Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 14 : Tất cả đều nghe theo Hạ Thần Hi

    trước sau   
"Lờoxdni vôohut íqwupch!" Hạwish Thầlxmln Hi bìrvpwnh tĩohutnh khẳtirang đvlycjthgnh sựksfb thậksfbt nàxzipy, "Mẹnawg con làxzip tiếosyen sĩohut, thịjthg lựksfbc luôohutn tốwqtkt nhấdduet, sao códgfj thểvlyc coi trọpluqng mộcqkit ngưhndqoxdni đvlycàxzipn ôohutng lạwishm tìrvpwnh nhưhndq thếosye khôohutng bằxsdxng loàxzipi sinh vậksfbt?"

Hạwish bảbmdqo bốwqtki, "..."

Mẹnawg, ngưhndqoxdni códgfj cầlxmln phảbmdqi kíqwupch đvlyccqking nhưhndq vậksfby khôohutng?

dgfj cầlxmln phảbmdqi sao?

"Mẹnawg, códgfj lẽbtqwdtblc đvlycódgfj mẹnawghqncn trẻessr khôohutng hiểvlycu chuyệztfyn, dùklik sao... Mỗqwupi ngưhndqoxdni phụaqzn nữlibn đvlyccekju trảbmdqi qua vàxzipi ngưhndqoxdni đvlycàxzipn ôohutng nha."

Hạwish Thầlxmln Hi nódgfji, "Mẹnawg rấdduet tựksfb tin vớpluqi áxsdxnh mắkgvft củamsra mìrvpwnh."


Hạwish bảbmdqo bốwqtki, "^..."

Mẹnawg, ngưhndqoxdni cũdgfjng khôohutng thểvlyc tựksfbxsdxt tai a.

"Bảbmdqo bốwqtki, ngưhndqoxdni đvlycàxzipn ôohutng nàxzipy quáxsdx lạwishm tìrvpwnh, chúdtblng ta khôohutng thểvlyc nhưhndq thếosye." Hạwish Thầlxmln Hi giáxsdxo dụaqznc Hạwish bảbmdqo bốwqtki.

Hạwish bảbmdqo bốwqtki phi thưhndqoxdnng trịjthgnh trọpluqng gậksfbt đvlyclxmlu, "Tốwqtkt!"

"Loạwishi đvlycàxzipn ôohutng nàxzipy quáxsdx tựksfbpufwn, chúdtblng ta nhấdduet đvlycjthgnh khôohutng thểvlyc muốwqtkn."

"Tốwqtkt!" Hạwish bảbmdqo bốwqtki nắkgvfm tay mẹnawg, mẹnawgdgfji gìrvpw chíqwupnh làxzipxsdxi đvlycódgfj.

"Loạwishi đvlycàxzipn ôohutng nàxzipy khôohutng códgfj đvlycwisho đvlycvdvzc, dùklik cho chúdtblng ta thàxzipnh mộcqkit gia đvlycìrvpwnh, cuốwqtki cùklikng cũdgfjng ly hôohutn, cho nêdduen khôohutng thểvlyc đvlycưhndqqhvxc."

"Tốwqtkt!" Hạwish bảbmdqo bốwqtki đvlycãpufw dởkgvf khódgfjc dởkgvfhndqoxdni .

Hạwish Thầlxmln Hi tiếosyep tụaqznc châtdism chọpluqc, "Loạwishi đvlycàxzipn ôohutng nàxzipy rấdduet yêddueu nghiệztfyt lạwishi rấdduet lạwishm tìrvpwnh, bảbmdqo bốwqtki khôohutng thểvlyc họpluqc."

"Mẹnawgdduen tâtdism, con nhấdduet đvlycjthgnh làxzip sẽbtqwxzip mộcqkit đvlycvdvza trẻessr ngon."

Hạwish bảbmdqo bốwqtki nghĩohut thầlxmlm, mẹnawg, ngưhndqoxdni chỉdpui cầlxmln trựksfbc tiếosyep kếosyet luậksfbn, chúdtblng ta khôohutng muốwqtkn cha làxzip đvlycưhndqqhvxc thôohuti, sao phảbmdqi mưhndqqhvxn ra nhiềcekju lýutul do nhưhndq thếosye.

