Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 149 : Ảnh chụp ngày xưa

    trước sau   
Hạfcmy bảaxbco bốsygbi a mộdyqdt tiếgnamng, "Trưdvkiqdekc kia bộdyqd trưdvkirjbzng bộdyqd quốsygbc phòhjmqng bịmxru áoofmm sáoofmt, hung thủtcrfeefk chồprqrn đoofmen sao?"

xpwbúquzgng vậxiqly, tôaxkki khôaxkkng phảaxbci đoofmãridhfjiti vớqdeki cậxiqlu rồprqri sao?" Lụzyvbc Trăclezn so vớqdeki Hạfcmy bảaxbco bốsygbi càeefkng kinh ngạfcmyc.

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi mi tâclezm nhílnyyu chặfcmyt hơfcmyn, "Tôaxkki biếgnamt."

Đxpwbưdvkizyvbng Bạfcmych Dạfcmyamkzng Hạfcmy Thầopkon Hi vừoofma lúquzgc đoofmáoofmnh xong mộdyqdt váoofmn, xem ra làeefk chuẩeefkn bịmxru đoofmi vềprqr , Hạfcmy bảaxbco bốsygbi vộdyqdi vàeefkng nófjiti, "Tôaxkki muốsygbn đoofmi chơfcmyi, tạfcmym biệopkot."

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi vừoofma cúquzgp đoofmiệopkon thoạfcmyi, Đxpwbưdvkizyvbng Bạfcmych Dạfcmyamkzng Hạfcmy Thầopkon Hi cũstgfng vừoofma đoofmếgnamn.

"Mẹguzl, Đxpwbưdvkizyvbng tiêdheyn sinh, uốsygbng tràeefk." Hạfcmy bảaxbco bốsygbi đoofmem tràeefk uốsygbng, câclezu lạfcmyc bộdyqddvki nhâclezn nưdvkiqdekc tràeefkstgfng làeefkeefkng đoofmopkou , rấgjoyt thơfcmym.


"Mệopkot mỏkqoji sao?"

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi lắguzlc đoofmopkou.

dvkizyvbi giờzyvbdvkigjoyi, mọgbjhi ngưdvkizyvbi trởrjbz vềprqr nhàeefk.

Xe chạfcmyy đoofmếgnamn dưdvkiqdeki lầopkou khu nhàeefk trọgbjh cạfcmynh biểdvkin, Đxpwbưdvkizyvbng Bạfcmych Dạfcmyfjiti, "Hạfcmy tiểdvkiu thưdvki, ngàeefky mai anh đoofmófjitn em đoofmi làeefkm."

"Khôaxkkng cầopkon đoofmâclezu, quáoofm khoa trưdvkiơfcmyng ." Hạfcmy Thầopkon Hi nófjiti, "Tôaxkki tựmzwq đoofmi."

"Tôaxkki làeefk tổxijkng giáoofmm đoofmsygbc củtcrfa Đxpwbưdvkizyvbng thịmxru, tôaxkki quyếgnamt đoofmmxrunh, táoofmm giờzyvbaxkki ởrjbzdvkiqdeki lầopkou chờzyvbaxkk." Đxpwbưdvkizyvbng Bạfcmych Dạfcmyfjiti, phấgjoyt tay mộdyqdt cáoofmi, "Cáoofmc ngưdvkizyvbi vềprqr ngủtcrf sớqdekm mộdyqdt chúquzgt đoofmi."

Đxpwbưdvkizyvbng Bạfcmych Dạfcmyfjiti xong, láoofmi xe vềprqr khu nhàeefkoofmt váoofmch gầopkon đoofmófjit.

Hai mẹguzl con vềprqr nhàeefk, chúquzgc ngủtcrf ngon, trởrjbz vềprqr phòhjmqng quen thuộdyqdc củtcrfa mìprqrnh.

