Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 135 : Hạ Thần Hi lạnh lùng

    trước sau   
Editor: thanh huyềysgan

Nha đrawyncvuu nàdtnny làdtnnn da thậhojct tốuilmt.

Vừwhboa nghĩhyyy tớgfxpi tay mìbykinh từwhbong tânevsm trạrmqmng xúrgvsc cảwhbom, Đgfxpưpacerzlrng tiêthxjn sinh đrawyncvuy đrawybamg khẳjzhnng đrawyhhypnh chílwtqnh mìbykinh cócklw diễcrcnm phúrgvsc sựxczz thậhojct nàdtnny.

Hạrmqm Thầncvun Hi thấjwnjy áwonlnh mắebnvt Đgfxpưpacerzlrng Bạrmqmch Dạrmqm vẫdhktn nhìbykin chânevsn củbamga côvoqg, trêthxjn mặewgyt khôvoqgng đrawyưpacelkbfc tựxczz nhiêthxjn nócklwng lêthxjn.

dtnny sắebnvc phôvoqgi, thếunicdtnno nhìbykin chânevsn cũlwtqng làdtnn dạrmqmi gáwonli.

Hạrmqm bảwhboo bốuilmi đrawyi phòvixtng bếunicp lấjwnjy chèdtnn đrawyhojcu xanh.


Hạrmqm Thầncvun Hi buôvoqgng sáwonlch, tùjbhey ýwkyn hỏgrepi, "Chuyệjwnjn côvoqgng trìbykinh Hằpvrnng Kim xửwhbowkyn nhưpace thếunicdtnno ?"

"Côvoqgvoqgm nay khôvoqgng thấjwnjy tin tứxqlyc kinh tếunicdtnni chílwtqnh sao?”

Hạrmqm Thầncvun Hi nócklwi, "Tôvoqgi buổnqpni sáwonlng cùjbheng bảwhboo bốuilmi dắebnvt chócklw đrawyi dạrmqmo, sau đrawyócklw chúrgvsng tôvoqgi đrawyi đrawyi dạrmqmo phốuilm, đrawyi rạrmqmp chiếunicu phim xem phim, trởvixt vềysga đrawyãysga rấjwnjt trễcrcn, khôvoqgng mấjwnjy xem tin tứxqlyc, làdtnnm sao vậhojcy?"

Đgfxpưpacerzlrng Bạrmqmch Dạrmqm nhưpacecklw đrawyiềysgau suy nghĩhyyy nhìbykin Hạrmqm Thầncvun Hi, nócklwi, "Triệjwnju Phong chủbamg đrawyoufsng chịhhypu trộoufsi chuyệjwnjn côvoqgng trìbykinh Hằpvrnng Kim."

Hạrmqm Thầncvun Hi ngẩnevsn ra, kinh ngạrmqmc đrawyếunicn cựxczzc đrawyiểaljwm, giốuilmng nhưpace nghe thấjwnjy ngưpacerzlri ngoàdtnni hàdtnnnh tinh xânevsm lấjwnjn đrawyhhypa cầncvuu khôvoqgng thểaljwpacevixtng tưpacelkbfng.

Triệjwnju Phong làdtnn ai, mặewgyc dùjbhe tiếunicp xúrgvsc khôvoqgng sânevsu, côvoqg lạrmqmi thấjwnjy vôvoqgjbheng hiểaljwu rõtbmi.

Trừwhbo phi anh ta khôvoqgng cócklwbyki cảwhbo, nếunicu khôvoqgng sao cócklw thểaljw nhậhojcn chịhhypu tộoufsi?

"Nàdtnny làdtnn chuyệjwnjn gìbyki xảwhboy ra?" Hạrmqm Thầncvun Hi kinh ngạrmqmc hỏgrepi.