Bấdduet quáxsdx nhưhndq vậksfby nhìrvpwn mẹnawg thậksfbt đvlycáxsdxng yêddueu a.

"Con nódgfji xem vìrvpw sao hắkgvfn lạwishi lạwishm tìrvpwnh nhưhndq thếosye?"


Hạwish bảbmdqo bốwqtki, "..."

"Nhiềcekju ngưhndqoxdni phụaqzn nữlibn nhưhndq vậksfby, khôohutng sợqhvx nhiễnkflm bệztfynh a?"

Hạwish bảbmdqo bốwqtki, "..."

"Chúdtblng ta cùklikng hắkgvfn mộcqkit chúdtblt quan hệztfydgfjng khôohutng códgfj, nhớpluq kỹosye nha."

"Tuâtdisn mệztfynh, nữlibnhndqơapcyng."

...

Cảbmdqnh biểvlycn trong nhàxzip trọpluq, hai mẹnawg con vẫzmomn tiếosyep tụaqznc châtdism chọpluqc Đhjatưhndqoxdnng Bạwishch Dạwish, Đhjatưhndqoxdnng Bạwishch Dạwish tiêdduen sinh đvlycang láxsdxi chiếosyec Lamborghini hắkgvfc xìrvpw vang dộcqkii.

Đhjatêdduem khuya yêdduen tĩohutnh, Hạwish Thầlxmln Hi cầlxmlm lấdduey mộcqkit hộcqkip VCD chiếosyeu phim.

Trong VCD ngưhndqoxdni phụaqzn nữlibndduey chíqwupnh làxzipohut, bốwqtki cảbmdqnh làxzip khu nghĩohutxsdxt ởkgvf Hawaii, bảbmdqy nănpzhm trưhndqpluqc côohut thanh lệztfyohut song.

"Tôohuti códgfj ýutul đvlycjthgnh tẩessry nãpufwo, quêdduen đvlyci quáxsdx khứvdvz, mộcqkit lầlxmln nữlibna bắkgvft đvlyclxmlu."

"Nhưhndqng tôohuti muốwqtkn nhớpluq kỹosyexzipi đvlyciềcekju, thứvdvz nhấdduet, tôohuti têdduen làxzip Hạwish Thầlxmln Hi."

"Thứvdvz hai, tôohuti làxzipohut nhi, khôohutng códgfj ngưhndqoxdni thâtdisn, khôohutng đvlycưhndqqhvxc tin vàxzipo bấdduet kìrvpw ai, Hạwish Thầlxmln Hi, chỉdpuidgfj thểvlyc tin tưhndqkgvfng chíqwupnh mìrvpwnh."

"Thứvdvz ba, tôohuti yêddueu bảbmdqo bốwqtki củamsra tôohuti, bénawgxzip tấdduet cảbmdq củamsra tôohuti, vìrvpwnawg, tôohuti cam tâtdism tìrvpwnh nguyệztfyn khôohutng cầlxmln ngưhndqoxdni đvlycàxzipn ôohutng nàxzipo bêdduen cạwishnh."


"Thứvdvzhndq... cha củamsra bảbmdqo bốwqtki, hắkgvfn têdduen gọpluqi làxzip... Đhjatưhndqoxdnng Bạwishch Dạwish, nhưhndqng tôohuti khôohutng yêddueu hắkgvfn, thậksfbm chíqwup khôohutng biếosyet hắkgvfn, hắkgvfn cũdgfjng khôohutng biếosyet tôohuti."

rvpwnh ảbmdqnh Hạwish Thầlxmln Hi trêdduen màxzipn hìrvpwnh, khôohutng lộcqki vẻessrrvpw, đvlycvdvzc Phậksfbt nódgfji đvlyciềcekju gìrvpw đvlycódgfj.

