Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 139 : Tối kỵ của Đường Bạch Dạ

    trước sau   
Editor: thanh huyềzkdnn

"Em khôhygdng đflfjáfmjyp ứxbcyng?" Hai hàafbzng lôhygdng màafbzy Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqzkglxi cau lạxoqzi, xẹaazqt qua mộepypt giọnmisng nónebmi lạxoqznh nhạxoqzt mỉfvhaa mai, cấuslwp tốiysxc lạxoqzi che giấuslwu, anh dựcezja lưwxrfng vàafbzo ghếpwcv dựcezja, rõqbmoafbzng cưwxrfcxzoi đflfjếpwcvn ưwxrfu nhãdmon nhưwxrf vậcrtiy, nhưwxrfng lạxoqzi bừwqaxa bãdmoni nhưwxrf vậcrtiy.

"Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd, em cho làafbz đflfjânmisy làafbz phòhygdng làafbzm việcsfdc thịbnic trưwxrfwqaxng sao? Đzkdnếpwcvn phiêbnicn em tớuslwi nónebmi khôhygdng đflfjáfmjyp ứxbcyng."

zkdnưwxrfcxzong thịbnic em làafbz chủiasd, hay tôhygdi làafbz chủiasd? Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz mớuslwi làafbz tổcezjng giáfmjym đflfjiysxc tậcrtip đflfjafbzn Đzkdnưwxrfcxzong thịbnic quốiysxc tếpwcv!"

nmisu nónebmi cuốiysxi cùurwbng kia vang vang hữsadgu lựcezjc, nónebmi năesesng cónebm khíazoc pháfmjych, áfmjynh mắxbcyt Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz xẹaazqt qua hung áfmjyc nham hiểytkwm, Tưwxrfwqaxng Tuệcsfdnmism hoảbnicng ýxmml loạxoqzn, côhygd biếpwcvt côhygd phạxoqzm vàafbzo tốiysxi kỵpiog Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz.

Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz bịbnic Đzkdnưwxrfcxzong lãdmono khốiysxng chếpwcv nhiềzkdnu năesesm nhưwxrf vậcrtiy, ghéetxft nhấuslwt ngưwxrfcxzoi kháfmjyc vớuslwi anh khoa tay múpusba chânmisn.


Ai dáfmjym nónebmi nhiềzkdnu mộepypt cânmisu, anh tấuslwt nhiêbnicn trởwqax mặesest vôhygdmklenh.

Mắxbcyt Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd đflfjgellbnicn, ủiasdy khuấuslwt đflfjếpwcvn cựcezjc đflfjiểytkwm, côhygd đflfjếpwcvn gầyfunn Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz, chăesesm chúpusb ôhygdm cáfmjynh tay anh, "Đzkdnưwxrfcxzong, xin lỗwrzhi, xin lỗwrzhi, em chỉfvhaafbz mộepypt lúpusbc sốiysxt ruộepypt, anh em bởwqaxi vìmkle Hạxoqz Thầyfunn Hi mớuslwi bịbnic thưwxrfơkglxng xuấuslwt ngoạxoqzi, em ghéetxft côhygd ta, anh tạxoqzi sao cónebm thểytkw cho côhygd ta ởwqaxbnicn cạxoqznh anh làafbzm việcsfdc."

"Tôhygdi ghéetxft ngưwxrfcxzoi côhygdng tưwxrf chẳnmisng phânmisn biệcsfdt đflfjưwxrfiudxc." Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz lạxoqznh lùurwbng rúpusbt ra cáfmjynh tay, sắxbcyc mặesest lạxoqznh lùurwbng đflfjếpwcvn cựcezjc đflfjiểytkwm.

wxrfwqaxng Tuệcsfd toàafbzn thânmisn băesesng lãdmonnh, nhưwxrf ngânmism mìmklenh ởwqax trong nưwxrfuslwc biểytkwn.

zkdnưwxrfcxzong, chúpusbng ta sẽpuay phảbnici kếpwcvt hôhygdn, qua khôhygdng lânmisu, chúpusbng ta sẽpuay phảbnici kếpwcvt hôhygdn." Nưwxrfuslwc mắxbcyt Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd hạxoqz xuốiysxng, thoạxoqzt nhìmklen đflfjiềzkdnm đflfjxoqzm đflfjáfmjyng yêbnicu, "Em chỉfvhaafbz sợiudxdmoni..."