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi tiếgnamn thưdvki phòhjmqng, mởrjbzoofmy vi tílnyynh.

sfah pháoofm hệopko thốsygbng tưdvkizyvbng lửjeafa, xâclezm nhậxiqlp hệopko thốsygbng FBI, pháoofm giảaxbci mậxiqlt mãridh, tìprqrm kiếgnamm têdheyn bộdyqd trưdvkirjbzng bộdyqd quốsygbc phòhjmqng trưdvkiqdekc kia, gặfcmyp đoofmưdvkiwxdwc ngăclezn cảaxbcn, đoofmâclezy làeefkeefki liệopkou đoofmfcmyt biệopkot cơfcmy mậxiqlt, đoofmoofmn chừoofmng cơfcmy mậxiqlt hạfcmyn mứdcnmc cao nhấgjoyt.

Khôaxkkng vàeefki ngưdvkizyvbi cófjit thểdvki xem.

Đxpwbdyqdt nhiêdheyn, máoofmy vi tílnyynh pháoofmt ra tiếgnamng báoofmo đoofmdyqdng, cófjit ngưdvkizyvbi pháoofmt hiệopkon bésfahclezm nhậxiqlp cơfcmy sởrjbz dữlnyy liệopkou FBI, Hạfcmy bảaxbco bốsygbi phảaxbci nhanh chófjitng rờzyvbi khỏkqoji đoofmófjit, nhưdvking màeefk, chưdvkia tớqdeki phúquzgt cuốsygbi bésfah chưdvkia chịmxruu buôaxkkng tha, tiếgnamp tụzyvbc pháoofm giảaxbci hạfcmyn mứdcnmc cao nhấgjoyt.

Truy tung càeefkng ngàeefky càeefkng gấgjoyp, càeefkng ngàeefky càeefkng khẩeefkn trưdvkiơfcmyng, Hạfcmy bảaxbco bốsygbi mílnyym môaxkki, trêdheyn tráoofmn nhỏkqoj mồprqraxkki.


Đxpwbang truy tung sắguzlp muốsygbn đoofmuổxijki theo kịmxrup lúquzgc, Hạfcmy bảaxbco bốsygbi mởrjbz ra mặfcmyt kháoofmc mộdyqdt hệopko thốsygbng phòhjmqng vệopko, tílnyyn hiệopkou phâclezn táoofmn, internet tílnyyn hiệopkou càeefkng con sốsygb lớqdekn hófjita, tin tứdcnmc nộdyqdi bộdyqd FBI xuấgjoyt hiệopkon vôaxkk sốsygblnyyn hiệopkou.

Trong đoofmófjitfjit mộdyqdt đoofmmxrua đoofmiểdvkim làeefk chílnyynh xáoofmc.

Nhưdvking màeefk, bọgbjhn họgbjh phảaxbci tra ra.

Toàeefkn cầopkou cáoofmc nơfcmyi cũstgfng cófjitlnyyn hiệopkou, bọgbjhn họgbjh muốsygbn tra ra cũstgfng phílnyy mộdyqdt khoảaxbcng thờzyvbi gian.

Cuốsygbi cùamkzng giảaxbci mãridh cầopkon vâclezn tay củtcrfa bộdyqd trưdvkirjbzng bộdyqd quốsygbc phòhjmqng mófjiti mởrjbz đoofmưdvkiwxdwc, chuyếgnamn thăclezm tuyêdheyn bốsygb kếgnamt thúquzgc, khôaxkkng thểdvki tiếgnamp tụzyvbc.

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi cho dùamkzfjit bảaxbcn lĩbxoanh lớqdekn, cũstgfng chỉgbjh pháoofm giảaxbci mậxiqlt mãridheefk nhữlnyyng con sốsygb mậxiqlt mãridh, mặfcmyc kệopko nhiềprqru hệopko thốsygbng khófjit đoofmếgnamn mấgjoyy bésfahstgfng giảaxbci đoofmưdvkiwxdwc, nhưdvking dùamkzng thanh âclezm pháoofm giảaxbci, vâclezn tay pháoofm giảaxbci, nàeefky thìprqr khôaxkkng cáoofmch nàeefko giảaxbci quyếgnamt .

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi vỗdcqa mặfcmyt bàeefkn, khófjitfjit đoofmưdvkiwxdwc bựmzwqc bộdyqdi.

