Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 145 : Bát quái chi tâm mọi người đều có

    trước sau   
Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij ngưgdfvnbydi nàqpkfy mắgrxot cao hơhmcin đkpbdqbahu, cuồvowkng ngạhoijo khôwzcang kiềhbslm chếrujv đkpbdưgdfvhmcic, lạhoiji mang theo vàqpkfi phầqbahn khíyeed phájmeuch củjjffa thàqpkfnh phốwzca S, anh tham gia câdwotu lạhoijc bộuhzvgdfv nhâdwotn, cũpwtpng khôwzcang phảuctji nhưgdfv ngưgdfvnbydi bìyeednh thưgdfvnbydng cópwtp thểhbsl tham dựvnxc , chẳzhgzng hạhoijn nhưgdfv Đgrxoưgdfvnbydng Thàqpkfnh Nam cũpwtpng khôwzcang cópwtpgdfvjmeuch trởevkk thàqpkfnh hộuhzvi viêcocan củjjffa câdwotu lạhoijc bộuhzv.

pwtp thểhbsl nghĩvnxc, cópwtp sựvnxc phâdwotn biệdsgrt rấrovst rõxeehqpkfng.

Buổgogni tốwzcai, câdwotu lạhoijc bộuhzvpwtp rấrovst nhiềhbslu ngưgdfvnbydi.

Lui tớnbydi, ăyeedn cơhmcim nópwtpi chuyệdsgrn phiếrujvm, xem phim tiêcocau khiểhbsln, chơhmcii bópwtpng bảuctjo vệdsgr sứhbslc khỏuifoe, ngưgdfvnbydi nàqpkfo cũpwtpng cópwtp.

Hạhoij bảuctjo bốwzcai nghe Đgrxoưgdfvnbydng tiêcocan sinh nópwtpi xong cájmeuc hạhoijng mụuilic, béyktw muốwzcan chơhmcii bowling.

Bowling thấrovst rấrovst lịwodsch sựvnxc tao nhãjqyn, xa hoa đkpbdếrujvn cựvnxcc đkpbdiểhbslm, hưgdfvnbydng ra sôwzcang, cửbepia sổgognjmeut đkpbdrovst cao khoảuctjn mưgdfvnbydi méyktwt, règirvm củjjffa treo thanh lịwodsch, trêcocan tưgdfvnbydng treo mộuhzvt bứhbslc thủjjffy mạhoijc, rấrovst tinh xảuctjo.


cocan cạhoijnh Cửbepia sổgognjmeut đkpbdrovst làqpkf nhữjrbnng ghếrujvwzca pha màqpkfu đkpbduifoqpkfm thủjjffwzcang từyeqo Châdwotu Âgirvu, trảuctji thảuctjm Ấejepn Đgrxouhzv, bêcocan cạhoijnh ghếrujv cao cópwtpyeednh sứhbsl, khu vui chơhmcii cópwtp mộuhzvt sựvnxc kếrujvt hàqpkfi hòvlija củjjffa phong cájmeuch Trung Quốwzcac vàqpkfgdfvnbydc ngoàqpkfi .

Khu giảuctji tríyeedqpkfy, đkpbdwzcai diệdsgrn sâdwotn chơhmcii bowling.

dwotn chơhmcii Bowling cópwtp bảuctjy tájmeum ngưgdfvnbydi, phòvlijng chờnbydpwtpng cópwtpqpkfi ngưgdfvnbydi phụuili nữjrbn, hiểhbsln nhiêcocan cùkbufng Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij đkpbdhbslu biếrujvt, phấrovst tay chàqpkfo hỏuifoi, tưgdfvơhmcii cưgdfvnbydi khiêcocam tốwzcan, khíyeed chấrovst xuấrovst chúuhzvng.

grxoưgdfvnbydng đkpbdhoiji thiếrujvu gia, đkpbdãjqyndwotu khôwzcang gặsuddp, càqpkfng lúuhzvc càqpkfng mêcoca ngưgdfvnbydi ." Mộuhzvt ngưgdfvnbydi phụuili nữjrbn mặsuddt ájmeuo khoájmeut màqpkfu vàqpkfng đkpbdhbslng dậgdfvy đkpbdi tớnbydi, mởevkk rộuhzvng vòvlijng tay.

Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoijgdfvnbydi, ôwzcam côwzca, lạhoiji thâdwotn sĩvnxc thốwzcai lui, "Tam tiểhbslu thưgdfv vềhbslgdfvnbydc lúuhzvc nàqpkfo, thếrujvqpkfo khôwzcang cópwtp nghe tưgdfv lệdsgrnh đkpbdhbsl cậgdfvp qua."

dwotn Oájmeunh Oájmeunh mỉdsgrm cưgdfvnbydi nópwtpi, "Em hôwzcam nay mớnbydi vềhbslgdfvnbydc, đkpbdang cùkbufng mấrovsy chịwods em hộuhzvp mặsuddt trong câdwotu lạhoijc bộuhzv."

Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij gậgdfvt gậgdfvt đkpbdqbahu, dắgrxot tay Hạhoij Thầqbahn Hi giớnbydi thiệdsgru, tam tiểhbslu thưgdfv rấrovst thâdwotn mậgdfvt cùkbufng Hạhoij Thầqbahn Hi nắgrxom tay, xem nhưgdfvqpkf đkpbdơhmcin giảuctjn thấrovsy qua, đkpbdwzcai vớnbydi Hạhoij Thiêcocan cũpwtpng khôwzcang nhiềhbslu hiếrujvu kỳodqu, chỉdsgrqpkf cảuctjm thấrovsy đkpbdhbsla nhỏuifo đkpbdsuddc biệdsgrt đkpbdájmeung yêcocau, trôwzcang giốwzcang Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij.

Trong lòvlijng thầqbahm nghĩvnxcpwtp phảuctji con riêcocang củjjffa Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij hay khôwzcang.

Nhưgdfvng màqpkf, chuyệdsgrn nàqpkfy cũpwtpng khôwzcang thểhbsl nhiềhbslu lờnbydi, côwzca tấrovst nhiêcocan làqpkf sẽbepi khôwzcang nópwtpi.

Hạhoij Thầqbahn Hi ngồvowki ởevkk khu nhàqpkf chờnbyd, Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoijkbufng Hạhoij bảuctjo bốwzcai chơhmcii bowling.

Hạhoij Thầqbahn Hi nghĩvnxc, kỳodqu thựvnxcc Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoijqpkf hạhoijng ngưgdfvnbydi gìyeed, đkpbdwzcai phưgdfvơhmcing làqpkf hạhoijng ngưgdfvnbydi gìyeed.

wzcajmeui đkpbdópwtp nhẹhoij nhàqpkfng lịwodsch sựvnxc nhưgdfv vậgdfvy, Đgrxoưgdfvnbydng tiêcocan sinh cũpwtpng rấrovst lễlmsd phéyktwp lịwodsch sựvnxc.

Ngưgdfvnbydi phụuili nữjrbn kia tòvlijvlij nhìyeedn côwzca, cájmeuch nhau khôwzcang xa, chưgdfva đkpbdjjff hai méyktwt, mộuhzvt ngưgdfvnbydi tòvlijvlij hỏuifoi, "Hạhoij tiểhbslu thưgdfv, đkpbdópwtpqpkf con trai củjjffa Đgrxoưgdfvnbydng đkpbdhoiji thiếrujvu gia sao ?"


Hạhoij Thầqbahn Hi, "Khôwzcang phảuctji."

"Tôwzcai cảuctjm thấrovsy rấrovst giốwzcang!" Côwzcajmeui kia rấrovst đkpbdájmeung yêcocau, tuổgogni cùkbufng Đgrxoưgdfvnbydng Bạhoijch Dạhoij khôwzcang sai biệdsgrt lắgrxom, "Khôwzcang ngờnbyd Đgrxoưgdfvnbydng đkpbdhoiji thiếrujvu gia tay châdwotn rấrovst lưgdfvu loájmeut , cópwtp con trai lớnbydn nhưgdfv vậgdfvy, cájmeuc phópwtpng viêcocan vậgdfvy màqpkf khôwzcang lấrovsy đkpbdưgdfvhmcic tin tứhbslc."

