Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 151 : Phaeton và Passat

    trước sau   
(têhyrun 2 dòvmsing xe)

Bảnoaty chiếbqlyc xe nàpptfy, trừauni Ferrari xe việcnbrt dãhlyt, toàpptfn bộiwpvpptf xe đbyhyua, ngưqjalytcpi nàpptfy hiểxhuen nhiêhyrun làpptf chạgzshy siêhyruu xe.

Chỉfmhqvmsin mộiwpvt chiếbqlyc cuốtkdsi cùnoatng ởmphu trong gówzexc, Hạgzsh Thầfmhqn Hi nhìfujon kýdhnj hiệcnbru rấgzsht quen thuộiwpvc, nhíwybnu màpptfy hỏfrcyi, "Đqjalưqjalytcpng tổwzexng, nàpptfy táfwtkc phong thựlaxgc sựlaxgpptf xa hoa, nhưqjalng thếbqlypptfo cówzex mộiwpvt cỗcsbq Passat đbyhygzshi chúeerxng đbyhyâbhdby? Anh cũiobgng dùnoatng loạgzshi nàpptfy?”

Đqjalưqjalytcpng tổwzexng ngậiobgm báfwtknh mìfujo, khówzexe môulzai hung hăldisng co quắkjkqp, Passat?

hlyto tửvlfs nếbqlyu đbyhyi Passat sẽmphu đbyhyxhuefwtkch tíwybnnh toàpptfn thàpptfnh cưqjalytcpi rụbqlyng răldisng.

Hạgzsh bảnoato bốtkdsi đbyhyâbhdbm chọazlwc Hạgzsh Thầfmhqn Hi, "Mẹlqgt, mẹlqgt khôulzang cảnoatm thấgzshy nówzex nhìfujon càpptfng giốtkdsng Phaeton?"


Hạgzsh Thầfmhqn Hi phi thưqjalytcpng bìfujonh tĩoqrynh, "Quảnoat nhiêhyrun sẽmphuwzex đbyhyoigp ngốtkdsc mua Phaeton, nhiềpwyku tiềpwykn nêhyrun đbyhytkdst ."

Phaeton thậiobgt sựlaxgpptf quáfwtk thấgzshp, nhìfujon cùnoatng Passat lạgzshi rấgzsht giốtkdsng, khôulzang nhìfujon kỹzhai thậiobgt khôulzang cówzex pháfwtkp phâbhdbn biệcnbrt, cówzex mộiwpvt sốtkds kẻiiqpwzex tiềpwykn thíwybnch đbyhyi Phaeton, ởmphu trêhyrun đbyhyưqjalytcpng bịzhai nhậiobgn thàpptfnh Passat vừaunia tứqjalc vừaunia nghiếbqlyn răldisng.

Thựlaxgc sựlaxgpptfm cho ngưqjalytcpi ta khôulzang biếbqlyt nówzexi cáfwtki gìfujo cho phảnoati.

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh ngưqjalytcpi nàpptfy xưqjala nay cao đbyhyiệcnbru, khôulzang biếbqlyt đbyhyiệcnbru thấgzshp vìfujo vậiobgt gìfujo, anh ta sẽmphu mua Phaeton, trừauni phi làpptf đbyhyfmhqu ówzexc bịzhai lừaunia.

Nhìfujon ga ra củnjdba anh ta sẽmphu biếbqlyt, Đqjalưqjalytcpng đbyhygzshi thiếbqlyu xưqjala nay thờytcp phụbqlyng, lãhlyto tửvlfs muốtkdsn rấgzsht cao bao nhiêhyruu liềpwykn cao bấgzshy nhiêhyruu.

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshpptfm bộiwpvpptfm tịzhaich cảnoatm kháfwtki, "Theo tôulzai cáfwtkch đbyhyiệcnbru nàpptfy, khíwybn chấgzsht nàpptfy, táfwtkc phong nàpptfy thựlaxgc sựlaxgwzex tổwzexn hạgzshi táfwtkc phong từauni trưqjalavpoc tớavpoi nay củnjdba tôulzai.”

"Vậiobgy anh mua làpptfm cáfwtki gìfujo?"

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshqjalytcpi nhạgzsho, "Hừauni, mộiwpvt đbyhyoigp ngốtkdsc tặwybnng ."

Sau đbyhyówzex châbhdbm chọazlwc, "Mộiwpvt đbyhyiểxhuem áfwtknh mắkjkqt cũiobgng khôulzang cówzex, tặwybnng cáfwtki gìfujo khôulzang tặwybnng mộiwpvt chiếbqlyc Phaeton, đbyhyưqjala tớavpoi sẽmphu khôulzang láfwtki qua."

Hạgzsh Thầfmhqn Hi, "..."

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh trởmphu lạgzshi trong phòvmsing, mộiwpvt hồoigpi ra, đbyhyãhlytpptf rấgzsht bảnoatnh bao .

Ánoato sơoqry mi màpptfu tíwybnm nhạgzsht, mộiwpvt cúeerxc áfwtko mởmphu ra, lộiwpv ra mộiwpvt tầfmhqng hơoqryi mỏfrcyng bắkjkqp thịzhait, thoạgzsht nhìfujon rấgzsht cówzex mỹzhai cảnoatm cùnoatng lựlaxgc cảnoatm, phốtkdsi hợfmhqp cổwzex tay áfwtko bảnoato thạgzshch, cùnoatng càpptf vạgzsht xanh đbyhyen. Ánoato khoáfwtkc cầfmhqm ởmphu trêhyrun tay, táfwtkc phong tùnoaty ýdhnj, giơoqry tay nhấgzshc châbhdbn, lạgzshi làpptf đbyhynoato lộiwpvn chúeerxng sinh.

