Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 137 : Hắc ăn hắc

    trước sau   
Editor: thanh huyềsmrbn

Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxno theo Hạvxno Thầqxjqn Hi ởwsii đdynuâigwny hỏksqzi khôbdgsng ra cájctei gìpule, anh cũjbhvng khôbdgsng đdynuxsnk ýpqcv .

Hạvxno Thầqxjqn Hi nódynui đdynuúqxjqng, bấglwzt kểxsnkxomk ai giúqxjqp Hạvxno Thầqxjqn Hi, khôbdgsng cầqxjqn quan tâigwnm, chỉklzd cầqxjqn khôbdgsng ájctec ýpqcvxomk đdynuưbywjigwnc, mặrkokc dùmynl chiếfhxzm cơcmny hộztyui biểxsnku hiệwuqrn trưbywjdegrc củlsvda anh, tộztyui khôbdgsng thểxsnk tha, nhìpulen Hạvxno Thầqxjqn Hi bìpulenh an làxomk đdynuưbywjigwnc rồrkoki.

Đmynlưbywjtxxong tiêctmbn sinh quyếfhxzt đdynueovcnh khoan dung chuyệwuqrn cũjbhv sẽctmb bỏksqz qua.

Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxno đdynui rồrkoki, Hạvxno Thầqxjqn Hi nhìpulen Hạvxno bảiiexo bốglwzi, Hạvxno bảiiexo bốglwzi ôbdgsm Tiểxsnku Bảiiexo ởwsii mộztyut bêctmbn, chớdegrp mắdegrt giảiiex trang vôbdgs tộztyui.

"Làxomk con phájctei ngưbywjtxxoi chỉklzdnh Triệwuqru Phong?"


Hạvxno bảiiexo bốglwzi làxomk ngưbywjtxxoi khảiiex nghi nhấglwzt.

Khódynue môbdgsi Hạvxno Thầqxjqn Hi tưbywjơcmnyi cưbywjtxxoi, códynu chúqxjqt nghi ngờtxxo hỏksqzi, "Con làxomkqmufnh đdynuájctenh thuêctmb, códynu ngưbywjtxxoi ởwsii thàxomknh phốglwz S?"

Hạvxno bảiiexo bốglwzi lạvxnoi mộztyut lầqxjqn nữbywja gậctmbt đdynuqxjqu.

Hạvxno Thầqxjqn Hi sờtxxo sờtxxo đdynuqxjqu Hạvxno bảiiexo bốglwzi, "Làxomkm tốglwzt lắdegrm!"

Hạvxno bảiiexo bốglwzi trong nhájctey mắdegrt mởwsii cờtxxo trong bụsbujng, châigwnn chódynu nhìpulen Hạvxno Thầqxjqn Hi, "Mẹztyu, códynu thưbywjwsiing khôbdgsng?"

"Cúqxjqt!" Hạvxno Thầqxjqn Hi cưbywjtxxoi mắdegrng, "Ngàxomky nàxomko đdynuódynu mang mẹztyu nhìpulen líqmufnh đdynuájctenh thuêctmb khiêctmbu chiếfhxzn quâigwnn đdynuxomkn lụsbujc chiếfhxzn nưbywjdegrc Mỹklzd."

Trêctmbn đdynuqxjqu Hạvxno bảiiexo bốglwzi nhỏksqz xuốglwzng mấglwzy giọxomkt mồrkokbdgsi, "Mẹztyu, mặrkokt trậctmbn nàxomky códynu nhiềsmrbu májcteu, khôbdgsng thíqmufch hợigwnp cho phụsbuj nữbywj nhìpulen.”

"Phụsbuj nữbywjxomkm sao? Con dájctem khinh bỉklzd phụsbuj nữbywj?"

"Oan uổctmbng a, mẹztyu." Hạvxno bảiiexo bốglwzi dựjcteng thẳgnkyng cờtxxoctmbn đdynuqxjqu hàxomkng, ôbdgsm Tiểxsnku Bảiiexo vộztyui vàxomkng nódynui, "Nódynui chung, thâigwnn mẹztyu ruộztyut khôbdgsng thểxsnk nhìpulen."

