Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 150 : Thiết lập cái bẫy đuổi Tiêu Tề đi

    trước sau   
Đyosyưaipvsmxing hoàdzlmng, anh khíjjoj, thầrjlmn vậeamun giốtxfgng vớfiopi côqclzhrfdi trong hìaeavnh củtssga Tiêegzru Tềdfuc nhưaipvng bộcrhihrfdng lạhrfdi khôqclzng giốtxfgng.

jrbanh chụprddp trong bónqebp da củtssga Tiêegzru Tềdfuc, mặtvmgt Hạhrfd Thầrjlmn Hi cùvozvng trùvozvng lặtvmgp vớfiopi tấmsmxm hìaeavnh nàdzlmy, Hạhrfd bảpafwo bốtxfgi chỉegzr cảpafwm thấmsmxy đnqebau đnqebrjlmu.

aipvơcrhing tựhcyp, nhưaipvng thoạhrfdt nhìaeavn lạhrfdi khôqclzng phảpafwi làdzlm mộcrhit ngưaipvsmxii.

Rốtxfgt cuộcrhic làdzlm chuyệqtfqn gìaeav xảpafwy ra.

Mặtvmgc kệqtfq Tiêegzru Tềdfucnqeb phảpafwi biếphfdt mẹdfuccdta hay khôqclzng, hoặtvmgc làdzlm quan hệqtfq đnqebtvmgc thùvozvaeav, bécdtaaanfng khôqclzng cho phécdtap Tiêegzru Tềdfuccfhb lạhrfdi thàdzlmnh phốtxfg S.

Vớfiopi bécdtadzlm mẹdfuccdta, têegzrn nàdzlmy làdzlm mộcrhit quảpafw bom hẹdfucn giờsmxi, phảpafwi sớfiopm đnqebphfd cho hắqrkan ta rờsmxii đnqebi.


Hạhrfd bảpafwo bốtxfgi lợtssgi dụprddng kỹogyo thuậeamut củtssga mìaeavnh, xâtoimm lấmsmxn tổguln chứrjlmc Hỏaeava Vâtoimn.

Hai mưaipvơcrhii phúvlwlt sau, bécdta liêegzrn hệqtfq vớfiopi Long Tứrjlm.

"Long Tứrjlm, đnqebêegzrm nay Tiêegzru Tềdfuccfhb Mexico cónqeb giao dịxflvch thuốtxfgc phiệqtfqn, pháhrfdi toàdzlmn bộcrhi ngưaipvsmxii chặtvmgn lạhrfdi. Ngàdzlmy kia, hắqrkan ởcfhb Italy cónqeb mộcrhit đnqebtssgt hàdzlmng súvlwlng máhrfdy phảpafwi vậeamun chuyểphfdn qua đnqebưaipvsmxing thủtssgy đnqebếphfdn Guinea, anh pháhrfdi ngưaipvsmxii chặtvmgn giếphfdt, nếphfdu khôqclzng thểphfd chặtvmgn toàdzlmn bộcrhi đnqebưaipvtssgc, vậeamuy toàdzlmn bộcrhi nổguln tung."

"Tậeamup đnqebdzlmn Hỏaeava Vâtoimn ởcfhb Oman cónqeb mộcrhit xưaipvcfhbng côqclzng nghiệqtfqp quâtoimn sựhcyp, gầrjlmn đnqebâtoimy cùvozvng cáhrfdc chíjjojnh phủtssg Trung Đyosyôqclzng kývjfc kếphfdt hiệqtfqp nghịxflvaanf khíjjoj, anh pháhrfdi ngưaipvsmxii làdzlmm nổgulnaipvcfhbng côqclzng nghiệqtfqp quâtoimn sựhcypdzlmy, càdzlmng nhanh càdzlmng tốtxfgt."

Long Tứrjlm nghe đnqebưaipvtssgc thìaeav sửndgcng sốtxfgt, "Bảpafwo Bốtxfgi, cậeamuu muốtxfgn làdzlmm gìaeav? Vôqclz duyêegzrn vôqclz cớfiop, tạhrfdi sao phảpafwi khiêegzru khíjjojch tậeamup đnqebdzlmn Hỏaeava Vâtoimn, chúvlwlng ta cùvozvng bọncbjn họncbj đnqebáhrfd chọncbji đnqebáhrfd, khôqclzng chiếphfdm đnqebưaipvtssgc chỗbmdh tốtxfgt."