Hạgzsh bảnoato bốtkdsi ởmphu mộiwpvt bêhyrun nắkjkqm tay, "Cháfwtku muốtkdsn nỗcsbq lựlaxgc nuôulzai phong đbyhyiwpv thâbhdbn sĩoqry củnjdba mìfujonh, tuyệcnbrt đbyhytkdsi khôulzang muốtkdsn thàpptfnh yêhyruu tinh."


Hạgzsh Thầfmhqn Hi mộiwpvt chưqjalmphung cho ra sau đbyhyfmhqu béflzt.

Hạgzsh bảnoato bốtkdsi cưqjalytcpi hắkjkqc hắkjkqc, may mắkjkqn Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshiobgng khôulzang nghe ra ýdhnj tạgzshi ngôulzan ngoạgzshi. (ýdhnj ngoàpptfi câbhdbu nówzexi)

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh vớavpoi Lamborghini rấgzsht thiêhyrun áfwtki (ýdhnj phùnoat hợfmhqp), nhiềpwyku lầfmhqn nhìfujon anh ta đbyhypwyku làpptf đbyhyi Lamborghini, Hạgzsh Thầfmhqn Hi oáfwtkn thầfmhqm, nàpptfy nhấgzsht đbyhyzhainh làpptf bởmphui vìfujo bảnoatng sốtkds xe nàpptfy mớavpoi cówzex thểxhue thíwybnch Lamborghini nhưqjal vậiobgy.

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshnoatng Hạgzsh Thầfmhqn Hi đbyhyưqjala Hạgzsh bảnoato bốtkdsi tớavpoi cửvlfsa trưqjalytcpng họazlwc, "Mẹlqgt, hôulzam nay bảnoato bốtkdsi cówzex tiếbqlyt mụbqlyc, nhớavpo nhìfujon, buổwzexi chiềpwyku 2 giờytcp."

"Biếbqlyt." Hạgzsh Thầfmhqn Hi cưqjalytcpi, "Mẹlqgt sẽmphu giúeerxp con ghi lạgzshi.”

Hạgzsh bảnoato bốtkdsi lúeerxc nàpptfy mớavpoi cảnoatm thấgzshy mỹzhaihlytn đbyhyi trưqjalytcpng họazlwc.

"Tiếbqlyt mụbqlyc gìfujo?"

Hạgzsh Thầfmhqn Hi nhẹlqgtqjalytcpi nówzexi, "Trưqjalytcpng họazlwc củnjdba bọazlwn họazlw an bàpptfi mộiwpvt chuyêhyrun mụbqlyc nhi đbyhyoigpng đbyhyazlwc sáfwtkch, ởmphuhyrunh 5 thàpptfnh phốtkds S truyềpwykn hìfujonh."

"Oa, họazlwc sinh minh tinh."

"Phảnoati , cũiobgng khôulzang nhìfujon mộiwpvt chúeerxt làpptf ai nuôulzai."

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshqjalytcpi nhìfujon côulza, "Nówzexi thậiobgt, bảnoato bốtkdsi nhàpptfulza thựlaxgc sựlaxg rấgzsht... Thôulzang minh."

Hạgzsh Thầfmhqn Hi nghĩoqry đbyhyếbqlyn thâbhdbn phậiobgn Hạgzsh bảnoato bốtkdsi, cówzex chúeerxt run run nówzexi, "Đqjalâbhdbu chỉfmhq thôulzang minh a, thếbqly giớavpoi nàpptfy thựlaxgc sựlaxg quáfwtk đbyhyhyrun cuồoigpng, cho nêhyrun nhàpptfulzai cũiobgng cówzex chúeerxt đbyhyhyrun cuồoigpng."

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzshqjalytcpi.

Hiệcnbrn tạgzshi anh thíwybnch bầfmhqu khôulzang khíwybnmphu chung cùnoatng Hạgzsh Thầfmhqn Hi.

Anh khôulzang xáfwtkc đbyhyzhainh cówzex thíwybnch ngưqjalytcpi phụbqly nữitvo trưqjalavpoc mặwybnt nàpptfy hay khôulzang, ngưqjalytcpi phụbqly nữitvopptfy cũiobgng khôulzang thíwybnch anh, nhưqjalng bọazlwn họazlw lạgzshi chung đbyhybqlyng vôulzanoatng tốtkdst, cựlaxgc íwybnt ngưqjalytcpi cówzex thểxhuepptfm cho anh nhẹlqgt nhõbyhym nhưqjal vậiobgy.

eerxc sắkjkqp đbyhyếbqlyn Đqjalưqjalytcpng thịzhai, Hạgzsh Thầfmhqn Hi xuốtkdsng xe, đbyhyi bộiwpvpptfo, xe Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh khôulzang cówzex dừauning ởmphu ga ra, màpptfhyrun ngoàpptfi côulzang ty, cówzex ba chỗcsbq đbyhyiobgu xe, cơoqry hồoigp đbyhypwyku làpptf Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh chuyêhyrun dụbqlyng, côulza mớavpoi sẽmphu khôulzang cùnoatng anh ta xuốtkdsng xe vàpptfo côulzang ty.

Rấgzsht dễwzex thấgzshy .

Đqjalưqjalytcpng Bạgzshch Dạgzsh khinh bỉfmhq can đbyhynoatm Hạgzsh tiểxhueu thưqjal, cũiobgng khôulzang nówzexi thêhyrum cáfwtki gìfujo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.