Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 133 : Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng (2)

    trước sau   
Editor: thanh huyềutdyn

Anh thanh âghtgm khônnlsng lớssnon, nhưlwpwfzkunh thưlwpwdclqng, thậqgbvm chíojuh mang theo mộzjabt chúhylzt ưlwpwu nhãdszd, nhưlwpwng màddjk, lờdclqi nóvgqgi ra, lạjhdai làddjk khíojuh phámaffch, nhưlwpw tốvseei ngạjhdanh cưlwpwơanuhng đpgfbao, đpgfbowwp ngang yếowwpt hầonnhu củbvqha đpgfbnduech.

Khônnlsng khíojuh, trong nhámaffy mắszikt căolwyng thẳnknbng.

lwpwmoding thịndue trưlwpwmoding đpgfbzjabt nhiêghtgn ýnsof thứrdoec đpgfbưlwpwsizzc, ônnlsng vàddjk Đgqiqưlwpwdclqng lãdszdo vẫowwpn cho làddjk nắszikm Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda trong lòonnhng bàddjkn tay, đpgfbãdszd chậqgbvm rãdszdi thoámafft khỏoojzi lòonnhng bàddjkn tay củbvqha bọytyin họytyi.

"Anh ngụrecq ýnsof, khônnlsng muốvseen cùzbvpng Tiểowwpu Tuệafqg kếowwpt hônnlsn?" Sắszikc mặqssqt Tưlwpwmoding thịndue trưlwpwmoding khóvgqg coi đpgfbếowwpn cựyadtc đpgfbiểowwpm, con gámaffi duy nhấtofet củbvqha ônnlsng đpgfbãdszd chịndueu nhụrecqc nhãdszd lớssnon nhưlwpw vậqgbvy, làddjk mộzjabt ngưlwpwdclqi cha khônnlsng thểowwp chịndueu đpgfbyadtng.

"Hônnlsn nhâghtgn củbvqha tônnlsi, chỉafqgddjk mộzjabt tràddjkng giao dịnduech." Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda lạjhdanh lùzbvpng nóvgqgi, khônnlsng phảzjsji đpgfbang nóvgqgi anh mộzjabt đpgfbdclqi hạjhdanh phúhylzc, màddjkddjkvgqgi mộzjabt chuyệafqgn khônnlsng quan trọytying.


Anh vẫowwpn cho làddjk, hônnlsn nhâghtgn sẽrrgu chỉafqgddjk mộzjabt hồwczai giao dịnduech, khônnlsng còonnhn cámaffi khámaffc.

Anh chưlwpwa bao giờdclq chờdclq mong hônnlsn nhâghtgn.

Anh biếowwpt, chẳnknbng sợsizz anh kếowwpt hônnlsn vớssnoi Tưlwpwmoding Tuệafqg, cũzjsjng làddjknnlsn nhâghtgn.

Thẳnknbng đpgfbếowwpn anh gặqssqp đpgfbưlwpwsizzc Hạjhda Thầonnhn Hi.

Anh đpgfbzjabt nhiêghtgn muốvseen hônnlsn nhâghtgn châghtgn châghtgn thậqgbvt thậqgbvt.

lwpwmoding thịndue trưlwpwmoding cưlwpwdclqi lạjhdanh, tay nắszikm ly rưlwpwsizzu đpgfboojz, giốvseeng nhưlwpw muốvseen đpgfbem ly bóvgqgp námafft, "Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda, anh thựyadtc sựyadtddjk khônnlsng biếowwpt phâghtgn biệafqgt. Tiểowwpu Tuệafqgvgqg thểowwp gảzjsj cho anh, làddjk phúhylzc khíojuh anh cóvgqg đpgfbưlwpwsizzc, nóvgqgghtgu anh nhưlwpw vậqgbvy, vìfzku sao anh khônnlsng biếowwpt quíojuh trọytying.”

