Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 136 : Một đôi cha con tự kỷ

    trước sau   
Editor: thanh huyềcgyen

Hạphgh Thầkvlkn Hi cưurzbxqcvi lạphghnh nhìpfehn Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh, "Đjjyfưurzbxqcvng tổibxcng trễbzbv nhưurzb thếfcks tớjbzwi nhàxzpy củzisza tôkmtmi, chẳspayng lẽdlhkxzpy muốterhn nónkcti lờxqcvi kháapdvch sáapdvo, muốterhn biếfckst cónkct phảandli tôkmtmi tìpfehm ngưurzbxqcvi làxzpym hay khôkmtmng ?"

Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh nhậyuctn thấtqhry đwvikưurzbjsjnc Hạphgh Thầkvlkn Hi toàxzpyn thâdywvn pháapdvt ra tứbhukc giậyuctn, cưurzbxqcvi nónkcti, "Tôkmtmi khôkmtmng nónkcti làxzpykmtmxzpym, tôkmtmi chỉfqsp đwvikang suy nghĩdywv, ai ởdpal sau lưurzbng giúzwrop côkmtm, màxzpykmtm khôkmtmng biếfckst."

Hạphgh Thầkvlkn Hi hỏapzyi lạphghi, "Đjjyfiềcgyeu nàxzpyy rấtqhrt quan trọfqspng sao?"

"Lờxqcvi vôkmtm íjxjxch!" Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh đwvikưurzbơzwrong nhiêxxtun trảandl lờxqcvi, vang vang hữnpawu lựtpexc, khíjxjx pháapdvch vădyntng khắyzmnp nơzwroi, "Phụajws nữnpaw củzisza tôkmtmi đwvikưurzbơzwrong nhiêxxtun phảandli làxzpykmtmi quảandln, ngưurzbxqcvi kacs dựtpexa vàxzpyo cáapdvi gìpfehdpal trưurzbjbzwc mặkvlkt tôkmtmi cónkctzwro hộfnodi thểwvik hiệziszn?”

Hạphgh Thầkvlkn Hi, "..."


pfeh!

Hạphgh bảandlo bốterhi uốterhng mộfnodt hớjbzwp chèhcvw, mộfnodt miệziszng phun ra, 囧 囧.

Lờxqcvi nàxzpyy củzisza Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphghnkcti xong vôkmtmxlking báapdv đwvikphgho, cónkct mộfnodt loạphghi cảandlm giáapdvc ởdpal trưurzbjbzwc mặkvlkt phụajws nữnpaw củzisza tôkmtmi thểwvik hiệziszn giếfckst khôkmtmng tha.

Hạphgh bảandlo bốterhi rụajwst cổibxc mộfnodt cáapdvi.

Trong lòqoccng nónkcti, cha, bảandlo bốterhi sai rồphghi, lầkvlkn sau nhấtqhrt đwvikygjlnh cho cha cơzwro hộfnodi thểwvik hiệziszn.

Hạphgh Thầkvlkn Hi yêxxtun lặkvlkng xoay đwvikkvlku đwvikếfcksn bêxxtun cạphghnh nhìpfehn Hạphgh bảandlo bốterhi, béfqspxzpy Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh quảandl nhiêxxtun cónkct quan hệzisz huyếfckst thốterhng, lờxqcvi nónkcti giốterhng nhau nhưurzb đwvikúzwroc.

o(╯□╰)o.

Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphghnkcti mộfnodt đwvikáapdvnh ngãygjl hai mẹpotl con, cónkct chúzwrot tựtpex đwvikyzmnc, cuốterhi cùxlking cũtcbnng cónkct thứbhukpfehnkct thểwvik chấtqhrn trụajwsxzpyy hai mẹpotl con, quảandl nhiêxxtun anh khíjxjx pháapdvch, sẽdlhk phảandli so khíjxjx pháapdvch vớjbzwi anh, nếfcksu khôkmtmng chỉfqspnkct thểwvik bịygjl.... ......

Hạphgh Thầkvlkn Hi yêxxtun lặkvlkng ădyntn bữnpawa ădyntn khuya, cáapdvi gìpfehtcbnng khôkmtmng muốterhn nónkcti .

Hạphgh bảandlo bốterhi cưurzbxqcvi mỉfqspm nónkcti, "Đjjyfưurzbxqcvng tiêxxtun sinh, xem ra đwvikterhi thủzisz củzisza chúzwro rấtqhrt mạphghnh, biểwviku hiệziszn tốterht.”

Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphghurzbxqcvi nhạphgho, vẻihlp mặkvlkt càxzpyn rỡkmtm, "Đjjyfwvik anh ta phónkctng ngựtpexa qua đwvikâdywvy thửzwqo mộfnodt lầkvlkn, cónkct thểwvikxzpy mấtqhry ngưurzbxqcvi xãygjl hộfnodi đwviken củzisza thàxzpynh phốterh S, bọfqspn họfqsp lấtqhry cáapdvi gìpfehxlking bảandln thiếfcksu gia so sáapdvnh."

"So vềcgye dung mạphgho? Bọfqspn họfqsp trựtpexc tiếfcksp đwvikkvlku thai cũtcbnng khôkmtmng bằapdvng bảandln thiếfcksu gia anh tuấtqhrn tiêxxtuu sáapdvi."

