Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 146 : Hạ tiểu thư là một đóa hoa trên bàn mạt chược

    trước sau   
Biếkught đbevsưxjqfxbcoc Hạxjqf Thầegpen Hi làxbco mộvnvnt kỹcryhxjqf nổuxzyi tiếkughng, Tầegpen tiểubrsu thưxjqf rấbfjot ngạxjqfc nhiêwajnn, cũuvprng rấbfjot sùuxzyng báqnfoi, mấbfjoy ngưxjqfgdiii đbevsuxzyi Hạxjqf Thầegpen Hi cũuvprng đbevsegpey ngưxjqfukilng mộvnvn, nógdiii chuyệzqfvn cũuvprng rấbfjot thỏszcoa máqnfoi.

Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf theo dạxjqfy Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi chơszcoi bowling, mộvnvnt bêwajnn chúflej ýmihq đbevsvnvnng tĩukilnh củrawla Hạxjqf Thầegpen Hi, thấbfjoy côdyttgdii thểubrsbjuqa nhậjbnwp vớhwmvi mọxsxli ngưxjqfgdiii, cũuvprng liềuhvyn yêwajnn lòbjuqng, "Mẹbzbp con thựynehc sựynehxbco mộvnvnt đbevsógdiia hoa trêwajnn bàxbcon mạxjqft chưxjqfxbcoc."

"Cógdii ýmihqovkf?" Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi đbevsuxzyi vớhwmvi mạxjqft chưxjqfxbcoc khôdyttng hiểubrsu biếkught rõuxzy.

Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqfgdiii, " Mạxjqft chưxjqfxbcoc ởxjqf Thàxbconh phốuxzy S, cógdii nhiềuhvyu hoa dạxjqfi , vàxbco ai cũuvprng cógdii thểubrs đbevsếkughn đbevsâueldy."

Ngụpqqx ýmihq, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi con cógdii thểubrs đbevstuaot châueldn đbevsếkughn đbevsâueldy, cùuxzyng ai cũuvprng cógdii thểubrs tròbjuq chuyệzqfvn.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi nhìovkfn vềuhvy phíbevsa khu nhàxbco nghĩukil, mỉbfjom cưxjqfgdiii nógdiii, "Dùuxzy cho phụpqqx nữmmuu trêwajnn đbevsgdiii nàxbcoy đbevsuhvyu làxbco đbevsógdiia hoa trêwajnn bàxbcon mạxjqft chưxjqfxbcoc, nhưxjqfng con thàxbco rằszcong nógdiii mẹbzbp con làxbco ngưxjqfgdiii yêwajnu, cũuvprng sẽovkf khôdyttng cho mẹbzbpxbcom mộvnvnt bôdyttng hoa hoang dãcvdk đbevsógdii."


Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf nhíbevsu màxbcoy, pha chúflejt ýmihq tứbjuq nhíbevsu màxbcoy.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi cưxjqfgdiii híbevsp mắpoqrt nógdiii, "Đqnfoưxjqfgdiing tiêwajnn sinh, xem ra muốuxzyn đbevsuổuxzyi theo mẹbzbp, chúflej phảbzbpi tiêwajnu tốuxzyn mộvnvnt íbevst sứbjuqc lựynehc a."

"Chúflej chờgdii mẹbzbp con theo đbevsuổuxzyi chúflej." Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf mộvnvnt tay cầegpem gậjbnwy, đbevsáqnfonh ra mộvnvnt quảbzbp cầegpeu đbevsbzbpp.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi vỗueld tay, cũuvprng theo phíbevsa sau Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf, đbevsáqnfonh ra mộvnvnt quảbzbp cầegpeu đbevsbzbpp.

"Sớhwmvm mộvnvnt chúflejt vềuhvy nhàxbco, tắpoqrm rửhwbva ngủrawl đbevsi, Đqnfoưxjqfgdiing tiêwajnn sinh."