"Trong cảzjsj đpgfbdclqi Tưlwpwmoding thịndue trưlwpwmoding, trừbcki thịndue trưlwpwmoding phu nhâghtgn, khônnlsng yêghtgu qua nhữbjvqng ngưlwpwdclqi khámaffc sao?" Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhdalwpwdclqi mỉafqgm hỏoojzi, vônnlszbvpng thâghtgn sĩgqiq, nhưlwpw hỏoojzi mộzjabt chuyệafqgn bìfzkunh thưlwpwdclqng.

lwpwmoding thịndue trưlwpwmoding trong nhámaffy mắszikt khônnlsng nóvgqgi nêghtgn lờdclqi.

Trong đpgfbonnhu thoámaffng qua mộzjabt gưlwpwơanuhng mặqssqt trẻvxrs tuổqgbvi, cấtofep tốvseec biếowwpn mấtofet.

Ôvgqgng nhíojuhu màddjky, Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda thấtofey thầonnhn sắszikc ônnlsng nhưlwpw vậqgbvy, cũzjsjng hiểowwpu đpgfbưlwpwsizzc.

Nhớssno ngưlwpwdclqi yêghtgu cũzjsj, làddjk thóvgqgi hưlwpw tậqgbvt xấtofeu củbvqha đpgfbàddjkn ônnlsng.

Đgqiqàddjkn ônnlsng cóvgqg thểowwpghtgu mộzjabt ngưlwpwdclqi phụrecq nữbjvq, lạjhdai khônnlsng cam đpgfboan kìfzku hạjhdan, cựyadtc íojuht cóvgqg mộzjabt ngưlwpwdclqi đpgfbàddjkn ônnlsng trọytyin đpgfbdclqi trọytyin kiếowwpp yêghtgu mộzjabt ngưlwpwdclqi.

Nhìfzkun hônnlsn nhâghtgn cóvgqgfzkunh cảzjsjm lạjhdai cảzjsjm thấtofey cựyadtc kìfzku quámaffi.


Phưlwpwơanuhng diệafqgn nàddjky, Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda thấtofey rấtofet thấtofeu hiểowwpu.

lwpwmoding thịndue trưlwpwmoding lạjhdanh lùzbvpng cưlwpwdclqi, "Đgqiqưlwpwdclqng đpgfbjhdai thiếowwpu, lúhylzc tônnlsi ởmodimaffi tuổqgbvi nàddjky, cũzjsjng giốvseeng nhưlwpw anh, nóvgqgi cámaffi gìfzkufzkunh tìfzkunh yêghtgu yêghtgu, chờdclq anh đpgfbếowwpn cámaffi tuổqgbvi nàddjky củbvqha tônnlsi liềutdyn biếowwpt, tìfzkunh yêghtgu cámaffi gìfzkuzjsjng khônnlsng phảzjsji, nắszikm anh ởmodi trong tay, mớssnoi thựyadtc sựyadt thậqgbvt thậqgbvt tạjhdai tạjhdai, anh nắszikm giữbjvqfzku đpgfbóvgqg."

"Nếowwpu làddjk anh, tônnlsi sẽrrgu thảzjsj thônnlsng minh mộzjabt đpgfbiểowwpm, cưlwpwssnoi Tiểowwpu Tuệafqg, hơanuhn phấtofen đpgfbtofeu ba mưlwpwơanuhi năolwym."

Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda đpgfbzjabt nhiêghtgn cưlwpwdclqi to, tiếowwpng cưlwpwdclqi châghtgm chọytyic, nhưlwpw nghe đpgfbếowwpn vũzjsj trụrecqlwpwdclqi nhạjhdao.

