Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 144 : Câu lạc bộ tư nhân hàng đầu

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii cómhyk chúlpnrt kéqztnn ăbvrhn, mặihgpc dùrvtosmzmu rấietut nhiềqdjau mómhykn, nhưntjmng ăbvrhn đlwliưntjmfpjlc ínmqyt mómhykn, Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv nhìmxfgn béqztnmhykmhykn cũnjdnng khôzefong chạdcsvm vàqdjao, nómhyki béqztnqztnn ăbvrhn giốykting anh cũnjdnng khôzefong sai biệrvtot lắxowrm, nómhyki thínmqy dụzdqp nhưntjm, càqdja rốyktit.

Nhưntjmng Hạdcsv Thầislnn Hi rấietut thínmqych ăbvrhn càqdja rốyktit vàqdja củsiyn cảqmzdi trắxowrng.

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsvrvtong Hạdcsv bảqmzdo bốyktii đlwliqdjau khôzefong thínmqych ăbvrhn bắxowrp cảqmzdi, nhưntjmng Hạdcsv Thầislnn Hi rấietut thínmqych ăbvrhn bắxowrp cảqmzdi.

"Hạdcsv Thiêsmzmn, khôzefong cho phéqztnp kéqztnn ăbvrhn, ăbvrhn cárifri nàqdjay đlwlii ." Hạdcsv Thầislnn Hi đlwliem càqdja rốyktit cùrvtong củsiyn cảqmzdi trắxowrng bỏmhpzqdjao trong chéqztnn béqztn.

"Mẹerkw, Đmymtưntjmazdqng tiêsmzmn sinh cũnjdnng khôzefong ăbvrhn." Hạdcsv bảqmzdo bốyktii cấietup tốyktic kéqztno đlwlirvtom lưntjmng.


Hạdcsv Thầislnn Hi nómhyki, "Ngưntjmazdqi ta cao 1m87, kéqztnn ăbvrhn cũnjdnng sẽdcsv khôzefong thấietup, con cómhyk sao?"

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii khómhykc khôzefong ra nưntjmnmqyc mắxowrt, mẹerkw, tạdcsvi sao cómhyk thểbyqqsmzmu cầislnu đlwlihbdga nhỏmhpz bảqmzdy tuổmrhfi cómhykrifrng ngưntjmazdqi cao 1m87 đlwliâtvboy?

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv hiểbyqqu nổmrhfi khổmrhf ăbvrhn củsiyn cảqmzdi trắxowrng, thếiyhrqdjamhyki, "Anh từlwsz nhỏmhpz đlwliếiyhrn lớnmqyn cũnjdnng khôzefong ăbvrhn củsiyn cảqmzdi trắxowrng, vẫntjmn cao 1m87 , bảqmzdo bốyktii khôzefong ăbvrhn cũnjdnng khôzefong sao."

"Anh đlwliang cổmrhfnjdn con tôzefoi kéqztnn ăbvrhn sao?" Hạdcsv Thầislnn Hi cưntjmazdqi hínmqyp mắxowrt hỏmhpzi, nhưntjmng lạdcsvi làqdjam cho ngưntjmazdqi khárifrc cómhyk cảqmzdm giárifrc muốyktin đlwliietup chếiyhrt ngưntjmazdqi.

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv nhìmxfgn Hạdcsv bảqmzdo bốyktii liếiyhrc mắxowrt mộwnyet cárifri, con tựxrca cầislnu nhiềqdjau phúlpnrc đlwlii.

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii đlwliem củsiyn cảqmzdi chọabbrn tớnmqyi chọabbrn lui, "Mẹerkw, mẹerkw cho bảqmzdo bốyktii mộwnyet chúlpnrt ham muốyktin cárifr nhâtvbon đlwlii."

"Kéqztnn ăbvrhn khôzefong phảqmzdi ham muốyktin cárifr nhâtvbon, ăbvrhn."

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii khómhykc khôzefong ra nưntjmnmqyc mắxowrt, thốykting khổmrhf ăbvrhn củsiyn cảqmzdi.

Đmymtưntjmơaneqng nhiêsmzmn, thốykting khổmrhf chỉsmzmqdja nhưntjm vậietuy trong nhárifry mắxowrt .

qztnzcuzn làqdja rấietut dũnjdnng cảqmzdm đlwliem thứhbdgc ăbvrhn mìmxfgnh khôzefong thínmqych ăbvrhn .

"Tôzefoi trưntjmnmqyc đlwliâtvboy cómhyk mộwnyet vịwatg huấietun luyệrvton viêsmzmn, đlwliihgpc biệrvtot biếiyhrn thárifri, chuyêsmzmn môzefon hỏmhpzi thăbvrhm họabbrc viêsmzmn khôzefong thínmqych nhấietut ăbvrhn cárifri gìmxfg, cómhyk mộwnyet ngưntjmazdqi nómhyki khôzefong thínmqych ăbvrhn thịwatgt rắxowrn, kếiyhrt quảqmzd bịwatg ôzefong ta buộwnyec ăbvrhn thịwatgt rắxowrn sốykting." Hạdcsv Thầislnn Hi nómhyki.

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii thậietut sâtvbou cảqmzdm thấietuy, quảqmzd nhiêsmzmn trêsmzmn đlwliazdqi chỉsmzmmhyk mẹerkw tốyktit, khôzefong đlwlibyqq cho béqztn ăbvrhn thịwatgt rắxowrn sốykting.

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv đlwliwnyet nhiêsmzmn nhínmqyu màqdjay hỏmhpzi, "Cárifri gìmxfg huấietun luyệrvton viêsmzmn?"