"Tôvoqgi nghĩhyyyvoqgthxjn biếunict." Đgfxpưpacerzlrng Bạrmqmch Dạrmqmcklwi, anh thừwhboa nhậhojcn mìbykinh thăjhfem dòvixt Hạrmqm Thầncvun Hi, dùjbhe sao chuyệjwnjn nàdtnny thựxczzc sựxczz rấjwnjt quỷvixt dịhhyp, tấjwnjt nhiêthxjn làdtnncklw ngưpacerzlri vìbyki Hạrmqm Thầncvun Hi chỉflshnh Triệjwnju Phong.

Vẻjhfe mặewgyt Hạrmqm Thầncvun Hi mờrzlr mịhhypt, khôvoqgng giốuilmng nhưpacedtnn giảwhbo trang .

Phụqsfo nữdgtvdtnny mặewgyc kệjwnj nghe đrawyưpacelkbfc cáwonli tin tứxqlyc gìbykilwtqng cócklw thểaljw trấjwnjn đrawyhhypnh nhưpace thưpacerzlrng, nếunicu thậhojct làdtnnvoqgdtnnm, côvoqg sẽvojr khôvoqgng giấjwnju giếunicm.

nevsy giờrzlr xem ra, Hạrmqm Thầncvun Hi cũlwtqng khôvoqgng biếunict.

"Tôvoqgi nêthxjn biếunict cáwonli gìbyki?" Hạrmqm Thầncvun Hi bậhojct cưpacerzlri, "Tôvoqgi tưpacevixtng làdtnn anh bứxqlyc báwonlch Triệjwnju Phong nhậhojcn tộoufsi."


"Tôvoqgi còvixtn khôvoqgng cócklw đrawyoufsng táwonlc gìbyki, anh ta liềysgan nhậhojcn tộoufsi ."

Hạrmqm Thầncvun Hi buôvoqgng tay, "Tôvoqgi cáwonli gìbykilwtqng khôvoqgng biếunict."

Hạrmqm bảwhboo bốuilmi từwhbo trong phòvixtng bếunicp bưpaceng ba báwonlt chèdtnn ra, cócklw đrawyáwonl lạrmqmnh, cócklwbykiuilmng, hạrmqmt ýwkynhyyy, khoai sọghwn, đrawyhojcu đrawygrep, đrawyhojcu xanh, đrawyhojcu phộoufsng, miếunicn... Cuốuilmi cùjbheng bỏgrep thêthxjm đrawyáwonl sữdgtva dừwhboa, thoạrmqmt nhìbykin rấjwnjt ngon miệjwnjng.

Rấjwnjt thílwtqch hợlkbfp làdtnnm bữdgtva ăjhfen khuya.

Đgfxpưpacerzlrng Bạrmqmch Dạrmqm giốuilmng nhưpace dựxczz liệjwnju đrawyếunicn năjhfeng lựxczzc củbamga Hạrmqm bảwhboo bốuilmi, cũlwtqng khôvoqgng gạrmqmt béjhfe, tiếunicp tụqsfoc nócklwi, "Hôvoqgm nay Tưpacevixtng Tuệjwnj đrawyiệjwnjn thoạrmqmi tớgfxpi, côvoqg ta nócklwi Triệjwnju Phong bịhhyp ngưpacerzlri bắebnvn mộoufst pháwonlt, đrawyi tớgfxpi đrawyxczzn cảwhbonh sáwonlt, yêthxju cầncvuu cụqsfoc trưpacevixtng thảwhbo ngưpacerzlri.”

"Nhấjwnjt đrawyhhypnh làdtnncklw ngưpacerzlri uy hiếunicp anh ta, bằpvrnng khôvoqgng, anh ta khôvoqgng phảwhboi làdtnnm nhưpace vậhojcy."

"Tôvoqgi nhậhojcn biếunict anh ta nhiềysgau năjhfem, ngưpacerzlri nàdtnny bốuilmi cảwhbonh cưpacerzlrng ngạrmqmnh, to gan lớgfxpn mậhojct, khôvoqgng cócklwbyki khôvoqgng dáwonlm làdtnnm, ngưpacerzlri đrawyuilmi phócklw anh ta, nhấjwnjt đrawyhhypnh khiếunicn anh ta trảwhboi qua mộoufst hồxczzi áwonlc mộoufsng, bằpvrnng khôvoqgng, anh sẽvojr khôvoqgng sợlkbfysgai nhưpace vậhojcy."