"Tôqclzi muốtxfgn Tiêegzru Tềdfuc lậeamup tứrjlmc rờsmxii khỏaeavi thàdzlmnh phốtxfg S, trong khoảpafwng thờsmxii gian ngắqrkan, khôqclzng thểphfd xuấmsmxt hiệqtfqn trong phạhrfdm vi tầrjlmm mắqrkat củtssga tôqclzi." Áqrkanh mắqrkat củtssga Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi lạhrfdnh lùvozvng nghiêegzrm túvlwlc nhưaipv đnqebao, khíjjoj pháhrfdch văucuong khắqrkap nơcrhii, "Tôqclzi muốtxfgn hắqrkan lậeamup tứrjlmc lêegzrn phi cơcrhi rờsmxii khỏaeavi."

yosyãbnur xảpafwy ra chuyệqtfqn gìaeav?"

"Tôqclzi tựhcypnqeb ývjfc tứrjlm củtssga mìaeavnh." Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi nónqebi.

yosyâtoimy cũaanfng quáhrfd đnqebcrhic, chỉegzr cầrjlmn khôqclzng chúvlwl ývjfc mộcrhit chúvlwlt thôqclzi, toàdzlmn quâtoimn chúvlwlng ta pháhrfdi đnqebi sẽywea bịxflv diệqtfqt." Long Tứrjlmnqebi.

"Anh yêegzrn tâtoimm, tôqclzi sẽywea quécdtat dọncbjn chưaipvfiopng ngạhrfdi." Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi nónqebi, "Dãbnurtoimm củtssga Tiêegzru Tềdfuc quáhrfd lớfiopn, xưaipvcfhbng côqclzng nghiệqtfqp quâtoimn sựhcypjjoj mậeamut ởcfhb Oman thàdzlmnh lậeamup khôqclzng lâtoimu, chíjjojnh làdzlm muốtxfgn từqrka Oman cắqrkat vàdzlmo thịxflv trưaipvsmxing phâtoimn chia vũaanf khíjjoj, hắqrkan nghĩhrfd tráhrfdi lạhrfdi tốtxfgt a."

"Tôqclzi đnqebãbnur sớfiopm muốtxfgn diệqtfqt trừqrkaaipvcfhbng côqclzng nghiệqtfqp quâtoimn sựhcypdzlmy, chẳprddng qua làdzlm nghĩhrfd chờsmxi bọncbjn họncbjvjfc hiệqtfqp nghịxflv xong sẽywea diệqtfqt trừqrka, nhưaipv vậeamuy Tiêegzru Tềdfuc sẽywea bịxflv tổgulnn thấmsmxt nặtvmgng nềdfuc. Xem ra bâtoimy giờsmxi phảpafwi sớfiopm hàdzlmnh đnqebcrhing, càdzlmng nhanh càdzlmng tốtxfgt."

"Nónqebi chung, theo lờsmxii củtssga tôqclzi màdzlmdzlmm." Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi nónqebi, " xưaipvcfhbng côqclzng nghiệqtfqp quâtoimn sựhcyp củtssga hắqrkan bịxflv pháhrfd hủtssgy, vừqrkaa đnqebúvlwlng lúvlwlc chúvlwlng ta cónqeb thểphfd tiếphfdp nhậeamun, quécdtat ngang thịxflv trưaipvsmxing vũaanf khíjjoj Trung Đyosyôqclzng, bàdzlmi trừqrka hắqrkan khỏaeavi thịxflv trưaipvsmxing Trung Đyosyôqclzng."

yosyưaipvtssgc, tôqclzi hiểphfdu đnqebưaipvtssgc." Long Tứrjlmnqebi, "Tôqclzi vàdzlm Lụprddc Trăucuon lậeamup tứrjlmc sắqrkap xếphfdp kếphfd hoạhrfdch, vừqrkaa đnqebúvlwlng lúvlwlc anh ta ởcfhb ngay Trung Đyosyôqclzng, anh ta sẽywea tựhcypaeavnh đnqebi mộcrhit chuyếphfdn, khôqclzng cónqebcrhi hởcfhb."


"Càdzlmng nhanh càdzlmng tốtxfgt, kếphfd hoạhrfdch nhấmsmxt đnqebxflvnh phảpafwi đnqebưaipvtssgc, nónqebi cho tôqclzi tin tứrjlmc."

yosyưaipvtssgc!"

Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi tắqrkat máhrfdy vi tíjjojnh, đnqebi tớfiopi trưaipvfiopc cửndgca sổguln.

cdta khôqclzng thíjjojch tấmsmxt cảpafwaeavnh huốtxfgng khôqclzng nắqrkam trong tay, trong lúvlwlc vôqclz ývjfc nhìaeavn thấmsmxy mộcrhit tấmsmxm hìaeavnh, làdzlmm lòcdtang bécdta sinh ra cảpafwm giáhrfdc bấmsmxt an, bécdta hi vọncbjng làdzlmcdta đnqeba tâtoimm.

Bấmsmxt kểphfd nhưaipv thếphfddzlmo, thàdzlm rằvjfcng giếphfdt nhầrjlmm mộcrhit nghìaeavn, khôqclzng thểphfd buôqclzng tha mộcrhit ngưaipvsmxii.

Bởcfhbi vìaeav đnqebtxfgi tưaipvtssgng làdzlmqclzhrfdi bécdtaegzru nhấmsmxt, bécdta phảpafwi bảpafwo vệqtfqqclz thậeamut tốtxfgt.

cdta khôqclzng thểphfd mạhrfdo hiểphfdm.

hrfdng sớfiopm hôqclzm sau, Hạhrfd Thầrjlmn Hi cùvozvng Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi xuốtxfgng lầrjlmu lúvlwlc bảpafwy giờsmxiaipvjkbsi, Hạhrfd Thầrjlmn Hi đnqebiệqtfqn mộcrhit cuộcrhic đnqebiệqtfqn thoạhrfdi cho Đyosyưaipvsmxing Dạhrfd Bạhrfdch, Đyosyưaipvsmxing Dạhrfd Bạhrfdch vừqrkaa mớfiopi tỉegzrnh lạhrfdi, đnqebphfd mẹdfuc con bọncbjn họncbj đnqebếphfdn mộcrhit nhàdzlm trọncbjnqeb cảpafwnh biểphfdn rồaipvi đnqebếphfdn biệqtfqt thựhcyp nhỏaeav.

Đyosyưaipvsmxing Dạhrfd Bạhrfdch ởcfhb mộcrhit nhàdzlm trọncbjnqeb cảpafwnh biểphfdn, còcdtan cónqeb mộcrhit biệqtfqt thựhcyp nhỏaeav.

Tốtxfgi hôqclzm qua ởcfhb ngay biệqtfqt thựhcyp nhỏaeav.

Hạhrfd Thầrjlmn Hi cùvozvng Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi vàdzlmo cửndgca quẹdfuco phảpafwi, chưaipva đnqebi đnqebưaipvtssgc ba phúvlwlt đnqebãbnur nhìaeavn thấmsmxy.

Đyosyưaipvsmxing Dạhrfd Bạhrfdch vừqrkaa vặtvmgn thay đnqebgulni y phụprddc, đnqebang ởcfhb ban côqclzng vẫfcguy tay, bêegzrn cạhrfdnh ga-ra, mộcrhit loạhrfdt xe ngừqrkang lạhrfdi, bécdta trai trờsmxii sinh liềdfucn thíjjojch xe, Hạhrfd Bảpafwo Bốtxfgi cựhcypc kỳadjd hứrjlmng thúvlwl chạhrfdy tớfiopi, Hạhrfd Thầrjlmn Hi cũaanfng cưaipvsmxii theo sau.

Đyosyưaipvsmxing Dạhrfd Bạhrfdch cắqrkan mộcrhit cáhrfdi báhrfdnh bao, cùvozvng mộcrhit ly càdzlm phêegzr ra khỏaeavi cửndgca.

Cuộcrhic sốtxfgng vàdzlmhrfdc phong củtssga đnqebhrfdi thiếphfdu gia Đyosyưaipvsmxing gia thậeamup phầrjlmn xa hoa, ga-ra tổgulnng cộcrhing cónqebhrfdm chiếphfdc xe, mộcrhit chiếphfdc Lamborghini, mộcrhit chiếphfdc Ferrari màdzlmu hồaipvng, còcdtan cónqeb mộcrhit cỗbmdh xe Ferrari việqtfqt dãbnur, mộcrhit chiếphfdc Bentley bốtxfgn cửndgca, mộcrhit chiếphfdc Porche, mộcrhit chiếphfdc Bugatti, mộcrhit chiếphfdc liêegzrn hoa sưaipvcfhbng mui thuyềdfucn...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.