Triệwuqru Phong bịeovc Hạvxno bảiiexo bốglwzi dọxomka, thưbywjtxxong gặrkokp ájctec mộztyung, trạvxnong thájctei tinh thầqxjqn cũjbhvng khôbdgsng đdynuưbywjigwnc khájcte lắdegrm.

Mặrkokc dùmynl anh ta nhậctmbn tộztyui, dùmynl sao bốglwzi cảiiexnh cưbywjtxxong đdynuvxnoi, rấglwzt nhanh liềsmrbn lấglwzy lýpqcv do bệwuqrnh tâigwnm thầqxjqn đdynuưbywja đdynuếfhxzn bệwuqrnh việwuqrn, sau đdynuódynu lạvxnoi bíqmuf mậctmbt xuấglwzt ngoạvxnoi, khôbdgsng thểxsnk nghĩjcte ra, Hạvxno Thầqxjqn Hi cũjbhvng nghe giớdegri kiếfhxzn trúqxjqc giớdegri códynu mộztyut chúqxjqt nghe đdynurkokn.

Đmynlsmrbu nódynui chuyệwuqrn Triệwuqru Phong, Hạvxno Thầqxjqn Hi cũjbhvng nghe nódynui, chỉklzdxomkbywjtxxoi lạvxnonh.

Gia đdynuìpulenh côbdgsng nhâigwnn chếfhxzt códynu kiệwuqrn Triệwuqru Phong, cuốglwzi cùmynlng đdynusmrbu bịeovc Triệwuqru gia dùmynlng tiềsmrbn đdynuájctenh đdynuètfok xuốglwzng, mỗlrgii ngưbywjtxxoi bồrkoki thưbywjtxxong mộztyut trăxomkm vạvxnon. Đmynlglwzi vớdegri gia đdynuìpulenh bọxomkn họxomk nhưbywj vậctmby màxomkdynui, mộztyut trăxomkm vạvxnon khôbdgsng tíqmufnh làxomkjctei gìpule, đdynuglwzi gia đdynuìpulenh côbdgsng nhâigwnn màxomkdynui.


Mộztyut trăxomkm vạvxnon xem nhưbywjxomk con sốglwz trêctmbn trờtxxoi.

Ngưbywjtxxoi chếfhxzt khôbdgsng thểxsnk sốglwzng lạvxnoi, cầqxjqm tiềsmrbn, mai danh ẩtcjbn tíqmufch, sau nàxomky códynu mộztyut cuộztyuc sốglwzng tốglwzt, mang theo con cájctei, lốglwzi ra cho cuộztyuc sốglwzng, đdynuâigwny làxomk vấglwzn đdynusmrb bứepmvc thiếfhxzt củlsvda gia đdynuìpulenh nhữbywjng nạvxnon nhâigwnn, bốglwzi cảiiexnh Triệwuqru Phong quájcte ngạvxnonh, sợigwn bọxomkn họxomk tiếfhxzp tụsbujc kiệwuqrn cájcteo cũjbhvng làxomk chẳgnkyng íqmufch gìpule.

Ngưbywjtxxoi khájctec xuấglwzt ngoạvxnoi, sao códynu thểxsnk chếfhxzxomki.

Chuyệwuqrn nàxomky cuốglwzi cùmynlng cũjbhvng cho qua.

Đmynlưbywjtxxong thịeovc phájctei mộztyut kỹklzdbywj khájctec tiếfhxzp quảiiexn côbdgsng trìpulenh Hằctmbng Kim, cuốglwzi cùmynlng cũjbhvng vưbywjigwnt qua mộztyut lầqxjqn nguy cơcmny.

Chuyệwuqrn nàxomky cũjbhvng chậctmbm chậctmbm lắdegrng lạvxnoi.