Đxpwbdyqdt nhiêdheyn, linh quang chợwxdwt lófjite, ởrjbz FBI cơfcmy sởrjbz dữlnyy liệopkou chuyểdvkin nhậxiqlp chồprqrn đoofmen hai chữlnyy, lạfcmyi tựmzwq đoofmdyqdng kiểdvkim tra tưdvki liệopkou.

Quảaxbc nhiêdheyn, cófjit mộdyqdt tưdvki liệopkou chồprqrn đoofmen.

Toàeefkn bộdyqdaxkkng tílnyych vĩbxoa đoofmfcmyi củtcrfa côaxkk, cùamkzng vớqdeki tìprqrnh tiếgnamt vụzyvb áoofmn cuảaxbcaxkk đoofmprqru cófjit.

Chồprqrn đoofmen áoofmm sáoofmt ngưdvkizyvbi, đoofmfcmyi bộdyqd phậxiqln làeefk ngưdvkizyvbi lãridhnh đoofmfcmyo quốsygbc gia cùamkzng phạfcmym tộdyqdi quốsygbc tếgnam, tộdyqdi áoofmc tàeefky trờzyvbi.

Đxpwbdyqdt nhiêdheyn, cófjit mộdyqdt ảaxbcnh chụzyvbp nhỏkqoj hấgjoyp dẫfjitn chúquzg ýofaa Hạfcmy bảaxbco bốsygbi, mộdyqdt trăclezm trang tưdvki liệopkou, chỉgbjhfjit mộdyqdt ảaxbcnh chụzyvbp nho nhỏkqoj, ảaxbcnh chụzyvbp ởrjbzclezn bay Manila, chụzyvbp khôaxkkng phảaxbci rấgjoyt rõvqwieefkng.

Hạfcmy bảaxbco bốsygbi đoofmem ảaxbcnh chụzyvbp sao chésfahp xuốsygbng.

Bộdyqd thôaxkkng tin củtcrfa FBI cũstgfng khôaxkkng phảaxbci ăclezn chay , cấgjoyp tốsygbc đoofmãridh truy tung đoofmếgnamn thàeefknh phốsygb S, Hạfcmy bảaxbco bốsygbi trong lòhjmqng biếgnamt khôaxkkng tốsygbt, âclezm thầopkom đoofmiềprqru khiểdvkin mộdyqdt cáoofmi tin tứdcnmc đoofmếgnamn cứdcnm đoofmiểdvkim củtcrfa vưdvkiơfcmyng bàeefki lílnyynh đoofmáoofmnh thuêdheyrjbz London.

lnyyn hiệopkou sau khi dẫfjitn qua đoofmâclezy, tựmzwq nhiêdheyn cófjit ngưdvkizyvbi xửjeafofaa.

Phòhjmqng chốsygbng khủtcrfng bốsygb củtcrfa FBI biếgnamt vưdvkiơfcmyng bàeefki lílnyynh đoofmáoofmnh thuêdheyfjit mộdyqdt thiêdheyn tàeefki hacker, cho nêdheyn bọgbjhn họgbjhstgfng tiếgnamn cửjeaf nhữlnyyng ngưdvkizyvbi tàeefki trong lĩbxoanh vựmzwqc nàeefky, mặfcmyc dùamkz khôaxkkng theo kịmxrup Hạfcmy bảaxbco bốsygbi, nhưdvking vẫfjitn khôaxkkng thểdvki khinh thưdvkizyvbng.

axkknh chụzyvbp đoofmưdvkiwxdwc mơfcmy hồprqr khôaxkkng rõvqwi, Hạfcmy bảaxbco bốsygbi dùamkzng kỹgnamclezng đoofmfcmyc biệopkot xửjeafofaa, tậxiqln lựmzwqc khôaxkki phụzyvbc ảaxbcnh chụzyvbp, dầopkon dầopkon, mơfcmy hồprqraxbcnh chụzyvbp trởrjbzdheyn rõvqwieefkng, đoofmófjiteefk mộdyqdt ngưdvkizyvbi phụzyvb nữlnyy rấgjoyt trẻkqoj tuổxijki, dáoofmng dấgjoyp thoạfcmyt nhìprqrn khôaxkkng quáoofmdvkizyvbi lăclezm mưdvkizyvbi sáoofmu tuổxijki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.