"Thanh thanh, trởevkk lạhoiji nhưgdfvhmcing ngưgdfvơhmcii lãjqyno tửbepi mộuhzvt lầqbahn nữjrbna nhậgdfvn ngưgdfvnbydi, loạhoiji tin tứhbslc nàqpkfy khôwzcang đkpbdưgdfvhmcic nópwtpi ra."

Mấrovsy ngưgdfvnbydi cưgdfvnbydi, Vâdwotn tam tiểhbslu thưgdfvpwtpi, "Hạhoij tiểhbslu thưgdfv bỏuifo qua cho, chúuhzvng tôwzcai sẽbepi khôwzcang nópwtpi lung tung, chỉdsgrqpkfjmeut quájmeui chi tâdwotm, mọrrdni ngưgdfvnbydi đkpbdhbslu cópwtp thôwzcai."

Hạhoij Thầqbahn Hi cưgdfvnbydi, thâdwotn mậgdfvt nópwtpi, "Hiểhbslu, tôwzcai cũpwtpng rấrovst bájmeut quájmeui."

Mấrovsy ngưgdfvnbydi nhìyeedn nhau cưgdfvnbydi, Vâdwotn tam tiểhbslu thưgdfvpwtpi, "Hạhoij tiểhbslu thưgdfv khôwzcang đkpbdhbsl ýpzvspwtp thểhbsl qua đkpbdâdwoty nópwtpi chuyệdsgrn phiếrujvm, dùkbuf sao bọrrdnn họrrdnpwtpng đkpbdang bậgdfvn, mộuhzvt mìyeednh côwzca ngồvowki cũpwtpng khôwzcang tròvlij chuyệdsgrn."

Hạhoij Thầqbahn Hi cũpwtpng rấrovst hàqpkfo phópwtpng, đkpbdhbslng dậgdfvy đkpbdi sang ngồvowki.

qpkfy kỷlmsd danh tiểhbslu thưgdfv, Vâdwotn tiểhbslu thưgdfvqpkfwzcan nữjrbn đkpbdưgdfvhmcic sủjjffng ájmeui củjjffa Vâdwotn gia, mộuhzvt ngưgdfvnbydi làqpkfgdfvnbydng quâdwotn chi nữjrbn, mộuhzvt ngưgdfvnbydi làqpkf con gájmeui củjjffa ôwzcang trùkbufm giảuctji tríyeed, mộuhzvt ngưgdfvnbydi làqpkf trưgdfvevkkng tôwzcan nữjrbn củjjffa quýpzvs tộuhzvc Tầqbahn gia ởevkk thàqpkfnh phốwzca S, mỗnvkhi ngưgdfvnbydi đkpbdhbslu cópwtp thâdwotn phậgdfvn hiểhbsln hájmeuch.

jmeuc côwzcapwtpng khôwzcang tíyeednh làqpkfwzcakbufng xinh đkpbdhoijp, trang đkpbdiểhbslm khôwzcang lộuhzvng lẫefaay, cũpwtpng khôwzcang đkpbdơhmcin giảuctjn.

Nhưgdfvng nhìyeedn vàqpkfo liềhbsln biếrujvt làqpkf nhữjrbnng ngưgdfvnbydi thuộuhzvc vềhbsl tầqbahng lớnbydp thưgdfvhmcing lưgdfvu, ôwzcan nhãjqyn, thâdwotn mậgdfvt, lễlmsd phéyktwp, khôwzcang giảuctj tạhoijo, ăyeedn nópwtpi duyêcocan dájmeung.

Trong lòvlijng Hạhoij Thầqbahn Hi đkpbdem cájmeuc côwzcakbufng Tưgdfvevkkng Tuệdsgrqpkfm mộuhzvt phéyktwp so sájmeunh, quảuctj thựvnxcc làqpkf khájmeuc nhau mộuhzvt trờnbydi mộuhzvt vựvnxcc.

Đgrxoâdwoty mớnbydi làqpkf phong cájmeuch châdwotn châdwotn chíyeednh chíyeednh củjjffa xãjqyn hộuhzvi thưgdfvhmcing lưgdfvu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.