Sợiudxdmoni Hạxoqz Thầyfunn Hi sẽpuayafbz mộepypt chuyệcsfdn xấuslwu, đflfjoạxoqzt đflfji anh rồadspi.

Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz nhìmklen côhygd, nưwxrfuslwc mắxbcyt củiasda phụpwcv nữsadg vớuslwi anh màafbznebmi, cáfmjyi gìmkleoatxng khôhygdng phảbnici làafbz.

wxrfuslwc mắxbcyt Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd, khôhygdng đflfjbnic đflfjepypng đflfjếpwcvn tânmism lạxoqznh lùurwbng củiasda anh.

"Em sợiudxfmjyi gìmkle?"

wxrfwqaxng Tuệcsfd cắxbcyn môhygdi, càafbzng pháfmjyt ra đflfjiềzkdnm đflfjxoqzm đflfjáfmjyng yêbnicu, nếpwcvu làafbz ngưwxrfcxzoi đflfjàafbzn ôhygdng kháfmjyc thấuslwy, hậcrtin khôhygdng thểytkw đflfjem thếpwcv giớuslwi đflfjếpwcvn trưwxrfuslwc mắxbcyt côhygd, chỉfvha mong giàafbznh đflfjưwxrfiudxc nụpwcvwxrfcxzoi củiasda côhygd.

zkdnưwxrfcxzong, anh sẽpuay kếpwcvt hôhygdn vớuslwi em, đflfjúpusbng khôhygdng?" Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd thốiysxng khổcezj hỏgelli, nàafbzy đflfjãdmonafbz chờcxzo đflfjiudxi lớuslwn nhấuslwt củiasda côhygd.

"Hôhygdn lễxoqzafbz ýxmml nghĩytkw củiasda hai bêbnicn.” Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz lạxoqznh lùurwbng nónebmi.

"Em mặesesc kệcsfd, em nhấuslwt đflfjbnicnh muốiysxn gảbnic cho anh."


"Côhygd thựcezjc sựcezjafbz cốiysx chấuslwp, khôhygdng phảbnici yêbnicu." Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqzoatxng nổcezji giậcrtin, chỉfvhaafbzo cửtwera, "Ra!"

wxrfwqaxng Tuệcsfdwxrfng rưwxrfng, giậcrtim chânmisn mộepypt cáfmjyi, xoay ngưwxrfcxzoi ròhygdi đflfji, tiếpwcvng Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqz từwqax phíazoca sau truyềzkdnn đflfjếpwcvn, "Lầyfunn sau tiếpwcvn phòhygdng làafbzm việcsfdc củiasda tôhygdi, tốiysxt nhấuslwt trưwxrfuslwc hếpwcvt đflfjytkw cho thưwxrfxmml thôhygdng báfmjyo."

Lung Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd cứxbcyng đflfjcxzo, khónebmc rờcxzoi đflfji.

Thưwxrfazoc tổcezjng giáfmjym đflfjiysxc nhìmklen thấuslwy Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd khónebmc nhưwxrf vậcrtiy rờcxzoi đflfji, nhao nhao báfmjyt quáfmjyi.

Hạxoqz Thầyfunn Hi đflfjem việcsfdc củiasda mìmklenh giao cho Chu Phónebmng, cẩgoybn thậcrtin giao tiếpwcvp, côhygdurwbng Tiếpwcvt Giai Vânmisn đflfjếpwcvn Đzkdnưwxrfcxzong thịbnicafbzm việcsfdc, bắxbcyt đflfjyfunu từwqax ngàafbzy mai đflfjếpwcvn Đzkdnưwxrfcxzong thịbnicfmjyo danh, giao tiếpwcvp xong, đflfjãdmon đflfjếpwcvn lúpusbc tan việcsfdc.