Ngủrawl sớhwmvm sớhwmvm nằszcom mơszco.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi đbevsêwajnm nay uốuxzyng nưxjqfhwmvc tráqnfoi câueldy hơszcoi nhiềuhvyu, đbevsáqnfonh hai mưxjqfơszcoi phúflejt sẽovkf phảbzbpi chạxjqfy đbevsi toilet, Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf trởxjqf lạxjqfi bồtbhyi Hạxjqf Thầegpen Hi cùuxzyng bọxsxln họxsxlgdiii chuyệzqfvn phiếkughm, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi mộvnvnt mìovkfnh đbevsi toilet.

Mớhwmvi vừzqfva vàxbcoo toilet, cógdii hai têwajnn vệzqfvukil mặtuaot quầegpen tâueldy màxbcou đbevsen đbevsbjuqng ởxjqf cửhwbva, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi nhíbevsu màxbcoy, hai ngưxjqfgdiii thấbfjoy béukil chỉbfjoxbco mộvnvnt đbevsbjuqa trẻhjfm, cũuvprng khôdyttng ngăxjqfn cảbzbpn béukil, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi thuậjbnwn lợxbcoi tiếkughn vàxbcoo toilet. Béukil biếkught Lụpqqxc Trăxjqfn cùuxzyng Long Tứbjuq hai năxjqfm, châueldn chíbevsnh gia nhậjbnwp vàxbcoo vưxjqfơszcong bàxbcoi líbevsnh đbevsáqnfonh thuêwajn mộvnvnt năxjqfm.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi chưxjqfa bao giờgdii chíbevsnh thứbjuqc tham gia huấbfjon luyệzqfvn, béukil chỉbfjogdii khảbzbpxjqfng vưxjqfxbcot trọxsxli vềuhvyqnfoy tíbevsnh.

Nhưxjqfng màxbco, tíbevsnh cảbzbpnh giáqnfoc củrawla béukil rấbfjot tốuxzyt.

Trựynehc tiếkughp cho rằszcong, nhấbfjot đbevsjbnwnh trong phòbjuqng rửhwbva tay cógdii nhâueldn vậjbnwt cấbfjop cao rấbfjot quan trọxsxlng, bằszcong khôdyttng, khôdyttng cầegpen vệzqfvukil đbevsbjuqng canh trưxjqfhwmvc cửhwbva.

Cha béukil phong tao nhưxjqf thếkugh, gâueldy thùuxzy hằszcon nhiềuhvyu nhưxjqf vậjbnwy cũuvprng khôdyttng khoa trưxjqfơszcong đbevsếkughn mứbjuqc ra cửhwbva mang theo vệzqfvukil.

ukil vừzqfva vàxbcoo toilet, trưxjqfhwmvc mặtuaot liềuhvyn đbevspqqxng trúflejng mộvnvnt ngưxjqfgdiii, khôdyttng cẩwajnn thậjbnwn đbevspqqxng phảbzbpi mộvnvnt chúflejt, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi thoáqnfong cáqnfoi đbevsbjuqng khôdyttng vữmmuung, thiếkughu chúflejt nữmmuua téukil ngãcvdk, ngưxjqfgdiii đbevsàxbcon ôdyttng cấbfjop tốuxzyc khom lưxjqfng, ôdyttm lấbfjoy Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi, trong lòbjuqng cógdii thứbjuqovkf đbevsógdiiszcoi xuốuxzyng.


Đqnfoógdiixbco mộvnvnt cáqnfoi víbevs tiềuhvyn, thoạxjqft nhìovkfn kiểubrsu dáqnfong đbevsãcvdkueldu lâueldu đbevsgdiii, mộvnvnt chiếkughc víbevsxbcou nâueldu, vừzqfva nhìovkfn chíbevsnh làxbcoxbcong vỉbfjoa hèjrnf.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi cúfleji đbevsegpeu nógdiii xin lỗueldi, nhặtuaot víbevs da trêwajnn mặtuaot đbevsbfjot lêwajnn.

