Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 140 : Hạ Thần Hi thăm dò Tưởng Tuệ

    trước sau   
Editor: thanh huyềncbwn

Nhưcfda vậqrqdy Hạjdwb Thầkoran Hi, càqlnhng thấydwxy ra Tưcfdaeeneng Tuệxqfv nhếrcwvch nháodvxc.

"Hạjdwb Thầkoran Hi, côrqyfqtthm miệxqfvng!" Tưcfdaeeneng Tuệxqfv cảrsdu giậqrqdn nócywti, hai tay, hạjdwbeene vai Hạjdwb Thầkoran Hi, hơzacei têwegz rầkoran, Hạjdwb Thầkoran Hi nhíqrqdu màqlnhy, trong lòjfzhng đopajãqtth khôrqyfng vui, côrqyf thựcnqyc sựcnqyqlnh chưcfdaa từjdwbng thấydwxy loạjdwbi phụsgsy nữqjbr khôrqyfng cócywt ýlnas nghĩzdyq nhưcfdacfdaeeneng Tuệxqfv.

Chuyệxqfvn ngu xuẩzzhyn nhưcfda thếrcwvrqyf ta cũnbpwng cócywt thểnbpwqlnhm đopajưcfdaeudsc.

"Tôrqyfi thậqrqdt muốbrhbn bócywtp chếrcwvt côrqyf!" Tưcfdaeeneng Tuệxqfv hung hăsgzhng nócywti, hậqrqdn khôrqyfng thểnbpw thựcnqyc sựcnqycywtp chếrcwvt ngưcfdagfzci.

"Tưcfdaeeneng côrqyfng chúobuta, thâqtthn làqlnh danh việxqfvn thụsgsyc nữqjbr, loạjdwbi chuyệxqfvn giếrcwvt ngưcfdagfzci thựcnqyc sựcnqy ôrqyf uếrcwv tay côrqyf, mưcfdaeudsn dao giếrcwvt ngưcfdagfzci sẽtcvtqlnh mộcfdat biệxqfvn pháodvxp hay.” Hạjdwb Thầkoran Hi lạjdwbnh lùbbnang châqtthm chọayrlc, sắudmvc mặbmrbt Tưcfdaeeneng Tuệxqfv trong nháodvxy mắudmvt táodvxi xanh, khôrqyfng cócywt chúobutt huyếrcwvt sắudmvc nàqlnho.


"Côrqyf..."

"Sợeuds?" Hạjdwb Thầkoran Hi tưcfdaơzacei cưcfdagfzci nócywti, nhưcfdang trong lòjfzhng nhưcfdacywt ngưcfdagfzci đopajbrhbt mộcfdat câqtthy đopajuốbrhbc, "Tôrqyfi chỉlnasqlnh phỏfpcgng đopajodvxn Triệxqfvu Phong tạjdwbi sao muốbrhbn mạjdwbng củymhea tôrqyfi, bâqtthy giờgfzc xem thầkoran sắudmvc côrqyf, quảrsdu nhiêwegzn làqlnhrqyf phíqrqda sau bàqlnhy ra, Triệxqfvu Phong làqlnhm kẻmtsq chếrcwvt thay."

lyicưcfdaeudsc, rấydwxt tốbrhbt, Tưcfdaeeneng côrqyfng chúobuta, tôrqyfi nghĩzdyqrqyf ngu xuẩzzhyn, khôrqyfng ngờgfzcrqyf vẫitqgn cócywt chúobutt đopajkorau ócywtc ."

"Chỉlnas tiếrcwvc, mưcfdaeudsn đopajao giếrcwvt ngưcfdagfzci, vìwtod sao khôrqyfng tìwtodm mộcfdat ngưcfdagfzci ngoàqlnhi, tráodvxi lạjdwbi tìwtodm ngưcfdagfzci thâqtthn, thếrcwvqlnho cũnbpwng cócywt đopajiểnbpwm khôrqyfng sạjdwbch sẽtcvt?”

cfdaeeneng Tuệxqfv đopajcfdat nhiêwegzn đopajzzhyy ra Hạjdwb Thầkoran Hi, chédtbdn nưcfdacfdac nócywtng hổiitvi kia tràqlnhn lêwegzn da củymhea côrqyf ta, Tưcfdaeeneng Tuệxqfv đopajau đopajếrcwvn thédtbdt chócywti tai, nưcfdacfdac nócywtng cùbbnang chédtbdn nưcfdacfdac rơzacei trêwegzn mặbmrbt đopajydwxt, đopajkoray đopajydwxt, Hạjdwb Thầkoran Hi cấydwxp tốbrhbc tráodvxnh, miễjkckn cho bịeene phỏfpcgng thưcfdaơzaceng.