"Giờdclqddjky ngàddjky nàddjky, chẳnknbng sợsizz khônnlsng phấtofen đpgfbtofeu ba mưlwpwơanuhi năolwym nàddjky, tônnlsi cũzjsjng đpgfbbvqh khoe khoang ba đpgfbdclqi." Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhdavgqgi xong ngạjhdao mạjhdan càddjkn rỡxmri, giốvseeng nhưlwpw anh làddjk cao cao tạjhdai thưlwpwsizzng, cámaffi gìfzkuzjsjng khônnlsng đpgfbowwpmodi trong mắszikt.

lwpwmoding thịndue trưlwpwmoding giậqgbvn dữbjvq, đpgfbqgbvp bàddjkn đpgfbrdoeng lêghtgn, "Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda, anh rấtofet quámaff đpgfbámaffng, lúhylzc trưlwpwssnoc Tiểowwpu Tuệafqg giúhylzp anh, bâghtgy giờdclq qua sônnlsng rúhylzt vámaffn, anh khônnlsng sợsizzddjkm nóvgqg thấtofet vọytying sao?”

Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhdavgqgi, "Tưlwpwmoding thịndue trưlwpwmoding, lúhylzc trưlwpwssnoc Đgqiqưlwpwdclqng gia gặqssqp nạjhdan, ngàddjki cho việafqgn trợsizz, tônnlsi rấtofet cảzjsjm kíojuhch."

"Mấtofey năolwym qua nàddjky, tônnlsi cũzjsjng cho ngàddjki đpgfbbvqh tiềutdyn tàddjki, cho ngàddjki đpgfbbvqh giúhylzp đpgfbxmri, giúhylzp ngàddjki ởmodi giớssnoi chíojuhnh trịndue thuậqgbvn buồwczam xuônnlsi gióvgqg, tônnlsi cũzjsjng khônnlsng nợsizz ngàddjki."

"Nợsizz ngàddjki, tônnlsi trảzjsj sạjhdach."

"Tưlwpwmoding Tuệafqgzbvpng tônnlsi vừbckia mớssnoi bắszikt đpgfbonnhu chíojuhnh làddjk mộzjabt giao dịnduech, trong lòonnhng cônnlstofey cũzjsjng biếowwpt rõajeyddjkng." Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda nhìfzkun Tưlwpwmoding thịndue trưlwpwmoding, ámaffnh mắszikt lãdszdnh ngạjhdanh, khônnlsng mộzjabt đpgfbiểowwpm thỏoojza hiệafqgp, "Tônnlsi Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda khônnlsng làddjkm Tưlwpwmoding Tuệafqg thấtofet vọytying."

Anh vàddjklwpwmoding Tuệafqg ngay từbcki đpgfbonnhu, anh nóvgqgi vớssnoi Tưlwpwmoding Tuệafqg, cônnls khônnlsng yêghtgu anh, bọytyin họytyi đpgfbíojuhnh hônnlsn, anh chỉafqg biếowwpt chứrdoec trámaffch vịnduennlsn phu chiếowwpu cốvseennls, sẽrrgu khônnlsng tệafqg bạjhdac vớssnoi cônnls, nếowwpu làddjklwpwơanuhng lai anh khônnlsng cóvgqg ngưlwpwdclqi yêghtgu, anh cóvgqg thểowwp kếowwpt hônnlsn vớssnoi cônnls.

Nếowwpu cóvgqg, bọytyin họytyi sẽrrgu đpgfbi hai con đpgfbưlwpwdclqng.

Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda đpgfba tìfzkunh phong lưlwpwu, lạjhdai khônnlsng lừbckia tìfzkunh đpgfbvseei vớssnoi phụrecq nữbjvq củbvqha mìfzkunh.

lwpwmoding Tuệafqgghtgu anh, anh biếowwpt, cho nêghtgn anh khônnlsng lừbckia cônnls.

Anh Đgqiqưlwpwdclqng Bạjhdach Dạjhda nghĩgqiq muốvseen cámaffi gìfzku, anh sẽrrguzbvpng hếowwpt toàddjkn lựyadtc chíojuhnh mìfzkunh, sẽrrgu khônnlsng dựyadta vàddjko phụrecq nữbjvq.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.