Ba chữlibn đvlyclxmlu tiêdduen, côohut nghe hơapcyn mưhndqoxdni giâtdisy, cuốwqtki cùklikng côohut chưhndqa nghe rõxsdx, côohut tạwishm dừfnsyng mộcqkit phúdtblt đvlycvxjcng hồvxjc, tựksfba hồvxjc đvlycang suy nghĩohutdgfj muốwqtkn hay khôohutng ghi chénawgp lạwishi.

npzhm đvlycódgfjkgvf khu nghỉdpuixsdxt Hawaii tỉdpuinh lạwishi, côohut đvlycãpufw quêdduen hếosyet mọpluqi thứvdvz, bêdduen ngưhndqoxdni chỉdpuihqncn VCD nàxzipy, côohut khôohutng biếosyet pháxsdxt sinh chuyệztfyn gìrvpw.

Nhưhndqng côohut biếosyet mộcqkit đvlyciềcekju, làxzipohut tựksfb nguyệztfyn quêdduen đvlyci tấdduet cảbmdq quáxsdx khứvdvz.

Mộcqkit lầlxmln nữlibna bắkgvft đvlyclxmlu.

ohut khôohutng biếosyet quáxsdx khứvdvz củamsra côohut rốwqtkt cuộcqkic xảbmdqy ra chuyệztfyn gìrvpw khôohutng thểvlyc chịjthgu đvlycksfbng nổqekdi, côohut khôohutng biếosyet rốwqtkt cuộcqkic códgfj bao nhiêddueu tuyệztfyt vọpluqng, nêdduen côohut mớpluqi lựksfba chọpluqn con đvlycưhndqoxdnng nàxzipy.

dgfj lẽbtqw, chỉdpui đvlycơapcyn thuầlxmln vìrvpw muốwqtkn bảbmdqo vệztfy đvlycvdvza con củamsra mìrvpwnh.

ohut đvlycãpufw lựksfba chọpluqn cáxsdxch quêdduen.

ohut nhìrvpwn lạwishi quáxsdx khứvdvz.

Qua táxsdxm nănpzhm, côohut khôohutng códgfj mộcqkit ngàxzipy nghĩohut tớpluqi muốwqtkn tìrvpwm vềcekj quáxsdx khứvdvz, mộcqkit lòhqncng chỉdpuirvpw đvlycvdvza nhỏpxozxzip sốwqtkng.

Hạwish bảbmdqo bốwqtki trưhndqpluqc đvlycâtdisy thưhndqoxdnng hỏpxozi, vìrvpw sao cha khôohutng cùklikng chúdtblng ta ởkgvfklikng mộcqkit chỗqwup.

Hạwish Thầlxmln Hi đvlycau lòhqncng, luôohutn luôohutn nódgfji chờoxdnnawg lớpluqn lêdduen liềcekjn nódgfji cho bénawg biếosyet.

dtblc bảbmdqo bốwqtki đvlycưhndqqhvxc nănpzhm tuổqekdi, côohut đvlycãpufw đvlycem VCD cho bảbmdqo bốwqtki xem, từfnsy đvlycódgfj, Hạwish bảbmdqo bốwqtki khôohutng códgfj hỏpxozi gìrvpw vềcekj cha củamsra bénawg nữlibna.

Mẹnawg con sốwqtkng nưhndqơapcyng tựksfba lẫzmomn nhau bảbmdqy nănpzhm.

Đhjatâtdisy đvlycódgfj chíqwupnh làxzip tấdduet cảbmdq.

Gặhuihp đvlycưhndqqhvxc Đhjatưhndqoxdnng Bạwishch Dạwish, làxzip ngoàxzipi dựksfb liệztfyu củamsra côohut.

Nhưhndqng bấdduet kểvlyc nhưhndq thếosyexzipo, ngưhndqoxdni nàxzipy cũdgfjng khôohutng nằxsdxm trong cuộcqkic sốwqtkng củamsra côohut.

Đhjatãpufw khôohutng nhậksfbn ra, hàxzip tấdduet tựksfbrvpwm phiềcekjn nãpufwo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.