"Côrqyf chứnqshng cớcfdawtodnbpwng khôrqyfng cócywt, dựcnqya vàqlnho cáodvxi gìwtodcywti làqlnhrqyfi làqlnhm?"

Hạjdwb Thầkoran Hi nócywti, "Tôrqyfi vìwtod sao nhấydwxt đopajeenenh phảrsdui biếrcwvt làqlnhrqyfqlnhm, dùbbna cho biếrcwvt làqlnhrqyfqlnhm, tôrqyfi lạjdwbi cócywt thểnbpwqlnhm cáodvxi gìwtod, cha côrqyfqlnh thịeene trưcfdaeeneng, ôrqyfng ta cócywt biệxqfvn pháodvxp đopajnbpw cuộcfdac sốbrhbng côrqyf tiêwegzu dao.”

"Cócywt phảrsdui côrqyfqlnhm hay khôrqyfng, khôrqyfng quan trọayrlng, tôrqyfi cũnbpwng khôrqyfng quan tâqtthm."

"Chỉlnasqlnhcfdaeeneng Tuệxqfv, tôrqyfi khuyêwegzn côrqyf, lầkoran sau lạjdwbi nghĩzdyq đopajsgsyng đopajếrcwvn tôrqyfi, tốbrhbt nhấydwxt trưcfdacfdac chíqrqdnh côrqyfwegzn mua mộcfdat cỗzcmc quan tàqlnhi."

Hạjdwb Thầkoran Hi nócywti xong, xoay ngưcfdagfzci rờgfzci khỏfpcgi phòjfzhng giảrsdui kháodvxt.

Hạjdwb Thầkoran Hi trong lòjfzhng phẫitqgn nộcfda khócywtwtodnh, tấydwxt cảrsduqlnhjfzhng ghen tỵyxfo củymhea phụsgsy nữqjbrodvxc quáodvxi, bạjdwbch bạjdwbch tửrqyfqlnhi ngưcfdagfzci, Tưcfdaeeneng Tuệxqfv, côrqyf thậqrqdt làqlnh đopajáodvxng chếrcwvt, thựcnqyc sựcnqy đopajáodvxng chếrcwvt.

rqyf khôrqyfng tứnqshc giậqrqdn Tưcfdaeeneng Tuệxqfv sẽtcvt đopajbrhbi phócywtrqyf, nhưcfdang vìwtododvxi gìwtod muốbrhbn xảrsdu đopajếrcwvn ngưcfdagfzci vôrqyf tộcfdai.

Hạjdwb Thầkoran Hi vẫitqgn thờgfzc phụsgsyng cưcfdagfzcng quyềncbwn côrqyfng lýlnas.


Quảrsdu đopajydwxm củymhea ngưcfdagfzci nàqlnho mạjdwbnh, ai liềncbwn hoàqlnhnh hàqlnhnh thiêwegzn hạjdwb.

Nếrcwvu làqlnhcfdaeeneng Tuệxqfv thựcnqyc sựcnqy giếrcwvt chếrcwvt côrqyf, làqlnhrqyf quáodvx yếrcwvu, chẳlnasng tráodvxch ngưcfdagfzci kháodvxc, nhưcfdang màqlnh, đopajâqtthy làqlnh đopajâqtthy đopajócywt chiếrcwvn tranh, liêwegzn lụsgsyy đopajếrcwvn ngưcfdagfzci kháodvxc thựcnqyc sựcnqy đopajáodvxng chếrcwvt.

Hạjdwb Thầkoran Hi thu thậqrqdp xong vềncbw nhàqlnh, khôrqyfng ngờgfzccfdacfdai lầkorau cócywt mộcfdat chiếrcwvc Lamborghini, Đlyicưcfdagfzcng Bạjdwbch Dạjdwb mộcfdat thâqtthn tâqtthy trang Armani dựcnqya ởeene trêwegzn xe, hưcfdaơzaceng xe mỹajkq nam, thàqlnhnh phầkoran xinh đopajjdwbp phong cảrsdunh tuyếrcwvn.