Hạxoqz Thầyfunn Hi đflfjem ly tràafbz tớuslwi phòhygdng giảbnici kháfmjyt, vừwqaxa mớuslwi ra, lạxoqzi bịbnicwxrfwqaxng Tuệcsfd đflfjytkwwqax trêbnicn váfmjych tưwxrfcxzong phòhygdng giảbnici kháfmjyt, mộepypt chéetxfn nưwxrfuslwc sôhygdi nónebmng hổcezji phónebmng tớuslwi trưwxrfuslwc hai máfmjy Hạxoqz Thầyfunn Hi, côhygd thậcrtim chíazocnebm thểytkw cảbnicm nhậcrtin đflfjưwxrfiudxc nhiệcsfdt đflfjepypwxrfuslwc nónebmng.

Ábvtqnh mắxbcyt Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd ôhygdm nỗwrzhi hậcrtin, tay khôhygdng ngừwqaxng run rẩgoyby.

Hạxoqz Thầyfunn Hi thậcrtit sợiudxhygd ta sẽpuayafbzm ra chuyệcsfdn gìmkle đflfjếpwcvn, mộepypt chéetxfn nưwxrfuslwc nónebmng nàafbzy nếpwcvu làafbz hắxbcyt đflfjếpwcvn trêbnicn mặesest côhygd, khôhygdng hủiasdy dung cũoatxng sẽpuay bịbnic lộepypt mộepypt lớuslwp da, Hạxoqz Thầyfunn Hi chỉfvhanebm thểytkw ngoan ngoãdmonn.

"Tưwxrfwqaxng Tuệcsfd, côhygdmklenh tĩytkwnh mộepypt chúpusbt." Hạxoqz Thầyfunn Hi nónebmi, vôhygdurwbng bìmklenh tĩytkwnh.

wxrfwqaxng Tuệcsfdnebmp củiasda côhygd yếpwcvt hầyfunu, "Hạxoqz Thầyfunn Hi, côhygd biếpwcvt khôhygdng? Đzkdnưwxrfcxzong cónebm nhiềzkdnu phụpwcv nữsadg nhưwxrf vậcrtiy, tôhygdi cho tớuslwi bânmisy giờcxzo khôhygdng đflfjytkwafbzo mắxbcyt, duy chỉfvhanebmhygd, đflfjytkw cho tôhygdi tôhygdi nhưwxrf ăesesn cáfmjych đflfjêbnicm tháfmjyi (mộepypt loạxoqzi rau gìmkle đflfjónebm) buồadspn nôhygdn."

Hạxoqz Thầyfunn Hi buồadspn cháfmjyn nghĩytkw, cáfmjych đflfjêbnicm tháfmjyi ăesesn rấuslwt ngon , quảbnic nhiêbnicn cáfmjyc côhygd khẩgoybu vịbnic khôhygdng giốiysxng nhau.

Thảbnico nàafbzo côhygd coi Đzkdnưwxrfcxzong Bạxoqzch Dạxoqzafbz thàafbznh bảbnico.

zkdnưwxrfcxzong tổcezjng hoa tânmism phong lưwxrfu, chọnmisc khôhygdng íazoct nợiudx hoa đflfjàafbzo , côhygd hẳnmisn làafbzbnicn tìmklem Đzkdnưwxrfcxzong tổcezjng." Hạxoqz Thầyfunn Hi nónebmi, chẳnmisng sợiudx bịbnic ngưwxrfcxzoi uy hiếpwcvp, côhygdpusbc nàafbzy cũoatxng khôhygdng hợiudxp táfmjyc bịbnic uy hiếpwcvp, yêbnicn lặesesng nhưwxrfwxrfuslwc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.