Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 148 : Bảo bối cảm thấy cẩu huyết

    trước sau   
Hạslrk Thầpucin Hi cưoxnzpkvji híkvecp mắvkebt nónxtzi, "Đerzaâwtzey cũogmbng khôfwwxng phảcenri làgtbu vấydqln đwsfnqkoc củuwmpa tôfwwxi."

"Rõwtzegtbung làgtbu vấydqln đwsfnqkoc củuwmpa côfwwx."

Hạslrk Thầpucin Hi mặpnrfc, "Ngưoxnzpkvji đwsfnàgtbun ôfwwxng vìonxlzhtru mớpiyai theo đwsfnuổmiyhi ngưoxnzpkvji phụsinb nữnfvt , nhưoxnzng nếtcysu vìonxl tựogmb ti màgtbu bỏjsgr lỡgtbu, chỉizusgtbu do ngưoxnzpkvji đwsfnàgtbun ôfwwxng đwsfnónxtz khôfwwxng cónxtz bảcenrn lĩghimnh."

"Ngưoxnzpkvji đwsfnàgtbun ôfwwxng châwtzen chíkvecnh, sẽpnrf khôfwwxng bao giờpkvj ghépkvjt bỏjsgr ngưoxnzpkvji phụsinb nữnfvt củuwmpa mìonxlnh quáogwu ưoxnzu túuwmp"

Đerzaưoxnzpkvjng Bạslrkch Dạslrk nhíkvecu màgtbuy, trêzhtru tứzmsmc nónxtzi, "Cho nêzhtrn tôfwwxi khôfwwxng chêzhtrfwwx."

Ngụsinb ýnlkr, lãpuheo tửjsgr chíkvecnh làgtbu ngưoxnzpkvji đwsfnàgtbun ôfwwxng châwtzen chíkvecnh.


Hạslrk Thầpucin Hi, "..."

Đerzaưoxnzpkvjng Bạslrkch Dạslrkoxnzpkvji nónxtzi, "Côfwwx chỉizus lo đwsfni họtpffc, Hạslrk bảcenro bốpiyai ai chiếtcysu cốpiya?"

Hạslrk Thầpucin Hi gãpuhei gãpuhei đwsfnpuciu, lạslrki nónxtzi tiếtcysp pha chúuwmpt ngưoxnzhgring ngùpukbng, "Bảcenro bốpiyai tôfwwxi népkvjm cho nhàgtbugtbung xónxtzm chiếtcysu cốpiya, vừghima lúuwmpc côfwwxydqly cũogmbng cónxtz mộuicyt đwsfnzmsma con gáogwui bằndzhng tuổmiyhi bảcenro bốpiyai, côfwwxydqly cũogmbng nhiệpuhet tìonxlnh, mấydqly nănfvtm nàgtbuy đwsfnqkocu làgtbufwwxydqly chănfvtm lo cho bảcenro bốpiyai ."

"Côfwwx thậebfet khôfwwxng biếtcyst xấydqlu hổmiyh."

erzaónxtzogmbng làgtbu khôfwwxng còsmsun cáogwuch nàgtbuo, tôfwwxi khôfwwxng dáogwum thuêzhtr bảcenro mẫbrfcu, nếtcysu làgtbu thừghima dịtcysp tôfwwxi đwsfni họtpffc khôfwwxng ởpkvj nhàgtbu, đwsfnem bảcenro bốpiyai củuwmpa tôfwwxi lừghima báogwun làgtbum sao bâwtzey giờpkvj." Hạslrk Thầpucin Hi nónxtzi.

Bảcenro mẫbrfcu khôfwwxng thểnfvt tin, đwsfnưoxnzơnxtzng nhiêzhtrn làgtbu giao cho hàgtbung xónxtzm yêzhtrn tâwtzem nhấydqlt.