Hạdcsv Thầislnn Hi nghiêsmzmng đlwliislnu nghĩzdqp nghĩzdqp, "Đmymtãvyst quêsmzmn!"

Chỉsmzmqdja đlwliwnyet nhiêsmzmn cómhyk mộwnyet cárifri ýcyjb niệrvtom thoárifrng qua trong đlwliislnu, cụzdqp thểbyqqqdjarifri gìmxfg, côzefo quêsmzmn mấietut, nhưntjmng côzefo biếiyhrt, cómhyk thựxrcac.

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv thầislnm nghĩzdqp, huấietun luyệrvton viêsmzmn? Họabbrc viêsmzmn?

Hạdcsv Thầislnn Hi nếiyhru làqdjamhyki đlwliếiyhrn huấietun luyệrvton viêsmzmn, chắxowrc làqdja họabbrc huấietun luyệrvton quâtvbon sựxrca trong trưntjmazdqng, nhưntjmng huấietun luyệrvton viêsmzmn trong trưntjmazdqng lạdcsvi dárifrm đlwlibyqq cho họabbrc viêsmzmn ăbvrhn thịwatgt rắxowrn sốykting sao?

Nghi hoặihgpc chợfpjlt lómhyke lêsmzmn, lạdcsvi chìmxfgm đlwliếiyhrn đlwliárifry lòzcuzng.

Anh đlwliãvyst quen nhữdgyvng lờazdqi nómhyki làqdjam kinh ngưntjmazdqi củsiyna Hạdcsv Thầislnn Hi.

Ăvystn xong lẩhbdgu, thờazdqi gian còzcuzn sớnmqym, Đmymtưntjmazdqng tổmrhfng nghĩzdqp hoạdcsvt đlwliwnyeng mộwnyet chúlpnrt, ăbvrhn quárifr no ngủsiyn khôzefong ngon, Hạdcsv Thầislnn Hi cũnjdnng cảqmzdm thấietuy ăbvrhn no , khôzefong ýcyjb kiếiyhrn, thếiyhrqdja, Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsv mang mẹerkw con bọabbrn họabbr đlwlii đlwliếiyhrn mộwnyet câtvbou lạdcsvc bộwnyentjm nhâtvbon.

rifri gọabbri làqdjatvbou lạdcsvc bộwnye chínmqynh làqdja mộwnyet nơaneqi cao cấietup đlwliưntjmfpjlc bảqmzdo vệrvto nghiêsmzmm ngặihgpt, nómhyki đlwliơaneqn giảqmzdn hơaneqn hơaneqn, nơaneqi nàqdjay dàqdjanh cho nhữdgyvng kẻfpjlmhyk tiềqdjan tụzdqp tậietup . Ởqmvj đlwliâtvboy phâtvbon biệrvtot rõrifrqdjang, trong mắxowrt khôzefong đlwliưntjmfpjlc phéqztnp dínmqynh nữdgyva hạdcsvt cárifrt.

tvbou lạdcsvc bộwnyentjm nhâtvbon ởegkz Thàqdjanh phốykti S phárifrt triểbyqqn rấietut nhanh, hoàqdjan cảqmzdnh gia đlwliìmxfgnh, trìmxfgnh đlwliwnye họabbrc vấietun, đlwliwatga vịwatgvyst hộwnyei tấietut cảqmzd đlwliqdjau làqdja nhữdgyvng tiêsmzmu chuẩhbdgn đlwlibyqqntjmnmqyc vàqdjao câtvbou lạdcsvc bộwnye, cárifrc câtvbou lạdcsvc bộwnye khárifrc nhau, tiêsmzmu chuẩhbdgn đlwliqdjau khôzefong giốykting nhau.

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsvqdja thàqdjanh viêsmzmn củsiyna hai câtvbou lạdcsvc bộwnyentjm nhâtvbon, lâtvbou đlwliazdqi nhấietut, đlwlihbdgng đlwliislnu trong cárifrc câtvbou lạdcsvc bộwnye.

Trong đlwliómhyk mộwnyet cárifri đlwliếiyhrn đlwlibyqq giảqmzdi trínmqy, mộwnyet cárifri chủsiyn yếiyhru đlwliếiyhrn đlwlibyqqmhyki chuyệrvton kinh doanh.

Anh mang Hạdcsv Thầislnn Hi cùrvtong Hạdcsv bảqmzdo bốyktii đlwlii câtvbou lạdcsvc bộwnyeegkz gầislnn bờazdqzefong, bềqdja ngoàqdjai nhìmxfgn rấietut bìmxfgnh thưntjmazdqng, nộwnyei bộwnye lạdcsvi làqdja cầislnu nhỏmhpzntjmnmqyc chảqmzdy, phong cárifrch tinh tếiyhr.

Hạdcsv bảqmzdo bốyktii thổmrhfi mộwnyet tiếiyhrng huýcyjbt giómhyk, "Đmymtưntjmazdqng tiêsmzmn sinh, cómhyk tiềqdjan thậietut tốyktit, đlwliwatga phưntjmơaneqng tốyktit a."

Đmymtưntjmazdqng Bạdcsvch Dạdcsvntjmazdqi, "Nếiyhru con thínmqych, mỗuhcsi ngàqdjay chúlpnr sẽdcsv mang con tớnmqyi uốykting tràqdja."

mymti a."

tvbou lạdcsvc bộwnyerifri gìmxfgnjdnng cómhyk, cárifri gìmxfg cầislnn cómhyk đlwliqdjau cómhyk.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.