Hạrmqm bảwhboo bốuilmi bưpaceng mộoufst chéjhfen, ngồxczzi trêthxjn sôvoqg pha, vừwhboa ăjhfen vừwhboa xme sáwonlch, giốuilmng nhưpace đrawyuilmi vớgfxpi chuyệjwnjn củbamga bọghwnn họghwn khôvoqgng cócklw hứxqlyng thúrgvs.

Hạrmqm Thầncvun Hi bưpaceng qua vừwhboa ăjhfen vừwhboa hỏgrepi, "Khôvoqgng đrawyáwonlnh thàdtnnnh tàdtnnn phếunic a?"

Hạrmqm bảwhboo bốuilmi đrawyuilmi vớgfxpi giọghwnng đrawyiệjwnju Hạrmqm Thầncvun Hi kinh ngưpacerzlri đrawyãysga rấjwnjt bìbykinh tĩhyyynh, Đgfxpưpacerzlrng Bạrmqmch Dạrmqm liếunicc xéjhfeo côvoqg mộoufst cáwonli, nócklwi, "Hạrmqm tiểaljwu thưpace thoạrmqmt nhìbykin rấjwnjt vui sưpacegfxpng khi ngưpacerzlri gặewgyp họghwna a."

"Tôvoqgi làdtnn rấjwnjt vui sưpacegfxpng khi ngưpacerzlri gặewgyp họghwna." Hạrmqm Thầncvun Hi lạrmqmnh lùjbheng cưpacerzlri, "Áxyhdn sụqsfop xuốuilmng ngưpacerzlri rốuilmt cuộoufsc làdtnn ânevsm mưpaceu gìbyki, tôvoqgi khôvoqgng biếunict, nhưpaceng tôvoqgi khẳjzhnng đrawyhhypnh, nhấjwnjt đrawyhhypnh cùjbheng Triệjwnju Phong cócklw liêthxjn quan, anh ta vìbykiwonli gìbykivoqgi khôvoqgng biếunict."

"Nhưpaceng màdtnn, bịhhyp thưpaceơxqbcng nửwhboa cáwonli mạrmqmng, anh ta nhẫdhktn tânevsm?”

"Anh ta làdtnn con mộoufst Triệjwnju gia, áwonln mạrmqmng, lạrmqmi cócklwpacevixtng thịhhyp trưpacevixtng nânevsng đrawyusre, rấjwnjt giỏgrepi chílwtqnh làdtnn cho ra nưpacegfxpc ngoàdtnni mấjwnjy năjhfem, trởvixt vềysga lạrmqmi làdtnn tiêthxju dao tựxczz tạrmqmi, ngưpacerzlri chếunict chỉflshcklw thểaljw chếunict vôvoqg ílwtqch, bồxczzi thưpacerzlrng mấjwnjy chụqsfoc vạrmqmn kia cócklw thểaljwdtnnm cáwonli gìbyki?”

"Loạrmqmi ngưpacerzlri nàdtnny, khôvoqgng đrawyáwonlnh chếunict tílwtqnh anh ta mạrmqmng lớgfxpn, vậhojcy màdtnndtnnn phếuniclwtqng khôvoqgng, ngưpacerzlri hạrmqm thủbamg quáwonl nhânevsn từwhbo ."

Hạrmqm bảwhboo bốuilmi gãysgai gãysgai đrawyncvuu, trong lòvixtng thầncvum nhủbamg, mẹrbjl, bảwhboo bốuilmi cũlwtqng khôvoqgng muốuilmn nhânevsn từwhbo a, nhưpaceng nếunicu anh ta tàdtnnn phếunic, bứxqlyc quáwonl, anh ta khôvoqgng cứxqlyu mẹrbjldtnnm sao bânevsy giờrzlr a, thếunicdtnno đrawyysgau phảwhboi trưpacegfxpc đrawyem ngưpacerzlri làdtnnm ra đrawyếunicn lạrmqmi nócklwi thôvoqgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.