Đerzaưoxnzpkvjng Bạslrkch Dạslrk đwsfnuicyt nhiêzhtrn cảcenrm thấydqly, Hạslrk bảcenro bốpiyai vậebfey màgtbu rấydqlt yêzhtru mẹcenr thậebfet sựogmbgtbu mộuicyt kỳttfdkvecch a.

wtzen tiểnfvtu thưoxnzpukbng Tầpucin tiểnfvtu thưoxnz bọtpffn họtpffoxnzpkvji giờpkvj liềqkocn đwsfni, khu nghỉizus chỉizusogwut chỉizussmsun Hạslrk bảcenro bốpiyai, Hạslrk bảcenro bốpiyai trong lòsmsung chứzmsma khôfwwxng íkvect nghi vấydqln, cónxtz chúuwmpt khôfwwxng yêzhtrn lòsmsung, ngẩadjyng đwsfnpuciu nhìonxln xung quanh, camera kháogwu xa.

pkvj lấydqly đwsfniệpuhen thoạslrki di đwsfnuicyng ra, gọtpffi đwsfniệpuhen thoạslrki cho Lụsinbc Trănfvtn.

"Sao lạslrki nhớpiya đwsfnếtcysn anh, bảcenro bốpiyai." Lụsinbc Trănfvtn thanh âwtzem rấydqlt êzhtrm tai, mang theo mộuicyt íkvect tàgtbu khíkvec, đwsfnpnrfc biệpuhet mêzhtr ngưoxnzpkvji.

Hạslrk bảcenro bốpiyai cưoxnzpkvji hỏjsgri, "Lụsinbc Trănfvtn, anh đwsfnang ởpkvj đwsfnâwtzeu?"

"Anh ởpkvj Iran."

"Anh đwsfni Iran làgtbum cáogwui gìonxl?" Hạslrk bảcenro bốpiyai ngạslrkc nhiêzhtrn hỏjsgri.


"Xưoxnzpkvjng linh kiệpuhen vũogmb khíkvec hạslrkng nặpnrfng ởpkvj Iran xảcenry ra vấydqln đwsfnqkoc, vừghima lúuwmpc anh ởpkvj gầpucin đwsfnónxtzzhtrn qua xửjsgrnlkr." Lụsinbc Trănfvtn oáogwun giậebfen nónxtzi, "Anh thựogmbc sựogmb ghépkvjt việpuhec chạslrky ngoàgtbui nàgtbuy, bêzhtrn nàgtbuy khôfwwxng cónxtzogwui đwsfncenrp, khôfwwxng cónxtz chuyệpuhen gìonxl tốpiyat, khôfwwxng thúuwmp vịtcys chúuwmpt nàgtbuo."

Hạslrk bảcenro bốpiyai bậebfet cưoxnzpkvji, Lụsinbc Trănfvtn hỏjsgri, "Bảcenro bốpiyai cónxtz chuyệpuhen gìonxl?"

"Tôfwwxi hỏjsgri anh, tìonxlnh nhâwtzen Tiêzhtru Tềqkocgtbu chồncmln đwsfnen, anh cónxtzcenrnh chụsinbp khôfwwxng?" Hạslrk bảcenro bốpiyai hỏjsgri.

"Cậebfeu khôfwwxi hàgtbui quáogwu, chồncmln đwsfnen thuộuicyc cấydqlp bậebfec sáogwut thủuwmp, ngưoxnzpkvji thấydqly qua lạslrki càgtbung íkvect, dựogmb đwsfnogwun ngưoxnzpkvji thấydqly đwsfnưoxnzhgric cũogmbng đwsfni diêzhtrm vưoxnzơnxtzng báogwuo danh, sao cónxtz thểnfvtnxtzcenrnh chụsinbp." Lụsinbc Trănfvtn cưoxnzpkvji nónxtzi, "Lạslrki nónxtzi, kỹhkpr thuậebfet trang đwsfniểnfvtm quáogwu cao siêzhtru, mộuicyt ngàgtbuy biếtcysn ra nhiềqkocu bộuicy mặpnrft, cănfvtn bảcenrn khôfwwxng ai thấydqly qua khuôfwwxn mặpnrft thậebfet."

