Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 143 : Một nhà ba người ăn lẩu

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Kỳnotn thựdwojc Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbywmli anh khôthokng biếklwit yêoeqfu, lạzgsbi vôthok ýazff quan tâagijm, làvdtzm cho ngưoiyflmgdi kháfrboc cảecncm thấsiohy ngọclhkt ngàvdtzo.

Mộauhot ngưoiyflmgdi đdnpuwuuji mộauhot ngưoiyflmgdi kháfrboc cóywml bảecncn năthokng thưoiyfơhkhrng yêoeqfu, đdnpuóywml chífcqknh làvdtzoeqfu.

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbxeoan đdnpuang nhìhkxyn thựdwojc đdnpuơhkhrn, Hạzgsb bảecnco bốwuuji thựdwojc đdnpuơhkhrn cũgfwqng khôthokng nhìhkxyn, bắhrgat đdnpufkozu gọclhki cơhkhrm, "Tôthokm hùdurzm, cáfrbo trêoeqf, cáfrbo lốwuujc, ốwuujc biểdwojn, sòxeoa đdnpuiệrcjep, bàvdtzo ngưoiyf, thịobcet bòxeoa, thịobcet gàvdtz, càvdtz rốwuujt, củfqjn sen, rong biểdwojn, nấsiohm vàvdtz mộauhot lớhrgap thịobcet viêoeqfn, mộauhot phầfkozn miếklwin, rau xanh cùdurzng rau cảecnci trắhrgang tùdurzy tiệrcjen đdnpuem mộauhot ífcqkt. Cuốwuuji cùdurzng làvdtzfrbou con cua hấsiohp cay."

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb, "... Nghe bédusu đdnpui."

Hạzgsb Thầfkozn Hi nóywmli, "Mộauhot ly sữawisa bắhrgap vàvdtz mộauhot ly nưoiyfhrgac édusup dưoiyfa chuộauhot."


Mẹnyqr con bọclhkn đdnpuãjlbv gọclhki đdnpujacm ăthokn cùdurzng đdnpujacm uốwuujng, Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb nghĩjprm nghĩjprm, "Mộauhot chai rưoiyfwwrgu vang trắhrgang."

Hạzgsb Thầfkozn Hi nóywmli, "Điguqchxnng nghe anh ta , khôthokng cho phédusup uốwuujng rưoiyfwwrgu."

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbywmli, "Vìhkxy sao khôthokng cho phédusup uốwuujng rưoiyfwwrgu?"

"Mộauhot láfrbot anh phảecnci láfrboi xe."

Hạzgsb bảecnco bốwuuji cũgfwqng lắhrgac đdnpufkozu, "Điguqúkzyong vậawisy, uốwuujng rưoiyfwwrgu láfrboi xe sẽkyvt bịobce trừchxn 12 đdnpuiểdwojm."

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbvdtzn rỡwljmoiyflmgdi lạzgsbnh, "Thàvdtznh phốwuuj S cóywml cảecncnh sáfrbot giao thôthokng nàvdtzo dáfrbom ngăthokn xe củfqjna anh sao?"

Hạzgsb Thầfkozn Hi 囧 囧 hữawisu thầfkozn nóywmli, "Nóywmli khôthokng chừchxnng anh sẽkyvt gặdurzp phảecnci mộauhot cảecncnh sáfrbot mớhrgai ra trưoiyflmgdng, còxeoan khôthokng biếklwit anh làvdtz ai."

Hạzgsb bảecnco bốwuuji cũgfwqng châagijm chọclhkc, "Điguqưoiyflmgdng tiêoeqfn sinh vừchxna nhìhkxyn chífcqknh làvdtzoiyfwwrgt đdnpuèpajyn đdnpuqsdnthokng đdnpuếklwin cảecncnh sáfrbot giao thôthokng khôthokng dáfrbom ngăthokn ."

Cuốwuuji cùdurzng tranh luậawisn kếklwit quảecncvdtz, Điguqưoiyflmgdng tiêoeqfn sinh khôthokng thểdwoj uốwuujng rưoiyfwwrgu.

Điguqưoiyflmgdng tiêoeqfn sinh rấsioht ấsiohm ứawisc, "Hạzgsb tiểdwoju thưoiyf, cho anh uốwuujng mộauhot ly rưoiyfwwrgu đdnpui, lãjlbvo tửobce uốwuujng mộauhot bìhkxynh cũgfwqng khôthokng thểdwoj say."

"Khôthokng đdnpuưoiyfwwrgc!"

Mặdurzc dùdurzsiohm ứawisc, khôthokng thểdwoj uốwuujng rưoiyfwwrgu, nhưoiyfng bầfkozu khôthokng khífcqk vẫnotnn rấsioht nhẹnyqr nhàvdtzng cùdurzng ấsiohm áfrbop .

Hạzgsb Thầfkozn Hi hàvdtzi hưoiyfhrgac, bảecnco bốwuuji càvdtzng khỏqsdni phảecnci nóywmli, gặdurzp nhữawisng lờlmgdi nóywmli áfrboc đdnpuauhoc củfqjna Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb, ba ngưoiyflmgdi nàvdtzy hợwwrgp lạzgsbi làvdtzm cho bầfkozu khôthokng khífcqk thêoeqfm dễoepx chịobceu.


Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb từchxn nhỏqsdn đdnpuếklwin lớhrgan ăthokn vôthok sốwuuj lầfkozn cơhkhrm, khôthokng cóywml lầfkozn nàvdtzo hàvdtzi lòxeoang nhưoiyf vậawisy.

Nếklwiu ởiyha nhàvdtz mộauhot mìhkxynh, thìhkxydurzy tiệrcjen ăthokn cáfrboi gìhkxy đdnpudwoj đdnpuwuuji phóywml, nếklwiu làvdtziyhaoeqfn ngoàvdtzi xãjlbv giao, đdnpufhuhu làvdtz ăthokn cho cóywml lệrcje, cóywmlkzyoc cóywml rấsioht nhiềfhuhu móywmln ăthokn ngon cũgfwqng khôthokng cóywmlagijm trạzgsbng đdnpudwoj ăthokn.

agijy giờlmgd, chỉujzbywmln lẩyymbu đdnpuơhkhrn giảecncn nàvdtzy, lạzgsbi ăthokn rấsioht hạzgsbnh phúkzyoc.

Hạzgsb bảecnco bốwuuji ăthokn cua rấsioht khôthokng cóywml ýazff tứawis, cáfrboi kìhkxym ởiyhaoeqfn cạzgsbnh bédusu khôthokng cầfkozn, liềfhuhn dùdurzng răthokng đdnpui cắhrgan, răthokng rắhrgac răthokng rắhrgac, Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb thấsiohy thếklwigfwqng muốwuujn ăthokn.

Thếklwivdtz, Điguqưoiyflmgdng Dạzgsb Bạzgsbch cũgfwqng bắhrgat đdnpufkozu cầfkozm cua cắhrgan.

Hạzgsb bảecnco bốwuuji nóywmli, "Ădnpun cua làvdtz phảecnci ăthokn nhưoiyf thếklwivdtzy, sảecncng khoáfrboi hơhkhrn a."

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb lậawisp tứawisc cảecncm thấsiohy, trưoiyfhrgac đdnpuâagijy anh khôthokng ăthokn cua , nêoeqfn khôthokng cảecncm nhậawisn đdnpuưoiyfwwrgc lýazff do chífcqknh.

oiyfhrgac sôthoki, Hạzgsb bảecnco bốwuuji đdnpuem tôthokm hùdurzm cùdurzng cáfrbo bỏqsdnvdtzo, lạzgsbi mộauhot ífcqkt củfqjn sen cùdurzng thịobcet viêoeqfn.

"Cáfrboc ngưoiyflmgdi thưoiyflmgdng xuyêoeqfn ăthokn lẩyymbu sao?" Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb hỏqsdni.

Hạzgsb Thầfkozn Hi nóywmli, "Bìhkxynh thưoiyflmgdng trong nhàvdtzywml kháfrboch đdnpuếklwin đdnpufhuhu ăthokn lẩyymbu, nhiềfhuhu ngưoiyflmgdi ăthokn lẩyymbu rấsioht náfrboo nhiệrcjet."

Áhrganh mắhrgat Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbhkhri khẽkyvt đdnpuauhong, ăthokn lẩyymbu, chífcqknh xáfrboc làvdtz cầfkozn nhiềfhuhu ngưoiyflmgdi, nếklwiu khôthokng mộauhot ngưoiyflmgdi lẻesxn loi ăthokn khôthokng cóywml ýazffhkxy, khóywml tráfrboch bọclhkn họclhk ba ngưoiyflmgdi tớhrgai dùdurzng cơhkhrm, Hạzgsb Thầfkozn Hi cùdurzng Hạzgsb bảecnco bốwuuji đdnpufhuhu muốwuujn ăthokn lẩyymbu.

Hạzgsb bảecnco bốwuuji nóywmli, "Điguqưoiyflmgdng tiêoeqfn sinh nhấsioht đdnpuobcenh khôthokng thưoiyflmgdng ăthokn lẩyymbu đdnpui."

"Khôthokng thưoiyflmgdng ăthokn." Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsbywmli, bìhkxynh thưoiyflmgdng đdnpui xãjlbv giao ífcqkt ai ăthokn lẩyymbu, lẩyymbu vớhrgai anh màvdtzywmli, xem nhưoiyfvdtz mớhrgai mẻesxn.

"Nhìhkxyn liềfhuhn nhậawisn ra." Hạzgsb bảecnco bốwuuji khinh bỉujzbywmli, "Sau nàvdtzy đdnpui theo chúkzyong tôthoki, bảecnco đdnpuecncm chúkzyo sẽkyvtywml lẩyymbu ăthokn."

Điguqưoiyflmgdng Bạzgsbch Dạzgsb đdnpuauhot nhiêoeqfn cảecncm giáfrboc khôthokng giảecnci thífcqkch đdnpuưoiyfwwrgc, vừchxna mớhrgai cóywml chúkzyot cảecncm giáfrboc liềfhuhn bịobce Hạzgsb bảecnco bốwuuji đdnpuawisp chếklwit .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.