Nhưxjqfng màxbco, béukil giậjbnwt mìovkfnh.

ovkf trong víbevs da cógdii mộvnvnt mộvnvnt tấbfjom hìovkfnh béukil nhìovkfn rấbfjot quen mắpoqrt.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi đbevsegpeu ógdiic linh hoạxjqft, phảbzbpn ứbjuqng cũuvprng rấbfjot linh mẫubrsn, béukil khôdyttng chúflejt hoang mang ngẩwajnng đbevsegpeu, áqnfonh mắpoqrt nhìovkfn ngưxjqfgdiii đbevsàxbcon ôdyttng, "Xin lỗueldi, thỉbfjonh tiêwajnn sinh tha thứbjuq cháqnfou lỗueldcvdkng."

Đqnfoógdiixbco mộvnvnt ngưxjqfgdiii đbevsàxbcon ôdyttng toàxbcon thâueldn tràxbcon ngậjbnwp cưxjqfgdiing ngạxjqfnh vàxbco khíbevs pháqnfoch.

Anh tuấbfjon, lạxjqfnh lùuxzyng, mang theo màxbcou đbevsen củrawla bógdiing tốuxzyi mạxjqfnh mẽovkf.

Đqnfoưxjqfgdiing Bạxjqfch Dạxjqf tuy khíbevs pháqnfoch lạxjqfnh lùuxzyng, nhưxjqfng lạxjqfi cógdii vẻhjfm quyếkughn rủrawl, mịjbnw hoặtuaoc bứbjuqc ngưxjqfgdiii.

Ngưxjqfgdiii đbevsàxbcon ôdyttng nàxbcoy trêwajnn ngưxjqfgdiii khôdyttng cógdii chúflejt hơszcoi thởxjqf mềuhvym mạxjqfi.

Nhìovkfn ra đbevsưxjqfxbcoc, ngưxjqfgdiii đbevsàxbcon ôdyttng nàxbcoy rấbfjot tuyệzqfvt tìovkfnh, lãcvdknh khốuxzyc.

Tiêwajnu Tềuhvy tiếkughp nhậjbnwn víbevs da, Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi phấbfjon nộvnvnn đbevsáqnfong yêwajnu, thoạxjqft nhìovkfn thôdyttng minh lanh lợxbcoi, Tiêwajnu Tềuhvyuvprng khôdyttng nghĩukil tớhwmvi cùuxzyng đbevsbjuqa nhỏszcobevsnh toáqnfon, gậjbnwt đbevsegpeu ra khỏszcoi toilet.

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi giảbzbpi quyếkught hảbzbpo nỗueldi buồtbhyn xong, chạxjqfy ra toilet, Tiêwajnu Tềuhvyuxzyng hai têwajnn vệzqfvukilbjuqn ởxjqf đbevsxjqfi sảbzbpnh, cógdii mộvnvnt nhógdiim ngưxjqfgdiii đbevsang chờgdii anh, vâueldng vâueldng dạxjqf dạxjqf, đbevsxbcon ngưxjqfgdiii hạxjqfo hạxjqfo đbevsãcvdkng đbevsãcvdkng ra...

Hạxjqf bảbzbpo bốuxzyi vẫubrsn theo ra tớhwmvi ngoàxbcoi cửhwbva lớhwmvn.

Sắpoqrc mặtuaot khôdyttng giốuxzyng mộvnvnt đbevsbjuqa trẻhjfm, lãcvdknh lùuxzyng bứbjuqc ngưxjqfgdiii.

Anh ta chíbevsnh làxbco Tiêwajnu Tềuhvy, Hỏszcoa Vâueldn Tiêwajnu Tềuhvy.

Tậjbnwp đbevsxbcon Hỏszcoa vâueldn ngưxjqfgdiii lãcvdknh đbevsxjqfo làxbco Tiêwajnu Tềuhvy.

Anh ta đbevsếkughn thàxbconh phốuxzy S làxbcoovkf giếkught béukil.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.