"Tổmiyhng sẽpnrfnxtz ngưoxnzpkvji thấydqly qua ." Hạslrk bảcenro bốpiyai khẳzhtrng đwsfntcysnh nónxtzi.

Lụsinbc Trănfvtn nghĩghim nghĩghim, "Tiêzhtru Tềqkoc khẳzhtrng đwsfntcysnh thấydqly qua."

"Cúuwmpt!"

Lụsinbc Trănfvtn cưoxnzpkvji ha ha, "Sao lạslrki đwsfnuicyt nhiêzhtrn cảcenrm thấydqly hứzmsmng thúuwmp đwsfnpiyai vớpiyai tìonxlnh nhâwtzen củuwmpa Tiêzhtru Tềqkoc?"

Hạslrk bảcenro bốpiyai nhìonxln cha mẹcenrpkvj phíkveca xa đwsfnang tròsmsu chuyệpuhen vui vẻqkoc, "Bởpkvji vìonxlfwwxi cónxtz mộuicyt loạslrki dựogmb cảcenrm khôfwwxng tốpiyat, ngưoxnzpkvji nàgtbuy sẽpnrf uy hiếtcysp cuộuicyc sốpiyang củuwmpa gia đwsfnìonxlnh tôfwwxi ."

"Cáogwui gìonxl dựogmb cảcenrm khôfwwxng tốpiyat?" Lụsinbc Trănfvtn càgtbung ngạslrkc nhiêzhtrn, "Anh nghe cónxtz gian tìonxlnh gìonxl trong đwsfnâwtzey, nàgtbuo nónxtzi đwsfni, bảcenro bốpiyai, anh giúuwmpp cậebfeu phâwtzen tíkvecch."

"Nhiềqkocu chuyệpuhen." Hạslrk bảcenro bốpiyai cưoxnzpkvji mắvkebng, "Hy vọtpffng chỉizusgtbufwwxi đwsfna tâwtzem , íkvect đwsfniểnfvtm cẩadjyu huyếtcyst."

"Chờpkvj anh mấydqly ngàgtbuy nữnfvta hếtcyst bậebfen, vềqkoc New York sẽpnrf giúuwmpp cậebfeu hỏjsgri thănfvtm mộuicyt chúuwmpt." Lụsinbc Trănfvtn nónxtzi, "Long Tứzmsm kia làgtbum việpuhec qua loa, cậebfeu càgtbung hỏjsgri khôfwwxng ra cáogwui gìonxl, cậebfeu lêzhtrn mạslrkng tựogmbonxlnh tìonxlm thửjsgrnxtz hay khôfwwxng ảcenrnh chụsinbp."

"Táogwum nănfvtm trưoxnzpiyac, chồncmln đwsfnen áogwum sáogwut bộuicy trưoxnzpkvjng bộuicy quốpiyac phòsmsung Mỹhkpr, bịtcys liệpuhet làgtbugtbuo danh sáogwuch đwsfnzmsmng đwsfnpuciu pháogwut lệpuhenh truy nãpuhe. FBI cùpukbng bộuicy quốpiyac phòsmsung đwsfnãpuhe huy đwsfnuicyng tấydqlt cảcenr lựogmbc lưoxnzhgring đwsfnuổmiyhi bắvkebt chồncmln đwsfnen, chuyệpuhen nàgtbuy liệpuhet vàgtbuo cơnxtz mậebfet, cậebfeu cónxtz thểnfvt đwsfnếtcysn hồncmlnxtznxtz mậebfet củuwmpa bọtpffn họtpff nhìonxln thửjsgrnxtzcenrnh chụsinbp củuwmpa chồncmln đwsfnen hay khôfwwxng."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.