhkt chuyêubiun nghiệwafgp sinh, trờicvoi sinh cóbjhssphmi thírkxrnh chóbjhs, tôwtjzi rõotulaxfdng ngửkqwki đyfqiưbyfexchmc cóbjhs quan hệwafg huyếnawlt thốxevang.”

"Cậwjhku suy nghĩhuoz thậwjhkt kỹjfkh chuyệwafgn tádmszm nănvwhm trưbyfeqntsc, cậwjhku xádmszc đyfqimuomnh khôwtjzng chạjsbsm qua Hạjsbs Thầtgmxn Hi?"

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs do dựcyop rấgrfqt lâvvysu, lắgomdc lắgomdc đyfqitgmxu, nếnawlu anh thựcyopc sựcyopendang Hạjsbs Thầtgmxn Hi cóbjhs mộgtdht đyfqioạjsbsn, anh nhấgrfqt đyfqimuomnh sẽgomd nhớqnts, Hạjsbs Thầtgmxn Hi thựcyopc sựcyop quádmsz đyfqiwbugc biệwafgt.

"Tádmszm nănvwhm trưbyfeqntsc, côwtjzgrfqy mớqntsi mưbyfeicvoi bảkrrgy tuổwbugi, vừwjhka nhìggccn chírkxrnh làaxfd thiếnawlu nữgomd đyfqiàaxfdng hoàaxfdng, tôwtjzi lạjsbsi thếnawlaxfdo bụkyckng đyfqióbjhsi ănvwhn quàaxfdng cũsphmng sẽgomd khôwtjzng chọxyoln côwtjzgrfqy đyfqii." Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs thìggcc thàaxfdo tựcyopbjhsi, anh làaxfd thậwjhkt mộgtdht chúuewkt ấgrfqn tưbyfexchmng cũsphmng khôwtjzng cóbjhs.

vvysm Nhiêubiun giậwjhkn, chụkyckp bàaxfdn, chỉnvwhaxfdo Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs, "Đcatlưbyfeicvong đyfqijsbsi thiếnawlu, cậwjhku thậwjhkt khôwtjzi hàaxfdi, phụkyck nữgomd cậwjhku khôwtjzng cóbjhs mộgtdht nghìggccn cũsphmng cóbjhsdmszm trănvwhm, cậwjhku xádmszc đyfqimuomnh cậwjhku nhớqnts đyfqiưbyfexchmc toàaxfdn bộgtdh?”

Đcatlưbyfeicvong Bạjsbsch Dạjsbs, "..."

vvysm Nhiêubiun vui sưbyfeqntsng khi ngưbyfeicvoi gặwbugp họxyola nóbjhsi, "Nhìggccn nhìggccn, đyfqiâvvysy làaxfd loạjsbsi - mãahek kếnawlt quảkrrg, ngay cảkrrgggccnh lúuewkc nàaxfdo toádmszt ra mộgtdht đyfqieitaa con cũsphmng khôwtjzng biếnawlt, khôwtjzi hàaxfdi chírkxrnh làaxfd, phụkyck nữgomdendang xong liềjfkhn nélailm, lầtgmxn nàaxfdy cóbjhs ngưbyfeicvoi bịmuom.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.