Giơzace tay nhấydwxc châqtthn, sứnqshc quyếrcwvn rũnbpwrqyf biêwegzn.

wegzu lýlnaswegzu khíqrqd, tựcnqya muốbrhbn câqtthu linh hồfdnin củymhea ngưcfdagfzci.

Cửrqyfa WPL, Lamborghini nàqlnhy thựcnqyc sựcnqyqlnh mộcfdat trăsgzhm phầkoran trăsgzhm ngưcfdagfzci quay đopajkorau lạjdwbi.

Trêwegzn đopajgfzci thựcnqyc sựcnqy khócywtwtodm đopajưcfdaeudsc mộcfdat ngưcfdagfzci đopajàqlnhn ôrqyfng, nhưcfda Đlyicưcfdagfzcng Bạjdwbch Dạjdwb vậqrqdy, đopajem ưcfdau nhãqtthbbnang lưcfdau manh, thâqtthn sĩzdyqbbnang càqlnhn rỡydwx kếrcwvt hợeudsp đopajưcfdaeudsc hoàqlnhn mỹajkq nhưcfda vậqrqdy, anh thựcnqyc sựcnqyqlnh thàqlnhnh côrqyfng làqlnh thuyếrcwvt minh cáodvxi gìwtod gọayrli làqlnh đopajàqlnhn ôrqyfng khôrqyfng xấydwxu, nữqjbr nhâqtthn khôrqyfng yêwegzu.

Hạjdwb Thầkoran Hi xưcfdaa nay đopajiệxqfvu thấydwxp, lúobutc nàqlnhy thấydwxy Đlyicưcfdagfzcng Bạjdwbch Dạjdwb, thựcnqyc sựcnqy nghĩzdyq đopaji đopajưcfdagfzcng vòjfzhng đopaji.

Nhưcfdang màqlnh, vừjdwba nghĩzdyq tớcfdai Tưcfdaeeneng Tuệxqfv, Hạjdwb Thầkoran Hi trong lòjfzhng đopajcfdat nhiêwegzn dâqtthng lêwegzn mộcfdat cỗzcmcqtthm lýlnas trảrsdu thùbbna.

rqyf thừjdwba nhậqrqdn, côrqyf khôrqyfng phảrsdui làqlnh thiệxqfvn nam tíqrqdn nữqjbrwtod.

Hạjdwb Thầkoran Hi mởeene mặbmrbt kháodvxc hơzacei nghiêwegzng cửrqyfa xe, yêwegzn tâqtthm thoảrsdui máodvxi ngồfdnii vàqlnho trong xe, chíqrqdnh làqlnh tan tầkoram, côrqyfng nhâqtthn WPL thấydwxy Hạjdwb Thầkoran Hi ngồfdnii ởeene trong xe Đlyicưcfdagfzcng Bạjdwbch Dạjdwb.

Đlyicưcfdagfzcng Bạjdwbch Dạjdwb ngẩzzhyn ra, ưcfdau nhãqtthcfdagfzci.

Hạjdwb tiểnbpwu thưcfda hợeudsp táodvxc nhưcfda vậqrqdy, tìwtodnh cảrsdum Đlyicưcfdagfzcng tiêwegzn sinh sâqtthu đopajqrqdm tốbrhbt.

Anh ngồfdnii vàqlnho trong xe, nhấydwxn ga, tuyệxqfvt trầkoran màqlnh đopaji, tiếrcwvng ríqrqdt kiêwegzu ngạjdwbo vang vọayrlng cảrsdu con đopajưcfdagfzcng.

Hạjdwb Thầkoran Hi 囧, cảrsdui trang tiếrcwvng ríqrqdt quáodvxcywt đopajbmrbc sắudmvc.

cfdaeeneng Tuệxqfv vừjdwba ra tớcfdai, liềncbwn nhìwtodn thấydwxy bócywtng dáodvxng bọayrln họayrlbbnang nhau ờgfzci đopaji, áodvxnh mắudmvt nhưcfda thốbrhbi đopajcfdac, chặbmrbt chẽtcvt cắudmvn răsgzhng.

Mọayrli ngưcfdagfzci thấydwxy thầkoran sắudmvc Tưcfdaeeneng Tuệxqfv, thôrqyfng minh khôrqyfng nghịeene luậqrqdn nữqjbra, vộcfdai vãqtth rờgfzci đopaji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.