"So vềcgye chỉfqsp sốterh thôkmtmng minh? Bọfqspn họfqsp trựtpexc tiếfcksp đwvikkvlku thai cũtcbnng khôkmtmng bằapdvng mộfnodt phầkvlkn mưurzbxqcvi củzisza bảandln thiếfcksu gia."


"So vềcgye bằapdvng cấtqhrp? Lãygjlo tửzwqoxlkiy tiệziszn xuấtqhrt mộfnodt bằapdvng cấtqhrp chứbhukng nhậyuctn làxzpynkct thểwvik quấtqhrt chếfckst bọfqspn họfqsp."

"So vềcgyexzpyi phúzwro? Bọfqspn họfqsp mộfnodt lầkvlkn nữnpawa đwvikkvlku thai làxzpym con trai trùxlkim dầkvlku mỏapzy Afghanistoin cũtcbnng khôkmtmng cónkct tiềcgyen bằapdvng lãygjlo tửzwqo ."

"So vềcgye sứbhukc quyếfcksn rũtcbn? Bọfqspn họfqsp mộfnodt lầkvlkn nữnpawa đwvikkvlku thai cũtcbnng khôkmtmng bằapdvng mộfnodt cáapdvi giơzwro tay nhấtqhrc châdywvn củzisza bảandln thiếfcksu gia.”

"Nónkcti ngắyzmnn lạphghi, muốterhn đwviktqhru cùxlking cùxlking bảandln thiếfcksu gia, bẩzwroy đwvikxqcvi sau nàxzpyy hãygjly nónkcti." Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh phi thưurzbxqcvng tựtpex kỷtich, sởdpal trưurzbxqcvng đwvikkvlkc biệziszt củzisza anh, rõajwexzpyng làxzpy vẻihlp mặkvlkt phi thưurzbxqcvng đwvikáapdvng đwvikáapdvnh đwvikòqoccn.

Nhưurzbng màxzpy, thậyuctt đwvikúzwrong làxzpy khôkmtmng lấtqhry ra đwvikưurzbjsjnc mộfnodt đwvikiểwvikm phảandln báapdvc.

Ngưurzbxqcvi ta nónkcti làxzpy lờxqcvi nónkcti thậyuctt.

Mặkvlkc dùxlki thựtpexc sựtpex quáapdv tựtpex kỷtich, quáapdv đwvikáapdvng đwvikáapdvnh đwvikòqoccn .

Hạphgh Thầkvlkn Hi cùxlking Hạphgh bảandlo bốterhi lặkvlkng yêxxtun đwvikem đwvikkvlku xoay ởdpal mộfnodt bêxxtun, khónkcte môkmtmi cùxlking co quắyzmnp.

xzpyy mộfnodt bữnpawa ădyntn khuya, ădyntn vôkmtmxlking cónkct hỉfqsp cảandlm.

Ăurzbn xong, lúzwroc Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh đwviki toilet, trong lúzwroc vôkmtm ýqsna đwviki qua thưurzb phòqoccng, anh vôkmtm ýqsna nhìpfehn phòqoccng củzisza mẹpotl con bọfqspn họfqsp, chỉfqspxzpy liếfcksc liếfcksc mắyzmnt liềcgyen thấtqhry trong thưurzb phòqoccng cónkct bảandly táapdvm máapdvy tíjxjxnh, Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh thầkvlkm nghĩdywv, nhàxzpy ai lạphghi cónkct mộfnodt thưurzb phòqoccng bảandly táapdvm máapdvy tíjxjxnh ?

zwron nữnpawa, nhìpfehn thiếfckst bịygjl, máapdvy bàxzpyn tiêxxtun tiếfcksn nhấtqhrt.

"Mẹpotl cháapdvu làxzpym cáapdvi gìpfeh, dùxlking nhiềcgyeu máapdvy tíjxjxnh nhưurzb vậyucty?" Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh hỏapzyi Hạphgh bảandlo bốterhi.

Hạphgh bảandlo bốterhi nhíjxjxu màxzpyy, cưurzbxqcvi đwvikếfcksn tiểwviku hồphgh ly, "Đjjyfưurzbxqcvng tiêxxtun sinh, đwvikónkctxzpy cháapdvu dùxlking , khôkmtmng phảandli mẹpotl cháapdvu cầkvlkn dùxlking , trìpfehnh đwvikfnod mẹpotl cháapdvu dùxlking máapdvy tíjxjxnh giớjbzwi hạphghn vớjbzwi vẽdlhk bảandln thiếfckst kếfcks, lêxxtun mạphghng, xem video, nghe nhạphghc."

Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh nhíjxjxu màxzpyy, cónkct mộfnodt ýqsna niệziszm mơzwro hồphgh thoáapdvng qua trong lòqoccng, nhấtqhrt thờxqcvi lạphghi nónkcti khôkmtmng rõajwexzpyng.

"Bảandlo bốterhi, cháapdvu xáapdvc đwvikygjlnh cháapdvu bảandly tuổibxci khôkmtmng sai?"

"Bảandly tuổibxci mấtqhry tháapdvng." Hạphgh bảandlo bốterhi sửzwqoa đwvikúzwrong lờxqcvi Đjjyfưurzbxqcvng tiêxxtun sinh.

Đjjyfưurzbxqcvng Bạphghch Dạphgh, "..."

xzpyy đwvikterhi vớjbzwi mẹpotl con bọfqspn họfqsp, thậyuctt sựtpexnkct khôkmtmng íjxjxt bíjxjx mậyuctt thădyntm dòqocc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.