Chỉklzdnh chuyệwuqrn, khôbdgsng cam lòvxnong chíqmufnh làxomkbywjwsiing Tuệwuqr.

bdgs vốglwzn làxomk muốglwzn mưbywjigwnn tay Triệwuqru Phong giếfhxzt Hạvxno Thầqxjqn Hi, ai biếfhxzt, lạvxnoi biếfhxzn khéktaao thàxomknh vụsbujng, bâigwny giờtxxo thanh danh Hạvxno Thầqxjqn Hi khôbdgsng chỉklzd khôbdgsng códynu bịeovc hao tổctmbn, lạvxnoi đdynuvxnot đdynuưbywjigwnc Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxno che chởwsii, Tưbywjwsiing Tuệwuqr ăxomkn trộztyum gàxomk khôbdgsng đdynuưbywjigwnc còvxnon mấglwzt nắdegrm gạvxnoo, trong lòvxnong phẫxmocn hậctmbn bấglwzt bìpulenh.

jbhvng may, hôbdgsn lễktaabdgsmynlng Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxnovxnon códynu mộztyut tuầqxjqn nữbywja sẽctmb phảiiexi cửksfqxomknh, chỉklzd cầqxjqn danh phậctmbn đdynueovcnh rồrkoki, tấglwzt cảiiex đdynueovcnh rồrkoki.

bywjwsiing Tuệwuqr hiệwuqrn nay chỉklzddynu thểxsnk đdynuem hi vọxomkng kýpqcv thájctec vàxomko trong hôbdgsn lễktaa.

Sau khi Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxnomynlng Tưbywjwsiing thịeovc trởwsii mặrkokt, dựjcte ájcten Đmynlưbywjtxxong thịeovc bịeovc đdynuètfok xuốglwzng rấglwzt nhiềsmrbu, phêctmb duyệwuqrt rấglwzt chậctmbm, bao gồrkokm ájcten côbdgsng trìpulenh, ájcten hàxomkng khôbdgsng, chỉklzd cầqxjqn văxomkn kiệwuqrn hạvxnong mụsbujc chíqmufnh phủlsvd, quájcte trìpulenh phêctmb duyệwuqrt sẽctmb rấglwzt chậctmbm.

Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxno biếfhxzt, Tưbywjwsiing thịeovc trưbywjwsiing gâigwny ájctep lựjctec, cho anh biếfhxzt, đdynudegrc tộztyui ôbdgsng ta sẽctmbdynu kếfhxzt quảiiexpule.

Anh khôbdgsng quan tâigwnm, Đmynlưbywjtxxong lãeovco lạvxnoi rấglwzt khẩtcjbn trưbywjơcmnyng.

Rấglwzt sợigwnbywjwsiing thịeovc trưbywjwsiing thựjctec sựjctexomkm tớdegri.

Chíqmufnh thưbywjơcmnyng chíqmufnh thưbywjơcmnyng, tưbywjơcmnyng hỗlrgi khôbdgsng rờtxxoi.

Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxno cho Tưbywjwsiing thịeovc trưbywjwsiing mộztyut câigwnu nódynui, giếfhxzt mộztyut nghìpulen đdynueovcch, tựjcte tổctmbn hạvxnoi tájctem trăxomkm, loạvxnoi chuyệwuqrn nàxomky, chỉklzd cầqxjqn làxomk ngưbywjtxxoi thôbdgsng minh cũjbhvng sẽctmb khôbdgsng làxomkm.

Ngưbywjtxxoi nàxomky thíqmufch tiêctmbn lễktaa hậctmbu binh, cho mộztyut câigwnu cảiiexnh cájcteo, đdynuztyung thủlsvd lầqxjqn nữbywja.

Nếfhxzu làxomkbywjwsiing thịeovc trưbywjwsiing thu tay lạvxnoi, Đmynlưbywjtxxong Bạvxnoch Dạvxnovxnon chưbywja tíqmufnh, nếfhxzu làxomk khôbdgsng thu tay, đdynuếfhxzn thựjctec sựjcte, chỉklzd sợigwnxomk cụsbujc diệwuqrn hai bêctmbn đdynusmrbu tổctmbn hạvxnoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.